Mal:Wikidata-norsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Denne malen er beregnet til å hente data fra Wikidata med og uten å implementeres i artikkelen dataen skal hentes fra. Den inneholder også en rekke andre funksjoner.

Malen er basert på Wikidata (enwiki) men er tilpasset for nowiki.

Bruk[rediger kilde]

{{Wikidata-norsk |kommando1|flagg1a|flagg1b|flagg1c |kommando2|flagg2a|flagg2b|flagg2c |flagg0a|flagg0b|flagg0c |arg1|arg2|arg3

Kommandoer[rediger kilde]

Kommandoene (kommando1, kommando2, ...) avgjør hvilke verdier som blir hentet. Kommandoer fra Hente-gruppen og Den generelle gruppen kan ikke brukes i lag.

Hente-gruppen[rediger kilde]

Hente-gruppens kommandoer kan kombineres, det betyr at du kan bruke flere fra denne gruppen samtidig.

Vennligst bruk muligheten til å bruke flere kommandoer samtidig når det passer seg, isteden for å bruke flere mindre bruk av malen. Det sørger for at all informasjonen som hører sammen kommer i lag.

Type Kommando Returnerer Grunnleggende bruk Beskrivelse
I egenskap første treff[a] {{Wikidata-norsk|egenskap|P1}} Returnerer den etterspurte egenskapen – eller en liste av egenskaper – fra artikkelen malen er implementert i eller fra gitt ID.
egenskaper alle treff {{Wikidata-norsk|egenskaper|P1}}
II kvalifikator første treff[a] {{Wikidata-norsk|kvalifikator|P1|P2}} Returnerer etterspurt kvalifikator – eller en liste med kvalifikatorer – fra artikkelen malen er implementert i eller fra gitt ID.

I motsetning til de andre hente gruppen kommandoene, kan denne bli gitt flere ID-er for å hente mer informasjon.

kvalifikatorer alle treff {{Wikidata-norsk|kvalifikatorer|P1|P2}}
III referanse første treff[a] {{Wikidata-norsk|referanse|P1}} Returnerer en referanse – eller en liste med referanser – fra artikkelen malen er implementert i eller fra gitt ID.[b]
referanser alle treff {{Wikidata-norsk|referanser|P1}}
Type nummerering
  1. ^ a b c Returnerer kun en enkel verdi isteden for flere (hvis flere verdier eller søk stemmer). Det som returneres er den første som er funnet som er rangert best
  2. ^ Bare kilder som er gyldig i forhold til Wikidata rettningslinjer på kilder blir returnert (f.eks. de som minst har en verdi d:P248 eller d:P854.

Den generelle gruppen[rediger kilde]

Den generelle gruppens kommandoer kan ikke bli kombinert med hverandre.

Type Kommando Returnerer Grunnleggende bruk Beskrivelse
I etikett {{Wikidata-norsk|etikett}} Returnerer etiketten til artikkelen malen brukes i eller til en gitt ID.
II tittel {{Wikidata-norsk|tittel}} Returnerer tittel til artikkelen malen brukes i eller til en gitt ID.
III beskrivelse {{Wikidata-norsk|beskrivelse}} Returnerer beskrivelse til artikkelen malen brukes i eller til en gitt ID.
IV alias første treff[a] {{Wikidata-norsk|alias}} Returnerer et alias – eller en liste av aliaser – til artikkelen malen brukes i eller til en gitt ID.
aliaser alle treff {{Wikidata-norsk|aliaser}}
V merke første treff[a] {{Wikidata-norsk|merke}} NB! Merke og Merker funker ikke for øyeblikket

Returnerer et merke – eller liste av merker – til artikkelen malen brukes i eller til en gitt ID.

merker alle treff {{Wikidata-norsk|merker}}
Type nummerering
  1. ^ a b Returnerer kun en enkel verdi isteden for flere (hvis flere verdier eller søk stemmer).

Flagg[rediger kilde]

Følgende (valgfrie) flagg er tilgjengelig for å kunne endre denne malens adferd. De må bli gitt etter den første kommando og før andre argumenter. For enkelhetens skyld er tomme flagg (f.eks. ||) tiltatt og vil simpelthen bli ignorert.

Kommandoflagg[rediger kilde]

Disse flaggene (flag1*, flag2*, ...) gjelder den første kommandoen som er foran dem.

Flagg Forklaring
linket Oppretter en link til Wikipedia-artikkelen som er koblet til egenskap eller kvalifikator hvis en artikkel eksisterer. Den linker også måleenheter som kan være vedlagt verdier.

Hvis dette flagget er utelatt, vil egenskapen eller kvalifikatoren hentes med som ren tekst.

kortnavn [RESSURSKREVENDE] Den returnerer kortnavn (P1813) av uansett verdi så lenge den har et kortnavn. Hvis den ikke har et kortnavn vil den hente verdien som normalt.
Returnere råverdien hvis mulig.

Hvis flagget er brukt med en artikkel eller egenskap datatype vil den hente Q-IDen eller P-IDen.

For kvalifikator datatyper vil flagget fjerne alle måleenheter, med mindre måleenhet flagget også er inkluder hvor den da vil hente måleenhetens Q-ID.

