Læger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Læger

Læger er innen forstvitenskapene en betegnelse på liggende, døde stokker i større eller mindre grad av nedbrytning. I skogen utgjør disse ofte viktige habitater for en lang rekke arter av moser, lav, sopp og insekter (særlig biller, men også tovinger og andre). Viktige faktorer som bestemmer hvilke arter som kan leve der, er treslag, stokkens dimensjon, om den ligger solåpent eller i skyggen, alder og hvilke nedbrytingsorganismer (særlig sopp) som har kolonisert stokken. Vern av dødvedressurser er avgjørende viktig for å ivareta biologisk mangfold i skog.