Hopp til innhold

Bransje

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bransje er betegnelse på en inndeling av næringer, hvor bransje er et begrep av lavere orden. Næringslivet kan inndeles i ulike næringer, som igjen består av ulike bransjer. Disse begrepene er ikke presise. Hierarkiet av likeartede bedriftsgrupperinger i næringslivet er altså slik: Næringsliv - næring - bransje.

Eksempler kan være dagligvarebransjen, bilbransjen, forsikringsbransjen, anleggsbransjen og renholdsbransjen. Disse er hver for seg en av flere bransjer innenfor henholdsvis næringene varehandel, transport, finansnæringen, bygg og anlegg, og privat tjenesteyting.

Statistisk sentralbyrå kategoriserer bransjer med hjelp av Standard for næringsgruppering. I denne standarden er ikke bransje noe formelt navn på noen av nivåene i kategorihierarkiet (de har tre nivåer kalt næringsgrupper) så i statistisk forstand er begrepene bransje og næring er synonyme. Sektor derimot følger et annet kategorisystem enn næringsgrupperingen. SSB operer med den historisk vanlige tredelingen mellom primærnæringer (landbruk og fiske), sekundærnæringer (industri og håndverk), og tertiærnæringer (tjenesteyting).

Mange bransjer har egne bransjeorganisasjoner for bedriftene, og bransjeforeningene inngår gjerne i næringsorganisasjoner som igjen inngår i hovedsammenslutninger (NHO eller Virke). Organiseringen følger sammenfallet av interesser og problemstillinger knyttet til regulering.