Hopp til innhold

Tvisteløsningsorgan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tvisteløsningsorgan er en samlebetegnelse på domstolene og andre offentlige eller private organer for å løse tvisteforhold mellom fysiske eller juridiske personer.

Konfliktrådet er et slikt organ som vanligvis ikke blir betegnet som en domstol, mens et forliksråd i visse tilfelle kan avsi en dom som kan få virkning tilsvarende som en dom avsagt av en vanlig domstol, dvs. tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett.

I tilknytning til Forbrukerrådet er det tvisteløsningsorganer som har offisiell status.

I sivile (dvs. ikke strafferettslige) tvister med såkalt fri rådighet over saksgjenstanden, kan partene i vid utstrekning bli enige om å la tvisten bli avgjort ved voldgift (med én eller flere voldgiftsdommere), av en oppmann eller av en person som partene selv utpeker til å starte med å megle, og til eventuelt å ende med å ta en avgjørelse dersom meglingen ikke lykkes.

Behovet for tvisteløsningsorganer som alternativer til domstoler skyldes dels at domstolsbehandling kan ta lang tid – opp til flere år fra stevning til tingrett og anke videre til lagmannsrett og Høyesterett. Dels skyldes behovet at partene kan ønske mindre offentlighet under tvisteløsningen enn ved de ordinære domstolene. Dels kan partene ha ønske om å ville påvirke valget av person(er) til å løse tvisten, i større utstrekning enn det er mulig ved de ordinære domstolene.

Autoritetsdata