In situ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

In situ er en latinsk frase som betyr på stedet (in = i, situs = beliggenhet). Det anvendes som et faguttrykk innenfor en rekke fag med noenlunde den samme betydningen, skjønt med en del nyanseforskjeller.

Luftfart[rediger | rediger kilde]

I luftfartsindustrien testes utstyr ombord i fly, «in situ», (på stedet) der det skal fungere for å få bekreftet at flyet med alle aktuelle systemer fungerer sammen. Hvert enkelt apparat eller måleinstrument kan fungere normalt når det er montert for seg. Det kan likevel forekomme fenomener av elektrisk, mekanisk, eller magnetisk art, inkludert fra radiobølger, som kan forårsake uventede problemer med utstyret. Det finnes også spesielt utstyr som kan simulere forhold for «in situ»-testing.

Hver enkelt del som monteres i et sertifisert fly må ha sin egen dokumentasjon som bekrefter kvalitetsstandarden på den aktuelle delen.

Kunst[rediger | rediger kilde]

I kunstnerterminologi henspiller uttrykket «in situ» på den måten som kunstverket ble laget. Monets maleri av en høysåte ble malt «in situ», det vil si at han sto ute på jordet og malte det han så foran seg.

Arkeologi[rediger | rediger kilde]

I arkeologi refererer «in situ» til en gjenstand som ikke er blitt flyttet fra sitt opprinnelige sted. At en gjenstand er in situ er viktig for tolkningen av gjenstanden og dermed også kulturen som skapte gjenstanden. Så snart gjenstandens funnsted er registrert kan gjenstanden flyttes til oppbevaring, analyse og eventuell utstilling. En gjenstand som ikke er funnet in situ blir ansett som ute av kontekst og vil ikke kunne gi et nøyaktig bilde av den tilhørende kulturen. Imidlertid kan slike gjenstander gi arkeologene informasjon om hvor andre in situ-gjenstander kan bli funnet.

In situ angir kun at gjenstanden ikke har blitt flyttet på nylig. Slik sett kan et arkeologisk funn in situ også være en gjenstand som har blitt plyndret eller kjøpt et annet sted og fraktet til funnstedet.

Arkitektur[rediger | rediger kilde]

I byggekunst og arkitektur betyr «in situ» at det er brukt lite bearbeidede materialer på byggeplassen for en bygning. Dette kommer i motsetning til prefabrikkerte hus eller deler av hus som er bygget på en fabrikk og fraktet til byggeplassen for montering.

Teknikker for bygging in situ er ofte arbeidskrevende og de tar tid, men slike materialer er billigere, og det er enklere å gjøre lokale tilpasninger.

Bruk av prefabrikkerte moduler er oftest raskere og krever mindre arbeid og dermed mindre lønnsutgifter. Men modulene er dyrere, krever tyngre transport med lastebiler og eventuelt kraner, og de passer kun i et forhåndsbestemt mønster.

Astronomi[rediger | rediger kilde]

Fremtidig utforskning av verdensrommet kan komme til å være avhengig av forsyninger «in situ». Det er gamle planer om å drive romfartøyet Orion med drivstoff som kunne graves frem på månen. I forbindelse med utforskningen av Mars er det vurdert drivstoffproduksjon «in situ» og bruk av den såkalte Sabatier-reaksjonen eller prosess.

Biologi[rediger | rediger kilde]

Innen biologi hentyder begrepet «in situ» til en situasjon hvor et fenomen undersøkes presist i det miljø for det vanligvis forekommer (med andre ord uten å flytte det til et spesielt medium). Dette betyr ofte en mellomting mellom in vivo og in vitro. Et eksempel kan være når man undersøker en cellepopulasjon innenfor et intakt organ som er tatt ut av kroppen, men som er kunstig perfundert. Dette vil ikke være in vivo ettersom moderkroppen (forsøksdyret) er ofret før forsøket, og det ville ikke være det samme som å undersøke cellepopulasjonen isolert (en vanlig scenarium ved in vitro eksperimenter).

Innen onkologi: for et carcinom, betyr in situ at det foreligger ondartede celler i en svulst, men har ikke avgitt dattersvulster eller vokst utover det område hvor den angjeldende cellepopulasjon (som kreftsvulsten har oppstått fra) vanligvis befinner seg. Dette kan forekomme ved mange forskjellige kreftsvulster, som for eksempel i hud, bryst, livmorhals eller lunge.

