Kinesiske sammensatte slektsnavn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Kinesiske sammensatte slektsnavn er kinesiske slektsnavn som består av flere enn ett kinesiske tegn. Slike navn er svært sjeldne.

Mange av disse navnene utgår fra adels- eller embedstitler, yrker, stedsnavn eller andre geografiske navn. Andre er i utgangspunktet ikke-kinesiske. Noen ble konstruert ved å sammenføye to kinesiske navn.

De fleste slike navn er gått ut av bruk, men noen (som for eksempel Ouyang, Shangguan, Sima, Situ) har overlevd. Mange slekter med sammensatte navn gikk av forskjellige årsaker til å benytte bare ettegnsnavn.

Sammensatte navn[rediger | rediger kilde]

(alfabetisk etter romaniseringen til kinesisk pinyin)

Kinesiske tegn Betydning/opprinnelse Ikke-kinesisk opphav Mandarin
(pinyin)
kantonesisk
(jyutping)
vietnamesisk koreansk japansk Kjente eksempler
愛新覺羅 (爱新觉罗) Gull Mandsjuisk Àixīnjuéluó (Aisin Gioro) Oi3 San1 Gok3 Lo4 Ái-tân-giác-la Aesingakra (애신각라) Aishinkakura Qing-dynastiets keisere
阿史那 Turkisk? Āshǐnà Aa3 Si2 Naa5 A-sử-na Asana (아사나) Ashina Keiserinne Ashina
百里 Hundre li Bǎilǐ Baak3 Lei5 Bách Lý Baekri (백리) Hyakuri Baili Xi
孛兒只斤 (孛儿只斤) Mongolsk Bó'érzhījīn (Borjigin) But6 Ji4 Zi2 Gan1 Bột Nhi Chỉ Cân Bal'ajigeun (발아지근) Botsujishikin Yuandynastiets keisere
淳于 Ry fylke nevnt i Chunqiu Chúnyú Seon4 Jyu1 Thuần-vu Sun'u (순우) Jun'u Chunyu Qiong
第五 Den femte Dìwǔ Dai6 Ng5 Đệ-ngũ Je-o (제오) Daigo Diwu Qi
東方 (东方) «Øst», etterkommere av Fuxiklanen ifølge legendene Dōngfāng Dung1 Fong1 Đông-phương Dongbang (동방) Tōhō Dongfang Shuo (東方朔)
東閣 (东阁) «Østpaviljongen» Dōnggé Dung1 Gok3 Đông-các Donggak (동각) Tōkaku
東郭 (东郭) «Østmuren» Dōngguō Dung1 Gwok3 Đông-quách Donggwak (동곽) Tōkaku Mr Dongguo (東郭先生)
東門 (东门) «Østporten», bosted, fra Zhoudynastiet Dōngmén Dung1 Mun4 Đông-môn Dongmun (동문) Tōmon
端木 Ranke tre Duānmù Dyun1 Muk6 Đoan-mộc Danmok (단목) Tanboku Duanmu Ci (端木賜), Duanmu San (fonolog)
獨孤 (独孤) Xianbei (鲜卑) Dúgū Duk6 Gu1 Độc-cô Dokgo (독고) Dokko/Dokuko Keiserinne Dugu Qieluo
公孫 (公孙) «Hertugetterkommer», tiltale om slike under Vår- og høstannalenes tid Gōngsūn Gung1 Syun1 Công-tôn Gongson (공손) Kōson Gongsun Zan Gongsun Long
