Bryndiagonalen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Oversiktskart med Follobanen i rødt og Bryndiagonalen i blått.

Bryndiagonalen er en mulig fremtidig jernbaneforbindelse mellom Follobanen og Hovedbanen, en tverrforbindelse som vil avlaste sørkorridoren inn i og ut av Oslo. Bryndiagonalen er under utredning som et eget prosjekt tilknyttet Follobanen. I utredningsarbeidet skal man ta stilling til fremtidig anvendelse for både gods- og persontrafikk.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

OsloFolloØstfoldGöteborg (Sørkorridoren) er Norges eneste landbaserte transportåre mot kontinentet. Det pågående arbeidet med Follobanen vil doble jernbanekapasiteten mellom Oslo og Ski. Follobanen skal gå i en egen nybygd trasé øst for dagens jernbanetrasé. I prosjektbeskrivelser og utredninger fra Jernbaneverket er planen å bruke den nybygde Follobanen til persontransport, mens flytting av persontog fra Østfoldbanen til Follobanen, vil legge til rette for økt godstrafikk på Østfoldbanen.[1][2]

Planene om en egen diagonal fra Grorud/Alnabru er lansert som en tenkt del av prosjektet med Follobanen. Bryndiagonalen vil etablere en direkte forbindelse mellom Grorud/Alnabru og Follobanen. Både mulighetene for kortere reisetid for reisende til Groruddalen, samt en raskere godsforbindelse til Alnabru er nevnt.

Trafikkavvikling[rediger | rediger kilde]

Persontrafikk[rediger | rediger kilde]

Undersøkelser av reisevaner viser at 50% av all persontrafikk via Sørkorridoren skal til/fra eller via Groruddalen i Oslo.

SitatUndersøkelser viser at ca. 50 % av alle reiser gjennom sørkorridoren skal videre til eller gjennom Groruddalen. Disse reisene er i dag i hovedsak bilbaserte og det er derfor ønskelig med et bedre kollektivtilbud på disse reiserelasjonene.[3]Sitat

Dersom Bryndiagonalen bygges vil veldig mange trafikanter kunne få en mer direkte og raskere reisevei. For reisende til Grorud vil Bryndiagonalen kunne gi mange trafikanter og reisende mulighet til å reise direkte til den destinasjonen de skal til, framfor å reise via Oslo S og bytte tog der. Dette vil gi denne gruppen reisende redusert reisetid.

Godstrafikk[rediger | rediger kilde]

80% av all landbasert godstrafikk til og fra utlandet går gjennom Sørkorridoren. Dette godset fraktes i dag hovedsakelig med trailere. Brorparten av godset skal fra og til godsterminalen på Alnabru (Groruddalen).

Dette vil imøtekomme målsetningen om å løfte godstrafikk fra landeveien til jernbanen. Jernbaneverket kalkulerer med at E6 og E18 vil avlastes for rundt 750 vogntog per virkedøgn dersom Bryndiagonalen bygges.[4] Dessuten vil Østfoldbanen mellom Oslo og Ski og godssporet Loenga-Alnabru (Alnabrulinjen) avlastes.

I de 52 høringssvarene til Follobanens konsekvensutredning er viktigheten av å fullføre Bryndiagonalen trukket frem av mange.[5] Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er mellom dem som argumenterer for å fullføre Bryndiagonalen samtidig med Follobanen. De er tilsvarende kritiske til b-løsningen med godstrafikk over Østfoldbanen — Alnabrulinjen: Godstrafikk over Østfoldbanen — Alnabrulinjen er innfløkt teknisk da godstogene som kommer til Oslo og skal opp til terminalen på Alnabru må deles i to vognsett, eller kjøres med to lokomotiv. Dette på grunn av Brynsbakkens bratte stigning.

Utredninger[rediger | rediger kilde]

Oppdrag[rediger | rediger kilde]

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket retningslinjer om at utredning og planarbeid for en forbindelse mellom Follobanen og Alnabru knyttes til prosjektet Follobanen, slik at forberedende byggearbeider (avgreningen) kan utføres samtidig med Follobanen. Dette for å unngå at en eventuell senere bygging av Bryndiagonalen kommer i veien for trafikken over Follobanen.

Retningslinjene går blant annet frem i et brev fra Samferdselsdepartementet (SD) til Jernbaneverket (JBV) av 13. september 2010. I brevet er det særlig fokus på godstrafikken:

SitatDe aktuelle trasealternativene i planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo-Ski har kun forbindelse til godsterminalen på Alnabru via Oslo S, noe som ikke vil være en hensiktsmessig løsning. For at godstog til Alnabru skal kunne benytte Follobanen, må det etableres en forbindelse mellom den nye banen og Alnabru, som ikke går via Oslo S. SD slutter seg derfor til JBVs vurdering om at en slik godsforbindelse utredes i tilknytning til Follobaneprosjektet. SD ber videre om at det utarbeides reguleringsplan for en framtidig godsforbindelse og at planarbeidet legges opp slik at nødvendige forberedende arbeider ved avgreningspunktene kan utføres samtidig som Follobanen bygges. SD ber videre om at både tekniske løsninger, kostnader og konsekvenser for berørte områder (dagsoner) knyttet til en framtidig godsforbindelse skal utredes.

Når deler av persontrafikken overføres fra Østfoldbanen til Follobanen, frigjøres kapasitet på dagens dobbeltspor som vil bli brukt til å styrke lokaltogtilbudet. Dette vil også gi mulighet for økt godstrafikk på Østfoldbanen. SD ber om at JBV vurderer hvilket godstrafikkvolum som Østfoldbanen kan håndtere dersom en tverrgående forbindelse mellom Follobanen og Alnabru ikke realiseres, og hvilke miljømessige konsekvenser økt godstrafikk på Østfoldbanen vil gi.[6]
Sitat

Jernbaneverket[rediger | rediger kilde]

I et foreløbig svar den 05.02.2014 svarer Jernbaneverket at de anser det som ineffektivt å bygge Brynsdiagonalen og kjøre godstrafikk gjennom Follobane-tunnelen. Dersom banen skal klare å ta unna den forventede trafikkveksten som følge av stor framtidig befolkningsøknig vil det være nødvendig å reservere Follobanen for persontrafikk. Det vil ikke være plass til godstrafikk på dagtid uten en reduksjon i frekvensen av persontog, og godstrafikk vil derfor bare slippe gjennom en kort periode om natta. Jernbaneverket anbefaler at det istedenfor ses på muligheter for å bygge en direkte adkomst mellom Østfoldbanen og Alnabru via Nordstrand eller Langhus.[7]

Støy[rediger | rediger kilde]

Dersom Follobanen reserveres for persontrafikk, vil områdene langs Østfoldbanen kunne oppleve økt støy som følge av økt godstrafikk i området. Spesielt er det uttrykt frykt for at slik støy skal oppstå på nattestid. Fra ulikt hold er derfor muligheten for å kjøre godstrafikk gjennom tunnel i Follobanen trukket fram som et tiltak for bomiljøet i Oppegård, Ski og Oslo Syd.[8]

Jernbaneverket har som svar til dette pekt på muligheten for andre avbøtende tiltak for å dempe eventuelt økt støy fra godstrafikken.[9]

Referanser[rediger | rediger kilde]