Det tidlige Song-dynasti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Det tidlige Song-dynasti er en epoke i Kinas historie som varte fra 420 til 479 e.Kr.

Etter Jin-dynastiets fall ble Kina delt i en nordlig og en sørlig sfære; det innleder Nord- og Sør-dynastienes tid (420-581). Av sør-dynastiene ble Song-dynastiet det første. Det ble avløst av Qi-dynastiet (479-502).

Song-dynastiet konfronterte i nord Det nordlige Wei-dynasti, som var blitt grunnlagt av de nomadiske tuobaene.

Song Shu («Song-boken») er et kinesisk historieverk i 100 bind som beskriver det tidlige Song-dynasti.

Det tidlige Song-dynastis herskere (420-479)
Shi Hao Tempelnavn Slektsnavn og gitt navn Regjeringstid Æranavn og periode
Konvensjon: Liu eller Nan «Song» + posthumt navn + «di». «Song Wudi» gjelder Liu Yu.
Wu (武, pinyin ) Gaozu, 高祖 Liu Yu (劉裕, liú yù) 420-422 Yongchu (永初 yǒng chū) 420-422
Shao, (少, shaò)   Liu Yifu (劉義符, liú yì fú) 423-424 Jingping (景平, jǐng píng) 423-424
Wen, 文, py. wén Taizu (太祖) eller Zhongzong (中宗) Liu Yilong (劉義隆, liú yì lóng) 424-453 Yuanjia (元嘉, yuán jiā) 424-453
Yuanxiong, 元兇   Liu Shao (劉劭, liú shào) 453-454 Taichu (太初, taì chū) 453-454
Xiaowu, 孝武, py. xiaò wǔ Shizu (世祖) Liu Jun (劉駿, liú jùn) 454-464 Xiaojian (孝建, xiaō jiàn) 454-456

Daming (大明, dà míng) 457-464

(Qian) Fei (前廢, qián feì)   Liu Ziye (劉子業, liú zǐ yè) 465 Yongguang (永光, yǒng guāng) 465

Jinghe (景和, jǐng hé) 465

Ming (明, míng) Taizong (太宗) Liu Yu (劉彧, liú yù) 465-472 Taishi (泰始, taì shǐ) 465-471

Taiyu (泰豫, taì yù) 472

(Hou) Fei, (後廢, hoù feì) eller Cangwu Wang (蒼梧王, cāng wú wáng)   Liu Yu (劉昱, liú yù) 473-477 Yuanhui (元徽, yuán huī) 473-477
Shun (順, shùn)   Liu Zhun (劉準, liú zhǔn) 477-479 Shengming (昇明, shēng míng) 477-479