Hvis flagget er brukt med dato datatype vil datoen hentes i formatet åååå-mm-dd (f.eks. 1731-02-11, eller åååå-mm eller åååå avhengig av datoens presisjon hos Wikidata. Datoer i den julianske kalenderen lagret med en presisjon med dager gjennom millennium vil ha /Julian lagt til resultat (f.eks. 1731-02-11/Julian, som kan bli splittet av med å bruke {{#titleparts}} mal funksjon).

Hvis det er brukt med globe koordinater datatype vil den fjerne diverse symboler med fremover skråstrek i den hentet verdien (f.eks. 52/5/3/N/4/19/3/E, som kan bli splittet i mindre deler med {{#titleparts}} mal funksjon).

flerspråklig Henter teksten i uansett tilgjengelig språk, ikke bare norsk.
måleenhet Henter bare måleenheten for mengde datatyper.

Konfigurasjonsflagg[rediger kilde]

Disse flaggene (flag0*) er generelle konfigurasjonsflagg og kan bli gitt når som helst etter første kommando (men før de andre argumenter).

Flagg Kommando gruppe Beskrivelse
Kombinasjon av: foretrukket hente Setter en rang begrensing for de valgte resultat(ene).

De første tre setter rang etter hvilket resultat(er) vil bli valgt. De kan alternativt bli fulgt med + eller -, f.eks. normal+ eller foretrukket-, hvor den første velger resultater med 'normal' rang eller høyere og den andre velger resultater med 'foretrukket' rang eller lavere. For å få resultater fra alle rangene bruk foretrukket- eller avskrevet+

Hvis best flagg er brukt vil det eneste resultatet som valgt den med høyest rank av alle resultatene bli valgt.

Det vanlige er normal+|best (så standard er resultatene med 'avskrevet' rang aldri hentet).

Resultatet vil alltid bli sorter fra høyest rang til lavest (uavhengig av at noen av disse flaggene blir brukt).

normal
avskrevet
best
Kombinasjon av: fremtid hente Setter en tidsbegrensing for resultantet. Den anvender kvalifikatorene startdato (P580) og sluttdato (P482) for å avgjøre den riktige valgte perioden.

Det vanlige er fremtid|nåværende|tidligere (så standarden er resultat er gyldig for hvilket som helst tidsperiode).

nåværende
tidligere
mdå hente Henter datoen i måned-dag-år rekkefølge istdenfor dag-måned-år rekkefølgen.
enkel hente Henter bare en enkel resultat istedenfor mange (hvis det er flere treff). Den har ingen effekt på egenskap/egenskaper kommando som er gitt, i gitt tilfelle vil flagge være unødvendig.
referert hente Henter kun verdier som har minst en gyldig referanse.
En av: rediger hente, generell Legger til en klikkbart ikon som leder til Wikidata hvor leser har mulighet til å redigere informasjonen.

Hvis redigerpåslutten er brukt, vil ikonet plasseres på slutten av linjen for fine infobokser.

redigerpåslutten

Argumenter[rediger kilde]

Argumentene avgjør kilden fra hvor alle verdier blir hentet fra.

Posisjonelle argumenter[rediger kilde]

Denne tabellen viser de tilgjengelige posisjonelle argumentene (arg*) i fastsatt rekkefølge. For hver kommando er det aktuelle argumentet markert. Hvis flere kommandoer er gitt, er gjeldene sett forenelig med de mindre settene. For eksempel, hvis kommandoene egenskaper og kvalifikatorer er gittn skal minimum begge argumentene egenskap_id og kvalifikator_id bli gitt.

Mer enn én kvalifikator/kvalifikatorer kommandoer kan bli gitt. Rekkefølgen av de gitte kommandoene og deres flagg gir samme rekkefølgen som hvordan de respektive kvalifiaktor_id argumentene gis.

(påkrevd) (valgfri) (valgfri) (påkrevd) (valgfri) (påkrevd) (påkrevd)
{{Wikidata-norsk kommandoer flagg artikkel_id egenskap_id rå_verdi kvalifikator_id kvalifikator_id }}
etikett, tittel,
beskrivelse,
alias/aliaser,
merke/merker
egenskap/egenskaper
referanse/referanser
kvalifikator/kvalifikatorer
kvalifikator/kvalifikatorer (valgfri 2., 3., osv.)


Under er beskrivelse av alle posisjonelle argumenter.

Argument Beskrivelse
artikkel_id

(valgfri)

[RESSURSKREVENDE]Q-ID til artikkelen som skal hentet (f.eks. Q20), eller P-ID (eller en tilgjengelig alias) av egenskap-verdien som skal bli hentet av Egenskap: prefiks (f.eks. Egenskap:P38).

I forhold til den generelle kommando-gruppen, kan Egenskap: prefiksen bli droppet for P-ID (f.eks. P38).

Hvis denne parameteren ikke er brukt vil artikkel ID koblet til siden hvor malen brukes (ved untakt hvis eid= er i bruk, mer info under). Hvis denne parameteren er gitt men er tom (f.eks. ||), vil den på grunn av sin plassering blir sett på som et tomt flagg og dermed bli ignorert, og gi samme resultat som om parameteren ikke hadde vært brukt. Se også eid= navngitte argumenter under som også kan brukes til å gi en artikkel ID, men uten at at artikkel ID koblet til siden malen anvendes i.

egenskaps_id P-ID (eller en tilgjengelig alias) av egenskapen i artikkelen som skal bli hentet uten Egenskap: prefiksen (f.eks. P35).
rå_verdi

(optional)

Enten Q-ID lik til egenskaps verdien (f.eks. Q29574) eller en bokstavelig verdi (som streng eller mengde osv., ingen etikett er gyldig) som er lik den rå egenskap verdien av det som skal hentes.

