Hopp til innhold

Wikipedia:Tinget/Arkiv/2023/februar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget/Arkiv. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Valg av styre i Wikimedia Norge[rediger kilde]

Lørdag 4. februar 2023 er det årsmøte i Wikimedia Norge. Valgkomiteen har kommet med sin innstilling, og det er med tilfredshet jeg ser at to av mine kandidater er tatt med. Ett medlem og en vara. Jeg ønsker dem lykke til. Det jeg skal drøfte i det følgende har jeg ikke snakket med dem om.

Mitt tredje forslag, støttet av Ulf Larsen, var at Fredrik Ljone som p.t. er styremedlem, skulle rykke opp som nestleder. Jeg har drøftet det med Fredrik og han var villig til å stille, dersom styret også fikk inn noen «praktikere». WMNO måtte bli mer relevant for bidragsyterne, og da må de være representert i styret.

Valgkomiteen har ikke tatt nominasjonen av Fredrik som nestleder til følge, men tvert imot foreslått et styre uten gjenvalg av ham som styremedlem. Styret består i dag av fem medlemmer, men kan utvides til ni.

Komiteen har ikke kontaktet Ulf eller meg i sin behandling og heller ikke Fredrik. Komiteen har for kort tid siden begrunnet sin innstilling direkte til ham, samtidig med at innstillingen ble gitt.

Fredrik kritiseres på to plan. Komiteen mener at Fredrik tar opp relevante saker, men at han holder for lenge i dem. Styret består av «travle folk med begrenset tid og oppmerksomhet til rådighet», skriver komiteen. På denne bakgrunn mener de at Fredriks innspill om hvordan organisasjonen bør fungere, «alt i alt» ikke har bidratt på plussiden. Når det gjelder form tar komiteen litt hardere i, og mener at Fredrik er konfronterende og «hard i kanten».

Valgkomiteen understreker at det bildet den har dannet seg, ikke kommer fra bare en eller to, men er «gjennomgående». Den sier intet om hvor mange den har intervjuet. Komiteen har ikke følt behov for å gå inn i noen enkelt sak. Den har heller ikke kontaktet Fredrik før samtidig med at innstillingen ble sendt. Fredriks versjon ville, ifølge komiteen, uansett ikke ha endret deres konklusjon.

Det hender at en valgkomite må gjøre et valg mellom to kandidater, og velge den de synes er best for et verv. Et slikt dilemma kommer ikke til syne i begrunnelsen, og eksisterer heller ikke her. Styret kan utvides.

Jeg respekterer valgkomiteens medlemmer, men er uenig i deres fremgangsmåte, premisser og konklusjon.

Jeg er ikke i tvil om at komiteen har fått det inntrykket den videreformidler. Men dersom den hadde meldt seg for Fredrik før innstillingen forelå, ville den fått andre referanser som er til hans fordel. En av referansene ville vært Tore Sætre som har sittet i styret i årevis. Han støtter Fredriks kandidatur.

Cathrine som stiller til valg i styret, er etter det jeg forstår et erfarent organisasjonsmenneske. Cathrine kjenner til Fredrik, hans arbeid og arbeidsmåte. Det hindrer henne åpenbart ikke å stille seg til disposisjon for det samme kollegium som han sitter i.

Før innstillingen forelå, skrev Fredrik et brev til komiteen. Han viser i brevet til noe av den kritikk han har rettet mot styrets arbeidsmåte. Blant annet blir ansatte ikke gitt retning og mål, budsjettavvik blir ikke behandlet. Videre stiller han spørsmålet om det er i samsvar med foreningens formål at 96 % av totalbudsjettet er direkte knyttet til det som kalles mangfoldsarbeid. Komiteen svarte ikke Fredrik på dette.

Fredrik har vist interesse for bidragsyternes situasjon. I mars 2022 reiste han spørsmål på Torget om hvorfor wikipedianere ikke engasjerte seg i WMNO. Det førte til en lang og interessant diskusjon, der også WMNOs policy ble problematisert. Efloan og Ketil_r deltok med store innlegg. Relevansen for brukerne ble drøftet utførlig, blant annet i en stor matrise. Ingen av de øvrige styremedlemmene deltok.

Fredrik har foran årets årsmøte også foreslått en regelendring som senker terskelen for å kunne fremme forslag på årsmøtet. Ett medlem skal være nok til å fremme et forslag, kravet skal ikke lenger være fem.

Min nominasjon av Fredrik som nestleder er motivert av et ønske om å gi kraft til gjennomføringen av to årsmøtevedtak om å øke rekruttering av medlemmer til foreningen. Det er Ulf som i utgangspunktet har fremmet disse forslagene, men i praksis har intet skjedd i denne saken. Uten flere medlemmer i foreningen, vil bidragsyternes ønsker ikke komme til syne i styret. Bare da kan foreningen bli relevant for bidragsyterne. I perioden med vikaren i stillingen som daglig leder, har vi vel sett en viss kursendring i retning av å imøtekomme bidragsyternes behov. At det tilsynelatende skjer med armlengdes avstand til pågående initiativer er vanskeligere å forstå.

Dersom Wikimedia Norge skal få medlemstallet opp fra et to- til et tre- eller firesifret tall, må styret besitte energi og vilje til å komme dit. Det er mulig at dagens styremedlemmer er «travle folk med begrenset tid og oppmerksomhet til rådighet». Men da foreslår jeg at vi heller takker dem for følget, og beholder de som vil arbeide. Det er mulig nå.

Dagens nestleder som foreslås gjenvalgt, har så vidt jeg vet, ikke vist seg i spaltene på Wikipedia eller noe annet prosjekt. Hans ikke ubetydelige fravær fra styremøtene, har sikkert vært godt begrunnet. Dersom han vil fortsette som styremedlem i et utvidet styre, vil jeg ikke ha noen innvendinger til det. Det viktigste for meg er å beholde en kraftig stemme i styret, til fordel for bidragsyterne på WMFs prosjekter.

En valgkomite i en så liten forening som denne, bør ta sikte på at styret skal speile medlemsmassen. Komiteen bør ikke velge en fløy fremfor en annen. Valgkomiteen har i sitt arbeid ikke latt Fredrik komme til orde. Den har spurt de som er uenig med ham i organisering og policy, og som misliker hans form. De har valgt ikke å spørre andre som kjenner Fredrik godt, og som liker det han gjør. Komiteen har derfor gått for langt i retning av å overta årsmøtets oppgave, som er å gjøre det endelige valg.

Jeg varsler benkeforslag på årsmøtet der Fredrik velges som ny nestleder. Subsidiært foreslår jeg ham valgt som fortsatt styremedlem i et utvidet styre.

Møt opp og gi din stemme! Trygve Nodeland (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:09 (CET)

Jeg satt i styret til WMNO fra 2015 til 2022, det siste året sammen med Fredrik. Han er en av de bedre styremedlemmene som organisasjonen har hatt og som wikipedianer er jeg glad for at han har stilt seg til disposisjon enda en periode. Hans bidrag og form er i tråd med hva som forventes av et styremedlem, og han har et engasjement for wikipedianere, medlemmer og fri informasjon i samfunnet. Jeg støtter forslaget til hans kandidatur som nestleder i WMNO. Toresetre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 10:03 (CET)
Signerer Trygve Nodeland, jeg mener Fredrik Ljone er vår beste kandidat for nestleder, og støtter derfor benkeforslaget fra Nodeland. Ulflarsen (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 11:16 (CET)
Dersom styret består av «travle folk med begrenset tid og oppmerksomhet til rådighet», slik valgkomiteen synes å hevde, er det kanskje på tide å kvitte seg med det og velge inn folk som tar seg tid til styreaktivitetene? Asav (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 12:08 (CET)
Ville vart interessant å vite hvis alle i styret står bak denne uttalelsen: «travle folk med begrenset tid og oppmerksomhet til rådighet» ?? Hvis man er i styret og er enig i en slik beskrivelse synes jeg det er på tide at enten beklage uttalelsen og starte med å bruke mer tid på dette, eller så lar man andre med tid for prosjektet ta over. At et styre kan komme med en slik uttalelse er oppsiktsvekkende.
For øvrig ville det vart interessant å vite hvor mange av disse medlemmene (kommende medlemmer) i styret man kan se i det praktiske arbeidet og de mange diskusjonstrådene på nowiki. Jeg synes det burde være en selvfølge, når man sitter i et slikt styre, at man også er engasjert i diskusjonstråder og gjerne redigering sånn at stemmeberettigede til dette valg vet hva de egentlig stemmer på. Hilsen Colosseum (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 14:11 (CET)
WMNO er i økende grad blitt en organisasjonen som fronter politisk korrekthet (bla det "skeive" året). En slik politisering er jeg sterkt imot. De har i tillegg distansert seg fra Wikipedia og har blitt en egen gjeng. Dessverre.--2001:2020:831B:E044:D93:F6A1:113A:EBF2 30. jan. 2023 kl. 14:52 (CET)
Siden et bestemt sitat viet en del oppmerksomhet ovenfor, vil jeg for ordens skyld viderebringe hele setningen: «Med et styre av etterspurte, travle folk er det begrenset tid og oppmerksomhet til rådighet, og i den situasjonen har dine innspill om hvordan organisasjonen fungerer alt i alt ikke bidratt på plussiden.» Jeg beklager en unøyaktighet i min første gjengivelse av brevet. Komiteen har ønsket å kunne bruke punktene i sitt brev til Fredrik som motargument til den som måtte foreslå ham som nestleder. Om ikke annet vil det derfor være på sin plass med et helt presist referat. --Trygve Nodeland (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 15:27 (CET)
Bare på de to timene jeg møtte Fredrik i oktober, fikk jeg svært godt inntrykk av han, og fra det jeg har lest tidligere, for eksempel i de trådene som er nevnt, virker han som et medlem som det virkelig er verdt å ta vare på. Vasmar1 (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:00 (CET)
Enig. --- Løken (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 22:19 (CET)
Essensen i det fullstendige sitatet om «travle folk med begrenset tid og oppmerksomhet til rådighet» skiller seg ikke vesentlig fra kortversjonen. Den gir grunn til bekymring. Asav (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:50 (CET)

