Harald Langemyhr

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Harald Langemyhr
Født1965
Nasjonalitet Norge

Harald Karsten Maurice Langemyhr (født 1. februar 1965) er en norsk byggmester og bedriftsleder fra Tønsberg. Han er 100 prosent eier av Langemyhr Holding AS, som igjen er eneeier av bedriftene Mester-Glass AS, og Byggmester Harald Langemyhr AS (ofte kalt Langemyhr AS). Harald Langemyhr er også daglig leder for sistnevnte.[1][2]

(Om hvordan skillet mellom personen Harald Langemyhr og hans firma har blitt behandlet i denne artikkelen, se fotnote[f 1])

Langemyhrs selskaper[rediger | rediger kilde]

Harald Langemyhr var anleggsleder i firmaet Heerema i Tønsberg fra 1994 til 2001.[3]
I 2001 startet Langemyhr eget firma, og i årene frem til 2008 bygget han opp bedrifter med på det meste ca. 120 ansatte. Sommeren 2008 stanset driften i Langemyhrs firmaer tilnærmet helt opp, og Langemyhr AS sysselsatte høsten 2008 ca. 10 – 15 mann.[1][4][5]

Langemyhr holding AS[rediger | rediger kilde]

Harald Langemyhr er styremedlem og eier 100 prosent av aksjene i Langemyhr holding AS. Langemyhr holding AS eier igjen Langemyhrs andre selskaper, Byggmester Harald Langemyhr AS, og Mester-Glass AS.[1][4]

Byggmester Harald Langemyhr AS[rediger | rediger kilde]

I 2001 etablerte Harald Langemyhr entreprenørfirmaet Byggmester Harald Langemyhr AS. Langemyhr Holding AS eier selskapet, og Harald K Langemyhr er daglig leder.[1]
I april 2008 hadde selskapet 82 ansatte, hvorav 64 var polske statsborgere. I 2006 omsatte firmaet for 50 millioner kroner.[1][3]

Langemyhr AS hadde fra april 2007 til januar 2008 rammeavtale med Undervisningsbygg og pusset i den perioden opp nærmere 40 skoler i Oslo. Firmaet har også hatt andre offentlige oppdrag, blant annet for Omsorgsbygg Oslo KF.[1][3][6][7]

Mester-Glass AS[rediger | rediger kilde]

Gjennom Langemyhr holding AS eier Harald Langemyhr også firmaet Mester-Glass AS, som ofte er underleverandør til Byggmester Harald Langemyhr AS. Det nøyaktige antallet ansatte i Mester-Glass AS er ikke kjent. I Brønnøysundregisteret var firmaet i desember 2007 oppført med 10 ansatte, mens det i mars 2008 var minst 23 ansatte.[4]

Kontroverser[rediger | rediger kilde]

Både Harald Langemyhr og hans selskaper har fra 2004 vært involvert i flere saker som har involvert arbeidstilsyn og immigrasjonsmyndigheter. I forbindelse med disse sakene har det blitt slått rettslig fast at Harald Langemyhr står personlig ansvarlig for sitt firmas handlinger.[1][2][4][8][9]

I løpet av 2008 har Oslo kommune og Harald Langemyhr, gjennom Byggmester Harald Langemyhr AS, gjensidig gått til anmeldelse av hverandre, respektivt for bedrageri og for falske anklager.[1][10][11]

2003–2008 – byggeplasser stengt ti ganger[rediger | rediger kilde]

I perioden 2003—2004 stengte arbeidstilsynet Langemyhrs byggeplasser fire ganger grunnet manglende sikkerhet og andre brudd på arbeidsmiljøloven. Spesifikt fremheves manglede sikkerhet i høyden som alvorlig.[2][8][6]
Undervisningsbygg stengte på eget initiativ Langemyhrs byggeplasser fem ganger i den perioden Langemyhr hadde rammeavtale med dem. Dette skjedde delvis på grunn av manglende arbeidstillatelser for utenlandske statsborgere, og delvis på grunn av manglende sikkerhet.[8]
Da Arbeidstilsynet stengte byggeplassene på Økern sykehjem og Sinsen barnehage i mars 2008 (se under) var det den tiende gangen Langemyhrs byggeplasser ble stengt.[8]
I tillegg til dette har Langemyhr flere ganger tidligere fått pålegg fra arbeidstilsynet, samt tvangsmulkt for ikke å overholde disse.[12]

