Todimensjonal analyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Todimensjonal analyse, også kalt bivariat analyse eller bivariabel analyse, er analyse av to variabler og hvordan disse forholder seg til hverandre. Bivariat analyse brukes ofte innenfor samfunnsvitenskapelig fag, blant annet innenfor statsvitenskap, psykologi og sosiologi. Bivariat analyse betyr ganske enkelt analyse av to variabler. En videreføring av dette er multivariat analyse som ser på flere variabler enn to.

Bivariat analyse brukes når man undersøker forskjeller eller forhold mellom variabler, og om dette kan underbygges av observasjoner. Når man tester forhold mellom variabler, ser man på relasjon mellom dem.

For test av forskjeller mellom variabler er T-testen mest kjent, men det er verdt å nevne Mann-Whitney U-Test og Wilcoxon-test.

For test av forhold mellom variabler er kjikvadratet ofte brukt eller korrelasjonskoeffisientene Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient og Spearmans rangkorrelasjonskoeffisient.