Endringskostnad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Endringskostnader er et uttrykk for hva endringer, eller omstillinger, koster. De senere år har fleksibilitet, tilpasningsdyktighet, omstillingsevne og endringskompetanse vært plussord brukt i organisasjonsteorien. Begrunnelsen for ønsket om endring har vært uttrykt som at "verden beveger seg stadig raskere", kombinert med et krav om tilpasning (av organisasjoner og organisasjonsmedlemmer) til en globalisert virkelighet.

Dette kan sees som et ledd i New Public Management, en styringsfilosofi som har dominert debatten om offentlig sektor de siste tredve årene. Hovedtesen er at et godt (altså effektivt, veldrevet) samfunn skapes ved at aktørene opptrer rasjonelt, altså at de raskt flytter innsatsen sin dit de får mest uttelling for den.

Baksiden av medaljen har det vært vanskeligere å finne uttrykk for, men har vært beskrevet som utfallet av de opplevelser individene i organisasjonen har i forbindelse med endring. Usikkerhet for egen stilling og frustrasjon over (stadige) reformer er utbredt i endringsutsatte organisasjoner. Disse individuelle reaksjonene gir seg utslag i sykefravær, arbeidsledighet, økte inntektsforskjeller, m.m. Disse kostnadene er ikke tilsiktede, men er heller ikke synlig i bedriftens økonomiske resultat.