2004 – manglende arbeidstillatelser[rediger | rediger kilde]

Harald Langemyhr ble i 2004 personlig dømt for å ha ansatt tre polske bygningsarbeidere som ikke hadde arbeidstillatelse i Norge. Han fikk først 25 000 i bot fra politiet, som han nektet å vedta. Boten ble hevet til 40 000 i tingretten. Harald Langemyhr anket dommen videre til lagmannsretten, hvor boten igjen ble senket til 25 000.[4]
Harald Langemyhr forsvarte seg med at handlingene var utført av hans aksjeselskap, og at han derfor ikke kunne holdes personlig ansvarlig for handlingene. I begge dommene ble det slått fast at firmaet Langemyhr AS, som er 100% eid og under daglig ledelse av Harald Langemyhr, var å betrakte som Harald Langemyhrs personlige ansvar, og at han derfor også måtte ansvarliggjøres og dømmes personlig for firmaets handlinger.[4]
Harald Langemyhr hevdet også til sitt forsvar at praksisen med at arbeidere fikk gå i gang og jobbe før arbeidstillatelsen hadde blitt gitt var godt kjent av politiet, og at det skjedde i forståelse med dem. Til grunn for dommen la retten at UDI hadde gitt Langemyhr AS klar beskjed om at en slik praksis ikke var akseptabel.[4]

Mars 2008 – anklager om sosial dumping[rediger | rediger kilde]

Langemyhrs firma kom igjen i medienes søkelys i mars 2008, da Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved byggeplasser, kontorer og arbeiderboliger i Stavanger, Tønsberg og Oslo. Det ble avslørt underbetaling og dårlige boforhold for firmaets polske arbeidere. Mest oppmerksomhet ble rettet mot byggeplassene ved Sinsen barnehage og Økern sykehjem, hvor Oslo kommune gjennom Omsorgsbygg Oslo KF stod ansvarlig for byggearbeidene.[13][14][15]
Den 7. mars 2008 stanset Omsorgsbygg driften på de to byggeplassene, og erklærte samtidig at alle utbetalinger til Langemyhr AS ville bli holdt tilbake.[16][17][18]
Grunnet mistanker om overfakturering fra Langemyhrs side hadde Omsorgsbygg allerede fra før av stanset og holdt tilbake 6 millioner kroner.[18]

I løpet av et par dager etter stengingen ble flesteparten av arbeiderne sendt tilbake til Polen av Langemyhr. Seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet var svært kritisk til dette, og mente Langemyhr forsøkte å vanskeliggjøre etterforskningen ved å «sende bevisene ut av landet».[7][14][19]

Seks uker etter tilsynet kom Arbeidstilsynet med sin rapport. Der kom de med seks pålegg til bedriften, og uttalte samtidig at saken var en av de mer alvorlige de hadde hatt innen sosial dumping.[9][20]
I juni 2008 anmeldte Arbeidstilsynet Harald Langemyhr. Arbeidstilsynet har ikke villet offentliggjøre det nøyaktige innholdet i anmeldelsen, men sier den bygger på rapportene fra tilsyn, og på gjennomgåtte dokumenter.[21][22]

I juli 2008 politianmeldte UDI Langemyhr. UDI mener Langemyhr har operert med to sett arbeidskontrakter; en som ble vedlagt søknaden om arbeids og oppholdtillatelse, og en med langt dårligere betingelser som ble forelagt den ansatte etter at arbeidstillatelsen var godkjent. UDI mener dette er et grovt brudd på regelverket.[23][24][25]

Fellesforbundet mente Langemyhr AS i løpet av et år hadde betalt sine arbeidere tilsammen 4 millioner kroner under minstelønn, og at dette måtte betales tilbake. I løpet av gjennomgangen av timelistene kom det også frem påstander fra arbeiderne om at de hadde skrevet timer for arbeid på Økern sykehjem mens de i virkeligheten hadde utført arbeider på Harald Langemyhrs private bolig i Tønsberg.[18][26][27]

Etter stengingen av byggeplassene stod mange polske arbeidere igjen uten lønn og på bar bakke. Oslo kommune ble kritisert for å holde igjen penger som de var skyldig til Langemyhr, og det ble fra fagforeninger og politikere hevdet at kommunen som byggherre hadde et overordnet ansvar for arbeiderne. I desember 2008 betalte Oslo kommune ut lønn direkte til disse.[17][28][29][30]

Harald Langemyhr AS påstod i en pressemelding i januar 2009 at deler av anklagen, det som gjerne blir omtalt som «sosial dumping», var blitt henlagt.[31] Dette ble raskt avkreftet av politiet.[32]

Mai 2008 – bedragerisiktelse[rediger | rediger kilde]

I mai 2008 anmeldte Oslo kommune Langemyhr for grovt bedrageri av 17,6 millioner kroner, og for forsøk på bedrageri av ytterligere 10 millioner. Anmeldelsen ble gjort på grunnlag av granskningsrapporter fra PricewaterhouseCoopers, og fagrapporter fra OPAK (byggebransjens kompetansesenter). Bedrageriene skal ha skjedd ved overfakturering i forbindelse med rehabiliteringen av Økern sykehjem. Politiet tok ut siktelse mot Langemyhr, og siktet også fire av hans ansatte for medvirkning.[1][18][26][27][33][34][35][36]
Politiet gjennomførte razzia mot Langemyhr AS, og tok også beslag i private eiendeler og i fem av Harald Langemyhrs eiendommer til en samlet verdi av 40 millioner kroner. Langemyhr og tre av de fire siktede medarbeiderne ble også varetektsfengslet, og ble sittende fengslet fra en til fem uker. Alle de siktede hevdet sin uskyld.[5][35][36][37][38][39][40]
Langemyhrs kone fikk senere medhold av retten i at politiet ikke kunne ta pant i hennes halvdel av eiendommene.[41][42]

19. januar 2012 ble Harald Langemyhr frifunnet for bedrageri, men funnet skyldig i brudd i på arbeidsmiljøloven og regnskapsloven, samt momsunndragelse.[43]

August 2008 – Konkursbegjæring utsatt[rediger | rediger kilde]

Den 11. august 2008 ble en konkursbegjæring mot Langemyhr AS behandlet ved Tønsberg tingrett. Langemyhrs advokat, Bjørn Soltvedt, ba om en utsettelse for å få anledning til å gå igjennom sakens dokumenter. Tingretten innvilget dette, og utsatte saken.[44][45]

August 2008 – Harald Langemyhr stevner Omsorgsbygg for 30 millioner[rediger | rediger kilde]

Etter løslatelse fra varetekt den 9. juli 2008 engasjerte Harald Langemyhr en privat takstmann for å få en egen vurdering av arbeidet som var gjort på Økern sykehjem. Denne kom frem til helt andre tall enn de OPAK hadde gjort. Mens OPAKs rapport sier at arbeidet som hadde blitt utført tilsvarte 13 000 arbeidstimer sier takstmannens rapport at arbeidet tilsvarte 64 000 timer. Totalt utgjorde faktureringen fra Langemyhr AS 67 000 timer, noe takstmannen mener er innenfor et normalt avvik. På grunnlag av denne rapporten leverte Harald Langemyhr den 21. august 2008 et krav til Omsorgsbygg på 30 millioner kroner.[5][25]

Desember 2008 – Langemyhr AS anmelder Oslo kommune[rediger | rediger kilde]

I desember 2008 gikk Langemyhr AS til politianmeldelse mot Omsorgsbygg for falske anklager, bedrageri og for å ha forledet selskapet til å utføre arbeid som er ulovlig bestilt. Både Harald Langemyhr og hans nye advokat, John Christian Elden, mener selskapet har en god sak.[10][11][46]
Langemyhr har tidligere vist til en e-post fra Omsorgsbyggs prosjektleder som skal vise at Omsorgsbygg selv jukset for å unngå anbudsreglene. I e-posten, som skal være datert 19. april 2007, skal prosjektlederen ha bedt om at arbeidet stykkes opp så man kom under den økonomiske grensen for hva som må legges ut på anbud. Langemyhr mener denne oppstykkingen av oppdraget var med på å fordyre arbeidet.[47]

Konsekvenser internt i Oslo kommune[rediger | rediger kilde]

Avsløringene rundt de polske arbeidernes lønns og boforhold, sammen med bedragerianklagene, har fått konsekvenser innad i Oslo kommune, og det har også kommet opp nye saker som resultat av disse.[15]
I rapporter gjort av First Ventura og Kommunerevisjonen for Oslo kommune påpekes blant annet flere uregelmessigheter i forbindelse med kontraktstildelingen til Langemyhr. Omsorgsbygg kritiseres for manglende rutiner generelt, for manglende kontroll og oppfølgingsrutiner, og for manglende overholdelse av eksisterende rutiner. Rapportene har ført til kraftig kritikk mot Omsorgsbygg, blant annet fra medlemmer av Oslo kommunes finanskomité.[15][48][49][50]

