Verdens naturvernunion

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra IUCN)
Jump to navigation Jump to search
IUCN hovedkvarter i Gland i Sveits

Verdens naturvernunionInternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) er en internasjonal organisasjon som har som formål å bevare natur og biologisk mangfold. IUCN ble grunnlagt i 1948, og har i dag 81 stater, 111 statlige forvaltningsorganer og mer enn 800 ikke-statlige organisasjoner som medlemmer. Organisasjonen har hovedkvarter i Gland i Sveits.

Formål[rediger | rediger kilde]

IUCNs formål er å påvirke, oppmuntre og hjelpe samfunn over hele verden til å bevare helheten og det biologiske mangfoldet i naturen, og å sikre at all bruk av naturressurser skjer på en økologisk bærekraftig måte.

Organisasjonen[rediger | rediger kilde]

IUCN organiserer både stater, statlige forvaltningsorganer og ikke-statlige organisasjoner. Organisasjonen ledes av et råd med 30 valgte representanter for de 8 regionene som er definert globalt av IUCN (region Vest-Europa har 293 medlemmer). Rådet velges på IUCNs generalforsamling – Verdens miljøforvaltningskongress (World Conservation Congress). Kongressen holdes hvert fjerde år – siste gang var i Bangkok i 2004.

IUCN sysselsetter mer enn 1000 personer i 40 ulike land – de fleste ved sekretariatet i Gland. Generalsekretær er for tida (2006) Ibrahim Thiaw

Fagkommisjonene[rediger | rediger kilde]

IUCN har seks fagkommisjoner som kartlegger jordas tilstand på sitt felt og forsyner medlemmene med kunnskap og gir råd om miljøspørsmål.

 • Species Survival Commission. SSC gir råd om tekniske sider ved bevaring av biologisk mangfold, og mobiliserer til handling for å bevare arter som er trua av utryddelse. Den utgir IUCNs rødliste over trua arter.
 • World Commission on Protected Areas. WCPA fremmer opprettelsen av og god forvaltning av et verdensomspennende nett av representative verneområder.
 • Commission on Environmental Law. CEL arbeider med internasjonal miljølovgivning, og hjelper stater med å utvikle et godt nasjonalt lovverk på miljøområdet.
 • Commission on Education and Communication. CEC arbeider med å styrke og utdanne nøkkelpersonell for kommunikasjon og undervisning om miljøspørsmål.
 • Commission on Environmental, Economic and Social Policy. CEESP bidrar med ekspertise om økonomiske og sosiale faktorer som påvirker jordas biologiske mangfold.
 • Commission on Ecosystem Management. CEM bidrar med ekspertise om helhetlig forvaltning av natur- og kulturlandskaper

Kategorier for verneområder[rediger | rediger kilde]

World Commission on Protected Areas definerer følgende kategorier av verneområder:

 • Ia – Strict Nature Reserve
Et land- eller sjøområde med særmerkte eller representative økosystemer eller spesielle geologiske eller fysiske forhold, primært tilgjengelige for forskning eller miljøovervåking.
 • Ib – Wilderness Area
Et stort, urørt eller lite påvirka land- eller sjøområde som har bevart sin opprinnelige karakter, uten permanent bosetning av betydning, som forvaltes på en måte som bevarer områdets naturtilstand.
 • II – National Park
Et naturområde som er ment å
 1. bevare ett eller flere økosystemer for nåværende og kommende generasjoner
 2. gi muligheter for undervisning og vitenskapelig utforskning, rekreasjon og friluftsliv innen miljømessig og kulturelt akseptable rammer.
 • III – Natural Monument
Et område med ett eller flere spesifikke natur- eller kulturelementer som er spesielt sjeldne, spesielt representative eller av spesiell estetisk eller kulturell verdi.
 • IV – Habitat/Species Management Area
Et land- eller sjøområde som krever aktiv innsats og forvaltning for å sikre bevaring av habitater eller spesielle arters krav til leveområde.
 • V – Protected Landscape/Seascape

Et område der samspillet mellom naturforhold og befolkning over tid har frambrakt et kulturlandskap med spesielle estetiske, økologiske eller kulturelle verdier, ofte med stort artsmangfold.

 • VI – Managed Resource Protected Area

Et område med overveiende upåvirka naturlige systemer som forvaltes slik at naturverdier ikke går tapt, samtidig som en tillater en bærekraftig næringsutøvelse for å dekke behovene i berørte lokalsamfunn.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]