Fylkeslandbruksstyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et fylkeslandbruksstyre var et statlig organ som fantes i hvert norske fylke, og som blant annet behandlet saker etter jordloven og konsesjonsloven. Organet skulle ha 7 medlemmer som delvis ble oppnevnt etter forslag fra ulike organisasjoner, men selve valget fant sted i fylkestinget.

Oslo hadde en spesialordning der alle medlemmer ble valgt direkte av bystyret.

Hjemmelen for opprettelsen av organet var den nå opphevede § 5 i jordloven:

Fylkeslandbruksstyre.

I kvart fylke skal det vera eit statleg fylkeslandbruksstyre på sju medlemer med varamedlemer. Valet av fylkeslandbruksstyret skal vera kunngjort med ein frist på minst fire veker. Distriktslag av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund og Fellesforbundet har kvar rett til å gjera framlegg om tre medlemer med varamedlemer. Medlemer og varamedlemer vert valde av fylkestinget for den fylkeskommunale valperioden. I Oslo vel bystyret fylkeslandbruksstyre. Leiar og nestleiar vert valde særskild. Valet skal gå føre seg som høvetalsval om nokon medlem av fylkestinget krev det. Føresegnene i kommunelova §§ 14, 15, 36 og 37 gjeld tilsvarande.

Etterhvert som store deler av avgjørelsesmyndigheten i saker etter jord- og konsesjonsloven ble delegert ned til kommunen, fungerte fylkeslandbruksstyret på slutten mere som en ankeinstans for avgjørelser tatt på kommunalt nivå.

Gjennom endring i jordloven 19. juni 2009, ble oppgavene til fylkeslandbrusstyret overførte til fylkesmennene fra 1. januar 2010.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata