Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, også kalt diskrimineringsloven om seksuell orientering, var en norsk lov. Den ble vedtatt av Stortinget 21. juni 2013.[1]

Formål og virkeområde[rediger | rediger kilde]

Lovens formål var å fremme likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Likestilling innebærer likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.[trenger referanse] Loven kom til anvendelse på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold.

Diskrimineringsforbud[rediger | rediger kilde]

Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk til en person som den som diskrimineres har tilknytning til.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 6 eller § 7. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Unntak fra loven[rediger | rediger kilde]

Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere. Lovmaker har så langt ikke eksemplifisert hva disse unntakene skulle være, og det vil antakelig være opp til domstolene å avgrense hva som er «saklig formål» m.v.

Positiv særbehandling[rediger | rediger kilde]

Positiv særbehandling på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er ikke i strid med forbudet dersom særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål, det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd.

Regjeringen Solberg har varslet at den ønsker å harmonisere de ulike diskrimineringsrelaterte lovene i en felles diskrimineringslovgivning.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering). http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-58
  2. ^ Regjeringen Solbergs tiltredelseserklæring, med ønske om en felles diskrimineringslovgivning. http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/regjeringens-tiltredelseserklaring/regjeringen-erna-solberg-16102013---/tiltredelseserklaring-fra-regjeringen-so.html?id=744122