公羊 En gren av Gongsun Gōngyáng Gung1 Joeng4 Công-dương Gong-yang (공양) Kōyō Gongyang Gao (公羊高)
公冶 En gren av Ji, fra høflighetsnavnet for Jiye (季冶) av Lu under Det østlige Zhoudynasti Gōngyě Gung1 Je5 Công-dã Gong-ya (공야) Kōya Gongye Chang (公冶長)
公西 Gōngxī Gung1 Sai1 Công-tây Gongseo (공서) Kōsai Gongxi Chi (公西赤)
毌丘 Et stedsnavn Guànqiū Kwun3 Jau1 Quán-khâu Gwangu (관구) Kankyū Guanqiu Jian
穀梁 (谷梁) eller 穀粱 (谷粱) Hirsekorn (?) Gǔliáng Guk1 Loeng4 Cốc-lương Gokryang (곡량) Kokuryō
賀蘭 (贺兰) Helanfjellene Xianbei(鲜卑) Hèlán Ho6 Laan4 Hạ-lan Haran (하란 Garan Enkeprinsesse Helan
赫連 (赫连) Xiongnu (匈奴) Hèlián Haak1 Lin4 Hách-liên Hyeokryeon (혁련) Kakuren Helian Bobo
赫舍里 Mandsju (满洲) Hèsheli Haak1 Se2 Lei5 Hách-xá-lý Hyeoksari (혁사리) Kakushari Heseri Sonin Keiserinne Xiaocheng Songgotu
賀若 (贺若) Xianbei (鲜卑) Hèruò Ho6 Joek6 Hạ-nhược Hayak (하약) Kajaku Heruo Bi (賀若弼)
皇甫 En gren av Zi (子), fra 皇父, høflighetsnavnet for Huangfu Chongshi (皇父充石) av hertugdømmet Song i Det østlige Zhoudynastiet Huángfǔ Wong4 Pou2 Hoàng-phủ Hwang Bo (황보) Kōfu Huangfu Song
呼延 Xianbei (鮮卑) Hūyán Fu1 Jin4 Hô-diên Hoyeon (호연) Koen Keiserinne Huyan
令狐 Et stedsnavn Línghú Ling6 Wu4 Lệnh-hồ Ryeongho (령호) Reiko Linghu Chu
甪里 Et stedsnavn Lùlǐ Luk6 Lei5 Lộ-lý Rokri (록리) Rokuri
閭丘 (闾丘) Et stedsnavn Lǘqiū Leoi4 Jau1 Lư-khâu Ryeogu(려구) Ryokyū Luqiu Luwei (閭丘露薇)
万俟 Xianbei (鮮卑) Mòqí Mak6 Zi6 Mặc-kỷ Mansa (만사) Bokuji Moqi Chounu (万俟醜奴)
慕容 Xianbei (鮮卑) Mùróng Mou6 Jung4 Mộ-dung Moyong (모용) Boyū Murong Huang
納蘭 (纳兰) Mandsjuisk (variant av 叶赫那拉) Nàlán Naap6 Laan4 Nạp-lan Napran (납란) Nōran Nalan Xingde
南宮 (南宫) Sørpalasset Nángōng Naam4 Gung1 Nam-cung Namgung (남궁) Nankyū Nangong Kuo
歐陽 (欧阳) Sør for Ou Yu-fjellet Ōuyáng Au1 Joeng4 Âu-dương Guyang (구양) Ōyō Ouyang Xiu
沙吒 Tujue(突厥) Shāzhā Saa1 Zaa1 Sa-tra Sata (사타) Sata Shazha Zhongyi (沙吒忠義)
上官 Storembedsmann (stedsnavn) Shàngguān Soeng6 Gun1 Thượng-quan Sanggwan (상관) Shōkan Keiserinne Shangguan
申屠 Shēntú San1 Tou4 Thân-đồ Sindo (신도) Shinto Shentu Jian (申屠建)
司馬 (司马) «Hestemester» eller «Marskalk», en av de tre eksellenser fra Handynastiet Sīmǎ Si1 Maa5 Tư-mã Sama (사마) Shiba Sima Qian, Keisere under Jindynastiet
司徒 «Ministeren over massene», en av de tre eksellenser fra Handynastiet Sītú Si1 Tou4 Tư-đồ Sado (사도) Shito Szeto Wah