Innen genetikk brukes begrepet in situ i forbindelse med omtale av kromosomer. For eksempel, fluorescent in situ hybridisering (FISH) kan utføres med kromosomene i cellene eller i en karyotype, som ved spektral karyotyping. I hvert tilfelle er sekvensen undersøkt i kromosomet.

Ved konservering av germplasma betyr in situ konservering prosessen hvor man beskytter arvematerialet til en utrydningstruet dyreart eller plante i dets normale habitat, i motsetning til ex situ konservering.

Kjemi og prosesskjemi[rediger | rediger kilde]

I kjemi betyr «in situ» «i reaksjonsblandingen». Det er mange ustabile molekyler som må fremstilles in situ (det vil si i reaksjonsblandingen, men som ikke kan isoleres) for bruk i ulike prosesser. Eksempler er Johnson–Corey–Chaykovsky-raksjonen (CCR) og adrenokrom.

I prosesskjemi refererer in situ ofte til industrianlegg der operasjoner eller prosedyrer utføres på stedet. For eksempel, deaktiverte katalysatorer i industrireaktorer kan regenereres på stedet (in situ) uten å bli fjernet fra reaktoren.

Informasjonsteknologi[rediger | rediger kilde]

Innen informasjonsteknologien benyttes «in situ» prosesser som en aktivitet som kan foregå uten å avbryte normal drift av et dataanlegg. En sikkerhetskopiering kan foregå «in situ» mens brukerne av anlegget bruker det som normalt. Dette kan også beskrives ved en tilbakeplassering av sikkerhetskopi og ved oppgradering av programvare som brukerprogrammer, kommunikasjonsprogrammer eller operativsystem.

Geologi og geofysikk[rediger | rediger kilde]

I fysisk geografi og geofysikk betyr in situ vanligvis naturlig stoff eller prosesser før transport. Eksempelvis blir in situ benyttet i forhold til forskjellen mellom forvitring og erosjon, hvor forskjellen er at erosjon krever et forflyttingsmedium (som vind, is eller vann), mens forvitring skjer in situ. Geokjemiske prosesser blir også ofte skildret som skjer med et stoff in situ.

I atmosfærisk vitenskap betyr in situ til målinger har skjedd gjennom direkte kontakt med stoffet, som en radiosonde som måler en luftpakke eller et anemometer som måler vind, i motsetningen til fjernmåling som radar og satellitt.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Innenfor litteratur brukes begrepet in situ for å beskrive en tilstand. Rosettasteinen er for eksempel opprinnelig reist på en gårdsplass for offentlig visning. Men i de fleste bilder av den berømte steinen er ikke vist in situ. Steinen ble avdekket som en del av bygningsmateriale innenfor en vegg. Dens forhold in situ i dag er dog reist vertikalt i British Museum.

Lingvistikk[rediger | rediger kilde]

I lingvistikk, særskilt innenfor syntaks, er et element sagt å være in situ dersom det er uttalt i posisjonen der det er tolket.

Jus[rediger | rediger kilde]

I juridisk sammenheng brukes in situ ofte bokstavelig. For eksempel, i Hongkong involverer in situ bytte av land ved at regjeringen skifter den opprinnelige eller utgåtte leieforholdet tilv landområde med en ny leie eller fornyer leien av det samme landområdet eller del av det.

Petroleumsproduksjon[rediger | rediger kilde]

Innenfor petroleumsproduksjon betyr in situ «på stedet», og refererer til utvinningsteknikker som benytter varme eller løsningsmidler til tungolje eller reservoarer av bitumen i undergrunnen. Det finnes flere in situ-teknikker, men de som fungerer best i oljesand benytter varme.

Radioteknikk[rediger | rediger kilde]

I radiosendersystemer kan «in situ» betegne bruk av apparater eller komponenter når hele senderen er i vanlig bruk i motsetning til under testing. For eksempel et «in situ»-wattmeter, som er riktig kalibrert, vil vise riktig effekt under sending, selv om wattmeteret kan påvirkes av radiofelter og magnetfelter fra forskjellige deler av senderanlegget.

Se også[rediger | rediger kilde]