Mislighold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mislighold er innenfor jus unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse på kontraktsmessig måte (forutsatt at det ikke foreligger særlige omstendigheter som opphever eller suspenderer plikten). Synonymt med mislighold er begrepet kontraktsbrudd som blant annet kjøpsloven bruker. Mislighold går som regel ut på at den avtalte ytelsen leveres for sent, dvs. en forsinkelse eller at den avtalte ytelse ikke er som avtalt, det vil si at den har en mangel. Mislighold kan gi den som har krav på ytelsen (kreditor) en rekke ulike krav og her brukes selgers mislighold av kjøpsavtaler som eksempel:

  • Viktigst er det at mislighold suspenderer motpartens oppfyllelsesplikt – leverer ikke selgeren kan kjøperen la være å betale.
  • Men misligholdet suspenderer ikke misligholderens egen leveringsplikt, det vil si at kjøperen kan kreve varen levert eller mangler rettet.
  • Mislighold i form av mangler gir dessuten rett på prisavslag, mens forsinkelse ikke gir noen slik rett.
  • I noen tilfeller kan mislighold gi rett til erstatning, men det forutsetter at kjøperen lider et økonomisk tap. I tillegg må det foreligge et ansvarsgrunnlag – skyldansvar eller kontrollansvar.
  • Mislighold kan også gi rett til å heve kontrakten. En hevning innebærer ikke at avtalen faller bort, men at plikten til å levere bortfaller. Er bryllupskaken ikke levert når festen er over, plikter ikke kjøperen å motta en kake uken etterpå og betale for den. For å kunne heve avtalen, må det foreligge et vesentlig mislighold – i praksis vil det gjerne være de tilfeller der kjøperen ikke lenger har nytte av varen (som i eksemplet foran).
  • Mislighold er ikke straffbart. Men har man inngått en avtale med kunnskap om at man ikke kan eller vil oppfylle den og for å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning, kan man straffes for bedrageri.

Ved kjøpers mislighold av betalingsplikten har ikke selgeren like mange sanksjonsmuligheter. Hvis varen ikke er levert kan han:

  • Unnlate å levere, det vil si holde varen tilbake.
  • Heve avtalen hvis betalingsforsinkelsen blir langvarig
  • Kreve erstatning for økonomisk tap, eksempelvis hvis varen må selges til en lavere pris.

Er varen levert, kan selgeren ikke heve, men må nøye seg med å kreve erstatning i form av morarenter (forsinkelsesrenter) av kjøpesummen.