Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2022

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022  · 2023


Uke 1
Nikola Tesla, cirka 1896

Nikola Tesla (1856–1943) var en uppfinnare och maskin- och elektroingenjör. Han var etnisk serb och blev sedermera amerikansk medborgare. Stora delar av Teslas patent och teoretiska arbeten bildade grund för modern växelströmsteknik, vilka banade vägen för den andra industriella revolutionen.

Efter hans demonstration av trådlös kommunikation (radio) 1894 och efter att ha vunnit "strömkriget" var han allmänt känd som en av de största elektroingenjörerna som arbetade i Amerika. På grund av sin excentriska personlighet och sina otroliga och ibland bisarra påståenden om möjliga vetenskapliga och tekniska genombrott blev Tesla till slut utfryst och betraktad som en galen vetenskapsman. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 2
Stockholms regeringskvarter på Nedre Norrmalm (inom röd markering), vy mot norr, 2013.

Stockholms regeringskvarter, Departementsstaden, finns på Nedre Norrmalm i Stockholm. I kvarterens fastigheter har Regeringskansliet lokaler för sina olika departement.

De första fastigheterna i Departementsstaden förvärvades redan 1906 (Arvfurstens palats) och den sista år 2019 (Adelswärdska huset). Flera byggnader har mycket höga kulturhistoriska värden. Byggnadsbeståndets ålder sträcker sig från 1640-talet, då kvarteren bildades, fram till våra dagars ombyggnationer.

Bland kända byggnader i kvarteren noteras Arvfurstens palats och Sagerska huset i kvarteret Lejonet samt Rosenbadkomplexet i kvarteret Rosenbad. Tillkomsten av Departementsstaden, som tog omkring 30 år att genomföra, illustrerar även en ändrad inställning till hur stadsförnyelse skulle bedrivas: från total rivning av byggnadsbeståndet och nybyggnation, till bevarande och varsam upprustning. Idag finns här omkring 4 000 arbetsplatser. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 3
Villan där konferensen hölls, är sedan 1992 en minnes- och utbildningsplats.

Wannseekonferensen var en konferens mellan representanter för NSDAP och SS och som ägde rum den 20 januari 1942 i Wannsee, en förort till Berlin. Konferensen hade sammankallats och leddes av SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, chef för Nazitysklands säkerhetsministerium. Heydrich ville informera de närvarande att han av riksmarskalk Hermann Göring i juli 1941 hade givits i uppdrag att leda och genomföra ”den slutgiltiga lösningen” (av judefrågan).

Konferensens huvudsyfte var inte att fatta beslut om Förintelsen – detta beslut hade redan tagits, då massmordet i de av Nazityskland ockuperade områdena i öst redan påbörjats – utan att organisera deportationen och förintandet av den judiska befolkningen. De judar, som var i stånd att arbeta, skulle tvångsrekryteras till uppförandet av omfattande vägprojekt i öst. Heydrich räknade med att tvångsarbetarna med tiden skulle dö av utmattning. De judar som bedömdes som arbetsodugliga skulle dödas.

Byggnaden, i vilken konferensen hölls, hyser sedan 1992 ett museum över Förintelsen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 4
Central Railway Station den 16 augusti 2017.

Sydneys centralstation är en järnvägsstation i Australien. Stationen invigdes den 1906. De allra flesta av delstatens persontågslinjer utgår från eller passerar genom stationen, vilket gör den till ett nav i delstatens persontrafik. Buss- och spårvagnshållplatser i närheten förstärker dess betydelse för resande. Antalet passagerare per vardag uppgick 2012 till 182 100.

Stationen ritades av Gorrie McLeish Blair, och uppfördes i två etapper, 1901–1906 och 1915–1921. En omfattande utbyggnad skedde 1917–1929 för att sköta stadens växande pendeltågstrafik. Sedan 1960-talet har stationen varit föremål för upprustningar och restaureringar, med omfattande arbete utfört på 1980- och 1990-talen inför olympiska sommarspelen 2000. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 5
Europeiska unionen i världen.

Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde fastställs i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I stora drag är unionsrätten fullt tillämplig i alla 27 medlemsstater, samt i vissa territorier associerade med Europeiska unionen. Indirekt gäller unionsrätten till en betydande del i de tre EES-länderna, samt i Schweiz, trots att dessa inte ingår i EU.

Genom EU:s anslutningsfördrag och de protokoll som fogats till grundfördragen har vissa undantag från ovanstående principer inrättats. Den gällande principen är att varje ny medlemsstat måste godta hela unionsrätten, även om övergångsbestämmelser kan medges. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 6
Adult i häckningsdräkt.

Smålom (Gavia stellata) är vattenlevande fågel inom familjen lommar. Den är en utpräglad flyttfågel som främst återfinns i den tempererade regionen på norra halvklotet. Smålommen häckar vid små skogsomslutna vattendrag och övervintrar i kustområden. Den är alla tider på året bunden till vatten och befinner sig bara på land för att häcka.

Hos alla lommar är benen placerade så långt bak på kroppen att de ej kan gå på land utan istället använder dem för att putta sig fram liggande på bröstet. Smålommen lever i monogama förhållanden och paret hjälps åt att bygga boet, ruva äggen och ta hand om ungarna. Dess huvudsakliga föda utgörs av fisk. Vintertid är smålommen gråsvart ovan och vit undertill och i häckningsdräkt anlägger den ett rött parti på halsen. När den flyger har den snabbare vingslag än andra lommar och benen skjuter knappt ut bakom stjärten. Den höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 7
Bilder från Clementine av kratern Aristarchus och omgivning, placerad ovanpå en simulerad topografi

Aristarchus är en stor nedslagskrater på den nordvästra delen av månens framsida. Kratern går att urskilja med blotta ögat från jorden. På grund av kraterns läge, dess omgivning, dess geologiska uppbyggnad samt det faktum att ett flertal transienta månfenomen har iakttagits där så har kratern genom åren studerats noga, och många astronomer anser kratern vara en möjlig plats för en framtida månbas.

Platån har en diameter på cirka 200 km, och reser sig till en maximal höjd av 2 kilometer över maret på den sydöstra delen av platån. År 1911 använde den amerikanske fysikern Robert W. Wood ultraviolett fotografering för att ta bilder över kraterområdet. Han upptäckte att platån hade ett avvikande utseende i det ultravioletta ljuset och att ett område i norr tycktes ha en svavelfyndighet. Aristarchus och den omgivande regionen ingick i en del av en studie av månen där rymdteleskopet Hubble användes för att leta efter förekomsten av det syrerika mineralen ilmenit. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 8
James Russell Lowell omkring 1855.

James Russell Lowell (1819–1891) var en amerikansk poet, kritiker, redaktör och diplomat. Lowell ingick i Firesidepoeterna, en grupp författare från New England, där diktarna i denna krets var de första amerikanska poeter som åtnjöt samma popularitet som brittiska författarkollegor.

