Hopp til innhold

Stevnevitne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et stevnevitne er en tjenestemann ansatt i politiet som forestår forkynnelse av rettslige dokumenter. Ifølge domstolloven § 63 skal det i ethvert lensmannsdistrikt og i enhver kommune være ett hovedstevnevitne og så mange stevnevitner som nødvendig. Dette fastsettes av tingretten. Finnes ikke stevnevitne kan dette utføres av det ordinære politiet

Hovedregelen er at forkynnelse skal foregå for vedkommende part personlig, alternativt for en annen voksen person i samme husstand som den som skal stevnes. Forkynnelsen kan foregå for parten hjemme, på hans arbeidssted eller hvor som helst stevnevitnet måtte treffe parten.

Den mest vanlige typen dokumenter som forkynnes er domsavsigelser, vitnestevninger og lignende. Stevnevitnene oppsøker også personer som ikke har vedtatt forelegg utstedt av politijuristene for å innhente standpunkt i saken (om vedkommende vedtar forelegget eller ønsker å møte i retten).

I de større politidistriktene er det vanlig at det er to ulike avdelinger med stevnevitner, ett for sivile saker som normalt er underlagt namsfogden og et for straffesaker som normalt er underlagt retts- og påtaleavsnittet

De sivile stevnevitnene er ofte namsfullmektiger og håndterer i tillegg til ulike dokumenter fra retten ofte konkursvarsler, utenlandske domsavsigelser og innkallinger og andre sivilrettslige dokumenter.