Lesesenteret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, vanligvis omtalt som Lesesenteret, er et landsdekkende ressurssenter innen leseopplæring, leseutvikling og lesevansker. Senteret er organisert under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Forskning[rediger | rediger kilde]

Som forskningssenter har Lesesenteret ansvar for en rekke store forskningsprosjekter knyttet til lesing og leseopplæring hos barn, ungdom og voksne, i alle deler av utdanningssystemet. Lesesenteret driver forskning innenfor områdene lesing og literacy; skriving; språkutvikling og språkstimulering, prøver og prøveutvikling. Senteret har en rekke ganger blitt tildelt sentrale forskningsmidler og er ansvarlig for flere store prosjekter.

Våre forskere jobber i tett samarbeid med andre forskere og miljøer ved Universitetet i Stavanger og andre norske og internasjonale forskningsmiljøer.

Det er rom for både grunnforskning og anvendt forskning ved Lesesenteret. Nær kontakt til praksisfeltet har medført at forskningen ved senteret en klar praksisforankring.

Utdanning[rediger | rediger kilde]

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese- og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og leseopplæring). Ansatte fra Lesesenteret underviser og veileder på førskole- og grunnskoleutdanningen, videreutdanninger, ulike mastergradsprogram og i doktorgradsløp ved Universitetet i Stavanger.

Nasjonalt senter[rediger | rediger kilde]

Lesesenteret har et av Norges ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring. Statusen som nasjonalt senter gir Lesesenteret å oppgave å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan.

Senterets hovedmålgrupper er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.med forskning og utdanning innen spesialpedagogikk og lesevitenskap.

Siden starten i 2004 har Lesesenteret hatt oppgaver i forhold til leseopplæring og leseutvikling. Dette var et ledd i en tiltaksplan for å styrke leseopplæring og leselyst på nasjonalt plan, initiert av Kunnskapsdepartementet. Disse oppgavene omfatter grunnlaget for leseopplæring i tidlig alder og sider ved leseopplæringen i skolen, og hvordan leseopplæringen ivaretas i grunnutdanningen og videreutdanningen av lærere. Senteret arbeider også med oppgaver knyttet til voksnes lesing og mestringskompetanse, samt lesing og skriving blant minoritetsspråklige.

Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten, og har kompetanse på lese- og skrivevansker/dysleksi. Innenfor det spesialpedagogiske området driver Lesesenteret både forskning og formidling.

I tillegg til disse oppgavene har Lesesenteret også omfattende oppdrag fra Kunnskapsdepartementet knyttet til nasjonale prøver, kartleggingsprøver og leseundersøkelser (PIRLS). Arbeidet med oppdragene skjer i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Senter for leseforsking ble etablert i 1989 ved daværende Stavanger lærerhøgskole av Torleiv Høien. Ved spesialundervisnings-reformen i 1992 ble senteret knyttet til systemet av landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentra (StatPed), samtidig som det beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole. Ved høgskolereformen i 1994 ble senteret lagt inn under Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret. Ved omorganiseringen av Høgskolen i Stavanger fra 1.1.2004 ble senteret lagt inn under Det humanistiske fakultet (nå Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora), men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver. Som et element i iverksettingen av tiltaksplanen Gi rom for lesing! opprettet Utdannings- og forskningsdepartementet et nasjonalt senter for leseopplæring ved Høgskolen i Stavanger. Det nye tiltaket ble knyttet til Senter for leseforsking fra 1.1.2004 samtidig som senteret fikk nytt navn: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret. Senteret fikk sine oppgaver gjennom et årlig oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet. Fra 1.1.2012 ble organiseringen innenfor StatPed avviklet, men Lesesenteret fortsatte sine landsdekkende tjenester innen spesialpedagogikk, gjennom et utvidet mandat direkte fra Utdanningsdirektoratet. 1.1.2018 ble Lesesenteret ble den organisatoriske koblingen til Utdanningsdirektoratet avviklet, og statusen som nasjonalt senter ble videreført ved at Lesesenteret fikk sitt mandat som et generelt oppdrag og finansiering som ble gitt via Universitetet i Stavanger.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]