司空 «Arbeidsministeren», en av de tre eksellenser fra Handynastiet Sīkōng Si1 Hung1 Tư-không Sagong (사공) Shikū Sikong Ting (司空頲)
司寇 «Justisministeren» Sīkòu Si1 Kau3 Tư-khấu Sagu (사구) Shikō
太史 «Storhistoriker», en keiserlig embedstittel Tàishǐ Taai3 Si2 Thái-sử Taesa (태사) Taishi Taishi Ci
澹臺 (澹台) Tántái Taam4 Toi4 Đàm-thái Damdae (담대) Tantai Tantai Mieming (澹臺滅明)
拓拔 Xianbei(鲜卑) Tuòbá Tok3 Bat6 Thác-bạt Takbal (탁발) Takubatsu Det nordlike Wei-dynastis keisere, tidligere slektsnavnet for tangutenes herskere, Xixiariket
完顏 (完颜) Nüzhen(女真) Wányán Jyun4 Ngaan4 Hoàn-nhan Wan'an (완안) Kangan Wanyan Aguda
聞人 (闻人) «berømt person», etterkommere av Shao Zhengmao (少正卯) Wénrén Man4 Jan4 Văn-nhân Mun'in (문인) Bunjin
午馬 (午马) «Hest» Wūmǎ Ng5 Maa5 Ngọ-mã Uma (우마)) Goba Wuma Shi (巫馬施)
夏侯 «Markgrevinne Xia», fra en adelstittel gitt etterkommere av Yu den Store av Hertugen av Lu under Vår- og høstannalenes tid Xiàhóu Haa6 Hau6 Hạ-hầu Hahu (하후) Kakō Xiahou Dun
鮮于 (鲜于) Xiānyú Sin1 Jyu1 Tiên-vu Seon'u (선우) Sen'u Xianyu Zhongtong (鮮于仲通)
西門 (西门) «Vestporten», bosted, fra markgrevskapet Zheng under Vår- og høstannalenes tid Xīmén Sai1 Mun4 Tây-môn Seomun (서문) Saimon Ximen Bao
軒轅 (轩辕) Den gule keisers personlige navn Xuānyuán Hin1 Jyun4 Hiên-viên Heon'weon (헌원) Ken'en Den gule keiser
楊子 (杨子) en gren av 楊 (Yang) Yángzǐ Joeng4 Zi2 Dương-tử Yangja (양자) Yōshi
耶律 Khitansk Yēlǜ Ye4 Leut6 Gia-luật Yayul (야율) Yaritsu/Jaritsu Liaodynastiets keisere
樂正 (乐正) Musikkministeren Yuèzhèng Ngok6 Zing3 Nhạc-chính Akjeong (악정) Gakusei
尉遲 (尉迟) Xianbei (鮮卑) Yùchí Wat1 Ci4 Úy-trì Ulji (울지) Ucchi/Utsuchi Yuchi Jingde
宇文 Xianbei (鮮卑) Yǔwén Jyu5 Man4 Vũ-văn Umun (우문) Ubun Yuwen Tai
長孫 (长孙) Xianbei (鲜卑) Zhǎngsūn Zoeng2 Syun1 Trưởng-tôn Jangson (장손) Chōson Zhangsun Wuji
鍾離 (钟离) Et fylke nevnt i Chunqiu Zhōnglí Zung1 Lei4 Chung-ly Jongri (종리) Shōri Zhongli Mu (鐘離牧)
諸葛 (诸葛) En gren av 葛 (Ge) Zhūgě Zyu1 Got3 Chư-cát (Gia-cát) Jegal (제갈) Shokatsu Zhuge Liang
祝融 Ildguden Zhùróng Zuk1 Jung4 Chúc-dung Chuk'yung (축융) Shukuyū Fru Zhurong
子車 (子车) Zǐjū Zi2 Geoi1 Tử-cừ Jageo (자거) Shikyo
左人 Venstrehendt person Zuǒrén Zo2 Jan4 Tả-nhân Jwain (좌인) Sajin

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]