Datoer som bokstavelig verdi må bli formatert åååå-mm-dd (f.eks. 1731-02-11 for datoer med nøyaktighetsnivå til dager, åååå-mm (f.eks. 1731-02) for datoer med presisjon til måneder, og åååå (f.eks. 1731 for datoer med lavere nøyaktighet. Datoer f.Kr. krever et minustegn foran årstallet (f.eks. -29500-01-31). Datoer lagret i den julianske kalenderen må ha /Julian lagt til på slutten (f.eks. 1731-02-11/Julian). Tiår som 2010-tallet må bli gitt som 2010 (men 2010-tallet f.Kr. som -2019, århundre som 20. århundre som 1901 (men som 20. århundre f.Kr. -2000, og for årtusener som den 3. årtusen som 2001 (men 3. årtusen f.Kr. som -3000.

Globe koordinater som bokstavelig verdi må bli formater med fremover skråstreker (f.eks. /) mellom delene og ingen symboler (f.eks. 52/5/3/N/4/19/3/E) uten noen mellomrom eller ledene null.

Den spesielle typen 'no value' kan bli gitt med å bruke en tom streng (slik ||) og den spesielle typen 'unknown value' kan bli gitt med å legge inn en enkel understrek (slik |_|). For å få faktisk understrek sett en bakover skråstrek \ direkte forran (slik \_, det samme gjelder for faktiske bakover skråstreker (slik \\.

For å få en faktisk loddrett strek |, bruk {{!}} eller |.

Hvis denne parameteren er utelatt vil alle søk (møter alle andre krav) innen egenskapen bli hentet.

kvalifikator_id P-ID (eller en tilgjengelig alias) av egenskapen i artikkelen som skal bli hentet uten Egenskap: prefiksen (f.eks. P580).

Navngitte argumenter[rediger kilde]

Under er en tabell med beskrivelser av alle navngitte argumenter som er kommandoer som brukes |navn=verdi. Disse er alle valgfrie og kan bli brukt hvor som helst i malen.

Argument Beskrivelse
eid= [RESSURSKREVENDE] Dette argumentet tilbyr funksjonalitet som posisjonelle argumenter artikkel_id (f.eks. >|eid=Q55), med en forskjell: hvis argumentet er gitt men er blitt stående tom (|eid=) vil ingen artikkel bli hentet. Dette er nyttig hvor en artikkel_id er forventet, men hvor sidens artikkel ikke skal bli brukt som standard.

Også Egenskap: prefiksen kan bli utelatt for P-ID (f.eks. |eid=P38) for alle kommandoer.

Dette argument har bare effekt hvis det posisjonelle argumentet artikkel_id er utelatt.

<kvalifikator>= <kvalifikator> er en plassholder for sett med argumenter for å avgjøre hvilket resultat som skal bli hentet basert på kvalifikatorverdi, den benytter seg av Posisjonelle argumentene egenskaps_id og rå_verdi for å avgjøre hvilken resultater den skal hente.

<kvalifikator> er hvilken som helst kvalifikator P-ID (eller en tilgjengelig alias) uten bruk av Egenskap: prefiksen (f.eks. P518). Dens verdi er enten Q-verdi lik en av kvalifikatorens verdier (f.eks. Q27561 eller en bokstavelig verdi(som streng eller menge osv., igen etiketter kan brukes) lik råverdien til kvalifikatorens verdier til resultatet. Verdiformater er det samme som det posisjonelle argumentet rå_verdi. Den spesielle verditypen 'no value' er gitt med en tom streng vil også gi resultater som totalt mangler den verdien i kvalifikatoren.

Eksempel: |P512=Q27561

Flere argumenter av denne typen kan brukes til å sammenligne flere kvalifikatorverdier samtidig.

Egenskap aliaser[rediger kilde]

Egenskap aliaser er alternative navn for P-ID og kan bli benyttet istedet. Følgende aliaser skiller mellom store og små bokstaver.

Alias P-ID
coord P625
image P18
author P50
publisher P123
importedFrom P143
statedIn P248
pages P304
language P407
publicationDate P577
startTime P580
endTime P582
chapter P792
retrieved P813
referenceURL P854
sectionVerseOrParagraph P958
archiveURL P1065
title P1476
formatterURL P1630
quote P1683
shortName P1813
archiveDate P2960
inferredFrom P3452
typeOfReference P3865
column P3903

Avansert bruk[rediger kilde]

Oppsettet av resultatet fra kommando(er) som både har en enkel og flere resultater (f.eks. egenskap/egenskaper) kan bli tilpasset med å bruke forskjellige navngitte flagg (|flagg=verdi), som kan brukers hvor som helst i malen. Tabellen under viser de tilgjengelige flaggene.

