Finansielle instrumenter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Finansielle instrumenter er penger, eiendeler eller en kontraktfestet rett til å motta eller levere penger eller andre finansielle instrumenter.

I norsk lovgivning er finansielle instrumenter definert som (Verdipapirhandellovens §2-2):

  • Omsettelige verdipapirer, det vil si de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder:
    • Aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike.
    • Obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike,
    • Alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve eller selge slike omsettelige verdipapirer eller som gir rett til kontant oppgjør.
  • Verdipapirfondsandeler, det vil si andeler i fond (ref. verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 1) og verdipapirer som kan sidestilles med slike andeler.
  • Pengemarkedsinstrumenter, som er de klasser av instrumenter som normalt omsettes i pengemarkedet, slik som sertifikater og innskuddsbevis, med unntak av betalingsmidler.
  • Derivater, herunder:
    • Opsjoner, terminer, bytteavtaler (swaps), fremtidige renteavtaler (FRA), samt alle andre avledede kontrakter med fysisk eller finansielt oppgjør som relaterer seg til verdipapirer, valuta, renter, avkastningsmål, andre derivater, finansielle indekser eller finansielle måleenheter,
    • Varederivater,
    • Kredittderivater,
    • Finansielle differansekontrakter,
    • Andre instrumenter som ikke er nevnt over, men som har de samme karakteristika som andre avledede finansielle instrumenter.