Han skrev sin första diktsamling 1841 och gifte sig 1844 med Maria White. Paret engagerade sig mot slaveriet i USA, en ståndpunkt som avspeglade sig i Lowells poesi. Han blev känd 1848 för A Fable for Critics, en längre satirisk dikt om samtida poeter. Sedan hustrun Maria avlidit 1853 reste Lowell till Europa. Åter i USA undervisade Lowell i tjugo år i språk vid Harvard. Han hade gift om sig 1857, samma år som han blev redaktör för The Atlantic Monthly. År 1877 utsågs han till ambassadör i Spanien och senare även i England. Lowell försökte, vilket är särskilt tydligt i The Biglow Papers, efterlikna yankee-dialekten i sina rollfigurers dialoger. Detta inspirerade bland andra författare som Mark Twain och H.L. Mencken. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 9
En stämningsbild från Stockholms äldsta kvarvarande koloniområde: Söderbrunns koloniområde på Norra Djurgården, sommaren 2010.

Koloniträdgårdar i Stockholm började anläggas på ett organiserat sätt år 1906. Initiativtagare var Anna Lindhagen. Bland de första koloniträdgårdar som skapades i Stockholm fanns Söderbrunns koloniområde på Norra Djurgården, invigd 1905 och fortfarande i drift.

Kolonirörelsen i allmänhet tog sina förebilder från Tyskland, men för Stockholms del var koloniträdgårdar i Köpenhamn förebilden. Kolonirörelsen har gått igenom flera förändringar; från att bidra till folkhälsan och genom nyttoodling trygga livsmedelsförsörjning i kristider till att fungera som rekreationsplats för stressade storstadsbor.

Trots att en del koloniträdgårdarna försvann och andra hotades av rivning har under hela 1900-talet tillkommit ständigt nya kolonilotter. 2010 fanns i Stockholmstrakten drygt 10 000 kolonilotter fördelade på cirka 150 områden. Det största av dem är Skarpnäcks koloniområde i södra Stockholm med 554 lotter. Nyaste anläggning är Årstafältets koloniområde som invigdes i september 2003. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 10
SMS Kronprinz i Scapa Flow, 1919.

König-klassen var en fartygsklass bestående av fyra slagskepp som byggdes för tyska Kaiserliche Marine strax före första världskriget. Klassen, som var de mest kraftfulla krigsfartygen i den tyska Högsjöflottan vid krigsutbrottet 1914, fungerade som en enhet under första världskriget. Fartygen deltog i ett flertal sjöoperationer under kriget, däribland Skagerrakslaget (Jutlandslaget), där de utgjorde spetsen för den tyska linjen. De överlevde kriget och internerades i Scapa Flow i november 1918. Alla fyra fartygen borrades i sank den 21 juni 1919 då konteramiral Ludwig von Reuter beordrade sänkningen av hela Högsjöflottan.

Klassen var en förbättring jämfört med den föregående Kaiser-klassen. En av de främsta förbättringarna var placeringen av huvudartilleriets batteri. Detta möjliggjorde för en bredare eldgivningsvinkel vid en bredsida, eftersom alla 10 kanonerna skulle kunna skjuta på ett stort område. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 11
Prins Eugens ek på Waldemarsudde är Stockholms största träd. I förgrunden syns Ulla Kraitz' konstverk "Röda äpplen", sommaren 2007.

Stockholms kända träd utgörs av huvudsakligen äldre, grova ekar, bland dem två kungsekar, Kungseken på Djurgården och Kungseken på Hjorthagen. Stockholms stads största träd är Prins Eugens ek på Waldemarsudde, och till stadens äldsta träd räknas Birger jarls ek på Kungsholmen. Att träd blir kända beror ofta på att de har en anknytning till kulturella eller historiska händelser. Exempelvis kan de ha inspirerat poeter som Carl Michael Bellman och Anders Österling till epistlar och dikter som Bellmanseken respektive eken på Plommonbacken. Träd har även symbolisk betydelse, som för den svenska organisationen Globträdet, vilka planterade Framtidsträdet 1986 på Hötorget.

En hotande fällning gav flera numera kända stockholmsträd en plats i historieböckerna, hit hör Kungsträdgårdens skogsalmar. Dessa skulle fällas natten till den 12 maj 1971 men räddades efter omfattande protester. Händelsen gick till historien som Almstriden och fick politiska konsekvenser. Ett annat exempel är den så kallade TV-eken som sågades ner i november 2011 trots stort engagemang av kulturpersonligheter och trädkramare. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 12
Ludovico Antonio Muratori, avbildning från 1843.

Muratoriekanon är en lista från någon gång under perioden omkring år 170 till cirka 400 som innehåller merparten av de böcker som ingår i Nya testamentets kanon. Denna lista återfinns i en ofullständig handskrift på uselt latin daterad till ungefär 700-talet och som av många antas var en avskrift av en översättning gjord från ett grekiskt original. Texten börjar mitt i en mening och avslutas tillsynes likaså mitt i en mening. Lukasevangeliet nämns först, därefter Johannesevangeliet och Apostlagärningarna. Vidare nämns 13 Paulusbrev, två apokryfiska brev tillskrivna Paulus, tre katolska brev, två apokalypser (av Johannes och Petrus), Salomos vishet, Hermas Herden och ett antal verk författaren benämner kätterska och avvisar.

Den traditionella teorin var att förlägga originalets tillkomst till Rom under slutet av 100-talet (cirka 170–200). Om så är fallet skulle Muratoriekanon utgöra en av de äldsta bevarade uppgifterna om merparten av de skrifter som kom att utgöra den kristna nytestamentliga kanon på 27 böcker. Vissa forskare anser det vara ett av de viktigaste dokumenten för att fastslå slutet av 100-talet som den tid då den kristna kanon formerades och till viss del fixerades.

Dokumentet har sitt namn från dess upptäckare, Ludovico Antonio Muratori (1672–1750). ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 13
Blåmes

Blåmes är en fågelart i familjen mesar (Paridae). Den lilla fågeln är med sin blågula fjäderdräkt rätt enkel att känna igen och mycket vanlig i stora delar av Europa. Blåmesens favoritbiotoper är löv- och blandskog med hög andel ekar, men den återfinns också ofta i parker och trädgårdar.

Blåmesen föredrar animalisk föda, framför allt insekter och spindlar. Utanför häckningsperioden ökar betydelsen av frön och annan vegetabilisk föda. Vid födosöket är fågeln påfallande genom sin skicklighet. Den kan klamra sig fast vid de yttersta grenarna på träd och även hänga upp och ner när den söker föda. Blåmesar häckar oftast i trädhål, men även fågelholkar används ofta. Huvudkonkurrent om häckningshål och vid födosök är den betydligt större talgoxen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 14
SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann år 1942.

Adolf Otto Eichmann (1906–1962) var en tysk SS-officer. Eichmann var chef för Amt IV:B4 inom Reichssicherheitshauptamt, Nazitysklands säkerhetsministerium. Eichmann var från oktober 1939 i ledningen för Rikscentralen för judisk utvandring som organiserade emigrationen och deportationen av judar.

Eichmann företog flera rundresor i Generalguvernementet, Baltikum och Ryssland för att avsyna hur den nazityska förintelsepolitiken praktiskt förbereddes och genomfördes. Han organiserade år 1944 massdeportationen av omkring 440 000 ungerska judar till Auschwitz-Birkenau och andra förintelseläger.

Efter andra världskriget flydde Eichmann till Argentina, där han i maj 1960 greps av Mossad-agenter och fördes till Israel. Han ställdes år 1961 inför rätta för folkmord och brott mot mänskligheten och dömdes till döden. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 15
Ett urval av stockholmskartornas titelvinjetter, från konstnärligt gestaltade till ingenjörsmässigt strikt. Fyra exempel från 1733, 1751, 1805 och 1885.

Historiska kartor över Stockholm finns bevarade sedan 1600-talets början. Stockholms äldsta kända karta härrör från tidigt 1620-tal och visar staden innan de första regleringarna genomfördes. Genom skapandet av Lantmäteriet i Stockholm år 1628 fick kartograferingen struktur och kvalitet och exakta kartor blev viktiga för stormakten Sverige av militärstrategiska skäl. På 1700-talet utgavs en rad Stockholmskartor med god exakthet, exempelvis Werner von Rosenfeldts karta från 1702, som plagierades flitigt utomlands och Petrus Tillaeus’ karta från 1733, som fick officiell status samt Charta Öfwer Stockholms Stads Belägenhet av Georg Biurman från 1750-talet.

År 1831 bildades Topografiska corpsen och år utgavs 1861 Topografiska corpsens karta. Trakten kring Stockholm i nio blad. Kartan ger en exakt av bild hur Storstockholms topografi tedde sig under 1800-talets första hälft. Till Stockholms första moderna kartverk räknas Alfred Rudolf Lundgrens Stockholmskarta från 1885. Genom att med rött lägga in framtida gaturegleringar skapade Lundgren en metod att se både det förgångna och framtida stadsplaneringar samtidigt. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 16
Arganträd

Arganträd (Argania spinosa) är en växt i familjen sapotillväxter (Sapotaceae). Trädet växer naturligt i sydvästra Marocko och i sydvästra Algeriet.

Unesco anser att arten är hotad och upprättade 1998 ett biosfärreservat, med namnet Arganeraie, i och omkring Sous-Massa nationalpark. Målet är att bevara arten och att bedriva forskning kring trädets användningsområden samt dess fysiska och socioekonomiska omgivning. Traditionellt används den även i medicinskt syfte mot olika hudåkommor. Fruktkött och bladverk ger föda åt boskap, särskilt getter. Dess timmer och ved har länge använts av lokalbefolkningen och träet är hårt och hållbart. Träden ger även skugga och har en viktig roll i ekosystemen. Arganträdet är idag den enda arten i familjen sapotillväxter som växer i den subtropiska zonen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 17
Klubbens hemmaarena Old Trafford 2006.

Manchester United FC är en fotbollsklubb från England, som spelar i Premier League. Klubben ägs sedan maj 2005 av familjen Glazer.

Klubben grundades år 1878, och bytte 1902 namn till Manchester United och har spelat på Old Trafford sedan 1910. 1908 blev klubben engelska ligamästare för första gången, och detta upprepades 1911. I en flygolycka i München 1958 dog åtta spelare i klubben, laget hade då potential att göra Manchester United till ett av tidernas mästarlag i engelsk fotboll. 1968 var klubben, med Matt Busby som tränare, den första engelska klubben att vinna Europacupen och var under några år i slutet av 1960-talet också ett av Englands topplag. 1970- och 1980-talet präglades mestadels av degraderingar, tränarbyten och återavancemang – innan klubbens mest framgångsrike tränare, Sir Alex Ferguson, tog över i november 1986 och skulle komma att vinna totalt 38 titlar med klubben.

Klubben är Englands mest framgångsrika; bland annat engelsk mästare 20 gånger och har vunnit Uefa Champions League tre gånger (1968, 1999 och 2008). Manchester United rankas också till världens rikaste och värdefullaste fotbollsklubbar (2012 var den värd £2,3 miljarder). Manchester United är även världens mest supporterstödda klubb, till supportrar sett också den mest världstäckande klubben, och hade totalt 659 miljoner fans 2011. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 18
Cedersdalsgatans hus, 2008.

Nödbostäder i Stockholm tvingades fram av den nödsituation som rådde på bostadsmarknaden under första världskriget. Redan tidigare hade bostadssituationen för arbetarfamiljer och "mindre bemedlade" blivit allt värre. Anledning var bland annat den industriella revolutionen och den därmed förorsakade enorma inflyttningen till Stockholm, som nästan fördubblade stadens folkmängd mellan 1880 och 1900.

År 1917 beslöts att införa hyresreglering i Stockholm och 1918 antog riksdagen ett förslag att ge statliga och kommunala bidrag till byggandet av "tillfälliga bostadsbyggnader av trä" i de värst drabbade svenska städerna. I Stockholm byggdes under åren 1917–1924 cirka 2 500 sådana nödbostäder. Under 1940- och 1960-talen revs de flesta områdena, idag kvarstår bara två av dem i moderniserat skick; Cedersdalsgatans hus i Vasastan och Kvarteret Bergsryggen i Ulvsunda, nu uppskattade och kulturminnesmärkta bostadsmiljöer. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 19
August Strindberg

August Strindberg (1849–1912) var en svensk författare, dramatiker och målare. Han räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. Internationellt är han främst känd som dramatiker. Under fyra decennier var Strindberg en dominerande gestalt i det litterära Sverige. Han var ständigt omdiskuterad och ofta involverad i personliga konflikter. Bland hans verk finns ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som klassiker inom svensk litteratur.

Strindberg var mycket produktiv (dock med perioder av improduktivitet) och banbrytande inom flera genrer. Allmänt betraktas han som en nydanare av det svenska språket. Strindberg hörde till åttiotalisterna. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 20
Americana (musikalbum av The Offspring)

Americana är det amerikanska punkrockbandet The Offsprings femte studioalbum, släppt 1998. Bandets grundare Dexter Holland ville skapa ett album som var ett mellanting mellan Smash och Ixnay on the Hombre.

