Luftfartstilsynet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynets hovedkontor i Bodø
TypeDirektorat, luftfartsregulator, tilsynsmyndighet
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2000
Org.nummer981105516
HovedkontorBodø
UnderlagtSamferdselsdepartementet
Ansatte 174 (2016)[1]
Nettstedluftfartstilsynet.no
ErstatterLuftfartsverket
Organisasjonskart

Luftfartstilsynet er et norsk forvaltningsorgan som har som oppgave å bidra til sikker, samfunns­nyttig og bærekraftig luftfart i tråd med de overordnede mål for samferdsels­politikken. Luftfartstilsynets hovedoppgave er å være tilsynsorgan i Norge for overholdelse av det felles­europeisk luftfarts­regelverket.

Sentrale oppgaver for Luftfartstilsynet er godkjenning av organisasjoner, personer og luftfartøyer, og gjennomføring av tilsyn for å sikre at aktører oppfyller kravene i gjeldende regelverk. For amatørbygde fly og mikrofly (som ikke er omfattet av det felleseuropeiske luftfartsregelverket) er Luftfartstilsynet gitt fullmakt til å utgi nasjonalt regelverk. Luftfartstilsynet har videre ansvar for tilsyn med arbeids­miljøet for flygende besetnings­medlemmer. Luftfartstilsynet har sivil og militær luftroms­myndighet.[trenger referanse]

Luftfartstilsynet er et selvstendig forvaltningsorgan som er underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynets virksomhet innenfor felleseuropeisk luftfart kontrolleres av det felleseuropeiske luftfartsbyrået (EASA).

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre. Luftfartstilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Luftfartstilsynet, sammen med Samferdselsdepartementet, representerer Norge i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart.


Luftfartstilsynet arbeidsoppgaver (fra instruksen):

Sikker luftfart: Ha oversikt over sikkerhetstilstanden i norsk luftfart, og sammen med aktørene etablere barrierer som kan forebygge hendelser og ulykker. Kontinuerlig utvikle flysikkerhetsplanen under flysikkerhetsprogrammet, slik at luftfarten når flysikkerhetsmålene. Identifisere relevante risikoområder og gjennomføre målrettede tilsyn for økt sikkerhet. Ha effektive og hensiktsmessige godkjenningsprosesser. Formidle sikkerhetsinformasjon og gi aktørene i norsk luftfart en bredere kunnskap for å høyne egen sikkerhet. Sikre at luftfartaktørene har systemer for å forebygge og håndtere uønskede situasjoner, samt begrense konsekvensene av dette dersom de likevel oppstår. • Videreutvikle og øve krisehåndtering, slik at prosedyrer, roller og ferdigheter holdes på et tilfredsstillende nivå. Følge opp sikkerhetstilrådinger og rapporter fra Statens havarikommisjon.

Samfunnsnyttig luftfart: Følge med på utviklingen i markedet, omstillinger i flyselskapene, teknologisk utvikling og geopolitiske spenninger for å bidra til en sikker utvikling av norsk luftfart. Føre Norges Luftfartøyregister (NLR). Bidra i videreutvikling av totalforsvaret, samt delta i beredskapsplanlegging og øvelser hvor Luftfartstilsynet har en rolle. Ha god dialog med luftfartsaktører og tilby tjenester tilpasset deres behov.

Bærekraftig luftfart: Bidra til en mer miljøvennlig luftfart, herunder redusert støybelastning og fremme av null- og lavutslippsluftfart. Følge med på klima- og miljøutfordringer og de konsekvenser dette har for luftfarten, samt være en pådriver for tiltak som møter disse utfordringene.

Direktoratsoppgaver: Bistå Samferdselsdepartementet i regelverksarbeid og fastsette forskrifter på områder hvor myndighet er delegert til Luftfartstilsynet, og sørge for at regelverket er oppdatert, oversiktlig og fullstendig. • Påvirke utviklingen av internasjonalt og europeisk luftfartsregelverk, slik at regelverksutformingen blir mest mulig i tråd med norske interesser. Bistå Samferdselsdepartementet ved utredningsarbeid og forberedelse av andre saker av viktighet knyttet til luftfart. • Gi råd til Samferdselsdepartementet, på eget initiativ og på forespørsel, i saker vedrørende luftfartsvirksomhet. Forberede klagesaker for Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet (Norges Luftfartøyregister) og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (medisinske saker).

Nyere historie[rediger | rediger kilde]

Luftfartstilsynet ble opprettet og skilt ut fra Luftfartsverket og flyttet fra Luftfartsverkets kontorer til egne kontorer i Rådhusgata 1 i Oslo 1. november 1999. I 2002 ble det vedtatt at Luftfartstilsynet skulle flyttes til Bodø, og flyttingen ble gjennomført fra 2005 fram til 2008. Luftfartstilsynet gjennomgikk en større organisasjonsendring 2017. Luftfartstilsynet fikk ny instruks 11.02.2021 hvor også ansvar for bærekraftig luftfart ble inkludert i ansvarsområdet.

Internasjonale forhold[rediger | rediger kilde]

I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert, har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til å i stadig større grad bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å fremme norske interesser. To av disse organisasjonene er Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå og Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO).

Luftfartsdirektør[rediger | rediger kilde]

Siden Luftfartstilsynet ble opprettet i 2000 er direktøren for etaten også norsk luftfartsdirektør. Tidligere var tittelen blitt benyttet om direktøren for Luftfartsverket. Med virkning fra 2006 ble det en åremålsstilling med en åremålsperiode på seks år.

Kongen i statsråd utnevnte 1. februar 2017 Lars Egil de Lange Kobberstad til ny luftfartsdirektør i perioden 2017–2023.[2][3]

Kobberstad kommer fra det private næringsliv med lang luftfartsfaglig erfaring. Bl.a. erfaring som administrerende direktør i Norsk luftambulanse AS fra september 2015 til utgangen av 2016. I perioden 2008 til 2015 var han administrerende direktør i Widerøe's Flyveselskap AS og har før den tid hatt ulike stillinger i selskapet. I perioden 2008 til 2015 var han styremedlem og seinere styreleder i NHO luftfart. Kobberstad har også vært styreleder i Norsk Luftambulanse AS. Kobberstad er utdanna siviløkonom fra Universität Augsburg i Tyskland.

Liste over luftfartsdirektører[rediger | rediger kilde]

(2017: Ass. luftfartsdirektør Petter Haugen fungerte fra 1. januar 2017 til Lars Kobberstads tiltredelse 15. februar 2017).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Antall ansatte ifølge Forvaltningsdatabasen.
  2. ^ Samferdselsdepartementet (10. februar 2017). «Luftfartstilsynet: Lars Egil de Lange Kobberstad blir ny luftfartsdirektør». Regjeringa.no (norsk nynorsk). Besøkt 22. juni 2019. 
  3. ^ «Ledelsen: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad». luftfartstilsynet.no. Besøkt 22. juni 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]