For å sette inn et mellomrom i starten eller slutten av verdi, bruke en understrek _. For å få en faktisk understrek plasser man en bakover skråstrek \ direkte foran (slik \_), det samme gjelder for faktiske bakover skråstrek (f.eks. \\). For å få en rett strek |, bruk {{!}} eller &#124;.

Navngitt flagg Standard verdi Standard krav Beskrivelse
format= %p[%s][%r] hvis egenskap/egenskaper kommando var brukt og kvalifikator/kvalifikatorer kommando var ikke gitt Formatet for et enkel resultat. De tilgjengelige parametre er som følger:
Parameter Beskrivelse
%p Resultatet hentet av egenskap/egenskaper kommando.
%q1, %q2, %q3, ... Resultatet hentet av kvalifikator verdi eller liste med kvalifikator verdier kvalifikator/kvalifikatorer kommando.
%q Sammlingen av alle kvalifikator verdier fra kvalifikator/kvalifikatorer kommando (som %q1 + %q2 + %q3 + ...). Hvis bare en kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt er denne kommandoen det samme som %q1.
%r Den hentet referansen eller listen av referater hentet av referanse/referanser kommando.
%a Artikkelen alias eller aliaser hentet av alias/aliaser kommando.
%b Artikkelens merke eller merker hentet av merke/merker kommando.
%s En flyttbare plassholderseparator. Dette er en spesiell kommando som ikke blir brukt av en kommando, men istedet plassert mellom hvert resultat (gitt en liste med resultater). Dette er også praktisk når referanser hentes, siden det gir muligheten til at referansen blir plassert etter punktum. Standardverdien er (,) men den kan bli overstyrt med sep%s-flagget (se nedenfor).

Valgfrie parameter kan bli gitt ved å pakke dem inn i klammeparenteser: [...]. Alt innholdet mellom klammeparentesen vil bare bli vist hvis en verdi for hver valgfri parameter mellom klammeparentes eksisterer. Valgfritt innhold kan også bli gruppert.

Minst en parameter må bli gitt som ikke er valgfri, mens %s parametere må alltid være satt som valgfri.

For å bokstavelig få [, ], % eller \, plasser en bakover skråstrek \ direkte foran tegnet (f.eks. \%). Se også beskrivelsen rett over denne tabellen for mer informasjon.

%q[%s][%r] hvis egenskap/egenskaper kommando ikke var brukt og kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt
%r hvis bare referanse/referanser kommandoen var gitt
%p[ <span style="font-size:85\%">(%q)</span>][%s][%r] hvis egenskap/egenskaper kommando var brukt og kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt
%a[%s] hvis alias/aliaser kommando var gitt
%b[%s] hvis merke/merker kommando var gitt
sep= standard Den satte separatoren mellom vært par av resultater.
hvis bare referanse/referanser kommando har blitt gitt uten flagg
sep%s= , standard Den flyttbare separatoren mellom hvert resultat. Dette vil være verdien av %s parameter vil gjelde alle resultater ved unntak av den siste i listen.
; hvis egenskap/egenskaper kommando ikke var brukt og kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt
sep%q1=, sep%q2=, sep%q3=, ... , standard Separatoren mellom resultater av kvalifikatorer fra et søk. Disse verdiene er separatoren for %q1, %q2, %q3, ... parameterne.

Hvis bare en kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt er sep%q1 flagget det samme som sep%q.

sep%q= , hvis nøyaktig en kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt Separatoren mellom resultater av kvalifikatorer fra et søk. Disse verdiene er separatoren for %q parameterne.

Hvis bare en kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt er sep%q1.

; hvis mer enn en kvalifikator/kvalifikatorer kommando var gitt
sep%r= standard Separatoren mellom hver referanse av et enkelt søk. Dette er separatoren for %r parametere.
hvis flagget var gitt for referanse/referanser kommando
punc= standard Et punktum plassers på slutten av resultatet. Dette vil bli plassert på %s parameter som settes til siste resultat i listen.

Dette gjør at referanser vil bli plassert etter punktum når den er brukt som del av settingen.

Eksempler[rediger kilde]