I sitt låtskrivande var Dexter Holland avslappnad och han kände inte samma press som han hade gjort inför Ixnay on the Hombre. Holland inspirerades mycket av en skev och dysfunktionell bild av amerikansk kultur och under arbetet med Americana uppvisade han en ”onaturlig nyfikenhet” för pratshower. Under inspelningen utvecklades Americana till ett konceptalbum, där några av dess teman behandlar människor som i allmänhet inte längre tar ansvar för sina handlingar, tonårsångest och frigörandet från auktoriteterna. Greg K. poängterade dock att låtarna på Americana inte skulle tas på för stort allvar och att de inte skulle ses som vare sig politiska eller värdeladdade utan enbart som underhållning.

Americana fick huvudsakligen positiva reaktioner när det lanserades. Några recensenter ansåg att The Offspring hade lyckats bra med att hitta en balans mellan sina punkrocksrötter och sina mer kommersiella radiolåtar på albumet. Andra recensenter var mer kluvna till Americana och det har beskrivits både som ”motbjudande” och ”värdelöst”. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 21
T-34 modell 1943

T-34 var en sovjetisk medeltung stridsvagn som tillverkades mellan 1940 och 1958. Stridsvagnen anses allmänt ha varit världens bästa stridsvagnsmodell vid den tidpunkt då Sovjetunionen gick med i andra världskriget. Efter krigsslutet blev stridsvagnsmodellen en stor exportframgång. Det tillverkades fler T-34:or under kriget än någon annan stridsvagn och den är endast överträffad av dess efterföljare T-54/-55 i antal tillverkade stridsvagnar totalt. Så sent som 1996 var T-34 ännu i tjänst i 27 länder.

T-34 utvecklades från BT-stridsvagnen och det var tänkt att den skulle ersätta denna serie samt de T-26 som var i tjänst. När den introducerades uppvisade den den bästa balansen av eldkraft, mobilitet och skydd av alla stridsvagnar som fanns då. Inledningsvis kom dess stridseffektivitet att hämmas av den dåliga ergonomiska konstruktionen, bristen på radioapparater och det dåliga taktiska utnyttjandet av stridsvagnen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 22
Stora Kronan.jpeg

Regalskeppet Kronan var ett svenskt örlogsfartyg och ett av de största fartygen i världen under sin tid. Kronan byggdes 1668–72 men efter bara några års tjänst sjönk hon under slaget vid Ölands södra udde 1 juni 1676. Under kantringen antändes krutförrådet längst fram i skeppet och sprängde bort huvuddelen av fören på styrbordssidan. Närmare 800 man dog när Kronan sjönk och med i djupet följde över 100 kanoner, värdefull utrustning, privata ägodelar och stora summor pengar i form av krigskassor.

Skeppsvraket efter Kronan hittades 1980 under ledning av Anders Franzén. I nästan 30 år därefter har vrakplatsen utanför Hulterstad varit föremål för marinarkeologiska undersökningar. Över 30 000 föremål har tagits upp och Kronan har blivit det mest kända vraket i Östersjön efter Vasa, med en egen utställning i Kalmar läns museum. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 23
Samtida kopparstick av slaget vid Kliszów.

Slaget vid Kliszów var ett fältslag som utkämpades den 9 juli 1702 under det stora nordiska kriget. En svensk armé under kung Karl XII mötte en dubbelt så stor sachsisk-polsk armé under kung August (II) den starke.

Under krigets andra år, till följd av de svenska segrarna vid Narva och Düna, inledde Karl XII ett fälttåg i Polsk-litauiska samväldet i syfte att utmanövrera August II:s sachsiska trupper och skapa osämja i den polska republiken för att avsätta August II som polsk kung. I maj 1702 erövrade Karl XII huvudstaden Warszawa, men då August II befann sig i Kraków och kraftsamlade sina trupper kallade Karl XII på svenska förstärkningar för att förfölja honom och besegra hans armé i en avgörande drabbning.

De sachsisk-polska förlusterna efter slaget uppskattades till omkring 4 400 man medan svenskarnas förluster uppgick till 1 100 man. August II retirerade efter slaget till Sandomierz med stora delar av sin armé intakt och behärskade fortfarande stora delar av Polen. Men hans militära makt över samväldet blev kraftigt försvagat och den polska enigheten rämnade. Slaget slutade med en taktisk och politisk seger för Karl XII, men innebar inte det avgörande som han hade hoppats på. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 24
Nirvana-Bleach.png

Bleach är det amerikanska grungebandet Nirvanas debutalbum, släppt den 15 juni 1989 via skivbolaget Sub Pop. Kurt Cobain, som skrev de flesta låtarna på albumet, sa att Sub Pop hade satt press på Nirvana att spela in rocklåtar och Cobain ansåg att han inte fick utlopp för de influenser han egentligen hade, vilka var mer konstnärliga och inspirerade av popmusiken.

Bleach har mestadels fått positiv kritik och sålde runt 40 000 exemplar i USA innan Nirvanas andra album Nevermind hade släppts. Numera är det Sub Pops bäst säljande lansering någonsin och albumet har sålt över fyra miljoner exemplar världen över. 2009, tjugo år efter albumets ursprungliga lansering, släpptes Bleach i en 20th Anniversary Deluxe Edition som innehöll de tidigare tretton låtarna, men även tolv låtar som spelats in vid en konsert den 9 februari 1990 på Pine Street Theatre i Portland, Oregon. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 25
Älvdalskans utbredning bland målen i Ovansiljan.

Älvdalska, älvdalsmål, är en nordisk språklig varietet som talas av cirka 2000–2500 talare i Älvdalens socken i norra Dalarna i Sverige.

Älvdalskan är nära besläktad med närliggande ovansiljanmål såsom orsamål och våmhusmål, som tillsammans förgrenade sig från fornnordiskan tidigast på 800-talet och senast 1300-talet. Älvdalskan utmärker sig genom en rad arkaismer och novationer. Bland annat har älvdalskan bevarat ett äldre kasussystem, fornnordiskans stavelsekvantitetssystem med korta, långa och överlånga stavelser. Den har också bevarat ljud som [w] och [ð], och har även som ensam nordisk varietet bevarat fornnordiskans nasala vokaler. Älvdalskan har också genomgått stora ljudförändringar och förändringar i satsläran. Bland förändringarna har bland annat äldre långa vokaler diftongerats, och de primära nordiska diftongerna har monoftongerats eller utvecklats till andra diftonger.

Under 1900-talet har älvdalskan genomgått en utjämning i riksspråklig riktning, och för varje generation närmar den sig standardsvenskan mer och mer. Flera forskare skiljer därför mellan klassisk älvdalska, traditionell älvdalska och modern älvdalska. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 26
Norrlands nation

Norrlands nation är den största studentnationen i Uppsala. Nationen riktade sig förr främst till studerande från Norrland vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, men numera kan alla studerande beviljas medlemskap. Nationen är religiöst och partipolitiskt obunden och ger sina medlemmar tillgång till bibliotek, studieplatser, bostäder, stipendier samt möjligheter att delta i många olika idrotts-, kultur- och nöjessaktiviteter. Nationen bildades 1827 genom en sammanslagning av några mindre nationer med rötter tillbaka till 1600-talets mitt. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 27
Ett exempel.

Vi är bäst! är en svensk-dansk ungdomsfilm från 2013, skriven och regisserad av Lukas Moodysson.

Filmen bygger på Lukas fru Coco Moodyssons seriealbum Aldrig godnatt, som handlar om hennes barndom i Stockholm under 1980-talet. Filmen utspelar sig i Stockholm år 1982 och följer de trettonåriga punkflickorna Bobo, Klara och Hedvig. De försummas och generas av sina föräldrar och är utfrysta av barnen i deras skola och fritidsgård. Tillsammans startar flickorna ett punkband för att bevisa för alla att punken inte är död. Till skillnad från seriealbumets innehåll ville Lukas Moodysson inkludera religiösa undertoner och göra den energisk och upplyftande. Mira Barkhammar, Mira Grosin och Liv LeMoyne utvaldes till att spela de tre flickorna. Moodysson gav dem frihet att improvisera sina repliker under stora delar av inspelningen.

Vi är bäst! hade världspremiär vid filmfestivalen i Venedig 2013. Filmen blev en kritikersuccé och tilldelades utmärkelser som Tokyos storpris vid Tokyo International Film Festival, Lorenspriset vid Göteborg Film Festival och två guldbaggar. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 28
Magnus Stenbock.

Magnus Stenbock (1665–1717) var en svensk greve och militär. Han var en av befälhavarna inom den karolinska armén under det stora nordiska kriget och en framträdande gestalt inom Stenbocksätten.

I det stora nordiska kriget tjänade Stenbock under kung Karl XII i dennes fälttåg i Baltikum och Polen. Ur 1705 befordrades han till general i infanteriet och utsågs till guvernör över Skåne. På guvernörsposten uppvisade Stenbock sina administrativa färdigheter och organiserade Skånes försvar mot en dansk invasionsarmé, som han besegrade i slaget vid Helsingborg 1710. Under 1712 genomförde han ett fälttåg i norra Tyskland och besegrade en sachsisk-dansk armé i slaget vid Gadebusch, en prestation som gjorde att Stenbock befordrades till fältmarskalk. Då han omringades av övermäktiga allierade trupper blev Stenbock tvungen att kapitulera inför kung Fredrik IV av Danmark under belägringen av Tönning.

Stenbock var en god talare och var vid sidan av sina militära och administrativa yrken en skicklig målare och konsthantverkare. Hans militära framgångar bidrog till att det skapades en hjältekult kring honom i Sverige. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 29
Kvarteret Bokhållaren – Östra Hamngatan 33.

Kvarteret 19 Bokhållaren är ett kvarter i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg. Kvarteret omges av Korsgatan i väster, Drottninggatan i norr, Östra Hamngatan i öster och Kyrkogatan i söder. Kvarteret fick sitt namn i samband med övergången från roteindelning 1923.

Kvarteret innehåller främst kontors- och affärsbyggnader. Efter stadsbranden 1802 byggdes det successivt åter upp och år 1860 var samtliga tomter bebyggda. Under de efterföljande decennierna byggdes flera hus på med nya våningar och åren 1905 och 1928 ersattes två av husen med modernare affärshus, men därefter har inga nya byggnader tillkommit. Flera gårdar har bevarad 1800-talskaraktär. Byggnaderna i kvarteret är två till fyra våningar höga och på Kyrkogatan 40 ligger ett av innerstadens få kvarvarande tvåvåningshus. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 30
En bleknad uppstoppad zapatarall.

Zapatarall (Cyanolimnas cerverai) är en 29 cm lång mörk rall, och ensam art i det egna släktet Cyanolimnas. Den har brun ovansida, gråblå undersida, gul näbb med röd bas, vit undergump och röda ögon och ben. Dess korta vingar gör att den nästan är flygoförmögen. Den är endemisk för våtmarker på Zapatahalvön i nordvästra Kuba, där det enda kända boet återfanns i en tuva med agar. Lite är känt om dess föda eller häckning och lätet som tillskrivs zapatarallen kan tillhöra en annan art.

Zapatarallen upptäcktes i mars 1927 av den spanske zoologen Fermín Zanón Cervera i Zapataträsket (Ciénaga de Zapata på spanska). I denna våtmark förekommer ännu en endemisk art, nämligen zapatagärdsmygen (Ferminia cerverai) och området har också gett namn åt zapatasparven (Torreornis inexpectata). På grund av habitatförstöring av dess redan från början begränsade utbredningsområde, dess lilla populationsstorlek, och på grund av predation från introducerade djurarter, bedöms zapatarallen av Internationella naturvårdsunionen ("IUCN") som akut hotad. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 31
Merkurius

Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet och har en omloppstid runt solen på 88 dagar. På grund av sin närhet till solen är den svår att observera från jorden och kan bara ses i gryning eller skymning, men Merkurius har ändå varit känd i åtminstone 3 400 år. Planeten saknar liksom Venus naturliga satelliter (månar).

Man vet relativt lite om Merkurius. Den mesta informationen om planetens yta etcetera samlades in av den första rymdsond som var i närheten, Mariner 10 (1974–1976). Ytan är ganska lik månens då den har relativt många kratrar. Merkurius har ingen atmosfär att tala om, och yttemperaturerna varierar mellan −180 °C i botten av kratrarna vid polerna och +430 °C på de varmaste ställena på solsidan. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 32
Kirby64TheCrystalShardsLogotype.png

Kirby 64: The Crystal Shards är ett plattformsspel utvecklat av HAL Laboratory och utgivet till Nintendo 64. Det är det sjätte huvudspelet i Kirby-serien och är en direkt uppföljare till Kirby's Dream Land 3. Det släpptes 2000 i Japan och Nordamerika och 2001 i Europa, efter en lång utvecklingstid på sammanlagt fem år. 2008 återutgavs det digitalt över hela världen till Virtual Console.

Spelet är det första i Kirby-serien med 3D-grafik och introducerade även ett nytt system för att kombinera de olika attackerna som spelaren kan kopiera från fienderna i spelet. Handlingen kretsar, liksom andra titlar i serien, kring den runda rosafärgade figuren Kirby. När det släpptes fick det ett mestadels gott mottagande där i synnerhet spelsystemet fick bra kritik, medan den korta längden på spelet samt den enkla svårighetsgraden kritiserades. Globalt sålde det över 1,5 miljoner kopior och var särskilt en framgång i Japan. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 33
About a Girl

“About a Girl” är en singel från 1994 av det amerikanska grungebandet Nirvana. "About a Girl", som skrevs av Nirvanas sångare Kurt Cobain, lanserades från början på bandets debutalbum Bleach medan singelversionen släpptes på livealbumet MTV Unplugged in New York. Låten hamnade som bäst på plats 1 i USA, men nådde även upp på topp tio i Australien, Danmark, Finland och Kanada.

