Ligninger for Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ligninger for Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor er matematiske sammenhenger fra fluiddynamikken som må løses for å finne Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor. Ligningene er basert på eksperimentelle data og teori for Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor. Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor er en dimensjonsløs størrelse som brukes i Darcy-Weisbachs ligning for å beregne friksjonstap i rør eller kanaler, samt også for strøming i åpen kanal. Friksjonstap vil si det samme som trykkfall eller redusert fallhøyde. Faktoren er også kjent som Weisbachs friksjonsfaktor eller Moodys friksjonsfaktor, og er fire ganger større enn Fannings friksjonsfaktor.[1]

Ligningene for Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor søker å gi en mest mulig nøyaktig beregning av falltapet, gitt forholdene. Om stor grad av nøyaktighet ikke er nødvendig kan Moodys diagram også brukes, noe som er betydelig enklere.

Strømningsregimer[rediger | rediger kilde]

Hvilken formel for friksjonsfaktoren som bør komme til anvendelse avhengig av strømningstypen for veskestrømmen som studeres:

 • Laminær strømining
 • Overgang mellom laminær og turbulent strømning
 • Fullt utviklet turbulent strømning i glatte rør
 • Fullt utviklet turbulent strømning i ru rør
 • Strømning med fri overflate (for eksempel åpen kanal eller ikke fullstendig fylt rør).

Laminær strømning[rediger | rediger kilde]

Darcys friksjonsfaktor for laminær strømning i et sirkulært rør (Reynoldstall mindre enn 2100), er gitt ved følgende formel:

der:

 • f er Darcys friksjonsfaktor
 • Re er Reynoldstall.

Transiente strømning[rediger | rediger kilde]

Overgangen (hverken helt laminær eller fullstendig turbulent) strømning finner sted i området der Reynoldstall ligger mellom 2300 og 4000. Verdien av Darcys friksjonsfaktor kan være gjenstand for store usikkerheter i dette strømningsregime.

Turbulent strømning i glatte rør[rediger | rediger kilde]

Blasius-korrelasjon er den enkleste ligningen for beregning av Darcy-Weisbachs friksjonfaktor. I Blasius-korrelasjonen inngår ikke noe begrep for rør-ruhet, den er derfor gyldig bare for glatte rør. Imidlertid brukes Blasius-korrelasjon noen ganger i sammenheng med ru rør på grunn av sin enkle form. Blasius-korrelasjon er gyldig opp til Reynolds-tall 100 000.

Turbulent strømning i ru rør[rediger | rediger kilde]

Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor for fullt utviklet turbulent strømning (Reynolds tall større enn 4000) i ru rør er gitt ved Colebrook-ligningen.

Fri overflatestrømning[rediger | rediger kilde]

Den siste formelen i Cole-ligningen i denne artikkelen er for strømning med fri overflate. Approksimasjonene andre steder i denne artikkelen er ikke aktuelt for denne type strømning.

Valg av formel[rediger | rediger kilde]

Før det velges formel det er verdt å kjenne til at i Moodys diagram er nøyaktigheten omtrent ± 5 % for glatte rør og ±10 % for ru rør. Hvis mer enn én formel er anvendelig i strømningsregimet som er under vurdering, kan valget av formel bli påvirket av en eller flere av de følgende forhold:

 • Nødvendig presisjon
 • Hastighet for utregningen
 • Tilgjengelig teknologi for beregningen:
  • kalkulator (minimere tastetrykk)
  • regneark (encellede formler)
  • programmering/skriptspråk (subrutine).

Kompakte former[rediger | rediger kilde]

Colebrook-ligningen er en implisitt ligning som kombinerer eksperimentelle resultater fra studier av turbulent strømning i glatte og ru rør. Den ble utviklet i 1939 av C. F. Colebrook.[2] Artikkelen fra 1937 av C. F. Colebrook og C. M. White[3] blir begge ofte feilaktig oppgitt som kilde til ligningen. Dette er delvis fordi Cole i en fotnote (i hans artikkel fra 1939) erkjenner sin gjeld til White for å foreslå den matematiske metoden som den glatte og ru rørkorrelasjoner kan kombineres med. Ligningen brukes iterativt for å løse ut Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor kjent som f. Denne ligningen er også kjent som Colebrook-White ligningen.

For rørledninger helt full av væske og med Reynolds-tall større enn 4000, er f definert som:

hvor:

 • Log10 Logaritme med 10 som grunntall
 • er trykkhøydetap på grunn av kanalens ruhet [m]
 • D er hydraulisk diameter av kanalen (for et rør med sirkulært tverrsnitt, tilsvarer dette den indre diameter av røret) [m]

De andre faktorene er de samme som definert over.

En kan løse Cole-ligningen ved iterasjon ved hjelp av Newtons metode. Et eksempel er gitt i den eksterne lenken helt nede i artikkelen.

