Liste over koreanske filosofer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Liste over koreanske filosofer i kronologisk rekkefølge.

McCune-Reischauer Revidert Hangul Hanja Leveår Bilde
Ping'woldang Sŏl Ch'ong Bingwoldang Seol Chong 설총 설총 薛聰 ca 650–730
Noech'ŏn Kim Pusik Noecheon Gim Busik 뇌천 김부식 金富軾 1075–1151
Ik jae Yi Jae-hyun 익재 이제현 益齋 李齊賢 1287–1367 Korea-National.Treasure-110-Yi.Jehyung-portrait-NMK.jpg
Mogǔn Yi Saek Mogeun I Saek 목은 이색 牧隱 李穡 1328-1396 Yi Saek.jpg
Poeun Jeong Mong-ju Poeun Jeong Mong-ju 포은 정몽주 圃隱 鄭夢周 1336-1392 Goryeo-Portrait of Jeong Mongju-01.jpg
Sambong Chŏng Tojŏn Sambong Jeong Do-jeon 삼봉 정도전 三峰 鄭道傳 1337-1398
Hojǒng Ha Yun Hojeong Ha Yun 호정 하륜 浩亭 河崙 1347-1416
Yangch'on Kwǒn Kǔn Yangchon Gwon Geun 양촌 권근 陽村 權近 1352-1409
Ya-eun Gil Jae Yangchon Gwon Geun 야은 길재 冶隱 吉再 1353–1419
Ganghosanin Kim Sook-ja Ganghosanin Kim Sook-ja 강호산인 김숙자 江湖山人 金叔滋 1389–1456
Bohanjae Shin Suk-ju Bohanjae Shin Suk-ju 보한재 신숙주 保閑齋 申叔舟 1417-1475 Joseon-Portrait of Shin Sukju.jpg
Jeompiljae Kim Jong-jik Jeompiljae Kim Jong-jik 점필재 김종직 佔畢齋 金宗直 1431-1492 Kim Jong-jik.jpg
Maewǒldang Kim Sisǔp Maewoldang Gim Siseup 매월당 김시습 梅月堂 金時習 1435-1493
Jijeong Nam Gon Jijeong Nam Gon 지정 남곤 止亭 南袞 1471-1527
Jeong-am Jo Gwang-jo Jijeong Nam Gon 정암 조광조 靜庵 趙光祖 1482-1519
Hwadam Sǒ Kyǒngdǒk Hwadam Seo Gyeongdeok 화담 서경덕 花潭 徐敬德 1489-1546
Hwaejae Yi Eon-jok Hwaejae Yi Eon-jok 회재 이언적 晦齋 李彦迪 1491-1553
T'oegye Yi Hwang Toegye I Hwang 퇴계 이황 退溪 李滉 1501-1570
Nammyeong Jo Sik Nammyeong Jo Sik 남명 조식 南冥 曺植 1501-1572
Hasǒ Kim Inhu Haseo Gim Inhu 하서 김인후 河西 金麟厚 1511-1560
Guiam Yi Jeong Guiam Yi Jeong 귀암 이정 龜巖 李楨 1512–1571
Kobong Ki Taesǔng Gobong Gi Daeseung 고봉 기대승 高峰 奇大升 1527-1572
Ugye Sǒng Hon Ugye Seong Hon 우계 성혼 牛溪 成渾 1535-1598
Yulgok Yi I Yulgok I I 율곡 이이 栗谷 李耳 1536-1584
Gubong Song Ik-pil Gubong Song Ik-pil 구봉 송익필 龜峰 宋翼弼 1534–1599
Hangang Jeong Gu Hangang Jeong Gu 한강 정구 寒岡 鄭逑 1543-1620
Sakye Kim Jang-saeng Sakye Kim Jang-saeng 사계 김장생 沙溪 金長生 1548–1631
Yǒhǒn Chang Hyǒn'gwang Yeoheon Jang Hyeon-gwang 여헌 장현광 旅軒 張顯光 1554-1637
Shindokjae Kim Jip Shindokjae Kim Jip 신독재 김집 愼獨齋 金集 1574–1656
Misu Heo Mok Misu Heo Mok 미수 허목 眉叟 許穆 1595–1682 Korea-Portrait of Heo Mok-Joseon.jpg
Uam Song Siyǒl Uam Song Siyeol 우암 송시열 尤庵 宋時烈 1607-1689 Korea-Portrait of Song Si-yeol-joseon.jpg
Hwaljae Yi Ku Hwaljae I Gu 활재 이구 活齋 李矩 1613-1654
Paekho Yun Hyu Baekho Yun Hyu 백호 윤휴 白湖 尹鑴 1617-1680 Yunhyu.jpg
Pan'gye Yu Hyǒngwǒn Ban-gye Yu Hyeongwon 반계 유형원 磻溪 柳馨遠 1622-1673
Udam Chǒng Sihan Udam Jeong Sihan 우담 정시한 愚潭 丁時翰 1625-1707
Sǒgye Pak Sedang Seogye Bak Sedang 서계 박세당 西溪 朴世堂 1629-1703
Myongjae Yun Jeung Myongjae Yun Jeung 명재 윤증 明齋 尹拯 1629–1714
Songgok Lee Seo-woo Songgok Yi Seo-woo 송곡 이서우 松谷 李瑞雨 1633-1709
Suam Kwon Sang-ha Suam Kwon Sang-ha 수암 권상하 遂庵 權尙夏 1641–1721
Hagok Chǒng Chedu Hagok Jeong Jedu 하곡 정제두 霞谷 鄭齊斗 1649-1736
Sǒngho Yi Ik Seongho I Ik 성호 이익 星湖 李瀷 1681-1763
Namdang Han Wǒnjin Namdang Han Wonjin 남당 한원진 南塘 韓元震 1682-1751
Nongmun Im Sǒngju Nongmun Im Seongju 녹문 임성주 鹿門 任聖周 1711-1788
Tamhǒn Hong Taeyong Tamheon Hong Daeyong 담헌 홍대용 湛軒 洪大容 1731-1783
Yǒnam Pak Chiwǒn Yeon-am Bak Jiwon 연암 박지원 燕岩 朴趾源 1737-1805
Tasan Chǒng Yagyong Dasan Jeong Yagyong 다산 정약용 茶山 丁若鏞 1762-1836
Hwasǒ Yi Hangno Hwaseo I Hangno 화서 이항로 華西 李恒老 1792-1868
Nosa Ki Chǒngjin Nosa Gi Jeongjin 노사 기정진 蘆沙 奇正鎭 1798-1876
Hyegang Ch'oe Han'gi Hyegang Choe Han-gi 혜강 최한기 惠岡 崔漢綺 1803-1879
Hanju Yi Chinsang Hanju I Jinsang 한주 이진상 寒洲 李震相 1818-1885
Hwanjae Park Kyu-su Hwanjae Park Kyu-su 환재 박규수 桓齋 朴珪壽 1807–1877
Chwaong Yun Ch'iho Jwaong Yun Chi-ho 좌옹 윤치호 佐翁 尹致昊 1865–1945 Yun Сhiho.jpg
Haeak Park Jung-yang Haeak Park Jung-yang 해악 박중양 海岳 朴重陽 1872–1959 Park Joong-yang 3.png