"About a Girl" handlar om Cobains dåvarande flickvän Tracy Marander och var Cobains första försök att skriva en kärlekslåt. Han hämtade inspiration till låten av de meningsskiljaktigheter han och Marander hade i sitt förhållande samt av Meet the Beatles!. "About a Girl" var en av få låtar från Bleach som Nirvana fortsatte att uppträda med live under hela sin verksamma tid. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 34
Den engelska Baa, Baa, Black Sheep illustrerad av William Wallace Denslow 1902.

Bä, bä, vita lamm är en barnvisa av Alice Tegnér, som publicerades första gången 1892 i sångsamlingen Sjung med oss, Mamma!. Visan bygger på den engelska barnramsan Baa, Baa, Black Sheep som publicerades 1744. År 1872 översatte August Strindberg ramsan till svenska, med titeln Bä, bä, svarta lam, på uppdrag av Bonniers. Den tonsattes senare av Alice Tegnér, och titeln ändrades till Bä, bä, vita lamm. Från Sverige spred sig sången på 1900-talet även till Norge där den på bokmål är känd som Bæ, bæ, lille lam.

Det engelska originalet från 1744 sjöngs till en variant av Ah! vous dirai-je, Maman, det vill säga samma melodi som Blinka lilla stjärna. Strindbergs text var sannolikt inte tänkt att sjungas alls, medan Alice Tegnér gjorde om Strindbergs/Adelborgs text till sin egen melodi, den som generationer av svenska barn sjungit sedan 1892. En av de tidigaste inspelningarna av Tegnérs sång gjordes på 78-varvsskiva 1926 av Margareta Schönström. I Svensk mediedatabas finns närmare ett 100-tal inspelningar upptagna. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 35
Huvudrollsinnehavaren Rolf Lassgård under presentationen av En man som heter Ove.

En man som heter Ove är en svensk-norsk dramakomedifilm från 2015, i regi och skriven av Hannes Holm. Filmen bygger på Fredrik Backmans roman En man som heter Ove från 2012. Rolf Lassgård spelar titelrollen som Ove, en vresig gammal man som upprättar strikt ordning i sitt radhusområde. När filmen tar vid har Oves fru Sonja dött av cancer och efter ett halvår planerar Ove att följa med henne i döden. Hans självmordsplaner blir dock saboterade när den höggravida Parvaneh (Bahar Pars) med sin familj blir Oves nya grannar. Deras inträde i området förändrar Oves liv.

En man som heter Ove blev en framgång både kommersiellt och hos kritikerna. Med sina 1,7 miljoner biobesökare är filmen den tredje mest sedda svenska filmen i Sverige genom tiderna. Filmen hyllades för sin tragikomiska berättelse och dess skådespel, i synnerhet Rolf Lassgårds rollprestation. Vid Oscarsgalan 2017 var filmen nominerad till bästa icke-engelskspråkiga film och bästa smink, men vann ingen av kategorierna. Filmen tilldelades en European Film Award för bästa komedi och vid Guldbaggegalan 2016 fick den publikpriset och två guldbaggar för bästa mask och smink och bästa manliga huvudroll till Lassgård. En amerikansk nyinspelning med premiär den 25 december 2022 är under produktion under titeln A Man Called Otto, med Tom Hanks i huvudrollen. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 36
Gråsparvshane i sommardräkt

Gråsparv (Passer domesticus) är en fågel i familjen sparvfinkar (Passeridae). Gråsparven är spridd över stora delar av Europa och Asien, men har även av människan introducerats till Amerika, Afrika och Australien och är idag en av världens mest spridda fågelarter. Gråsparven är en kulturföljare och har anslutit sig till människan i över 10 000 år. Världspopulationen uppskattas till ungefär 500 miljoner individer. Gråsparvshanen är lik den närbesläktade pilfinken (Passer montanus) och dessa arter förväxlas ofta. Gråsparven är en flockfågel, och kan även ses i blandflockar med exempelvis pilfink. Under hela året är gråsparven social och mycket av dess beteenden utförs i flock

I Norden och i resten av Västeuropa, har gråsparven traditionellt ansetts vara en illavarslande fågel. På många håll i Sverige fanns talesätt om att gråsparven framkallade oväder eller dödsfall. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 37
Kortklippt svart storpudel.

Pudeln är en hundras från Frankrike. Den finns i fyra storlekar; toypudel, dvärgpudel, mellanpudel och storpudel, som alla räknas till rasgruppen sällskapshundar. I en undersökning 2012/2013 utnämndes pudeln till världens tredje populäraste hundras.

Pudeln var ursprungligen en vattenapporterande jakthund. Den har även använts som tryffelhund och cirkushund men används numera främst som familjehund. Rasen har en lång historia som är gemensam med vattenhundarna; tyskans pudelhund är ursprungligen en översättning av latinets canis aquaticus. Pudeln är känd för sin intelligens och sitt glada lynne. Den är lättlärd och framgångsrik i flera hundsporter såsom agility, lydnadsprov och bruksprovsgrenarna sök och spår.

Pudeln har ibland förknippats med häxkonst och magi. Mest känd är pudeln i Goethes Faust som förvandlas till Mefistofeles. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 38
Karta över de irisktalande områdena på Irland. De platser som nämns i denna artikel är utsatta på kartan

Irisk fonologi varierar från dialekt till dialekt, och språket har inget standarduttal. Dialekterna delas vanligtvis in i tre grupper: ulsteririska, connachtiriska och munsteririska.

Irisk fonologi har studerats som akademiskt ämne sedan slutet av 1800-talet, och flera forskare har publicerat verk om dialekter från samtliga områden där språket talas. På senare tid har även teoretiska lingvister uppmärksammat iriskans fonologi, och flera böcker, artiklar och avhandlingar har publicerats om språket.

En av de viktigaste aspekterna inom irisk fonologi är det att nästan alla konsonanter förekommer i par, med ett ”tjockt” (från engelska: broad) uttal och ett ”tunt” (engelska: slender). Tjocka konsonanter är velariserade, vilket innebär att tungryggen (bakdelen av tungan) dras bakåt och uppåt mot mjuka gommen för att uttala konsonanten. Tunna konsonanter är palataliserade, vilket innebär att tungan pressas mot hårda gommen. Skillnaden mellan tjocka och tunna konsonanter är mycket viktig på iriska, eftersom betydelsen av ett ord kan ändras bereonde på om konsonant uttalas tjockt eller tunt. Till exempel är den enda uttalsskillnaden mellan ”ko” och beo ”levande”, att det förra uttalas med tjockt b, medan det senare är ”tunt”. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 39
Kalkering av en gravyr av John Keats

Ode till en grekisk urna (Ode on a Grecian Urn) är en dikt av den engelska poeten John Keats som skrevs i maj 1819. Dikten är ett av de stora oden som Keats skrev 1819 tillsammans med Ode till en näktergal, Ode till melankolin, Ode till psyket och Ode on Indolence.

De poetiska former som redan existerade var för Keats syfte inte tillräckliga, och han såg sig därför för samlingen tvungen att utveckla odet. Han inspirerades till dikten efter att ha läst två artiklar av den engelska konstnären och författaren Benjamin Haydon, men han hade även kunskap om andra verk om klassisk grekisk konst och hade tillgång till Parthenonskulpturerna. Dessa gjorde honom övertygad om att den klassiska grekiska konsten var idealet, och därför använde han sig av dess grunder när han författade dikten.

Dikten är indelad i fem strofer om tio rader vardera, och utgörs av en berättare som talar om en grekisk urnas utseende. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 40
Simpsons-kortfilmerna

Simpsons-kortfilmerna är en TV-serie bestående av 48 kortfilmer på cirka 1–2 minuter vardera som under tre säsonger 1987–89 var ett inslag i det amerikanska humorprogrammet The Tracey Ullman Show, innan rollfigurerna fick sin egen TV-serie kallad Simpsons.

I kortfilmerna får man följa familjen Simpson som består av Homer, Marge, Bart, Lisa och Maggie. Kortfilmerna skapades av tecknaren Matt Groening, som formgav rollfigurernas utseende och skrev manus till flera av avsnitten. Den första kortfilmen, "Good Night", sändes den 19 april 1987 i USA och den sista kortfilmen, "TV Simpsons", sändes den 14 maj 1989 i USA. De flesta rollfigurernas personligheter är snarlika de som de senare har i Simpsons, dock framställs Lisa som en kvinnlig variant av Bart utan den intelligens hon senare uppvisar i TV-serien.

TV-serien Simpsons skulle senare ha premiär den 17 december 1989 med julspecialen "Simpsons Roasting on an Open Fire". ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 41
Skara Brae, förhistorisk bosättning på Orkneyöarna.

Skara Brae är en förhistorisk bosättning på västkusten av Mainland på Orkneyöarna i Skottland. Bosättningen består av åtta stenhus och beboddes uppskattningsvis mellan 3180 och 2500 f. Kr. Husen är förbundna med passager på ett sätt som gör att bosättningen kan sägas vara den första i området med karaktären av renodlad by. Arkeologerna uppskattar att bosättningen som mest hyste 50–100 personer.

Skara Brae har kallats ”Skottlands Pompeji” eftersom fornlämningen är så välbevarad. Byn upptäcktes genom att den kom i dagen i de svåra stormar som tidvis härjar Orkneyöarna. Det skedde 1850 och sedan 1924.

År 1999 blev bosättningen upptagen på Unescos världsarvslista tillsammans med Maes Howe, Stones of Stenness och Ring of Brodgar under samlingsnamnet Heart of Neolithic Orkney, och är ett av Skottlands fem världsarv. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 42
"Kungsfågel" på svensk; "fuglekonge" på dansk og norsk.

Kungsfågel (Regulus regulus) är en mycket liten tätting. Både dess vetenskapliga namn och dess svenska trivialnamn syftar på kunglighet och anspelar i förlängningen på kungsfåglarnas färgstarka gyllene hjässband. Arten delas in i en rad underarter med stor geografisk spridning som omfattar merparten av Eurasien och öarna i Makaronesien. De norra och östliga häckningsbestånden av kungsfågel är flyttfåglar, och övervintrar längre söderut, medan de sydligare är stannfåglar.

Kungsfågeln är Europas minsta fågel med en längd på cirka 9 centimeter och en vikt på 5–6 gram. Den har grönaktig ovansida, vitaktig undersida och dubbla vingband. Hjässbandets korta fjädrar kan resas till en liten kam och används i uppvisningssyfte under häckningen. Kungsfågelns sång är ett antal upprepade tunna, höga toner. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 43
Universalfräs

En fräsmaskin är en maskin för skärande bearbetning i metall och andra solida material. Den grundläggande idén är att använda ett roterande skärande verktyg, som kan lutas i olika vinklar allt medan arbetsstycket eller verktyget transporteras i längdled, djupled eller höjdled. För att kunna förflytta arbetsstycket på ett stabilt och säkert sätt, sätts det fast på ett bord med profilspår, där skruvförband med motsvarande profilhuvud kan fästa arbetsstycket. I motsats till borrning, där normalt bara borrverktyget förflyttas utefter sin egen axel, har traditionellt fräsens verktyg roterat stationärt och arbetstycket har förflyttas under den skärande bearbetningen. När det gäller moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner används ofta en kombination av rörelser.

De skärande verktygen är ofta gjorda i snabbstål eller hårdmetall och roterar med hög hastighet, upp till flera tusen varv i minuten. De skärande verktygen kan ha olika form och antal skärande eggar, vilka i kombination med dess rotation – och arbetsstyckets förflyttning – skapar en materialavverkande zon. Typiska arbetsuppgifter kan vara plan- eller profilfräsning, håltagning, borrning, försänkning, spårning eller gängning. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 44
Bohus fästning sedd från berget Fontin

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg.

Fästningen har gett namn åt landskapet Bohuslän. Den har under sin 700-åriga historia kontrollerats av Norge, Danmark-Norge och Sverige. Bohus fästning har varit belägrad minst fjorton gånger, men aldrig blivit erövrad i strid. Fästningen är statligt byggnadsminne sedan 1935. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 45
Ester Blenda Nordström omkring 1920, ett år då hon reste på mula över Anderna.

Ester Blenda Nordström (1891–1948) var en svensk journalist och författare. Hon har kallats för Sveriges första undersökande reporter och blev känd när hon 1914 arbetat som piga under en månad och därefter skrev en reportageserie i Svenska Dagbladet om sina erfarenheter.

Under sin levnad hann hon bidra till fällandet av en svensk regering, rädda tusentals svältande under finska inbördeskriget, arbeta ett halvår som nomadlärarinna för samiska barn, rida mula på bergsstigar mellan Argentina och Chile, uppleva jordbävningar i Japan, resa som luffare på godstågens bromsstänger i Amerika, strida för rösträtt tillsammans med Elin Wägner samt delta i en flerårig expedition bland vilda björnar och mullrande vulkaner i Sibirien. Dessutom skrev hon hyllade flickböcker som förändrade hela genren och tydligt inspirerade Astrid Lindgren. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 46
Örebro slott den 8 augusti 2011

Örebro slott är beläget på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Det uppfördes ursprungligen som en försvarsborg, sannolikt i mitten av 1300-talet. Byggherre var troligen kung Magnus Eriksson.

Under Hertig Karls tid byggdes borgen om till ett renässansslott. Det hade redan då till stor del förlorat sin roll som försvarsanläggning. Ytterligare ombyggnationer har ägt rum genom årens lopp. Den senaste större exteriöra förändringen ägde rum i slutet av 1800-talet, då slottet byggdes i en historieromantisk stil. En rad viktiga riksdagar och möten har ägt rum på slottet. Sedan 1764 fungerar slottet som residens för landshövdingen i Örebro län. Örebro slott är statligt byggnadsminne sedan år 1935. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 47
Fasad mot Norra Storgatan.

Henckelska gården är en byggnadsminnesmärkt handelsgård från 1600-talet i Helsingborg. Den har fått sitt namn från handelsmannen Fredrik Wilhelm Henckel som ägde gården i mitten av 1800-talet.

Enligt muntlig tradition ska gården ursprungligen ha byggts 1629 av danske kungen Kristian IV. Gården revs under den danska ockupationen under Skånska kriget och den nuvarande huvudbyggnaden är från 1681. Den uppfördes då i en för tidpunkten traditionell korsvirkesstil, men gården har renoverats och byggts om vid flera tillfällen och gatufasaderna är numera utförda i en mer nyklassisistisk gustaviansk stil.

Gården domineras av huvudbyggnaden i två våningar med sitt höga valmade tegeltak vilken utgör ett unikt inslag i Helsingborgs stadsbild. Hela gården, tillsammans med det lusthus som ligger på landborgen, blev byggnadsminnesförklarad 1978. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 48
René Descartes, som utvecklade ett materialistiskt conatusbegrepp

Conatus är en term som användes i tidiga psykologiska och metafysiska teorier för att beteckna en inneboende benägenhet hos ett ting att fortsätta existera och i någon mening utöka sig själv. Detta ”ting” kan vara medvetande eller materia, men även en kombination av båda. Över årtusendena har många olika definitioner och behandlingar formulerats av filosofer. De viktigaste av dessa innefattar 1600-talsfilosoferna Descartes, Spinoza och Leibniz, tillsammans med den samtida empiristen Thomas Hobbes. Conatus kan syfta på den instinktiva ”viljan att leva” hos djur eller på diverse metafysiska teorier om rörelser och tröghet. Begreppet kopplas ofta samman med Guds vilja i en panteistisk syn på naturen. Begreppet kan delas upp i separata definitioner för medvetandet och kroppen, eller till och med särskiljas i fråga om centrifugalkraft eller tröghet.

De tidigaste författarna som diskuterade conatus skrev huvudsakligen på latin, och använde den därför inte bara som en teknisk term utan som ett vanligt ord och i en allmän bemärkelse. Idag används conatus sällan i den tekniska bemärkelsen, eftersom modern fysik använder begrepp som tröghet och bevarande av rörelsemängd som har ersatt det. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 49
Amitabha Buddha (mitten) och hans ledsagande bodhisattvor Mahasthamaprapta (vänster) och Avalokiteshvara (höger)

Rena land-buddhism eller amidism är en riktning eller tradition inom mahayanabuddhismen med rötterna i Indien. Den spreds till Kina och utvecklades till en av de vanligaste mahayanabuddhistiska riktningarna i Östasien och Vietnam. Traditionen finns representerad även inom tibetansk och nepalesisk buddhism.

Traditionen kan översiktligt beskrivas som en samling trosuppfattningar och utövandeformer som syftar till anhängarens återfödelse i buddhan Amitabhas rena buddhafält Sukhavati. Om utövaren återföds där, kommer denne att uppnå ett stadium utan tillbakagång på vägen mot upplysning. Detta sker eftersom Sukhavati är en plats som garanterar upplysning för alla som återföds där. Det är dock inte en plats där utövare blir kvar. När de väl upplysts i Sukhavati, återvänder de som avancerade bodhisattvor eller buddhor till andra världar – inklusive denna värld – för att hjälpa medvetna varelser att befrias från lidandet (samsara). ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 50
Mario Vargas Llosa 2010

Mario Vargas Llosa, född 1936, är en peruansk författare, journalist och politiker. Han är en av de mest inflytelserika bland de författare som slog igenom under den latinamerikanska boomen under 1960- och 1970-talen. Vargas Llosa genombrott kom på 1960-talet med romanerna Staden och hundarna och Det gröna huset, där han riktar kritik mot det peruanska samhället. Flera av hans böcker, bland andra Tant Julia och författaren och Pantaleón och soldatbordellen, har filmatiserats och hans böcker har varit internationellt framgångsrika.

Vargas Llosa har sedan 1980-talet varit aktiv politiker i Peru. Politiskt har Vargas Llosa rört sig från vänster till höger, och ställde upp som presidentkandidat för center-högerkoalitionen Frente Democrático i peruanska valet 1990. 2010 tilldelades han Nobelpriset i litteratur för sin "kartläggning av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag". ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 51
Varuhuset fotograferat från Mannerheimvägen år 2013

Stockmann är en kulturhistoriskt viktig affärsbyggnad och ett varuhus i Helsingfors. Varuhuset är Nordens största och det femte största i Europa. Samtidigt är byggnaden också Stockmannkoncernens värdefullaste, produktivaste och synligaste enhet.

Den k-märkta byggnaden är byggd enligt ritningar av Sigurd Frosterus, som kom på andra plats i en planeringstävling 1916 och byggnadsstilen representerar i huvudsak 1920-talsklassicism. Byggandet började 1921 med basarbyggnaden och det egentliga varuhuset färdigställdes med fyra våningar i mitten av 1920-talet. År 1930 blev slutligen alla åtta våningar klara.

Stockmanns varuhus har förnyats, höjts och förstorats i olika etapper, bland annat med Bokhuset 1969 och Wulffska hörnet 1989. Den nyaste ombyggnaden skedde 2010 då de översta våningarna byggdes till och källarvåningarna byggdes om. Varuhuset har 12 våningar, varav tre ligger under marknivån. ► Läs mer …
Vis - historikk


Uke 52
Taltrast på svensk, måltrast på norsk, sangdrossel på dansk

Taltrast (Turdus philomelos) är en fågel inom familjen trastar som förekommer i stora delar av Palearktis så långt österut som Bajkalsjön. Den har brun ovansida och svartprickig gulvit eller gulbrun undersida. Dess karakteristiska sång, med upprepade musikaliska fraser, har ofta omnämnts i poesi.

Taltrasten häckar i skogar, trädgårdar och parker. Den är delvis flyttfågel och många fåglar övervintrar i södra Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Fastän den inte är hotad globalt sett har allvarliga populationsminskningar skett i delar av Europa, möjligen på grund av förändringar i jordbruksmetoder.

Taltrasten bygger sitt skålformade rede i en buske eller ett träd, men även direkt på marken, och lägger vanligtvis fyra till fem ägg. Den är allätare och har vanan att använda en favoritsten som "städ" för att krossa sniglar mot. ► Läs mer …
Vis - historikk


Ukens artikkel. Arkiv svenske: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022  · 2023