Dette har ledet til en større omorganisering av Omsorgsbygg.[48]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f g h i «Fire Langemyhr-ansatte arrestert». NRK. 30. mai 2008. Besøkt 22. desember 2008. 
 2. ^ a b c ««Ikke interessert i å ha sånne aktører»». Tønsbergs Blad. 7. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 3. ^ a b c «Byggmester blir skolemester». Tønsbergs Blad. 24. april 2007. Besøkt 29. desember 2008. [død lenke]
 4. ^ a b c d e f g «Tidligere dømt for bruk av polakker». Tønsbergs Blad. 7. mars 2008. Besøkt 22. desember 2008. [død lenke]
 5. ^ a b c «Føler seg stemplet som bedrager». e24. 12. august 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 6. ^ a b «Kan bli kastet ut på dagen». e24. 8. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 7. ^ a b «Polske arbeidere skulle «kjøpes» til taushet». e24. 10. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 8. ^ a b c d «Stanset ti ganger for ulovlig arbeid». e24. 8. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 9. ^ a b «Arbeidstilsynets konklusjon». NRK. 18. april 2008. Besøkt 26. desember 2008. 
 10. ^ a b «Langemyhr anmelder Omsorgsbygg». NRK. 13. desember 2008. Besøkt 22. desember 2008. 
 11. ^ a b «Langemyhr har anmeldt Omsorgsbygg». e24. 13. desember 2008. Besøkt 26. desember 2008. 
 12. ^ «Tar ikke HMS på alvor». e24. 21. mai 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 13. ^ «Polakker grovt utnyttet». E24. 7. mars 2008. Besøkt 6. juli 2008. 
 14. ^ a b «70-80 polakker bodde i ett hus». e24. 8. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 15. ^ a b c «Omsorgsbygg slaktes i ny rapport». NRK. 20. juni 2008. Besøkt 22. desember 2008. 
 16. ^ «Kommunen stenger byggeplassen». Tønsbergs Blad. 7. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 17. ^ a b «Polakkene straffes». e24. 9. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 18. ^ a b c d «Jobbet på villaen, sendte regning til Oslo». Tønsbergs Blad. 11. mars 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 19. ^ «Presset til å skryte av forholdene». Tønsbergs Blad. 9. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 20. ^ «Arbeidstilsynet vil anmelde Langemyhr (Video)». NRK Nyheter. Besøkt 23. desember 2008. 
 21. ^ «Nok en anmeldelse av Langemyhr». NRK. 10. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 22. ^ «Arbeidstilsynet anmelder byggmester Langemyhr». e24. 10. juni 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 23. ^ «UDI anmelder Langemyhr». NRK. 9. juli 2008. Besøkt 22. desember 2008. «Det ser ut til å foreligge to sett med arbeidskontrakter. Ett sett som er brukt overfor utlendingsmyndighetene i søknadsprosessen, og ett som arbeidstakerne har blitt forelagt etter at søknaden er innvilget. Sistnevnte har mye dårligere lønns- og arbeidsvilkår. UDI mener dette er et grovt brudd på regelverket, og ber derfor politiet om å etterforske saken.» 
 24. ^ «UDI anmelder Langemyhr». e24. 9. juli 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 25. ^ a b «Langemyhr krever 30 millioner av Oslo». Tønsbergs Blad. 21. september 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 26. ^ a b «Endret timelister for Langemyhr». e24. 1. juni 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 27. ^ a b «Makulerte dokumenter». Tønsbergs Blad. 12. mars 2008. Besøkt 23. desember 2008. 
 28. ^ «Vil demonstrere for polakkers lønn». 10. september 2008. Besøkt 22. desember 2008. 
 29. ^ «Polakker får lønn til jul». NRK. 27. november 2008. Besøkt 22. desember 2008. 
 30. ^ «Polakkene mister troen på Norge». e24. 4. september 2008. Besøkt 26. desember 2008. 
 31. ^ Aftenposten, 17. januar 2009: Deler av Langemyhr-saken henlagt
 32. ^ Aftenposten, 17. januar 2009: Politiet ukjent med Langemyhr-henleggelse
 33. ^ «Avslørt av tidligere ansatte». e24. 30. mai 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 34. ^ «Siktet for bedrageri på 17,6 millioner». Tønsbergs Blad. 30. mai 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 35. ^ a b «Varetektsfengsel i Langemyhr-saken». Dagens Næringsliv. 30. juni 2008. Besøkt 6. juli 2008. 
 36. ^ a b «Eiendommene tatt i beslag». NRK. 5. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 37. ^ «Eiendommene tatt i arrest». e24. 4. juni 2008. Besøkt 27. desember 2008. 
 38. ^ «Langemyhr motsetter seg varetektsfengsling». e24. 4. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 39. ^ «Privatboligene, Audien og hytta tatt i beslag». Tønsbergs Blad. 5. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 40. ^ «Langemyhr varetektsfengsles til juli». NRK. 27. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 41. ^ «Retten ga kona rett». NRK. 3. september 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 42. ^ «Kona får sine millioner». e24. 4. september 2008. Besøkt 26. desember 2008. 
 43. ^ Langemyhr frikjent for bedrageri E24
 44. ^ «Tar opp kampen (Video)». NRK Nyheter. 11. august 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 45. ^ «Langemyhr tar opp kampen». NRK. 11. august 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 46. ^ «Langemyhr anmelder Omsorgsbygg». Tønsbergs Blad. 13. desember 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 47. ^ «Unngikk anbud i Langemyhr-saken». NRK. 7. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 48. ^ a b «Omsorgsbygg om-organiserer». NRK. 5. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 49. ^ «Nok må være nok». NRK. 3. juni 2008. Besøkt 24. desember 2008. 
 50. ^ «Klar svikt i kontrollrutinene». NRK. 30. mai 2008. Besøkt 24. desember 2008. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Både politi og rettsvesen behandler i en grad personen Harald Langemyhr og firmaet Byggmester Harald Langemyhr AS som en og samme juridiske person. I tillegg ser det ut til at pressen, som utgjør hoveddelen av referansetilfanget til denne artikkelen, noen ganger er unøyaktig i adskillelsen av de to. Det har blitt forsøkt å holde denne artikkelen mest mulig tro mot kildene. Siden det ikke alltid går klart frem av kildene om det er personen eller firmaet som omtales, er følgende benevninger brukt: På steder i artikkelen der det ikke fremgår klart av kildene om det er snakk om firmaet eller personen brukes Langemyhr. På steder hvor kildene er entydige brukes Langemyhr AS om firmaet, og Harald Langemyhr om personen.