Strandsone

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strandsone i Lyngen-området i Troms

Strandsonen er i Norge et generelt byggeforbud i et 100-meterssone langs kysten som har som formål å sikre allemannsretten og er begrunnet av «hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»[1] Strandsonen er areaet 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et generelt bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever derfor dispensasjon. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller som ligger i byer eller tettsted.[2] Nesten en tredjedel av arealet i Norges strandsone er påvirket av menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig for allmenheten.[3]

Strandsonen kan ha ulik utstrekning og variasjon både når det gjelder terreng, økologi og menneskelige bruksmåter. Ofte brukes 100-metersbeltet som en rettesnor, men det er de faktiske forholdene som må avgjøre hvor stort område som skal forvaltes etter regler og retningslinjer for strandsonen. Det er vanligvis den enkelte kommune som har ansvaret for å etterse strandsonen. Bygging i strandsonen krever derfor ofte dispensasjon fra kommunen. Langs sjøen, innsjøer og vassdrag er det et generelt byggeforbud ifølge plan- og bygningslovens §17-2.[4] Men det finnes en rekke unntak fra denne bestemmelsen, det vil si tilfeller eller tiltak der den generelle 100-metersgrensen ikke gjelder.

Dersom det ikke er gitt byggetillatelse er det ulovlig å bygge i strandsonen. Forbedring og restaurering av eksisterende eiendommer har ofte mindre klare regler, noe som fører til mye debatt i lokalpolitikk. Men dette får mindre oppmerksomhet fordi forbedring sjelden oppfattes som sjenerende av allmennheten.

Privat eiendom i strandsonen deles opp i utmark og innmark. I utmark er det alminnelig ferdselsrett. I innmark kan det i enkelte tilfelle være begrenset rett til ferdsel basert på lokale forhold, sedvane og hevd.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata