Goskamark naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Goskamark
LandNorge[1]
Ligger iAlta
VerneformNaturreservat
Areal4,07
Opprettet1928, utvidet 17. juni 1969, og 21. desember 2000
Kart
Goskamark naturreservat
69°48′55″N 23°14′14″Ø

Goskamark naturreservat er et naturreservat som ligger i Alta kommune. Reservatet dekker 4,07 km² av skogen på østsiden av Eibyelva, ca. 20 km sør for Alta, og ligger fra 70 – 280 m over havet. Reservatet skal bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Området har en lite påvirket furu- og bjørkeskog med stor økologisk variasjon. Skogen er typisk for furuskogsliene i Alta- og Eibydalen.

0,175 km² av skogen på terrassene ble vernet allerede i 1928. Dette arealet fikk status som administrativt fredet skogreservat 17. juni 1969, og reservatet ble utvidet i 1974 til 0,8 km².

Bestemmelser for reservatet[rediger | rediger kilde]

Se Forskrift om fredning av Goskamark naturreservat, Alta kommune, Finnmark.[2]

 • Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
 • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
 • Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
 • Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
 • Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

Bestemmelsene er ikke til hinder for[rediger | rediger kilde]

 • Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i tilknytning til slike formål.
 • Sanking av bær og matsopp.
 • Jakt og fiske.
 • Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
 • Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
 • Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål, med unntak av tørrfuruer.
 • Gjødsling, kalking, såing og nødvendig jordbearbeiding av de arealene som er dyrket på fredningstidspunktet, samt inngjerding og vedlikehold av gjerder i tilknytning til disse arealene.
 • Motorferdsel på barmark langs eksisterende kjørespor via Eibyelva til/fra og på de dyrkede arealene i forbindelse med utøvelse av jordbruk.
 • Motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med jordbruk og reindrift.

Etter søknad kan det gi tillatelse til[rediger | rediger kilde]

 • Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i punkt 3 og 5.
 • Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ FOR 2000-12-21 nr 1499: Forskrift om fredning av Goskamark naturreservat, Alta kommune, Finnmark.