Parametere Kode Resultat Beskrivelse
Q20 = "Norge", P395 = "kjennemerke" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q20|P395}} N Får en streng verdi.
P395 = "kjennemerke" {{Wikidata-norsk|egenskap|P395}} N Hvis malen brukes på siden Norge hentes artikkel-id Q20 automatisk og trengs ikke defineres.
Q20 = "Norge", P395 = "kjennemerke" {{Wikidata-norsk|egenskap|eid=Q20|P395}} N En artikkel-ID kan også bli gitt ved å bruke eid= argumentet.
Q20 = "Norge", P395 = "kjennemerke" {{Wikidata-norsk|egenskap|rediger|Q20|P395}} Rediger dette på Wikidata Legger til en klikkbar ikon som sender til hvor man kan redigere daten i Wikidata.
Q20 = "Norge", P395 = "kjennemerke" {{Wikidata-norsk|egenskap|redigerpåslutten|Q20|P395}} NRediger dette på Wikidata Plasserer redigeringsikonet på slutten av linjen.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid" {{Wikidata-norsk|egenskap|normal+|Q20|P2250}} 82,50976 år Henter en verdi som er rangert normal eller høyere.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid" {{Wikidata-norsk|egenskaper|normal+|Q20|P2250}} 82,50976 år, 78,28293 år, 78,63415 år, 78,78537 år, 78,9878 år, 79,39024 år, 79,84146 år, 80,04146 år, 80,3439 år, 80,39512 år, 80,59268 år, 80,79512 år, 80,99756 år, 81,29512 år, 81,45122 år, 81,75122 år, 82,1 år, 82,30488 år, 82,40732 år Henter flere verdier som er rangert normal eller høyere.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|egenskap|kvalifikator|normal+|Q20|P2250|P585}} 82,50976 år (2017), 78,28293 år (1999), 78,63415 år (2000), 78,78537 år (2001), 78,9878 år (2002), 79,39024 år (2003), 79,84146 år (2004), 80,04146 år (2005), 80,3439 år (2006), 80,39512 år (2007), 80,59268 år (2008), 80,79512 år (2009), 80,99756 år (2010), 81,29512 år (2011), 81,45122 år (2012), 81,75122 år (2013), 82,1 år (2014), 82,30488 år (2015), 82,40732 år (2016) Henter en kvalifikator fra hver verdi som hentes.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|egenskap|kvalifikator|referanser|normal+|Q20|P2250|P585}} 82,50976 år (2017),[1] 78,28293 år (1999),[1] 78,63415 år (2000),[1] 78,78537 år (2001),[1] 78,9878 år (2002),[1] 79,39024 år (2003),[1] 79,84146 år (2004),[1] 80,04146 år (2005),[1] 80,3439 år (2006),[1] 80,39512 år (2007),[1] 80,59268 år (2008),[1] 80,79512 år (2009),[1] 80,99756 år (2010),[1] 81,29512 år (2011),[1] 81,45122 år (2012),[1] 81,75122 år (2013),[1] 82,1 år (2014),[1] 82,30488 år (2015),[1] 82,40732 år (2016)[1] Henter referansene for hver verdi.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid", Forventet levetid er {{Wikidata-norsk|egenskap|referanser|normal+|Q20|P2250}} i Norge. Forventet levetid er 82,50976 år[1] i Norge. Hente verdi med referanser for å implementere i en setning.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid", Forventet levetid i Norge er {{Wikidata-norsk|egenskap|referanser|normal+|Q20|P2250|punc=.}} Forventet levetid i Norge er 82,50976 år.[1] Legger til et punktum på slutten av resultatet, men før referansen.
Q20 = "Norge", P1081 = "Human Development Index",
P585 ="tidspunkt"
<ul>{{Wikidata-norsk|egenskap|kvalifikator|referanser|normal+|Q20|P1081|P585|format=<li>%p[%r][<ul><li>%q</li></ul>]}}</ul> Gir resultatene i egendefinert format.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid", {{Wikidata-norsk|kvalifikator|normal+|Q20|P2250|P585}} 2017; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 Henter en kvalifikator for hver verdi i P2250.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|kvalifikator|normal+|enkel|Q20|P2250|P585}} 2017 Henter kun en kvalifikator fra kun en verdi. enkel gjør egenskap til kun å hente en også.
Q20 = "Norge", P2250 = "forventet levetid",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|kvalifikator|normal+|enkel|Q20|P2250|P585}} 2017 Henter kun en kvalifikator fra kun en verdi. enkel gjør egenskap til kun å hente en også.
Q55 = "Nederland", P1082 = "folketall",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|kvalifikator|Q55|P1082|16829289|P585}} 26. august 2014 Henter en kvalifikator fra en egenskap verdi som matcher den gitte ID verdien.
Q55 = "Nederland", P1082 = "folketall",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|kvalifikator|mdå|Q55|P1082|16829289|P585}} august 26, 2014 Henter datoen i måned-dag-år format.
Q55 = "Nederland", P1082 = "folketall",
P585 ="tidspunkt"
{{Wikidata-norsk|kvalifikator||Q55|P1082|16829289}} 2014-08-26 Henter verdien rå fra Wikidata.