Valgkomiteen har ikke innstilt Fredrik til en ny periode i styret. Det bygger på et grunnlag, som nødvendigvis inneholder både positivt og negativt om en person. Det grunnlaget må legges frem for de som skal velge nytt styre, altså de som stiller på årsmøtet. Da vil valgkomiteens vurderinger komme samtidig som begrunnelsen for forslaget om å velge Fredrik, og alle på møtet hører alles syn. Så skjer valget, og saken er ferdig innen en time. Informasjonen deles der og da, muntlig. Sånn skal en slik sak om valg behandles i en organisasjon, mener valgkomiteen. Utenom valgkomiteen er det bare Fredrik som er orientert på forhånd om hva som er grunnlaget for vår konklusjon. Ingen andre fra styret, ikke daglig leder, for denne informasjonen behøver ikke å sirkulere rundt.

I går la Trygve Nodeland biter av e-posten med orientering til Fredrik ut her på Tinget. Så nå ligger dette på internett i årene fremover. Ved neste anledning skal vi be folk stille seg til disposisjon i styreverv, som innebærer å få kritikk for den jobben som gjøres. Og så må de i tillegg regne med at personvurderinger knyttet til valg går rett på internett. Det må også de som gir sine erfaringer og synspunkter til valgkomiteen regne med. Valgkomiteen vil si fra at vi mener dette er negativt for organisasjonen. Helge Høifødt (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 13:28 (CET), på vegne av valgkomiteen

Den kandidat som ikke ønsker valgkomiteens vurdering offentliggjort, kan velge å holde denne for seg selv. Og de kan regne med at det blir slik. I dette tilfellet har kandidaten samtykket i mitt innlegg. Det hadde han kompetanse til. Jeg håper at Helge Høifødt ikke tror at jeg hadde skrevet et slikt innlegg uten kandidatens samtykke. Mitt innlegg gjelder valgkomiteens saksbehandling, herunder premissene for deres avgjørelse. Problemet med premissene er blant annet at de dreier seg noe helt annet enn denne kandidatens egenskaper. Mangelen på kontradiksjon i valgkomiteens saksbehandling, er på denne måten i noen grad reparert. Diskusjonen har medført at ganske mange, også flere av de som ikke kan komme på årsmøtet, har gitt uttrykk for at de ønsker seg denne kandidaten som nestleder i styret. Det vil uansett stå igjen. Jeg tror det blir et fint møte, og som foreningen kan være stolt av. Trygve Nodeland (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 15:10 (CET)

Navn på straffedømt[rediger kilde]

NRK har gitt denne begrunnelsen for å kunngjøre navnet på den som ble dømt for drapet på Birgitte Tengs:

NRK har tidligere ikke identifisert Johny Vassbakk i vår omtale av Tengs-rettssaken. Det viktigste argumentet for dette var at han nektet all straffskyld for drapet på Birgitte Tengs i 1995, og at bevisene i saken ennå ikke var vurdert av domstolen.
Nå har en enstemmig tingrett avsagt en dom hvor Vassbakk blir kjent skyldig i den snart 28 år gamle drapssaken. Dette er en vesentlig utvikling i saken, som har en helt spesiell karakter i norsk rettshistorie. Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt for drapet, men ble senere frifunnet i lagmannsretten og er i dag renvasket for anklagene.
I årene som gikk før Johny Vassbakk ble siktet og senere tiltalt for drapet har det vært mange spekulasjoner om andre mulige gjerningsmenn. Det er en sak hvor allmennheten har et berettiget behov for presis og konkret informasjon om saken, og hvor identifisering også kan bidra til at andre ikke blir utsatt for uberettigede spekulasjoner.
Bevisene i rettssaken er nå lagt fram i en åpen rettssak som har vært løpende dekket av NRK og andre medier, og når tingretten nå har kjent Vassbakk skyldig i den alvorlige tiltalen vil NRK heretter identifisere ham i omtalen av saken. Vi understreker samtidig at dommen fra tingretten ikke er rettskraftig, og at det allerede er varslet at dommen vil bli anket til lagmannsretten. NRK vil også følge saken fram mot en ny behandling i retten.

Jeg har fulgt omtrent den samme tankegangen og lagt navnet på den straffedømte inn i artikkelen, selv om dommen ikke er rettskraftig. Til orientering. Trygve Nodeland (diskusjon) 6. feb. 2023 kl. 14:49 (CET)

Ser at det er opprettet artikkel om den dømte, Johny Vassbakk. Det virker overflødig, han er jo kjent for bare denne saken. Vennlig hilsen Erik d.y. 6. feb. 2023 kl. 15:04 (CET)
Jeg finner ingen slik biografi. Han er vel siktet for en sak til. Men det er sakene som er viktige ikke mannen. Trygve Nodeland (diskusjon) 6. feb. 2023 kl. 15:35 (CET)
Tommy slettet den allerede! Vennlig hilsen Erik d.y. 6. feb. 2023 kl. 15:53 (CET)

Vedlikeholdsmaler som (nesten) utelukkende skaper mer vedlikeholdsbehov[rediger kilde]

Vi har en del vedlikeholdsmaler som etter min mening er svært unyttige og stort sett kun skaper et økt vedlikeholdsbehov for oss selv. Da tenker jeg spesifikkt på {{Nylig avdød}}, {{Aktuell person}}/{{Aktuell}}, {{Pågående}} og {{Pågående sport}}. Jeg gikk akkurat gjennom Kategori:Nylig avdøde og fjernet alle som var død for mer enn en uke siden og skar ned innholdet fra 114 artikler til 4. Da jeg kikket i tilsvarende kategori for hendelser, Kategori:Pågående hendelser så var den første artikkelen jeg klikket på Johannes Paul I, som vistnok har vært en pågående hendelse siden september i fjor. Jeg vet ikke med andre, men jeg mener i alle fall at 6-7 endringer over 3 dager i september i fjor ikke forsvarer å vedlikeholdsmerke artikler i over et halvår. Kan vi prøve å gjøre en vurdering før vi setter inn disse malene om det faktisk er nødvendig? Jeg har vanskelig for å se at de egentlig har noe som helst hensikt i 99% av tilfellene og kun skaper støy i artikkelen for leserne og skaper et vedlikeholdsbehov for oss selv som på et eller annet tidspunkt må fjerne de igjen. TommyG (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 08:59 (CET)

I dok til {{Nylig avdød}} står det «Malen fjernes normalt igjen etter 3-4 ukers tid, men bør ikke fjernes på artikler som fortsatt er på forsiden.», så 1 uke var kanskje tidlig nok? Det betyr ikke at jeg mener de bør settes inn igjen når de først er fjernet. Jeg ser absolutt poenget ditt. Ang. nylig avdød er ikke det en mal som er like aktuell i alle biografier. Dør vedkommende av alderdom eller på annen måte helt udramatisk vil det i de aller fleste tilfeller ikke tilkomme mer informasjon enn dødsdato. Ved ulykker, drap o.a. blir det noen ganger noe annet. Det samme med f.eks. dronning Elizabeth Ⅱ, der var det mye informasjon som nødvendigvis måtte oppdateres. Når det gjelder Joh. Paul Ⅰ ble han i følge red.kommentar saligkåret 4. sept., så det var en aktuell hendelse. Jeg fjernet malen nå. De som legger inn slike maler, der de er nødvendige, har et lite ansvar for å fjerne de igjen også. Så wikisamfunnet burde nok bli flinkere både på mer restriktiv bruk av visse maler, og egenopprydding. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 11:12 (CET)
Ja, jeg er klar over hva som står i malen om hvor lang tid de bør få stå, men jeg ser virkelig ikke poenget med det i de fleste tilfeller. Det er et veldig lite fåtall unntak der det gir mening, som f.eks eksempelet dronning Elizabeth II som du nevner men selv slik som Arne Treholt så er det bare en håndfull endringer fra for 2 dager siden, før det igjen har blitt stille. Den opprinnelige teksten i maldokumentasjonen lød «Malen bør fjernes innen et par uker, og helst når det har gått et par dager uten redigeringer på artikkelen.», endret i 2012 og utvidet ytterligere i 2021. Jeg mener den opprinnelige teksten gir mye mer mening. Dette er ikke en mal for å hedre den avdøde på noe slags vis, det er en mal som skal advare leseren om at det kan skje hyppige endringer og potensielt være mål for vandalisme ol, men erfaringsmessig så er ikke dette tilfellet i det overveldende flertallet av artiklene disse malene brukes på. TommyG (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 11:25 (CET)
Jeg er helt enig med deg i dette. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 11:32 (CET)
Kan malen fjernes med en bot, etter en bestemt frist? Trygve Nodeland (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 13:23 (CET)
Det kan den sikkert, men da må noen konfigurere opp den botten og passe på at den kjører og holde den kjørende. Jeg ser for meg at det er mer jobb enn å gjøre det manuelt. TommyG (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 13:43 (CET)
Jeg kan godt sette opp en bot som fjerner {{nylig avdød}} etter X antall dager, det virker som en smal sak. Tilsvarende kan også gjøres med andre maler basert på lignende kriterier. Jon Harald Søby (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 14:35 (CET)
Virker som en god ide. Dette kan sikker også brukes på en del andre maler. Kanskje kan nylig avdød settes til 14 dager og pågående hendelse 7 dager (så kan man eventuelt justere i datoen hvis det er ny utvikling i saken).--Ezzex (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 16:43 (CET)
Jeg synes det er en god ide, siden den nå en gang er min egen. Trygve Nodeland (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 14:37 (CET)
Jeg synes som nevnt over at disse malene ikke egentlig har noe hensikt, men om de i det minste blir fjernet igjen innen rimelig tid, så vil jeg være fornøyd med det. Hva som er rimelig tid er muligens noe verre å definere. For {{Nylig avdød}} så kan man jo fint si noen dager etter siste endring eller en periode etter at malen ble lagt inn, men for {{Aktuell}} og {{Pågående}} m/venner så vil det kanskje være litt mer vanskelig, siden aktuell og pågående fort kan strekke seg over en lengre periode for enkelte hendelser, som f.eks Jordskjelvet i Tyrkia og Syria 2023, men 1-2 uker siden siste redigering ville kanskje være en grei avgrensning? TommyG (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 14:50 (CET)
Hadde det vært mulig å legge inn en utløpsdato i malen, som noe automatikk tar seg av? Jeg spør, da jeg har lite erfaring med maler, og null kompetanse om boter. Eksempelvis vil {{Pågående sport}} være kurant å sette utløpsdato på, et gitt antall dager etter avsluttet mesterskap. En fast tid en slik mal ligger inne er håpløst, da noen mesterskap kanskje varer ei uke, mens andre varer en måned (fotball-EM og -VM). Det ligger også slik mal i Premier League 2022/23, som begynte 5/8-22 og ikke er ferdig før 28/5-23. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 14:59 (CET)
Enig med prinsippet 1000mm. Nylig avdød uttrykker uten unntak en varig tilstand. Den kan stå i to uker og så forsvinne. Det samme gjelder valg. Da vil de endelige resultatene være klare senest etter en uke. Krisen etter et jordskjelv går forhåpentligvis over, men det blir mer skjønnsmessig. Kanskje kunne man hatt aktuell, tidsbegrenset og aktuell, utidsbegrenset? Trygve Nodeland (diskusjon) 14. feb. 2023 kl. 15:00 (CET)

Valg av administrator[rediger kilde]

Vil minne om at det pågår et administratorvalg. Ingen har stemt på snart to døgn, men det er vel to døgn til valget avsluttes. Etterskrift (diskusjon) 17. feb. 2023 kl. 08:58 (CET)

Da er det bare for en byråkrat å utnevne, så har adminkorpset blitt en meter større. Etterskrift (diskusjon) 19. feb. 2023 kl. 11:54 (CET)

Wikimedia Norge mot en ny vår?[rediger kilde]

Årsmøtet i Wikimedia Norge ble spennende og fikk et salomonisk utfall. Som et resultat av avstemningen om valg av nestleder, ble begge kandidater tatt med! Den første avstemningen ga resultatet 11-11. En ny avstemning ga stemmetallene 12-12! Etter styrets konstituering fikk Stian beholde nestledervervet, mens Fredrik Ljone ble gitt det viktige vervet som kasserer. Før møtet kom ordentlig i gang ble benkeforslaget på den solide wikiedianer Ole Anders som ordstyrer vedtatt. Han løste sin oppgave profesjonelt.

Styrets handlingsplan ble også vedtatt: handlingsplan for 2023-2024. Den inneholder så vidt jeg kan se tre kjernepunkter for det som skal være en profesjonelt drevet organisasjon:

  1. Støtte opp om og styrke fellesskapet av medlemmer og Wikimedia-prosjektenes frivillige og lesere.
  2. Være en synlig og attraktiv samarbeidspartner for aktuelle deler av ABM (arkiv, bibliotek og museum)- og utdanningssektoren, myndighetene og for sivilsamfunnet ellers.
  3. Være en aktiv deltaker i internasjonalt wiki-arbeid.

De to siste punktene har fått øremerket prosenter av stillingsandeler.

Noe av kritikken som ble reist av Fredrik før årsmøtet var at en uforholdsmessig stor andel av midlene gikk til pkt. 3 ovenfor.

Min vurdering av avstemningene er at de ca. 3400 bidragsytere hvorav ca. 370 aktive bidragsytere, nærmer seg sin naturlige representasjon i foreningen. I parentes bemerket ser jeg ingen grunn til at de to øvrige hovedarbeidsområder nevnt ovenfor, skal utkonkurreres eller nedlegges. Men jeg ser en ny giv i «rørsla», som vil være til fordel for alle de tre nevnte sektorer.

Ett punkt i handlingsplanen som ligger mitt hjerte nær, er dette: «Wikitreff i Oslo og minst to andre byer, som arrangeres av frivillige eller WMNO: − 12 treff med faglig eller sosialt innhold − WikiNobel − 11 wikilunsjer.»

Wikitreffene som i min tid opprinnelig ble startet av Ulflarsen og Anne-Sophie Ofrim tjener minst følgende forhold:

  • Vi får fortelle andre interesserte hva vi driver med.
  • Vi lærer nye ting, ofte gjennom små tips.
  • Vi får bekreftet betydningen av å presentere et riktig faktum i en verden av løgnfabrikker. Det spiller ingen rolle om det dreier seg om skøyteløp eller stortingsvalg.
  • Vi blir kjent med hverandre, og ikke så lett sinte på hverandre i spaltene.
  • Vi får tilfredsstilt et sosialt behov. Sosiale arenaer blir det færre og færre av.

Under wikitreffet 21. mars 2023 i Oslo vil denne handlingsplanen bli tatt opp til drøftelse for den som vil. Gakk hen og gjør likeså i Bergen, Trondheim og Tromsø! Det er flott at styret har tenkt å arrangere en ny evaluering i august. Dersom vi alle følger dette opp, vil styrets mål for medlemsutviklingen innen utløpet av 2024, være nådd før august-møtet! Trygve Nodeland (diskusjon) 20. feb. 2023 kl. 10:23 (CET)

Wikidata - feil tidssone[rediger kilde]

Diskusjon flytta til Wikipedia:Torget#Wikidata - feil tidssone. Jon Harald Søby (diskusjon) 23. feb. 2023 kl. 14:12 (CET)