Sikkerhetsdatablad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om faremomenter forbundet med et produkt. Det inneholder vanligvis en detaljering av symbolmerkingene som mange produkter er utstyrt med, slik at oppstått fare kan håndteres på best mulig vis,

I sikkerhetsdatabladet for bensin står det for eksempel at produktet er svært brennbart, og at det er giftig. Databladet skal da i tillegg inneholde slukkeråd/spesifikke brannforebyggende åtgjerder[klargjør], samt førstehjelp dersom noen drikker det eller blir dynket med det.

Den europeiske union (EU)[rediger | rediger kilde]

I henhold til REACH skal sikkerhetsdatabladene følge et fast format på 16 hovedseksjoner med påfølgende underkapitler.

De 16 avsnittene og de ulike underkapitlene er som følger:

 • AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen
  • 1.1. Produktidentifikator
  • 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
  • 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
  • 1.4. Nødtelefonnummer
 • AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
  • 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
  • 2.2 Merkingselementer
  • 2.3 Andre farer
 • AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
  • 3.1 Stoffer
  • 3.2 Stoffblandinger
 • AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
  • 4.1. Beskrivelse av førstehjelptiltak
  • 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
  • 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
 • AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
  • 5.1. Slokkingsmidler
  • 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
  • 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap
 • AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
  • 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
  • 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
  • 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
  • 6.4. Henvisning til andre avsnitt
 • AVSNITT 7: Håndtering og lagring
  • 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
  • 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
  • 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
 • AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
  • 8.1. Kontrollparametere
  • 8.2. Eksponeringskontroll
 • AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
  • 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
  • 9.2. Andre opplysninger
 • AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
  • 10.1. Reaktivitet
  • 10.2. Kjemisk stabilitet
  • 10.3. Muligheter for farlige reaksjoner
  • 10.4. Forhold som skal unngås
  • 10.5. Uforenlige materialer
  • 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
 • AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
  • 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
 • AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
  • 12.1. Giftighet
  • 12.2. Persistens og nedbrytbarhet
  • 12.3. Bioakkumuleringsevne
  • 12.4. Mobilitet i jord
  • 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
  • 12.6. Andre skadelige virkninger
 • AVSNITT 13: Disponering
  • 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
 • AVSNITT 14: Transportopplysninger
  • 14.1. FN-nummer
  • 14.2. FN-forsendelsesnavn
  • 14.3. Transportfareklasser
  • 14.4. Emballasjegrupper
  • 14.5. Miljøfarer
  • 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
  • 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
 • AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser
  • 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
  • 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
 • AVSNITT 16: Andre opplysninger