Hopp til innhold

Sørdynastiene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kinas historie
Kinas historie
Tidstavle over kinesisk historie
Sanhuangwudi-perioden (mytologisk)
Xià-dynastiet
Shāng-dynastiet
Zhōu
Vår- og høstannalenes tid Det østlige Zhōu
De stridende staters tid
Qín-dynastiet
Vestlige Hàn-dynasti Hàn
Xīn
Republikken Kina (Táiwān)

Sørdynastiene (kinesisk: 南朝, pinyin: Nán Cháo) var Liu Song, Det sørlige Qi, Liang-dynastiet og Chen-dynastiet. Deres hovedstad var Jiankang (skjønt Det sørlige Qis hovedstad i en kort periode var Jiangling (江陵, det moderne Jingzhou i Hubei) under keiser He av Det sørlige Qi og keiser Yuan av Liang. Også de senere Vest-Liang-herskerne (keiser Xuan, keiser Ming og keiser Jing) la sine hovedsteder til Jiangling, og Xiao Zhuang, som noen historikere anser som en Liang-keiser, hadde Yingcheng (郢城, i moderne Wuhan i Hubei) som hovedstad.

Herskerne av Sørdynastiene[rediger | rediger kilde]

Posthume navn ( Shi Hao 諡號) Fødenavn Regjeingstider Æranavn (Nian Hao 年號) og deres relevante perioder
Song-dynastiet (420-479)
Konvensjon: Song + posthumt navn, noen ganger unntatt Liu Yu som ble omtalt med sitt personlige navn.
Wu Dì (武帝 wu3 jing4 di4) Liu Yu (劉裕 liu3 yu4) 420-422 Yongchu (永初 yong3 chu1) 420-422
Shao Dì (少帝 shao4 di4) Liu Yì Fu (劉義符 liu3 yi4 fu2) 423-424 Jingping (景平 jing3 ping2) 423-424
Wen Dì (文帝 wen2 di4) Liu Yì Long (劉義隆 liu3 yi4 long2) 424-453 Yuanjia (元嘉 yaun2 jia1) 424-453
Xiao Wu Dì (孝武帝 xiao1 wu3 di4) Liu Jun (劉駿 liu3 jun4) 454-464 Xiaojìan (元嘉 xiao1 jian4) 454-456
Daming (大明 da4 ming2) 457-464
Qian Fei Dì (前廢帝 qian2 fei4 di4) Liu Zi Ye (劉子業 liu3 zi5 ye4) 465 Yongguang (永光 yong3 guang1) 465
Jinghe (景和 jing3 he2) 465
Ming Dì (明帝 ming2 di4) Liu Yu (劉彧 liu3 yu4) 465-472 Taishi (泰始 tai4 shi3) 465-471
Taiyu (泰豫 tai4 yu4) 472
Hou Fei Dì (後廢帝 hou4 fei4 di4 eller Cang Wu Wang (蒼梧王 cang1 wu2 wang2) Liu Yu (劉昱 liu3 yu4) 473-477 Yuanhui (元徽 yuan2 hui1) 473-477
Shun Dì (順帝 shun4 di4) Liu Zhun (劉準 liu3 zhun3) 477-479 Shengming (昇明 sheng1 ming2) 477-479
Qi-dynastiet 479-502
Convention: Qi + posthumt navn
Gao Dì (高帝 gao1 di4) Xiao Dao Cheng (蕭道成 xiao1 dao4 cheng2) 479-482 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482
Wu Dì (武帝 wu3 jing4 di4) Xiao Ze (蕭賾 xiao1 ze2) 483-493 Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493
Yu Lin Wang (鬱林王 yu4 lin2 wang2) Xiao Zhao Ye (蕭昭業 xiao1 zhao1 ye4) 494 Longchang (隆昌 long2 chang1) 494
Hai Ling Wang (海陵王 hai3 ling2 wang2) Xiao Zhao Wen (蕭昭文 xiao1 zhao1 wen2) 494 Yanxing (延興 yan2 xing1) 494
Ming Dì (明帝 ming2 di4) Xiao Luan (蕭鸞 xiao1 luan2) 494-498 Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498
Dong Hun Hou (東昏侯 dong1 hun1 hou2) Xiao Bao Juan (蕭寶卷 xiao1 bao3 juan3) 499-501 Yongyuan (永元 yong3 yuan2) 499-501
He Dì (和帝 he2 di4) Xiao Bao Rong (蕭寶融 xiao1 bao3 rong2) 501-502 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502
Liang-dynastiet 502-557
Konvensjon: Liang + posthumt navn
Wu Dì (武帝 wu3 jing4 di4) Xiao Yan (蕭衍 xiao1 yan3) 502-549 Tianjian (天監 tian1 jian1) 502-519
Putong (普通 pu3 tong1) 520-527
Datong (大通 da4 tong1) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhong1 da4 tong1) 529-534
Datong (大同 da4 tong2) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhong1 da4 tong2) 546-547
Taiqing (太清 tai4 qing1) 547-549
Jian Wen Dì (簡文帝 jian3 wen2 di4) Xiao Gang (蕭綱 xiao1 gang1) 549-551 Dabao (大寶 da4 bao3) 550-551
Yu Zhang Wang (豫章王 yu4 zhang1 wang2) Xiao Dong (蕭棟 xiao1 dong4) 551-552 Tianzheng (天正 tian1 zheng4) 551-552
Yuan Dì (元帝 yuan2 di4) Xiao Yì (蕭繹 xiao1 yi4) 552-555 Chengsheng (承聖 cheng2 sheng4) 552-555
Zhen Yang Hou (貞陽侯 zhen1 yang2 hou2) Xiao Yuan Ming (蕭淵明 xiao1 yuan1 ming2) 555 Tiancheng (天成 tian1 cheng2) 555
Jing Dì (敬帝 jing4 di4) Xiao Fang Zhi (蕭方智 xiao1 fang1 zhi4) 555-557 Shaotai (紹泰 shao4 tai4) 555-556
Taiping (太平 tai4 ping2) 556-557
Chen-dynastiet 557-589
Konvensjon: Chen + posthumt navn
Wu Dì (武帝 wu3 di4) Chen Ba Xian (陳霸先 chen2 ba4 xian1) 557-559 Yongding (永定 yong3 ding4) 557-559
Wen Dì (文帝 wen2 di4) Chen Qian (陳蒨 chen2 qian4) 560-566 Tianjia (天嘉 tian1 jia1) 560-566
Tiankang (天康 tian1 kang1) 566
Fei Dì (廢帝 fei4 di4) Chen Bo Zong (陳伯宗 chen2 bo2 zong1) 567-568 Guangda (光大 guang1 da4) 567-568
Xuan Dì (宣帝 xuan1 di4) Chen Xu (陳頊 chen2 xu1) 569-582 Taijian (太建 tai4 jian4) 569-582
Hou Zhu (後主 hou4 zhu3) Chen Shu Bao (陳叔寶 chen2 shu2 bao3) 583-589 Zhide (至德 zhi4 de2) 583-586
Zhenming (禎明 zhen1 ming2) 587-589

Nan Liang-dynastiet 555-587[rediger | rediger kilde]

Tempelnavn ( Miao Hao 廟號 miào hào) Posthume navn ( Shi Hao 諡號 ) Personlige navn Regjeringstid Æranavn (Nián Hào 年號) og deres respektive varighet
Konvensjon: Nan Liang + posthumt nave
OBS: Noen historikere anser Nan Liang som en fortsettelse av Liang-dynastiet ettersom det ble grunnlagt av etterfølgere av Xiaoene, som var Linang-dynastiets herskerfamilie.
Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) Xuan Dì (宣帝 xuan1 di4) Xiao Cha (蕭察 xiao1 cha2) 555-562 Dadìng (大定 da4 ding4) 555-562
Shi Zong (世4宗 zhong1 zong1) Xiao Ming Dì (孝明帝 xiao4 ming2 di4) Xiao Kui (蕭巋 xiao1 kui1) 562-585 Tianbao (天保 tian1 bao3) 562-585
Fantes ikke Xiao Jing Dì (孝靜帝 xiao4 jing4 di4)
or
Ju Gong (#33682; 公 ju3 gong1)
Xiao Cong (蕭琮 xiao1 cong2) 585-587 Guangyun (廣運 guang3 yun4) 562-585

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata