Modul:Statsledere/Kina

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk


return {
	["keisere"] = {
		{-827,-782,"[[Kong Xuan av Zhou|Xuān Wáng]]"},
		{-781,-771,"[[Kong You av Zhou|Yōu Wáng]]"},
		{-770,-720,"[[Kong Ping av Zhou|Ping Wang]]"},
		{-719,-697,"[[Kong Huan av Zhou|Huan Wang]]"},
		{-696,-682,"[[Kong Zhuang av Zhou|Zhuang Wang]]"},
		{-681,-677,"[[Kong Xi av Zhou|Xi Wang]]"},
		{-676,-652,"[[Kong Hui av Zhou|Hui Wang]]"},
		{-651,-619,"[[Kong Xiang av Zhou|Xiang Wang]]"},
		{-618,-613,"[[Kong Qing av Zhou|Qing Wang]]"},
		{-612,-607,"[[Kong Kuang av Zhou|Kuang Wang]]"},
		{-606,-586,"[[Kong Ding av Zhou|Ding Wang]]"},
		{-585,-572,"[[Kong Jian av Zhou|Jian Wang]]"},
		{-571,-545,"[[Kong Ling av Zhou|Ling Wang]]"},
		{-544,-521,"[[Kong Jing av Zhou (Gui)|Jing Wang]]"},
		{-520,-520,"[[Kong Dao av Zhou|Dao Wang]]"},
		{-519,-476,"[[Kong Jing av Zhou (Gai)|Jing Wang]]"},
		{-475,-469,"[[Kong Yuan av Zhou|Yuan Wang]]"},
		{-468,-442,"[[Kong Zhending av Zhou|Zhending Wang]]"},
		{-441,-441,"[[Kong Ai av Zhou|Ai Wang]]"},
		{-441,-441,"[[Kong Si av Zhou|Si Wang]]"},
		{-440,-426,"[[Kong Kao av Zhou|Kao Wang]]"},
		{-425,-402,"[[Kong Weilie av Zhou|Weilie Wang]]"},
		{-401,-376,"[[Kong An av Zhou|An Wang]]"},
		{-375,-369,"[[Kong Lie av Zhou|Lie Wang]]"},
		{-368,-321,"[[Kong Xian av Zhou|Xian Wang]]"},
		{-320,-315,"[[Kong Shenjing av Zhou|Shenjing Wang]]"},
		{-338,-311,"[[Kong Huiwen av Qin|Huiwen]]", ["tittelvariant"] = "Konge av Qin"},
		{-314,-256,"[[Kong Nan av Zhou|Nan Wang]]"},
		{-310,-307,"[[Kong Wu av Qin|Wu]]", ["tittelvariant"] = "Konge av Qin"},
		{-306,-251,"[[Kong Zhaoxiang av Qin|Zhaoxiang]]", ["tittelvariant"] = "Konge av Qin"},
		{-250,-247,"[[Kong Zhuangxiang av Qin|Zhuangxiang]]", ["tittelvariant"] = "Konge av Qin"},
		{-247,-220,"[[Qin Shi Huangdi]]", ["tittelvariant"] = "Konge av Qin"},
		{-221,-210,"[[Qin Shi Huangdi]]"},
		{-209,-207,"[[Qin Er Shi Huangdi]]"},
		{-207,-207,"[[Ziying av Qin|Ziying]]", ["tittelvariant"] = "Konge av Qin"},
		{-206,-195,"[[Han Gaozu|Gāozŭ]]"},
		{-206,-202,"[[Xiang Yu]]", ["tittelvariant"] = "Overkonge av Vestlige Chu"},
		{-195,-188,"[[Han Huidi|Hùidì]]"},
		{-188,-180,"[[Lü Zhi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiserinne"},
		{-188,-184,"[[Han Qianshaodi|Liú Gōng]]"},
		{-184,-180,"[[Han Houshaodi|Liú Hóng]]"},
		{-180,-157,"[[Han Wendi|Wéndì]]"},
		{-157,-141,"[[Han Jingdi|Jĭngdì]]"},
		{-141,-87,"[[Keiser Wu av Han|Wŭdì]]"},
		{-87,-74,"[[Han Zhaodi|Zhāodì]]"},
		{-74,-74,"[[Changyi Wang He|Chāngyí Wáng Hè]]"},
		{-74,-49,"[[Han Xuandi|Xūandì]]"},
		{-49,-33,"[[Han Yuandi|Yúandì]]"},
		{-33,-7,"[[Han Chengdi|Chéngdì]]"},
		{-7,-1,"[[Han Aidi|Āidì]]"},
		{-1,6,"[[Han Pingdi|Píngdì]]"},
		{6,9,"[[Ruzi Ying|Rúziyīng]]"},
		{9,23,"[[Wang Mang]]"},
		{23,25,"[[Han Gengshidi|Gèngshĭdì]]"},
		{25,57,"[[Han Guangwudi|Gūangwŭdì]]"},
		{57,75,"[[Han Mingdi|Míngdì]]"},
		{75,88,"[[Han Zhangdi|Zhāngdì]]"},
		{88,106,"[[Han Hedi|Hédì]]"},
		{106,106,"[[Han Shangdi|Shāngdì]]"},
		{106,125,"[[Han Andi|Āndì]]"},
		{125,125,"[[Beixiang Hou|Bĕixīang Hóu]]"},
		{125,144,"[[Han Shundi|Shùndì]]"},
		{144,145,"[[Han Chongdi|Chōngdì]]"},
		{145,146,"[[Han Zhidi|Zhídì]]"},
		{146,168,"[[Han Huandi|Húandì]]"},
		{168,189,"[[Han Lingdi|Língdì]]"},
		{189,189,"[[Hongnong Wang|Hóngnóng Wáng]]"},
		{189,220,"[[Han Xiandi|Xìandì]]"},
		{220,226,"[[Cao Pi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cao Wei"},
		{220,223,"[[Liu Bei]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Shu"},
		{226,239,"[[Cao Rui]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cao Wei"},
		{239,254,"[[Cao Fang]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cao Wei"},
		{222,252,"[[Sun Quan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Wu"},
		{254,260,"[[Cao Mao]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cao Wei"},
		{260,265,"[[Cao Huan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cao Wei"},
		{223,263,"[[Liu Shan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Shu"},
		{252,258,"[[Sun Liang]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Wu"},
		{258,264,"[[Sun Xiu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Wu"},
		{266,290,"[[Sima Yan|Sīmǎ Yán]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Jin"},
		{264,280,"[[Sun Hao]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Wu"},
		{290,300,"[[Jin Huidi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Jin"},
		{300,301,"[[Sima Lun]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Jin"},
		{301,307,"[[Jin Huidi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Jin"},
		{307,313,"[[Jin Huaidi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Jin"},
