Arbeidskapital

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen. Ved siden av anleggsmidlene, slik som maskiner og inventar, anses dermed arbeidskapitalen som en del av driftskapitalen. Den er ett av flere mål på likviditeten i en bedrift. En positiv arbeidskapital betyr at deler av omløpsmidlene er finansiert ved langsiktig gjeld eller egenkapital. Er arbeidskapital derimot negativ, betyr det at deler av anleggsmidlene er finansiert ved kortsiktig gjeld, som tyder på dårlig likviditet.

Arbeidskapitalen er et uttrykk for selskapets handlingsrom. Noe forenklet kan man si at nøkkeltallet beregnes som kapital som står igjen som tilgjengelig etter at alle bokførte kortsiktige forpliktelser er gjort opp og alle bokførte kortsiktige fordringer er krevd inn. Nøkkeltallet angir dermed hvor mye kapital som er tilgjengelig på kort sikt (12 måneder fram) i form av likvide midler til innkjøp, anskaffelser, investeringer, vedlikehold etc.

En annen metode for å finne arbeidskapitalen er å addere langsiktig gjeld og egenkapital og finne differansen mellom dette beløpet og anleggsmidler. Dette illustreres i balanseligningen der OM + AM = EK + LG + KG. OM = omløpsmidler, AM = anleggsmidler, EK = egenkapital, LG = langsiktig gjeld og KG = kortsiktig gjeld.