Q55 = "Nederland", P1082 = "folketall", {{Wikidata-norsk|referanser|Q55|P1082|16829289}} [3] Henter referanser for spesifikt verdi.
Q55 = "Nederland", P1082 = "folketall", {{Wikidata-norsk|referanser||Q55|P1082|16829289}} «CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers». Arkivert fra originalen 3. september 2014. Besøkt 26. august 2014.  Henter referanser rå fra Wikidata.
Q20 = "Norge", P1082 = "folketall", {{Wikidata-norsk|egenskaper|referanser|normal+|Q20|P1082}} 5 550 203,[4] 3 581 239,[5] 3 609 800,[5] 3 638 918,[5] 3 666 537,[5] 3 694 339,[5] 3 723 168,[5] 3 753 012,[5] 3 784 539,[5] 3 816 486,[5] 3 847 707,[5] 3 875 763,[5] 3 903 039,[5] 3 933 004,[5] 3 960 612,[5] 3 985 258,[5] 4 007 313,[5] 4 026 152,[5] 4 043 205,[5] 4 058 671,[5] 4 072 517,[5] 4 085 620,[5] 4 099 702,[5] 4 114 787,[5] 4 128 432,[5] 4 140 099,[5] 4 152 516,[5] 4 167 354,[5] 4 186 905,[5] 4 209 488,[5] 4 226 901,[5] 4 241 473,[5] 4 261 732,[5] 4 286 401,[5] 4 311 991,[5] 4 336 613,[5] 4 359 184,[5] 4 381 336,[5] 4 405 157,[5] 4 431 464,[5] 4 461 913,[5] 4 490 967,[5] 4 513 751,[5] 4 538 159,[5] 4 564 855,[5] 4 591 910,[5] 4 623 291,[5] 4 660 677,[5] 4 709 153,[5] 4 768 212,[5] 4 828 726,[5] 4 889 252,[5] 4 953 088,[5] 5 018 573,[5] 5 080 166,[5] 5 096 300,[6] 5 109 056,[7] 5 124 383,[8] 5 213 985,[9] 5 258 317,[10] 5 295 619,[11] 5 328 212,[11] 5 367 580,[12] 5 391 369,[12] 5 425 270,[4] 5 488 984,[4] 5 504 329[4] Henter alle egenskapverdier med alle referanser de her.
Q20 = "Norge", P1082 = "folketall", {{Wikidata-norsk|egenskaper|referanser|referert|normal+|Q20|P1082}} 5 550 203,[4] 3 581 239,[5] 3 609 800,[5] 3 638 918,[5] 3 666 537,[5] 3 694 339,[5] 3 723 168,[5] 3 753 012,[5] 3 784 539,[5] 3 816 486,[5] 3 847 707,[5] 3 875 763,[5] 3 903 039,[5] 3 933 004,[5] 3 960 612,[5] 3 985 258,[5] 4 007 313,[5] 4 026 152,[5] 4 043 205,[5] 4 058 671,[5] 4 072 517,[5] 4 085 620,[5] 4 099 702,[5] 4 114 787,[5] 4 128 432,[5] 4 140 099,[5] 4 152 516,[5] 4 167 354,[5] 4 186 905,[5] 4 209 488,[5] 4 226 901,[5] 4 241 473,[5] 4 261 732,[5] 4 286 401,[5] 4 311 991,[5] 4 336 613,[5] 4 359 184,[5] 4 381 336,[5] 4 405 157,[5] 4 431 464,[5] 4 461 913,[5] 4 490 967,[5] 4 513 751,[5] 4 538 159,[5] 4 564 855,[5] 4 591 910,[5] 4 623 291,[5] 4 660 677,[5] 4 709 153,[5] 4 768 212,[5] 4 828 726,[5] 4 889 252,[5] 4 953 088,[5] 5 018 573,[5] 5 080 166,[5] 5 096 300,[6] 5 109 056,[7] 5 124 383,[8] 5 213 985,[9] 5 258 317,[10] 5 295 619,[11] 5 328 212,[11] 5 367 580,[12] 5 391 369,[12] 5 425 270,[4] 5 488 984,[4] 5 504 329[4] Henter kun data som har kilder.
Q20 = "Norge", P30 = "verdensdel",
P518 = "gjelder del
{{Wikidata-norsk|kvalifikator|Q20|P30|P518}} Norges fastland Henter kun en kvalifikator fra P518 for hver verdi i P30.
Q20 = "Norge", P30 = "verdensdel",
P518 = "gjelder del
{{Wikidata-norsk|kvalifikatorer|Q20|P30|P518}} Norges fastland, Svalbard, Jan Mayen Henter alle kvalifikatorer fra P518 for hver verdi i P30.
Q20 = "Norge", P30 = "verdensdel",
P518 = "gjelder del
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikatorer|Q20|P30|P518}} Europa (Norges fastland, Svalbard, Jan Mayen) Henter alle egenskapverdier med alle kvalifikatorer.
Q20 = "Norge", P30 = "verdensdel",
P518 = "gjelder del
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikatorer|Q20|P30|P518|sep=_og_|sep%s=|sep%q=_/_}} Europa (Norges fastland / Svalbard / Jan Mayen) Returnerer dataen med egendefinerte separatorer.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode",
P580 = "startdato, P582 = "sluttdato
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikator|kvalifikator|normal+|Q20|P30|P580|P582}} Harald V (17. januar 1991), Olav V (21. september 1957; 17. januar 1991), Haakon VII (18. november 1905; 21. september 1957) Henter en verdi fra to kvalifikatorer.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode",
P580 = "startdato, P582 = "sluttdato
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikator|kvalifikator|normal+|Q20|P30|P580|P582|sep%q=_-_}} Harald V (17. januar 1991), Olav V (21. september 1957 - 17. januar 1991), Haakon VII (18. november 1905 - 21. september 1957) Returnere verdier med egendefinert separator.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode",
P580 = "startdato, P582 = "sluttdato