Utvidede formler[rediger | rediger kilde]

Som en alternativ metode kan matematisk ekvivalente former av Cole-White ligningen brukes:

der:
1,7384... = 2 log (2 × 3,7) = 2 log (7,4)
18,574 = 2,51 × 3,7 × 2

og

eller
der:
1,1364... = 1,7384... − 2 log (2) = 2 log (7,4) − 2 log (2) = 2 log (3,7)
9,287 = 18,574 / 2 = 2,51 × 3,7.

De ekstra ekvivalente formene ovenfor forutsetter at konstantene 3,7 og 2,51 i formelen i begynnelsen av dette avsnittet er nøyaktig. Konstantene er trolig verdier som ble avrundet av Cole under hans kurvetilpasning, men de gir mulighet for eksakt behandling når en sammenligner resultater (med flere desimaler) fra eksplisitte formler (slik som de som finnes andre steder i denne artikkelen) for friksjonsfaktoren beregnet via Colebrooks implisitte ligning.

Ligninger lik de alternative formene ovenfor (med konstantene avrundet til færre desimaler, eller kanskje litt forskjøvet for å minimalisere total avrundingsfeil) kan bli funnet i en rekke referanser. Det kan være nyttig å merke seg at de i hovedsak er den samme ligningen.

Fri overflatestrømning[rediger | rediger kilde]

En annen form for Colebrook-White ligningen foreligger for strømning med fri overflate. En slik tilstand kan som nevnt finnes i et rør som er delvis fylt av væske. Fri overflatestrøm:

Approksimasjoner av Colebrook ligningen[rediger | rediger kilde]

Haaland ligningen[rediger | rediger kilde]

Haaland ligningen ble foreslått av professor S. E. Haaland ved Norges tekniske høgskole i 1984. Den brukes til å løse ut direkte for Darcy-Weisbach friksjonsfaktor f for et fylt sirkulært rør. Ligningen er en tilnærming til den implisitte Colebrook-White ligningen, men avviket fra eksperimentelle data er godt innenfor nøyaktigheten av dataene.

Haaland ligningen er definert som:

[4]

der parametrene er de samme som definnert over.

Swamee-Jain ligning[rediger | rediger kilde]

Swamee-Jain ligning brukes til å løse direkte ut for Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor f for et fylt sirkulære rør. Det er en tilnærming til den implisitte Colebrook-White ligningen.

hvor parametrene er de samme som definnert over.

Serghides løsning[rediger | rediger kilde]

Serghides løsning brukes til å løse ut direkte for Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor f for et fylt sirkulært rør. Det er en tilnærming til den implisitte Colebrook-White ligningen. Det ble avledet med Steffensen metode.[5]

Løsningen innebærer beregning av tre mellomliggende verdier og deretter erstatte disse verdiene i en endelig ligning.

hvor parametrene er de samme som definnert over.

Denne ligningen ble funnet å gi samme resultat som Colebrook-White ligningen innenfor en feilmargin på 0,0023 % med en test satt med en 70-punkts matrise som bestod av ti verdier for relative ruhet (i området 0,00004 til 0,05) med forsøk med syv forskjellige Reynolds tall (fra 2500 til 10 8).

Goudar-Sonnad ligningen[rediger | rediger kilde]

Goudar ligningen er den mest nøyaktige tilnærming for å løse direkte ut for Darcy-Weisbach friksjonsfaktor f for et fylt sirkulære rør. Det er en tilnærming til den implisitte Colebrook-White ligningen. Ligning har følgende form:[6]

hvor parametrene er de samme som definnert over.

Brkić løsning[rediger | rediger kilde]

Brkić har vist en tilnærming av Cole ligningen basert på Lambert W-funksjon:[7]

hvor parametrene er de samme som definnert over.

Blasius korrelasjoner[rediger | rediger kilde]

Tidlige tilnærmelser av Paul Richard Heinrich Blasius i form av Moodys friksjonsfaktor er gitt i en artikkel fra 1913:[8]

Johann Nikuradse foreslo i 1932 at dette svarer til en Potenslov-korrelasjon for fluidhastighetsprofilet.

I 1979 foreslo Mishra og Gupta en korreksjon for buede eller spiralformet kveilede rør som tar hensyn til ekvivalente kurveradius, Rc:[9]

,

med

 • H [m] er spiralbanens (det kveilede rørets) stigning. Alle de andre parametrene er de samme som definert tidligere. Formlene er gyldig for:
 • Retr < Re < 105
 • 6,7 < 2Rc/D < 346,0
 • 0 < H/D < 25,4

Tabell for approksimasjoner[rediger | rediger kilde]

Tabellen under lister opp historiske approksimasjoner:[10]

 • Re er Reynoldstall (dimensjonsløst tall)
 • f er Darcy-Weisbach friksjonsfaktor (dimensjonsløs)
 • ε er ruheten av rørets flater (spesifikt)
 • D er indre rør diameter;
 • logaritmen med 10 som grunntall.

