Suspensjon (arbeidsforhold)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Suspensjon av arbeidsforhold innebærer at arbeidstakeren midlertidig må fratre sin stilling, samtidig som lønnen opprettholdes.

Suspensjon etter arbeidsmiljøloven[rediger | rediger kilde]

Arbeidsgiveren kan suspendere en arbeidstaker dersom det er grunn til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed. I tillegg til dette må virksomhetens behov tilsi at arbeidstakeren må fratre mens saken undersøkes. Arbeidsgiveren må løpende vurdere om vilkårene for suspensjon er oppfylt.

Saksbehandlingen er som ved oppsigelse, så langt disse reglene passer. Spørsmålet om suspensjon må drøftes med arbeidstakeren og han har rett til å la seg bistå av en rådgiver. Beslutningen om suspensjon skal meddeles skriftlig til arbeidstakeren personlig eller ved rekommandert brev. Dersom suspensjonen varer lengre enn tre måneder må den ha særskilt grunnlag. I brevet skal arbeidstakeren opplyses om forhandlingsrett og søksmålsrett og fristene for dette. Domstolen kan kjenne en urettmessig supensjon ugyldig og virkningen er da gjeninntredelse og eventuell erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap (tort og svie).

Suspensjon etter tjenestemannsloven[rediger | rediger kilde]

En tjenestemann kan midlertidig fjernes fra stillingen inntil det kan avgjøres om det er grunnlag for avskjed. Det er et vilkår at tjenestens tarv krever det og det er grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i atferd som kan føre til avskjed, jf tjenestemannsloven § 16. Tjenestens tarv er ikke definert i loven. Det avgjørende er at det ville virke skadelig for tjenesten om vedkommende gjenopptok arbeidet før avgjørelse er truffet, samt at vedkommende kan forspille bevis.[1]

Suspensjonen skal heves dersom vedtak om avskjed ikke er truffet innen 6 måneder. Inntil avskjedsvedtak foreligger, har den suspenderte krav på stillingens lønn. Det kan gjøres fradrag for inntekt av annet arbeid i suspensjonstiden.

De såkalt uavsettelige embetsmenn, dvs. embetsmenn som bare kan avskjediges ved dom før oppnådd aldersgrense, kan også suspenderes. Det skal reises sak for domstolene straks det foreligger vedtak om suspensjon, jf Grunnlovens § 22.

Referanser[rediger | rediger kilde]

SNL

  1. ^ Gyldendal Norsk Rettsdata, kommentar til tjenestemannsloven (Torgeir Bjørnaraa)