Palladiussystemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Palladiussystemet er det russiske offisielle system for kyrillisering av kinesisk.

Det er utviklet av den russiske sinolog Pjotr Kafarov, som hadde navnet Palladius som russisk-ortodoks munk. Han bygde på tidligere arbeider av Nikita Bitsjurin og Vasilij Vasiljev. Det ble popularisert i 1888 med Pavel Popovs kinessisk-russisk ordbok (russisk: Китайско-русский словарь).

Sammenlignende oppstilling[rediger | rediger kilde]

Nedenstående oppstilling viser hvordan palladiussystemet korresponderer med de to viktigste romaniseringssystemer av kinesisk som er i bruk i verden: Pinyin og Wade-Giles.

Kyrillisk Pinyin Wade-Giles
а a a
ай ai ai
ан ang ang
ань an an
ао ao ao
ба ba pa
бай bai pai
бан bang pang
бань ban pan
бао bao pao
бе bie pieh
би bi pi
бин bing ping
бинь bin pin
бо bo po
бу bu pu
бэй bei pei
бэн beng peng
бэнь ben pen
бянь bian pien
бяо biao piao
ва wa wa
вай wai wai
ван wang wang
вань wan wan
во wo wo
вэй wei wei
вэн weng weng
вэнь wen wen
га ga ka
гай gai kai
ган gang kang
гань gan kan
гао gao kao
го guo kuo
гоу gou kou
гу gu ku
гуа gua kua
гуай guai kuai
гуан guang kuang
гуань guan kuan
гуй gui kuei
гун gong kung
гунь gun kun
гэ ge ko
гэй gei kei
гэн geng keng
гэнь gen ken
да da ta
дай dai tai
дан dang tang
дань dan tan
дао dao tao
де die tieh
ди di ti
дин ding ting
доу dou tou
ду du tu
дуань duan tuan
дуй dui tui
дун dong tung
дунь dun tun
дуо duo to
дэ de te
дэй dei tei
дэн deng teng
дэнь den ten
дю diu tiu
дян diang tiang
дянь dian tien
дяо diao tiao
е ye yeh
жан rang jang
жань ran jan
жао rao jao
жи ri jih
жо ruo jo
жоу rou jou
жу ru ju
жуань ruan juan
жуй rui jui
жун rong jung
жунь run jun
жэ re je
жэн reng jeng
жэнь ren jen
и yi i
ин ying ying
инь yin yin
ка ka k'a
кай kai k'ai
кан kang k'ang
кань kan k'an
као kao k'ao
ко kuo k'uo
коу kou k'ou
ку ku k'u
куа kua k'ua
куай kuai k'uai
куан kuang k'uang
куань kuan k'uan
куй kui k'uei
кун kong k'ung
кунь kun k'un
кэ ke k'o
кэн keng k'eng
кэнь ken k'en
ла la la
лай lai lai
лан lang lang
лань lan lan
лао lao lao
ле lie lieh
ли li li
лин ling ling
линь lin lin
ло lo lo
ло luo lo
лоу lou lou
лу lu lu
луань luan luan
лун long lung
лунь lun lun
лэ le le
лэй lei lei
лэн leng leng
лю liu liu
люй
люэ lüe lüeh
ля lia lia
лян liang liang
лянь lian lien
ляо liao liao
ма ma ma
май mai mai
ман mang mang
мань man man
мао mao mao
ме mie mieh
ми mi mi
мин ming ming
минь min min
мо mo mo
моу mou mou
му mu mu
мэ me me
мэй mei mei
мэн meng meng
мэнь men men
мю miu miu
мянь mian mien
мяо miao miao
на na na
най nai nai
нан nang nang
нань nan nan
нао nao nao
не nie nieh
ни ni ni
нин ning ning
нинь nin nin
но nuo no
ноу nou nou
ну nu nu
нуань nuan nuan
нун nong nung
нэ ne ne
нэй nei nei
нэн neng neng
нэнь nen nen
ню niu niu
нюй
нюэ nüe nüeh
ня nia nia
нян niang niang
нянь nian nien
няо niao niao
оу ou ou
па pa p'a
пай pai p'ai
пан pang p'ang
пань pan p'an
пао pao p'ao
пе pie p'ieh
пи pi p'i
пин ping p'ing
пинь pin p'in
по po p'o
поу pou p'ou
пу pu p'u
пэй pei p'ei
пэн peng p'eng
пэнь pen p'en
пянь pian p'ien
пяо piao p'iao
са sa sa
сай sai sai
сан sang sang
сань san san
сао sao sao
се xie hsieh
си xi hsi
син xing hsing
синь xin hsin
соу sou sou
су su su
суань suan suan
суй sui sui
сун song sung
сунь sun sun
суо suo so
сы si ssu
сэ se se
сэн seng seng
сэнь sen sen
сю xiu hsiu
сюань xuan hsüan
сюй xu hsü
сюн xiong hsiung
сюнь xun hsün
сюэ xue hsüeh
ся xia hsia
сян xiang hsiang
сянь xian hsien
сяо xiao hsiao
та ta t'a
тай tai t'ai
тан tang t'ang
тань tan t'an
тао tao t'ao
те tie t'ieh
ти ti t'i
тин ting t'ing
тоу tou t'ou
ту tu t'u
туань tuan t'uan
туй tui t'ui
тун tong t'ung
тунь tun t'un
туо tuo t'o
тэ te t'e
тэн teng t'eng
тянь tian t'ien
тяо tiao t'iao
у wu wu
фа fa fa
фан fang fang
фань fan fan
фо fo fo
фоу fou fou
фу fu fu
фэй fei fei
фэн feng feng
фэнь fen fen
ха ha ha
хай hai hai
хан hang hang
хань han han
хао hao hao
хо huo huo
хоу hou hou
ху hu hu
хуа hua hua
хуай huai huai
хуан huang huang
хуань huan huan
хун hong hung
хунь hun hun
хуэй hui hui
хэ he ho
хэй hei hei
хэн heng heng
хэнь hen hen
ца ca ts'a
цай cai ts'ai
цан cang ts'ang
цань can ts'an
цао cao ts'ao
це qie ch'ieh
цза za tsa
цзай zai tsai
цзан zang tsang
цзань zan tsan
цзао zao tsao
цзе jie chieh
цзи ji chi
цзин jing ching
цзинь jin chin
цзо zuo tso
цзоу zou tsou
цзу zu tsu
цзуань zuan tsuan
цзуй zui tsui
цзун zong tsung
цзунь zun tsun
цзы zi tzu
цзэ ze tse
цзэй zei tsei
цзэн zeng tseng
цзэнь zen tsen
цзю jiu chiu
цзюань juan chüan
цзюе jue chüeh
цзюй ju chü
цзюн jiong chiung
цзюнь jun chün
цзя jia chia
цзян jiang chiang
цзянь jian chien
цзяо jiao chiao
ци qi ch'i
цин qing ch'ing
цинь qin ch'in
цо cuo ts'o
цоу cou ts'ou
цу cu ts'u
цуань cuan ts'uan
цуй cui ts'ui
цун cong ts'ung
цунь cun ts'un
цы ci tz'u
цэ ce ts'e
цэн ceng ts'eng
цэнь cen ts'en
цю qiu ch'iu
цюань quan ch'üan
цюй qu ch'ü
цюн qiong ch'iung
цюнь qun ch'ün
цюэ que ch'üeh
ця qia ch'ia
цян qiang ch'iang
цянь qian ch'ien
цяо qiao ch'iao
ча cha ch'a
чай chai ch'ai
чан chang ch'ang
чань chan ch'an
чао chao ch'ao
чжа zha cha
чжай zhai chai
чжан zhang chang
чжань zhan chan
чжао zhao chao
чжи zhi chih
чжо zhuo cho
чжоу zhou chou
чжу zhu chu
чжуа zhua chua
чжуай zhuai chuai
чжуан zhuang chuang
чжуань zhuan chuan
чжуй zhui chui
чжун zhong chung
чжунь zhun chun
чжэ zhe che
чжэй zhei chei
чжэн zheng cheng
чжэнь zhen chen
чи chi ch'ih
чоу chou ch'ou
чу chu ch'u
чуа chua ch'ua
чуай chuai ch'uai
чуан chuang ch'uang
чуань chuan ch'uan
чуй chui ch'ui
чун chong ch'ung
чунь chun ch'un
чуо chuo ch'o
чэ che ch'e
чэн cheng ch'eng
чэнь chen ch'en
ша sha sha
шай shai shai
шан shang shang
шань shan shan
шао shao shao
ши shi shih
шоу shou shou
шу shu shu
шуа shua shua
шуай shuai shuai
шуан shuang shuang
шуань shuan shuan
шуй shui shui
шунь shun shun
шуо shuo shuo
шэ she she
шэй shei shei
шэн sheng sheng
шэнь shen shen
э e e
эй ei ei
энь en en
эр er erh
ю you yu
юань yuan yüan
юй yu
юн yong yung
юнь yun yün
юэ yue yüeh
я ya ya
ян yang yang
янь yan yan
яо yao yao

Unntak[rediger | rediger kilde]

Navnene på byene Beijing og Nanjing kyrilliseres som Пеки́н (i stedet for Бэйцзин) og Нанки́н (i stedet for Наньцзин), slik som gjerne Peking og Nanking lenge var i bruk i mange vestlige land også etter at pinyin ellers var gjennomgående akseptert. Hongkong (pinyin: Xianggang) kan kyrilliseres både Сянга́н (Xianggang) og Гонко́нг (Hongkong); det siste er det vanligste.

Stavelsen hui skrives ikke хуй men son хуэй (Huizu – Хуэйцзу) eller, mindre hyppig, som хой (Anhui – Аньхой) av estetiske grunner, ettersom хуй (chuj) er et vulgært ord for penis på russisk og flere andre slaviske språk.

Eldre dokumenter har bruk av variantene мэн — мын, мэнь — мынь, фэн — фын, фэнь — фынь, пэн — пын; slik er Aomen (Macao) vanligvis skrevet «Аомынь» på russisk. De fleste moderne tekster inneholder «э», med noen unntak.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]