Merk at Churchill-ligningen[11] (1977) er den eneste som gir en korrekt verdi for friksjonsfaktoren i det laminære strømningsområde (Reynolds tall < 2300). Alle de andre er bare for overgangs- og turbulent strømning.

Table of Colebrook equation approximations
Equation Author Year

Moody 1947

hvor
Wood 1966

Eck 1973

Jain and Swamee 1976

Churchill 1973

Jain 1976

where
Churchill 1977

Chen 1979

Round 1980

Barr 1981

or

Zigrang and Sylvester 1982

Haaland[a][4] 1983

or

where
Serghides 1984

Manadilli 1997

Monzon, Romeo, Royo 2002

hvor:
Goudar, Sonnad 2006

hvor:
Vatankhah, Kouchakzadeh 2008

where
Buzzelli 2008

Avci, Kargoz 2009

Evangleids, Papaevangelou, Tzimopoulos 2010
Type nummerering
 1. ^ Haalandligningen ble foreslått av professor Haaland ved Norges tekniske høgskole i 1984. Den brukes til å løse direkte ut for Darcy-Weisbach friksjonsfaktor f for en fylt sirkulært rør. Det er en tilnærming til den implisitte Colebrook-White ligningen, men avviket fra eksperimentelle data er godt innenfor nøyaktigheten av dataene. Den ble utviklet av S. E. Haaland i 1983 .

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Manning, Francis S.; Thompson, Richard E. (1991). Oilfield Processing of Petroleum. Vol. 1: Natural Gas. PennWell Books. ISBN 0-87814-343-2. , 420 pages. See page 293.
 2. ^ Colebrook, C.F. (februar 1939). «Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between smooth and rough pipe laws». Journal of the Institution of Civil Engineers. London. 
 3. ^ Colebrook, C. F. and White, C. M. (1937). «Experiments with Fluid Friction in Roughened Pipes». Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 161 (906): 367–381. Bibcode:1937RSPSA.161..367C. doi:10.1098/rspa.1937.0150. 
 4. ^ a b BS Massey Mechanics of Fluids 6th Ed ISBN 0-412-34280-4
 5. ^ Serghides, T.K (1984). "Estimate friction factor accurately". Chemical Engineering Journal 91(5): 63–64.
 6. ^ Goudar, C.T., Sonnad, J.R. (August 2008). "Comparison of the iterative approximations of the Colebrook–White equation". Hydrocarbon Processing Fluid Flow and Rotating Equipment Special Report(August 2008): 79–83.
 7. ^ Brkić, Dejan (2011). «An Explicit Approximation of Colebrook’s equation for fluid flow friction factor». Petroleum Science and Technology. 29 (15): 1596–1602. doi:10.1080/10916461003620453. 
 8. ^ Trinh, On the Blasius correlation for friction factors, p. 1
 9. ^ Adrian Bejan, Allan D. Kraus, Heat transfer handbook, John Wiley & Sons, 2003
 10. ^ Beograd, Dejan Brkić (mars 2012). «Determining Friction Factors in Turbulent Pipe Flow». Chemical Engineering: 34–39. (Abonnement påkrevet)
 11. ^ Churchill, S.W. (7. november 1977). «Friction-factor equation spans all fluid-flow regimes». Chemical Engineering: 91–92. 


Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Colebrook, C.F. (februar 1939). «Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between smooth and rough pipe laws». Journal of the Institution of Civil Engineers. London. doi:10.1680/ijoti.1939.13150. 
  For the section which includes the free-surface form of the equation – «Computer Applications in Hydraulic Engineering» (5th utg.). Haestad Press. 2002. , p. 16.
 • Haaland, SE (1983). «Simple and Explicit Formulas for the Friction Factor in Turbulent Flow». Journal of Fluids Engineering. ASME. 105 (1): 89–90. doi:10.1115/1.3240948. 
 • Swamee, P.K.; Jain, A.K. (1976). «Explicit equations for pipe-flow problems». Journal of the Hydraulics Division. ASCE. 102 (5): 657–664. 
 • Serghides, T.K (1984). «Estimate friction factor accurately». Chemical Engineering. 91 (5): 63–64.  – Serghides' solution is also mentioned here.
 • Moody, L.F. (1944). «Friction Factors for Pipe Flow». Transactions of the ASME. 66 (8): 671–684. 
 • Brkić, Dejan (2011). «Review of explicit approximations to the Colebrook relation for flow friction». Journal of Petroleum Science and Engineering. 77 (1): 34–48. doi:10.1016/j.petrol.2011.02.006. 
 • Brkić, Dejan (2011). «W solutions of the CW equation for flow friction». Applied Mathematics Letters. 24 (8): 1379–1383. doi:10.1016/j.aml.2011.03.014. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]