Hopp til innhold

Teolog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En teolog er i vid forstand en utøver av teologi som akademisk displin eller teoretisk felt. I moderne tid brukes begrepet normalt om personer som har tatt teologisk eksamen av høyere grad, i Norge og Danmark tradisjonelt teologisk embetseksamen (cand.theol.). Begrepet kan i akademisk kontekst også brukes om personer som er virksomme innen teologi som akademisk fag, også når de er utdannet i andre fag (f.eks. filosofi). I historisk kontekst brukes begrepet løsere om personer som har ytt bidrag til teologien, også før fremveksten av dagens universiteter og eksamensordninger. Begrepet skiller seg seg fra begreper som er knyttet til religionsutøvelse (som prest, pastor eller predikant) gjennom at det er teologi som akademisk disiplin og teoretisk felt som står i fokus, snarere enn praktisk religionsutøvelse.

De fleste teologer i Norge er også presteviet. I tillegg til teologisk eksamen, må man ha en praktisk teologisk utdannelse. Tidligere var denne lagt til slutten av studiet, etter at embetseksamen var avlagt, mens den nå er integrert i hele studieløpet. Selv om man er presteviet, betyr ikke det uten videre at man arbeider som prest. Det finnes en rekke norske presteviede teologer som arbeider i andre yrker, de fleste dog med et innhold der en teologisk utdannelse er relevant, slik som i undervisning og i kristne organisasjoner eller kirkelig administrative funksjoner.

I norsk sammenheng er en teolog nesten alltid ensbetydende med en som har studert kristen teologi. Siden teolog er avledet av teologi, læren om gud, kan betegnelsen også brukes i forbindelse med andre religioner, men da helst slike som opererer med et gudsbegrep, typisk som «islamsk teolog» og «jødisk teolog» om lærde innenfor disse monoteistiske religionene.