Selbudommen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Selbudommen er en dom fra Høyesteretts plenum som ble avsagt den 21. juni 2001. I dommen fikk de to siidaene Essand og Riast Hyllingen medhold i at de hadde reinbeiterett innenfor nærmere angitte områder i nærheten av Selbusjøen.

Dommen var et vendepunkt og prinsipielt viktig i rettssaker om samisk beiterett i utmark. Her la man til grunn nye prinsipper for hvordan bruksrett oppstår innenfor tamreindrift, med erkjennelse av særegne trekk ved reinens arealbruk. Det ble også lagt vekt på ny kunnskap om samisk forhistorie og på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk i lys av ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter av 1989, som ble ratifisert av Norge i 1990.[1][2][3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ande Somby Selbudommen – en dråpe av sameglede
  2. ^ Selbusaken I: St.meld. nr. 33 (2001-2002). Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken
  3. ^ Selbu-saken, snl.no