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikator|kvalifikator|normal+|Q20|P30|P580|P582|format=%p[ (%q1[ - %q2])[%s][%r]}} Harald V (17. januar 1991), Olav V (21. september 1957 - 17. januar 1991), Haakon VII (18. november 1905 - 21. september 1957) Returnere verdier med egendefinert format.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode",
P580 = "startdato, P582 = "sluttdato
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikator|kvalifikator|normal+|Q20|P30|P580|P582|format=%p[ ([<![]--%q2]siden [%q2--[]>]%q1[ - %q2])[%s][%r]}} Harald V (siden 17. januar 1991), Olav V (21. september 1957 - 17. januar 1991), Haakon VII (18. november 1905 - 21. september 1957) For å legge til tekst som bare vises hvis en verdi ikke funnet. Som i dette eksemplet legge til order siden hvis det ikke er noen sluttdato gjøres med å pakke ordet inn mellom to valgfri bokser som inneholder HTML kommentar tagger og den relevante parameteren (dette forhindrer også teksten fra å bli lagt inn i sidens kilde).
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode",
Q154912 = "Olav V",
P580 = "startdato, P582 = "sluttdato
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikator||kvalifikator|normal+|Q20|P30|Q154912|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ - %q2])</span>[%s][%r]}} Olav V (1957-09-21 - 17. januar 1991) Henter egenskapverdi med kvalifikatorer som stemmer med gitt Q-ID, ,ed en av kvalifikatorverdien i rå form.
Q20 = "Norge", P38 = "valuta",
P92 = "rettsgrunnlag"
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikatorer|nåværende|Q20|P38|P92}} norsk krone (Lov om Norges Bank og pengevesenet mv., Norges Grunnlov) Henter de nåværende riktige.
Q20 = "Norge", P38 = "valuta",
P92 = "rettsgrunnlag"
{{Wikidata-norsk|egenskaper|linket|kvalifikatorer|nåværende|Q20|P38|P92}} norsk krone (Lov om Norges Bank og pengevesenet mv., Norges Grunnlov) Henter egenskapsverdeier med linker når det er tilgjengelig.
Q20 = "Norge", P38 = "valuta",
P92 = "rettsgrunnlag"
{{Wikidata-norsk|egenskaper|kvalifikatorer|linket|nåværende|Q20|P38|P92}} norsk krone (Lov om Norges Bank og pengevesenet mv., Norges Grunnlov) Henter kvalifikatorverdier med linker når det er tilgjengelig.
Q20 = "Norge", P38 = "valuta",
P92 = "rettsgrunnlag"
{{Wikidata-norsk|egenskaper|linket|kortnavn|kvalifikatorer|linket|nåværende|Q20|P38|P92}} NOK (Lov om Norges Bank og pengevesenet mv., Norges Grunnlov) Henter egenskapverdier og kvalifikatorverdier med linker når det er tilgjengelig. Itillegg hentes egenskapverdiers kortnavn hvis tilgjengelig.
Q20 = "Norge", P38 = "valuta",
Q132643 = "Norsk krone",
P92 = "rettsgrunnlag"
{{Wikidata-norsk|kvalifikatorer|nåværende|Q20|P38|Q13263|P92}} Lov om Norges Bank og pengevesenet mv., Norges Grunnlov Henter kvalifikatorverdier hvor egenskapverdien er den samme som Q132643.
Q20 = "Norge", P38 = "valuta",
P92 = "rettsgrunnlag",
Q642673 = "Norges Grunnlov"
{{Wikidata-norsk|egenskaper|nåværende|Q20|P38|P92=Q642673}} norsk krone Henter egenskapverdier hvor kvalifikatorverdien er den samme som Q642673.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode" {{Wikidata-norsk|egenskaper|tidligere|Q20|P35}} Olav V, Haakon VII Henter egenskapverdier som var gjeldene tidligere.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode" {{Wikidata-norsk|egenskaper||tidligere|Q20|P35}} Q154912, Q154927 Henter egenskapverdier som var gjeldene tidligere som rådata.
Q20 = "Norge", P35 = "statsoverhode" {{Wikidata-norsk|egenskaper|rå|linket|tidligere|Q20|P35}} Q154912, Q154927 Henter egenskapverdier som var gjeldene tidligere som rådata med linker.
Q20 = "Norge", P1549 = "innbyggernavn" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q20|P1549}} norsk Henter egenskapverdi i et språk.
Q20 = "Norge", P1549 = "innbyggernavn" {{Wikidata-norsk|egenskap|flerspråklig|Q20|P1549}} Norwegian Henter en egenskapverdi i et språk.
Q20 = "Norge", P1549 = "innbyggernavn" {{Wikidata-norsk|egenskaper|flerspråklig|Q20|P1549}} Norwegian, Nor, норвежцы, норвежец, норвежка, Norweger, Norwegerin, Noor, norsk, norjalainen, norjalaiset, norsk, norvég, Norvegiano, Norgänan, Norvégien, Norvégienne, Norvégiens, Norvégiennes, норвежци, норвежец, норвежка, نرويجي, نرويجية, نرويجيون, норвежець, норвежка, норвежці, נורווגי, נורווגית, norvegieni, norvegian, norvegiancă, norsk, norrman, নরওয়েজীয়, norvegese, norvegesi, noruego, noruega, nordmann, nordmenn, norsce, noruegu, noruega, norralased, نروژی, norvejezo, norvejezi, norvejeza, norvejeze, nordmand, نورڤيجي, نورڤيجية, نورڤيجيين, نورڤيجيات Henter egenskapverdier i alle språk.
