Hopp til innhold

Periodisk kjøretøykontroll

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En østerriksk decal viser når periodisk kjøretøykontroll må gjennomføres

Periodisk kjøretøykontroll er myndighetspålagt, regelmessig undersøkelse av den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til kjøretøyer.

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge må periodisk kjøretøykontroll (PKK) gjøres hvert annet år på biler opp til og med 3 500 kg totalvekt fra fjerde år etter at bilen første gang ble registrert. For biler med tyngre enn 3500kg totalvekt kreves årlig sjekk fra og med to år etter at den ble registrert. Kontrollen utføres av bilverksteder som Statens vegvesen har godkjent for å foreta slik kontroll og rapporteres til det sentrale kjøretøyregisteret. Kontrollen kan også foretas av Norges Automobil-Forbund (NAF). Biler som er registrert før 1960 er ikke pålagt PKK.

Klage på periodiske kjøretøykontroller/kontrollorgan[rediger | rediger kilde]

Dersom kjøretøyeier er uenig eller betviler kontrollorganets vurdering av kjøretøyet kan kjøretøyeier klage på kontrollresultatet. Klagen må fremsettes til Statens vegvesen. Det er Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen som behandler klager på periodiske kjøretøykontroller. Resultatet av periodisk kjørekontroll er et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Dette innebærer at kjøretøyeier er part i saken og således har partsrettigheter i samsvar med forvaltningsloven. Statens vegvesen er med andre ord bundet av forvaltningslovens regler om forsvarlig saksbehandling.

Dersom en kjøretøyeier ønsker å klage på en periodisk kjøretøykontroll, kan en klage på hele kontrollen. Statens vegvesen kan da foreta en ny periodisk kjøretøykontroll, og det resultatet som Statens vegvesen kommer frem til, vil være det gjeldende. En kan også påklage ett kontrollpunkt. Statens vegvesen vil da kun kontrollere det ene punktet.

Det er viktig å merke seg at dersom en skal klage på en periodisk kjøretøykontroll, bør man gjøre det umiddelbart etter at kontrollen har funnet sted. Har kjøretøyet gått mange kilometer eller at det har gått lang tid fra kontrollen fant sted, vil det være vanskelig for Tilsynsseksjonen å ta stilling til hvordan mangelen var på kontrolltidspunktet.

En klage kan, fra Statens vegvesen sitt ståsted, behandles på tre måter. Enten kan de gi avslag på klagen, de kan ta klagen til følge ta kontrollen som en stikkprøvekontroll, eller de kan også utføre en såkalt overprøvingskontroll. Ved en overprøvingskontroll risikerer kjøretøyeier å betale et gebyr til Statens vegvesen.

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen[rediger | rediger kilde]

Tilsynsseksjonen ble opprettet i 2007 etter at Statens vegvesen selv sluttet å utføre periodiske kjøretøykontroller. Tilsynsseksjonens oppgave er blant annet å kontrollere at alle verksteder utfører arbeid i tråd med Forskrift om periodisk kjøretøykontroll og forskrift om Forskrift om kjøretøyverksteder, sikre god kvalitet på tjenestene samt sikre like vilkår i bransjen.

Tilsynsseksjonen er plasser rundt omkring på landets trafikkstasjoner. Det er denne seksjonen som har ansvaret for å følge opp ulovlige verksteder, virksomheter med særlig arbeidstillatelse og godkjente verksteder. Tilsynsseksjonen utfører systemrevisjoner hos verksteder og kontrollorgan. Ved en systemrevisjon, også kalt systemtilsyn, utfører de revisjon av bedriftens kvalitetssikringssystem. Tilsynsseksjonen utfører også stikkprøvekontroller av periodiske kjøretøykontroller. Stikkprøvekontroller blir utført på forskjellige måter; Personell fra Tilsynsseksjonen følger en mekaniker/kontrollør for periodisk kjøretøykontroller under en hel eller deler av en periodisk kjøretøykontroll der en blir vurdert på gjennomføringsmetodikk, faglig vurdering av feil og mangler på kjøretøyet samt hvordan kontrollresultatet blir registrert i datasystemet. Tilsynsseksjonen kaller også inn kjøretøy til trafikkstasjonen i ettertid av en periodisk kjøretøykontroll for å kontrollere det kjøretøyet som har vært til periodisk kjøretøykontroll. En representant fra tilsynsseksjonen går da over kjøretøyet og vurderer eventuelle feil eller mangler som kontrollorganet har avdekket, eventuelt ikke avdekket. Blir det avdekket avvik på noen av de kontroller Tilsynsseksjonen utfører, kan det bli opprettet en tilsynssak mot verkstedet eller kontrollorganet.