		{304,309,"[[Liu Yuan (Han Zhao)|Liu Yuandi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Han"},
		{303,303,"[[Li Te|Lǐ Tè]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cheng"},
		{303,303,"[[Li Liu (Cheng-Han)|Lǐ Liú]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cheng"},
		{313,317,"[[Jin Mindi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Jin"},
		{317,322,"[[Jin Yuandi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{310,318,"[[Liu Cong (Han Zhao)|Liu Cong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Han"},
		{318,318,"[[Liu Can (Han Zhao)|Liu Can]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Han"},
		{322,325,"[[Jin Mingdi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{325,342,"[[Jin Chengdi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{318,329,"[[Liu Yaodi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{303,334,"[[Li Xiong|Lǐ Xióng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cheng"},
		{319,333,"[[Shi Le|Shí Lè]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{334,334,"[[Li Ban|Lǐ Bān]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cheng"},
		{334,338,"[[Li Qi (Cheng-Han)|Lǐ Qī]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Cheng"},
		{333,334,"[[Shi Hong|Shí Hóng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{342,344,"[[Jin Kangdi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{334,343,"[[Li Shou|Lǐ Shòu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Han"},
		{344,361,"[[Jin Mudi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{343,347,"[[Li Shi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Han"},
		{334,349,"[[Shi Hu|Shí Hǔ]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{349,349,"[[Shi Shi|Shí Shì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{349,349,"[[Shi Zun|Shí Zūn]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{349,350,"[[Shi Jian|Shí Jiàn]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{350,351,"[[Shi Zhi|Shí Zhī]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Zhao"},
		{352,360,"[[Murong Jun]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{351,355,"[[Fu Jian|Fú Jiàn]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qin"},
		{350,352,"[[Ran Min|Rǎn Mǐn]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Ran Wei"},
		{355,357,"[[Fu Sheng|Fú Shēng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qin"},
		{361,365,"[[Jin Aidi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{365,372,"[[Jin Feidi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{360,370,"[[Murong Wei]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{372,372,"[[Jin Jianwendi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{372,396,"[[Jin Xiaowudi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{357,385,"[[Fú Jiān]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qin"},
		{385,386,"[[Fu Pi|Fú Pī]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qin"},
		{386,394,"[[Fu Deng|Fú Dēng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qin"},
		{394,394,"[[Fu Chong|Fú Chóng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qin"},
		{396,418,"[[Jin Andi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{384,396,"[[Murong Chui|Mùróng Chuí]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{384,393,"[[Yao Chang|Yáo Cháng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Chang'an"},
		{396,398,"[[Murong Bao|Mùróng Bǎo]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{398,398,"[[Lan Han|Lán Hàn]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{398,401,"[[Murong Sheng|Mùróng Shèng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{386,400,"[[Lü Guang|Lǚ Guāng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{385,386,"[[Murong Chong|Mùrong Chōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i vestlige Yan"},
		{400,400,"[[Lü Shao|Lǚ Shào]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{401,407,"[[Murong Xi|Mùróng Xī]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{407,409,"[[Murong Yun|Mùróng Yún]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Yan"},
		{394,416,"[[Yao Xing|Yáo Xīng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Chang'an"},
		{400,401,"[[Lü Zuan|Lǚ Zuǎn]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{401,403,"[[Lü Long|Lǚ Lóng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{398,405,"[[Murong De|Mùróng Dé]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nányàn"},
		{405,410,"[[Murong Chao|Mùróng Chāo]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nányàn"},
		{416,417,"[[Yao Hong|Yáo Hóng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Chang'an"},
		{419,420,"[[Jin Gongdi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det østlige Jin"},
		{407,425,"[[Helian Bobo|Hèlián Bóbó]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Xia"},
		{407,409,"[[Murong Yun|Mùróng Yún]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕiyàn"},
		{420,422,"[[Song Wudi|Wu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{423,424,"[[Song Shaodi|Shao]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{425,428,"[[Helian Chang|Hèlián Chāng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Xia"},
		{428,431,"[[Helian Ding|Hèlián Dìng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Xia"},
		{409,430,"[[Feng Ba|Féng Bá]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕiyàn"},
		{386,409,"[[Daowudi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{409,423,"Ming Yuan", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{430,436,"[[Feng Hong|Féng Hóng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕiyàn"},
		{424,452,"Tai Wu", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{452,452,"Nan An Wang", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{452,465,"Wen Cheng", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{424,453,"[[Song Wendi|Wen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{454,464,"[[Song Xiaowudi|Xiaowu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{465,465,"[[Song Qianfeidi|Qian Fei]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{466,471,"Xian Wen", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{471,499,"[[Wei Xiaowendi|Xiao Wen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{465,472,"[[Song Ming|Ming]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{473,477,"[[Song Houfeidi|Hou Fei]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{477,479,"[[Song Shudi|Shun]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liu Song"},
		{479,482,"[[Keiser Gao av det sørlige Qi|Gao]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{482,493,"[[Keiser Wu av det sørlige Qi|Wu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{493,494,"[[Prinsen av Yulin|Yu Lin Wang]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{494,494,"[[Prinsen av Hailing|Hai Ling Wang]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{494,498,"[[Keiser Ming av det sørlige Qi|Ming]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{500,515,"[[Wei Xuanwudi|Xuan Wu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{499,501,"[[Markgreven av Donghun|Dong Hun Hou]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{501,502,"[[Keiser He av det sørlige Qi|He]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Qi"},
		{516,528,"Xiao Ming", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{528,530,"Xiao Zhuang", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{530,531,"Chang Guang Wang", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{531,532,"Jue Min", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{531,532,"An Ding Lang", ["tittelvariant"] = "Kinas pretenderende keiser i nordlige Wei"},
		{532,535,"Xiao Wu", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nordlige Wei"},
		{534,550,"[[Yuan Shanjian|Xiàojìngdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Dōngwèi"},
		{535,551,"[[Yuan Baoju|Wéndì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Xīwèi"},
		{502,549,"[[Keiser Wu av Liang|Wu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Liang"},
		{549,551,"[[Keiser Jianwen av Liang|Jianwen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Liang"},
		{552,554,"[[Yuan Qin|Fèidì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Xīwèi"},
		{551,552,"Yu Zhang Wang", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Liang"},
		{554,556,"[[Tuoba Kuo|Gōngdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Xīwèi"},
		{550,559,"[[Gao Yang (Nordlige Qi)|Wénxuāndì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běiqí"},
		{552,555,"[[Keiser Yuan av Liang|Yuan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Liang"},
		{557,557,"[[Yuwen Jue|Xiàomǐndì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕizhōu"},
		{560,561,"[[Gao Yan|Xiàozhāodì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běiqí"},
		{557,560,"[[Yuwen Yu|Míngdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕizhōu"},
		{555,557,"[[Keiser Jing av Liang|Jing]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Liang"},
		{561,565,"[[Gao Dan|Wǔchéngdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běiqí"},
		{561,578,"[[Yuwen Yong|Wǔdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕizhōu"},
		{555,562,"[[Keiser Xuan av Det vestlige Liang|Xuan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Liang"},
		{557,559,"[[Keiser Wu av Chen|Wu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Chen"},
		{578,579,"[[Yuwen Yun|Xuāndì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕizhōu"},
		{579,581,"[[Yuwen Chan|Jíngdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Bĕizhōu"},
		{562,585,"[[Keiser Ming av Det vestlige Liang|Xiao Ming]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Liang"},
		{560,566,"[[Keiser Wen av Chen|Wen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Chen"},
		{567,568,"[[Keiser Fei av Chen|Fei]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Chen"},
		{569,582,"[[Keiser Xuan av Chen|Xuan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Chen"},
		{585,587,"[[Keiser Jing av Det vestlige Liang|Xiao Jing]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det vestlige Liang"},
		{583,589,"[[Chen Shubao]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i det sørlige Chen"},
		{581,588,"[[Keiser Wen av Sui|Wen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i nord"},
		{589,604,"[[Keiser Wen av Sui|Wen]]"},
		{604,617,"[[Keiser Yang av Sui|Yang]]"},
		{617,618,"[[Keiser Gong av Sui|Gong]]"},
		{618,626,"[[Keiser Gaozu av Tang|Gaozu]]"},
		{626,649,"[[Keiser Taizong av Tang|Gaozu]]"},
		{649,683,"[[Keiser Gaozong av Tang|Gaozong]]"},
		{684,684,"[[Keiser Zhongzong av Tang|Zhongzong]]"},
		{684,690,"[[Keiser Ruizong av Tang|Ruizong]]"},
		{690,705,"[[Keiserinne Wu Zetian|wu Zetian]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiserinne"},
		{705,710,"[[Keiser Zhongzong av Tang|Zhongzong]]"},
		{710,710,"[[Keiser Shangzong av Tang|Shangzong]]"},
		{710,712,"[[Keiser Ruizong av Tang|Ruizong]]"},
		{712,756,"[[Keiser Xuanzong av Tang|Xuanzong]]"},
		{756,762,"[[Keiser Suzong av Tang|Suzong]]"},
		{762,779,"[[Keiser Daizong av Tang|Daizong]]"},
		{779,805,"[[Keiser Dezong av Tang|Dezong]]"},
		{805,805,"[[Keiser Shunzong av Tang|Shunzong]]"},
		{805,820,"[[Keiser Xianzong av Tang|Xianzong]]"},
		{820,824,"[[Keiser Muzong av Tang|Muzong]]"},
		{824,827,"[[Keiser Jingzong av Tang|Jingzong]]"},
		{827,840,"[[Keiser Wenzong av Tang|Wenzong]]"},
		{840,846,"[[Keiser Wuzong av Tang|Wuzong]]"},
		{846,859,"[[Keiser Xuanzong av Tang|Xuanzong]]"},
		{859,873,"[[Keiser Yizong av Tang|Yizong]]"},
		{873,888,"[[Keiser Xizong av Tang|Xizong]]"},
		{881,884,"[[Huang Chao]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qi"},
		{888,904,"[[Keiser Zhaozong av Tang|Muzong]]"},
		{904,907,"[[Keiser Aizong av Tang|Aizong]]"},
		{907,912,"[[Zhu Wen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{912,913,"[[Zhu Yougui]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{913,923,"[[Zhu Youzhen]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liang"},
		{907,918,"[[Wang Jian (keiser)|Wang Jian]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qiánshǔ"},
		{923,926,"[[Li Cunxu|Lǐ Cúnxù]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòutáng"},
		{918,925,"[[Wang Zongyan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Qiánshǔ"},
		{926,933,"[[Li Siyuan|Lǐ Sìyuán]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòutáng"},
		{933,934,"[[Li Conghou|Lǐ Cónghòu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòutáng"},
		{934,937,"[[Li Congke|Lǐ Cóngkē]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòutáng"},
		{936,942,"[[Shi Jingtang|Shí Jìngtáng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòujìn"},
		{942,947,"[[Shi Chonggui|Shí Chóngguì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòujìn"},
		{917,942,"[[Liu Yan (keiser)|Tiānhuáng Dàdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Hàn"},
		{916,926,"[[Abaoji|Tiān Huángdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{934,934,"[[Meng Zhixiang|Mèng Zhīxíang]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Shu"},
		{942,943,"[[Liu Bin (sørlige Han)|Líu Hóngdù]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Hàn"},
		{937,943,"[[Li Bian]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Táng"},
		{947,948,"[[Liu Zhiyuan|Gāozǔ]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòuhán"},
		{948,951,"[[Liu Chengyou|Yǐndì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòuhàn"},
		{951,954,"[[Guo Wei|Tàizŭ]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòuzhōu"},
		{954,959,"[[Chai Rong|Shìzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòuzhōu"},
		{943,958,"[[Liu Sheng (sørlige Han)|Liú Shèng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Hàn"},
		{959,960,"[[Chai Zongxun|Gōngdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Hòuzhōu"},
		{958,972,"[[Liu Chang (sørlige Han)|Liú Chǎng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Hàn"},
		{934,965,"[[Meng Chang|Mèng Chǎng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Shu"},
		{943,961,"[[Li Jing (sørlige Tang)|Lǐ Jǐng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Táng"},
		{927,947,"[[Keiser Taizong av Liao|Tàizōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{951,954,"[[Liu Chong|Liú Chóng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Hàn"},
		{947,951,"[[Keiser Shizong av Liao|Shìzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{961,976,"[[Li Yu (sørlige Tang)|Lǐ Yù]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Nán Táng"},
		{954,968,"Liú Jun", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Hàn"},
		{968,968,"Liú Ji'en", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Hàn"},
		{968,979,"Liú Jìyuán", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Hàn"},
		{951,969,"[[Keiser Muzong av Liao|Mùzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{969,982,"[[Keiser Jingzong av Liao|Jǐngzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{960,976,"[[Keiser Taizu (Songdynastiet)|Taizu]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{982,1031,"[[Keiser Shenzong av Liao|Shèngzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{976,997,"[[Keiser Taizong av Song|Taizong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{997,1022,"[[Keiser Zhenzong av Song|Zhenzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1022,1063,"[[Keiser Renzong av Song|Renzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1031,1055,"[[Keiser Xingzong av Liao|Xīngzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{1063,1067,"[[Keiser Yingzong av Song|Yingzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1067,1085,"[[Keiser Shenzong av Song|Shenzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1085,1100,"[[Keiser Zhezong av Song|Zhezong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1100,1126,"[[Keiser Huizong av Song|Huizong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1055,1101,"[[Keiser Daozong av Liao|Dàozōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{1101,1125,"[[Keiser Tianzuo av Liao|Tiānzuòdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Liáo Cháo"},
		{1115,1123,"[[Wanyan Agūda|Tàizǔ]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1122,1122,"Yelü Chun", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Liáo"},
		{1122,1123,"Yelü Ding", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Liáo"},
		{1123,1123,"Yelü Yali", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Běi Liáo"},
		{1123,1135,"[[Keiser Taizong av Jin|Tàizōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1126,1127,"[[Keiser Qinzong av Song|Qinzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1127,1162,"[[Keiser Gaozong av Song|Gaozong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1124,1143,"[[Yelü Dashi]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Kara Khitai"},
		{1135,1150,"[[Keiser Xizong av Jin|Xīzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1143,1150,"[[Xiao Tabuyan|Xiāo Tǎbùyān]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Kara Khitai"},
		{1150,1161,"[[Wanyan Liang]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1161,1189,"[[Keiser Shizong av Jin|Shìzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1162,1189,"[[Keiser Xiaozong av Song|Xiaozong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1150,1163,"[[Yelü Yilie]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Kara Khitai"},
		{1189,1194,"[[Keiser Guangzong av Song|Guangzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1189,1208,"[[Keiser Zhangzong av Jin|Zhāngzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1194,1224,"[[Keiser Ningzong av Song|Ningzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1163,1211,"[[Yelü Zhilugu|Yēlǜ Zhílǔgǔ]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Kara Khitai"},
		{1208,1213,"[[Wanyan Yongji]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1211,1218,"[[Kuchlug]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser i Kara Khitai"},
		{1213,1224,"[[Keiser Xuanzong av Jin|Xuānzōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1224,1264,"[[Keiser Lizong av Song|Lizong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1224,1234,"[[Keiser Aizong av Jin|Āizōng]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1234,1234,"[[Keiser Mo av Jin|Mòdì]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Jin-dynastiet"},
		{1264,1274,"[[Keiser Duzong av Song|Duzong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1274,1276,"[[Keiser Gong av Song|Gong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1276,1278,"[[Keiser Duanzong av Song|Duanozong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1278,1279,"[[Keiser Bing av Song|Zhao Bing]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Song-dynastiet"},
		{1271,1279,"[[Kublai-khan]]", ["tittelvariant"] = "Kinas keiser av Yuan-dynastiet"},
		{1280,1294,"[[Kublai-khan]]"},
		{1294,1307,"[[Chengzong-keiseren|Timur Khan]]"},
		{1308,1311,"[[Külüg Khan]]"},
		{1311,1320,"[[Ayurbarwada Buyantu Khan]]"},
		{1321,1323,"[[Gegeen Khan]]"},
		{1323,1328,"[[Yesün Temür Khan]]"},
		{1328,1328,"[[Ragibagh Khan]]"},
		{1328,1332,"[[Jayaatu Khan]]"},
		{1329,1329,"[[Khutughtu Khan]]"},
		{1332,1332,"[[Rinchinbal Khan]]"},
		{1333,1370,"[[Ukhaantu Khan, keiser Huizong av Yuan|Ukhaantu Khan]]"},
		{1368,1398,"[[Hongwu-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1370,1378,"[[Biligtü Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1378,1387,"[[Usakhal Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1388,1392,"[[Jorightu Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1392,1393,"[[Engke Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1398,1402,"[[Jianwen-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1393,1399,"[[Elbeg Nigülesügchi Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1402,1424,"[[Yongle-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1399,1402,"[[Gün Temür Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1402,1408,"[[Örüg Temür Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1408,1412,"[[Öljei Temür Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1412,1415,"[[Delbeg Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1424,1425,"[[Hongxi-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1415,1425,"[[Oyiradai]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1425,1435,"[[Xuande-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1435,1449,"[[Zhengtong-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1425,1438,"[[Adai Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1449,1457,"[[Jingtai-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1433,1453,"[[Taisun Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1453,1454,"[[Agbarjin]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1454,1455,"[[Esen Taishi]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1457,1464,"[[Zhengtong-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1464,1487,"[[Chenghua-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1455,1465,"[[Mahakörgis Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1465,1466,"[[Molon Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1475,1478,"[[Manduul Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser"},
		{1487,1505,"[[Hongzhi-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1505,1521,"[[Zhengde-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1479,1517,"[[Dayan Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1521,1566,"[[Jiajing-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1517,1531,"[[Bars Bolud Jinong]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1566,1572,"[[Longqing-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1572,1620,"[[Wanli-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1521,1582,"[[Altan Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, tumedenes khagan"},
		{1519,1531,"[[Bodi Alagh Khan]]", ["tittelvariant"] = "pretendent"},
		{1532,1547,"[[Bodi Alagh Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1543,1572,"Noyandara Jinong", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, ordoenes khagan"},
		{1547,1557,"[[Daraisung Guden Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1558,1592,"[[Tümen Zasagt Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1573,1576,"Baatur Taiji", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, ordoenes khagan"},
		{1583,1585,"Sengge Düüreng Khan", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, tumedenes khagan"},
		{1567,1588,"[[Abtai Sain Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, tüsheet khagan"},
		{1592,1604,"[[Buyan Sechen Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1586,1607,"Namudai Sechen Khan", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, tumedenes khagan"},
		{1620,1620,"[[Taichang-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1620,1627,"[[Tianqi-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1616,1626,"[[Nurhaci]]", ["tittelvariant"] = "Mandsjuenes khan"},
		{1609,1623,"Ubasi Khong Tayiji", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, khotogoidenes khagan"},
		{1627,1644,"[[Chongzhen-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1636,1643,"[[Huang Taiji]]", ["tittelvariant"] = "Qing-dynastiets keiser"},
		{1604,1634,"[[Ligdan Khan]]", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, chakharenes khagan"},
		{1608,1636,"Boshugtu Khung Taiji", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, tumedenes khagan"},
		{1577,1624,"Boshugtu Jinong", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, ordoenes khagan"},
		{1624,1636,"Erinchen Jinong", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, ordoenes khagan"},
		{1644,1661,"[[Shunzhi-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1577,1652,"Soloi Maqasamadi", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, setsjenernes khagan"},
		{1623,1652,"Badma Erdeni Khong Tayiji", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, khotogoidenes khagan"},
		{1661,1722,"[[Kanxi-keiseren]]", ["tittelvariant"] = "Ming-dynastiets keiser"},
		{1654,1698,"Chakhun Dorji Khan", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, tüsheet khagan"},
		{1652,1691,"Erinchin Lobsang Tayiji", ["tittelvariant"] = "Det nordlige Yuandynastiets keiser, khotogoidenes khagan"},
		{1723,1735,"[[Yongzheng-keiseren]]"},
		{1735,1796,"[[Qianlong-keiseren]]"},
		{1796,1820,"[[Jiaqing-keiseren]]"},
		{1820,1850,"[[Daoguang-keiseren]]"},
		{1850,1861,"[[Xianfeng-keiseren]]"},
		{1861,1875,"[[Tongzhi-keiseren]]"},
		{1875,1908,"[[Guangxu-keiseren]]"},
		{1908,1912,"[[Puyi|Xuantong-keiseren]]"},
	},
	["regenter"] = {
		{1020,1033,"[[Liu (keiserinne)|Liu]]"},
		{1163,1177,"[[Yelü Pusuwan]]"},
		{1276,1278,"[[Wen Tianxiang]]"},
		{1278,1279,"[[Lu Xiufu]]"},
		{1861,1881,"[[Ci'an]]"},
		{1875,1889,"[[Cixi]]"},
		{1908,1911,"[[Annenprins Chun]]"},
		},
	["abdiserte"] = {
		{301,301,"[[Jin Huidi]]"},
		{627,635,"[[Keiser Gaozu av Tang|Gaozu]]"},
		{713,716,"[[Keiser Ruizong av Tang|Ruizong]]"},
		{757,762,"[[Keiser Xuanzong av Tang|Xuanzong]]"},
		{805,806,"[[Keiser Shunzong av Tang|Shunzong]]"},
		{1127,1135,"[[Keiser Huizong av Song|Huizong]]"},
		{1163,1187,"[[Keiser Gaozong av Song|Gaozong]]"},
		{1190,1194,"[[Keiser Xiaozong av Song|Xiaozong]]"},
		{1195,1200,"[[Keiser Guangzong av Song|Guangzong]]"},
		{1212,1213,"[[Yelü Zhilugu|Yēlǜ Zhílǔgǔ]]"},
		{1450,1456,"[[Zhengtong-keiseren]]"},
		{1797,1799,"[[Qianlong-keiseren]]"},
		},
	["presidenter"] = {
		{1911,1911,"[[Li Yuanhong]]", ["tittelvariant"] = "Kinas militærguvernør"},
		{1911,1912,"[[Sun Yat-sen]]"},
		{1912,1916,"[[Yuan Shikai]]"},
		{1916,1917,"[[Li Yuanhong]]"},
		{1917,1918,"[[Feng Guozhang]]"},
		{1918,1922,"[[Xu Shichang]]"},
		{1922,1922,"[[Zhou Ziqi]]"},
		{1922,1923,"[[Li Yuanhong]]"},
		{1923,1923,"[[Gao Lingwei]]"},
		{1923,1924,"[[Cao Kun]]"},
		{1924,1924,"[[Huang Fu]]"},
		{1924,1926,"[[Duan Qirui]]"},
		{1926,1926,"[[Hu Weide]]"},
		{1926,1926,"[[Yan Huiqing]]"},
		{1926,1926,"[[Du Xigui]]"},
		{1926,1927,"[[Wellington Koo|Koo Vi-kyuin]]"},
		{1927,1928,"[[Zhang Zuolin]]"},
		{1928,1928,"[[Tan Yankai]]", ["tittelvariant"] = "formann i nasjonalistregjeringen"},
		{1928,1931,"[[Chiang Kai-shek]]", ["tittelvariant"] = "formann i nasjonalistregjeringen"},
		{1931,1943,"[[Lin Sen]]", ["tittelvariant"] = "formann i nasjonalistregjeringen"},
		{1943,1948,"[[Chiang Kai-shek]]", ["tittelvariant"] = "formann i nasjonalistregjeringen"},
		{1949,1950,"[[Li Tsung-jen]]", ["tittelvariant"] = "president i eksil"},
		{1950,1975,"[[Chiang Kai-shek]]", ["tittelvariant"] = "president med kontroll over øya Taiwan"},
		{1975,1978,"[[Yen Chia-kan]]", ["tittelvariant"] = "president med kontroll over øya Taiwan"},
		{1978,1988,"[[Chiang Chin-kuo]]", ["tittelvariant"] = "president med kontroll over øya Taiwan"},
		{1988,1996,"[[Lee Teng-hui]]", ["tittelvariant"] = "president med kontroll over øya Taiwan"},
		},
	["formenn"] = {
		{1949,1976,"[[Mao Zedong]]"},
		{1976,1978,"[[Hua Guofeng]]"},
		{1978,1989,"[[Deng Xiaoping]]"},
		{1989,2003,"[[Jiang Zemin]]"},
		{2003,2013,"[[Hu Jintao]]"},
		{2013,0,"[[Xi Jinping]]"},
		},
	["militærformenn"] = {
		{1949,1976,"[[Mao Zedong]]"},
		{1976,1981,"[[Hua Guofeng]]"},
		{1981,1989,"[[Deng Xiaoping]]"},
		{1989,2004,"[[Jiang Zemin]]"},
		{2004,2012,"[[hu Jintao]]"},
		{2012,0,"[[Xi Jinping]]"},
		},
	["statsministre"] = {
		{227,230,"[[Zhong Yao]]"},
		{239,251,"[[Sima Yi]]"},
		{251,255,"[[Sima Shi]]"},
		{255,265,"[[Sima Zhao]]"},
		{265,265,"[[Sima Yan]]"},
		{1912,1912,"[[Tang Shaoyi]]"},
		{1912,1912,"[[Lou Tseng-Tsiang]]"},
		{1912,1913,"[[Zhao Bingjun]]"},
		{1913,1913,"[[Duan Qirui]]"},
		{1913,1914,"[[Xiong Xiling]]"},
		{1914,1914,"[[Sun Baoqi]]"},
		{1914,1916,"[[Xu Shichang]]"},
		{1915,1916,"[[Lou Tseng-Tsiang]]", ["tittelvariant"] = "Keiserriket Kinas statssekretær"},
		{1916,1917,"[[Duan Qirui]]"},
		{1917,1917,"[[Wu Tingfang]]"},
		{1917,1917,"[[Li Jingxi]]"},
		{1917,1917,"[[Zhang Xun]]", ["tittelvariant"] = "Det gjenoppståtte keiserriket Kinas statsminister"},
		{1917,1917,"[[Wang Daxie]]"},
		{1917,1918,"[[Wang shizhen]]"},
		{1918,1918,"[[Qian Nengxun]]"},
		{1918,1918,"[[Duan Qirui]]"},
		{1918,1919,"[[Qian Nengxun]]"},
		{1919,1919,"[[Gong Xinzhan]]"},
		{1919,1920,"[[Jin Yunpeng]]"},
		{1920,1920,"[[Sa Zhenbing]]"},
		{1920,1921,"[[Jin Yunpeng]]"},
		{1921,1921,"[[Yan Huiqing]]"},
		{1921,1922,"[[Liang Shiyi]]"},
		{1922,1922,"[[Yan Huiqing]]"},
		{1922,1922,"[[Zhou Ziqi]]"},
		{1922,1922,"[[Yan Huiqing]]"},
		{1922,1922,"[[Wang Chonghui]]"},
		{1922,1922,"[[Wang Daxie]]"},
		{1922,1923,"[[Wang Zhengting]]"},
		{1923,1923,"[[Zhang Shaozeng]]"},
		{1923,1924,"[[Gao Lingwei]]"},
		{1924,1924,"[[Sun Baoqi]]"},
		{1924,1924,"[[Koo Vi-kyuin]]"},
		{1924,1924,"[[Huang Fu]]"},
		{1924,1925,"[[Duan Qirui]]"},
		{1925,1926,"[[Xu Shiying]]"},
		{1926,1926,"[[Jia Deyao]]"},
		{1926,1926,"[[Hu Weide]]"},
		{1926,1926,"[[Yan Huiqing]]"},
		{1926,1926,"[[Du Xigui]]"},
		{1926,1927,"[[Koo Vi-kyuin]]"},
		{1927,1928,"[[Pan Fu]]"},
		{1949,1976,"[[Zhou Enlai]]"},
		{1976,1981,"[[Hua Guofeng]]"},
		{1981,1987,"[[Hu Yaobang]]"},
		{1987,1989,"[[Zhao Ziyang]]"},
		{1989,2002,"[[Jiang Zemin]]"},
		{2002,2012,"[[Hu Jintao]]"},
		{2012,0,"[[Xi Jinping]]"},
		},
	["notiser"] = {
		[1271] = "Storkhanen tok offisielt tittel keiser av Kina",
		[1911] = "Den sentrale militærregjering for republikken Kina ble innstiftet 30. november 1911",
		},
	["definisjoner"] = {
		["land"] = "Kina",
		["brukflagg"] = true,
		["eksisterte"] = {
			{-799,0},
			},
		["ledertyper"] = {
			{-799,-222,"monark","Monark","Liste over kinesiske monarker","Konge av Kina","keisere"},
			{-221,1912,"monark","Monark","Liste over kinesiske monarker","Kinas keiser","keisere"},
			{1020,1022,"regent","Regent","Song-dynastiet","Regent ved ektemannen Zhenzongs sykdom","regenter"},
			{1023,1033,"regent","Regent","Song-dynastiet","Regent for den mindrårige sønnen Renzong","regenter"},
			{1163,1177,"regent","Regent","Kara-Khitan","Regent for den mindreårige nevøen Yelũ Zhilugu","regenter"},
			{1276,1279,"regent","Regent","Song-dynastiet","Regent for den mindreårige Song-keiseren","regenter"},
			{1861,1889,"regent","Regent","Qing-dynastiet","Regent og enkekeiserinne","regenter"},
			{1908,1911,"regent","Regent","Qing-dynastiet","Regent","regenter"},
			{300,301,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser","abdiserte"},
			{627,635,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser","abdiserte"},
			{713,716,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser","abdiserte"},
			{757,762,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser","abdiserte"},
			{805,806,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser","abdiserte"},
			{1127,1135,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser av Song-dynastiet","abdiserte"},
			{1163,1187,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser av Song-dynastiet","abdiserte"},
			{1190,1200,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser av Song-dynastiet","abdiserte"},
			{1212,1213,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser av Kara Khitai","abdiserte"},
			{1450,1456,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Abdisert keiser i fangenskap","abdiserte"},
			{1797,1799,"fratrådt keiser","Fratrådt keiser","Taishang Huang","Fortjent opphøyd keiser","abdiserte"},
			{1949,0,"partiformann","Partiformann","Folkerepublikken Kinas historie","Folkerepublikken Kinas øverste leder","formenn"},
			{1911,1996,"president","President","Liste over Republikken Kinas presidenter","Republikken Kinas president","presidenter"},
			{1949,0,"formann","Formann","Den sentrale militærkommisjon","Formann for Kinas sentrale militærkommisjon","militærformenn"},
			{227,230,"statsminister","Statsminister","Han-dynastiet","Kinas Store Veileder","statsministre"},
			{239,265,"statsminister","Statsminister","Han-dynastiet","Kinas Store Veileder","statsministre"},
			{1912,1928,"statsminister","Statsminister","Republikken Kinas historie","Leder av Republikken Kinas statsråd","statsministre"},
			{1949,0,"statsminister","Statsminister","Folkerepublikken Kinas historie","Folkerepublikken Kinas statsminister","statsministre"},
			
		},
		["territorier"] = {
			{907,963,"Chu"},
			{926,952,"Dongdan"},
			{924,963,"Jingnan"},
			{1270,1354,"Tibet"},
			{1720,0,"Tibet"},
			{1848,1865,"Kham"},
			{1128,1193,"Khoresm"},
			{1762,1795,"Xinjiang"},
			{1697,1930,"Kumul-khanatet"},
			{1777,1884,"Lanfang"},
			{314,376,"Tidlige Liang"},
			{397,414,"Sørlige Liang"},
			{397,460,"Nordlige Liang"},
			{400,421,"Vestlige Liang"},
			{1380,1723,"Lijiang"},
			{1289,1369,"Mianzhong"},
			{909,945,"Min"},
			{947,978,"Qingyuan Jiedushi"},
			{1271,1318,"Qocho"},
			{1322,1335,"Qocho"},
			{1429,1874,"Ryukyu"},
			{1851,1864,"Taiping himmelske freds kongedømme"},
			{385,400,"Vestlige Qin"},
			{409,431,"Vestlige Qin"},
			{904,937,"Wu"},
			{950,963,"Wuping Jiedushi"},
			{907,978,"Wuyue"},
			{881,982,"Xia"},
			{988,994,"Xia"},
			{998,1038,"Xia"},
		},
	},
}