Q20 = "Norge", P2884 = "nettspenning" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q20|P2884}} 230 volt Henter en egenskapverdi med måleenhet.
Q20 = "Norge", P2884 = "nettspenning" {{Wikidata-norsk|egenskap|linket|Q20|P2884}} 230 volt Henter en egenskapverdi med linket måleenhet.
Q20 = "Norge", P2884 = "nettspenning" {{Wikidata-norsk|egenskap||Q20|P2884}} 230 Henter en egenskapverdi rå.
Q20 = "Norge", P2884 = "nettspenning" {{Wikidata-norsk|egenskap|måleenhet|Q20|P2884}} volt Henter egenskapverdi sin måleenhet.
Q20 = "Norge", P2884 = "nettspenning" {{Wikidata-norsk|egenskap|måleenhet||Q20|P2884}} Q25250 Henter egenskapverdi måleenhet råverdi.'
Q20 = "Norge", P625 = "geokoordinater" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q20|P625}} 65°N 11°Ø Henter gps kordinater.
Q20 = "Norge", P625 = "geokoordinater" {{Wikidata-norsk|egenskap|linket|Q20|P625}} 65°N 11°Ø Henter linket gps kordinater.
Q20 = "Norge", P625 = "geokoordinater" {{Wikidata-norsk|egenskap||Q20|P625}} 65/N/11/E Henter rå gps kordinater.
Q20 = "Norge", P625 = "geokoordinater" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q20|coord}} 65°N 11°Ø En egenskaps alias som kan brukes istedet for P-verdien.
Q20 = "Norge", P41 = "flaggbilde" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q20|P41}} Alt for stort til å vises Henter bildet og setter det inn.
Q20 = "Norge", P41 = "flaggbilde" {{Wikidata-norsk|egenskap|linket|Q20|P41}} Flag of Norway.svg Henter bildets navn og linker til Commons.
Q20 = "Norge", P41 = "flaggbilde" {{Wikidata-norsk|egenskap||Q20|P41|format=\[\[Fil:%p {{!}} mini {{!}} venstre\]\]}}
Henter bilde og putter det inn angitt format
Q915684 = "", P2534 = "definerende formel" {{Wikidata-norsk|egenskap|Q915684|P2534}} Henter en matematisk formel
Q6256 = "", P3896 = "geografisk form" {{Wikidata-norsk|egenskap|linket|Q6256|P3896}} Data:Naturalearthdata.com/admin-0-countries-no-antarctica.map Henter navet til geografisk navene fil og linker til Commons.
Q4917 = "Amerikansk dollar" {{Wikidata-norsk|etikett|Q4917}} amerikansk dollar Henter en artikkels etikett.
Q4917 = "Amerikansk dollar" {{Wikidata-norsk|etikett|kortnavn|linket|Q4917}} USD Henter en artikkels kortnavn og linker.
P38 = "valuta" {{Wikidata-norsk|etikett|P38}} valuta Henter en egenskapverdi etikett.
P38 = "valuta" {{Wikidata-norsk|etikett|linket|P38}} valuta Henter en egenskapverdi etikett og linker.
Q50630 = "Nordland" {{Wikidata-norsk|etikett|Q50630}} Nordland Henter en artikkel etikett.
Q50630 = "Nordland" {{Wikidata-norsk|etikett|linket|Q50630}} Nordland Henter en artikkels etikett og linker.
{{Wikidata-norsk|etikett}} Nordland Hadde malen vært brukt på Nordland ville den hentet Q-ID selv og du hadde ikke trengt å oppgi den.
{{Wikidata-norsk|etikett|rå}} Q50630 Med å bruke rå på en etikett får du Q-ID til artikkelen.
Q50630 = "Nordland" {{Wikidata-norsk|tittel|Q50630}} Nordland Henter artikkels tittel.
Q50630 = "Nordland" {{Wikidata-norsk|tittel|linket|Q50630}} Nordland Henter artikkels tittel og linker.
{{Wikidata-norsk|tittel}} Nordland Hadde malen blitt brukt på siden Nordland hadde Q-ID hentet automatisk og du hadde ikke trengt å skrevet den inn.
Q20 = "Norge" {{Wikidata-norsk|beskrivelse|Q20}} land i Nord-Europa Henter artikkels beskrivelse.
{{Wikidata-norsk|beskrivelse}} land i Nord-Europa Hadde malen blitt brukt på siden Norge hadde Q-ID hentet automatisk og du hadde ikke trengt å skrevet den inn.
Q20 = "Norge" {{Wikidata-norsk|alias|Q20}} Kongeriket Norge Henter en av artikkels alias.
Q20 = "Norge" {{Wikidata-norsk|aliaser|Q20}} Kongeriket Norge, Noreg, Kongeriket Norge/Noreg Henter alle artikkels aliaser.
Q20 = "Norge" {{Wikidata-norsk|alias|linket|Q20}} Kongeriket Norge Henter en av artikkels alias og linker.
{{Wikidata-norsk|alias}} Kongeriket Norge Hadde malen blitt brukt på siden Norge hadde Q-ID hentet automatisk og du hadde ikke trengt å skrevet den inn.
Q525 = "Solen" {{Wikidata-norsk|merker|Q525}} utmerket artikkel Henter artikkelens merker på nowiki.
Q525 = "Solen" {{Wikidata-norsk|merker||Q525}} Q17437796 Henter artikkelens merker på nowiki i rå data.
{{Wikidata-norsk|merker}} utmerket artikkel Hadde malen blitt brukt på siden Solen hadde Q-ID hentet automatisk og du hadde ikke trengt å skrevet den inn.

Eksempel referanser[rediger kilde]