Kontrollseddel[rediger | rediger kilde]

Eier av kjøretøyet skal motta en kontrollseddel som er maskinskrevet. En håndskrevet kontrollseddel skal ikke godtas. Dette for å forhindre juks. Flere verksteder tilbyr periodiske kjøretøykontroller uten å være godkjent for det. De som er godkjent har dataprogram og godkjenning fra Statens vegvesen. Mottar du som kjøretøyeier en kontrollseddel som er håndskrevet er det stor grunn til å være mistenksom. Da bør du ta kontakt med Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen.

Dersom en mottar en kontrollseddel som er håndskrevet, er det stor sjanse for at kontrollen ikke er registrert i kjøretøyregisteret. Du som kjøretøyeier risikerer da at den periodiske kjøreøtykontrollen ikke er registrert. Dette kan senere medføre at kjøretøyet blir avskiltet på grunn av at det ikke er registrert eller utført en periodisk kjøretøykontroll.

Eier av kjøretøyet skal sammen med kontrollseddelen motta et tillegsskriv om hvordan de forskjellige kontrollpunkt skal bedømmes, samt hvordan en periodisk kjøretøykontroll kan påklages.

Godkjente verksteder[rediger | rediger kilde]

Alle verksteder som utfører reparasjon av kjøretøy skal være godkjent av Statens vegvesen. Alle som er godkjent skal ha dokumentasjon på dette. Mange har et godkjenningsskilt hengende på utsiden av bygget, men noen har også dette hengende i kundemottaket. På skiltet vil de stå hva de er godkjent for. Verkstedet skal i tillegg ha godkjenningsbevis, utformet i A4 størrelse, disse skal henge godt synlig for publikum. Dersom du som kjøretøyeier ikke kan se noen form for godkjenning fra Statens vegvesen kan dette etterspørres. Kan de ikke vise noe som har med godkjenning fra Statens vegvesen å gjøre, bør du som kjøretøyeier ikke bruke denne virksomheten til å utføre reparasjoner på ditt kjøretøy. En godkjenning fra Statens vegvesen vil si at verkstedet oppfyller blant annet et minimumskrav til teknisk utstyr og teknisk kompetanse.

Det er vanlig å omtale en periodisk kjøretøykontroll som en PKK-kontroll eller som EU-kontroll, men EU-kontroll er ikke en offisiell betegnelse.

Nederland[rediger | rediger kilde]

I Nederland er «Algemene Periodieke Keuring» (APK) obligatorisk på alle kjøretøy som er tre år eller eldre.

Sverige[rediger | rediger kilde]

I Sverige er kjøretøykontroll obligatorisk siden 1965 for kjøretøy som er tre år eller eldre. Tidligere hadde det halvstatlige selskapet AB Svensk Bilprovning monopol på tilsynsoppgaven, men fra 2010 har andre selskap hatt adgang til å bli akkreditert for kjøretøykontroll. I 2012 ble også to tredjedeler av Svensk Bilprovning privatisert.

Danmark[rediger | rediger kilde]

I Danmark heter kontrollen Bilsyn og alle registrerte kjøretøy i Danmark skal være typegodkjent eller være godkjent ved en bilkontroll av en godkjent synsvirksomhet.

Vare- og lastebiler, personkjøretøy, utrykningskjøretøy og busser m.m. innkalles til periodisk kontroll, slik at disse kjøretøyene løpende undergives kontroll med fastsatte intervaller. De nærmere regler om innkallelse og kontrollperiode fastsettes av Færdselsstyrelsen. For personbiler gjelder, at de etter fire år skal kontrolleres hvert annet år.

USA[rediger | rediger kilde]

  • I USA bestemmer delstatene over hvordan kjøretøyene skal undersøkes.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]