Resipient

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Resipient er et faguttrykk/en felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr som mottar utslipp av forurensninger.

Sårbare resipienter er vannforekomster som blir betydelig negativt påvirket dersom de tilføres forurensninger fra land. Dette innebærer i hovedsak at det biologiske livet i resipienten er følsomt for endringer i pH, saltinnhold, organisk stoff, næringssalter, miljøgifter eller andre faktorer. Dersom en veg drenerer forurenset vann, inkludert veisalt, til en sårbar resipient, bør det vurderes overvåking av tilførslene, og i hvilken grad denne påvirker resipienten.

I kommunal sammenheng kalles f.eks. mottaker av renset vann fra kloakkrenseanlegg for resipient. Ved utslipp fra kloakkrenseanlegg bør det kontinuerlig vurderes om resipienten er sårbar for utslipp eller ikke.