Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra TSB)
Hopp til navigering Hopp til søk

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB) er i Norge betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling. Begrepet ble tatt i bruk i 2004, da staten overtok ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelse (Rusreform I[1] og Rusreform II[2]). Etter Rusreformen har rusmiddelavhengige gjennom pasient- og brukerrettighetsloven [3] de samme pasientrettigheter som andre pasienter i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen utføres av virksomheter som drives av helseforetak eller av private virksomheter som har avtaler med helseforetak. Som andre pasienter har pasienter med rus- og avhengighetslidelser fritt behandlingsvalg mellom disse.

At behandlingen som TSB tilbyr er tverrfaglig, betyr at den utføres av både helsefaglig og sosialfaglig personell. Tilbudene i TSB kan bestå av døgnbehandling i akuttenheter, korttids- og langtidsbehandling i behandlingsenheter, ambulante tjenester eller i polikliniske tjenester, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Spesielt for TSB er at både sosialtjenestene i kommunene og leger kan henvise pasienter til behandling.

Om lag 25 000 pasienter får hvert år tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Til sammen om lag 150 enheter tilbyr slik behandling. Nettstedet Fritt sykehusvalg[4] har oversikter over behandlingssteder og ventelister.

Et mål med rusreformen i 2004 var å sikre personer med rusmiddelproblemer retten til gode tjenester av høy kvalitet. Siden 2004 har staten satset på å bygge ut kapasiteten, bedre kvaliteten og øke kompetansen hos de som tilbyr behandling for rusmiddelskader og -lidelser. Et mål med å gjøre TSB til en del av spesialisthelsetjenesten, var å lette rusavhengiges tilgang til somatisk og psykisk helsevern. Behandlingen skulle dessuten gis et mer helsefaglig preg.

Siden tjenesteområdet ble opprettet i 2004, har andelen av TSB-ansatte som er faglærte økt. Likevel regnes behovet for spesialisert kompetanse fortsatt å være stort i TSB. Andelen leger og psykiatere er lavere og andelen ufaglærte høyere enn i spesialisthelsetjenesten for øvrig. I 2011 var kun 3,1 prosent av alle årsverk i TSB besatt av leger eller psykiatere mens hele 28 prosent var uten helse- eller sosialfaglig utdanning.[5] Mellom 2008 og 2011 økte imidlertid andelen spesialister i psykologi med 38 prosent (fra 84 til 126). I 2012 ble det vedtatt å innføre en egen legespesialitet innen rus- og avhengighetsmedisin, og i januar 2015 starter de første legene et ordinært utdanningsløp for spesialister.[6]

Mellom 2007 og 2012 ble det iverksatt en opptrappingsplan for rusfeltet for å styrke forskning og forskningsformidling, kunnskapsutvikling og kompetanseheving. I 2013 opprettet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har som oppgave å fremme kunnskapsgrunnlaget i TSB, på basis av pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

Referanser[rediger | rediger kilde]