Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/2018

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Wikipedia:Ukens artikkel. Svensk arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018

Uke 1
Ett exempel.

Slaget vid Narva utkämpades i nordöstra Estland den 30 november 1700. Det var ett av de största slagen under stora nordiska kriget mellan 1700 och 1721, och stod mellan en svensk armé under Karl XII och en rysk armé under Charles Eugène de Croÿ.

I februari 1700 inleddes kriget när en allians mellan Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland anföll Sveriges allierade Holstein-Gottorp och de svenska östersjöprovinserna. I oktober landsteg Karl XII i Pernau och samlade en armé på omkring 10 500 soldater, och efter en lång och mödosam marsch anlände svenskarna till Narvas utkanter. Den 30 november beordrade Karl XII sina trupper att omedelbart anfalla den ryska befästningsvallen. Med hjälp av en snöstorm och med vinden i ryggen, vilken samtidigt blåste ryssarna i ansiktet, anföll svenskarna den ryska försvarslinjen på två avsnitt, vilket skapade stor oordning i de ryska leden. Efter en vild flykt undan svenskarna valde den ryska armén att kapitulera, och efter underhandlingar fick de avtåga tillbaka till Ryssland. Omkring 9 000 ryska soldater stupade under slaget, och hela den ryska arméledningen tillfångatogs, medan de svenska förlusterna uppskattades till runt 1 900 soldater.

Med det ryska hotet avvärjt kunde svenskarna vända sin uppmärksamhet mot Sachsen-Polens trupper. Peter den store tog lärdom av slaget och kom att på nytt bygga upp den ryska krigsmakten, som senare kom att erövra Narva år 1704 och under sommaren 1709 besegra Karl XII:s armé i slaget vid Poltava. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 2
De norrländska kungsgårdar som räknas upp i Hälsingelagen var anlagda med regelbundna mellanrum på eller invid gamla centralorter längs den förhistoriska kustlandsvägen Norrstigen.

Norrala kungsgård var under medeltiden ett av de sex gods i det svenska Norrland vilka omnämns som en del av sveakungarnas Uppsala öd i Hälsingelagen.

Kungsgården anlades troligen vid 1200-talets slut som ett led i den svenska kronans strävan att skaffa sig ökad kontroll över dessa då självständiga områden. Genom att gården lades intill en större gravhög från järnåldern i en gammal centralbygd anslöt den till en äldre regional maktstruktur. Först 1331 finns belägg för att kronan då betraktade Hälsingland som en del av riket. Från att ha varit kronans tentakel ut mot de självständiga norrländska trakterna och en del av dess tributsystem blev Norrala kungsgård ett centrum för hälsingefogdens organiserade skatteuppbörd och förvaltning.

Det var sannolikt därför som omfattande försvarsanläggningar anlades vid havsinloppen till Norrala på 1300-talet och varför socknen ägde en av de få klövsadelkyrkorna i det medeltida Norrland. Efter att kronan 1454 avyttrat de två andra kungsgårdarna i Hälsingland utsträcktes Norrala kungsgårds förvaltningsområde till att omfatta hela landskapet. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 3
En sen variant av James Watts ångmotor. Maskiner av den här typen drev den industriella revolutionen i Storbritannien och är ett exempel på tillämpad termodynamik.

Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan makroskopiska egenskaper som temperatur, volym och tryck hos termodynamiska system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer. Historiskt har termodynamikens utveckling drivits av önskan att öka verkningsgraden hos tidiga ångmaskiner, framför allt genom det arbete som bedrevs av den franske fysikern Sadi Carnot, ofta kallad termodynamikens fader.

Termodynamiken är en bred vetenskap som ofta delas upp i olika grenar. Huvudsatserna och många av de centrala begreppen är de samma inom de olika disciplinerna, men angreppssätten och användningsområdena skiljer sig. Den klassiska termodynamiken är en makroskopisk disciplin, till stor del baserad på mätningar och erfarenheter. I motsats bygger den statistiska termodynamiken, med grund i kvantmekaniken, på den mikroskopiska naturen hos enskilda atomer och molekyler. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 4
Fasad mot Eddy Avenue, december 2009

Sydneys centralstation (officiellt Central Railway Station) är en järnvägsstation i Australien. Stationen invigdes den 4 augusti 1906 och är den tredje i ordningen att tjäna som Sydneys centralstation, belägen strax norr om de tidigare centralstationerna. De allra flesta av delstatens persontågslinjer utgår från eller passerar genom stationen, vilket gör den till ett nav i delstatens persontrafik. Buss- och spårvagnshållplatser i närheten förstärker dess betydelse för resande. Antalet passagerare per vardag uppgick 2012 till 182 100.

Stationen ritades av Gorrie McLeish Blair, som arbetade under Walter Vernon, och uppfördes i två etapper, 1901–1906 och 1915–1921. En omfattande utbyggnad skedde 1917–1929 (huvudsakligen 1922–1926), då åtta nya perronger byggdes för att sköta stadens växande pendeltågstrafik. 1926 sattes det första eltåget i drift vid stationen. Sedan 1960-talet har stationen varit föremål för upprustningar och restaureringar, med omfattande arbete utfört på 1980- och 1990-talen inför OS 2000. Den senaste restaureringen, som omfattade stationens tornur, slutfördes 2011. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 5
Hamnen i Mölle.

Mölle är en tätort på Kullahalvön i Höganäs kommun, Skåne med 715 invånare (2010). Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet.

Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna.

Mölle präglas i hög grad av omgivningarna. Samhället ligger vid foten av urbergshorsten Kullaberg som är ett naturreservat. Längst ut på udden ligger Kullens fyr, som är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr. Söder om Mölle ligger Mölle fälad, karaktäriserat öppna strandhedar, som än idag hållas öppna genom bete. Söderut ligger också Krapperups slott. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 6
Invigningen av "Sankt Göran och draken", oktober 1912.

Stockholms fontäner och dammar började anläggas i större omfattning efter 1900-talets början. Den första fontänen även kallad springbrunnen anordnades på 1690-talet i Kungsträdgården men man behärskade inte tekniken att leda och pumpa vatten över längre sträckor och fontänen i Kungsträdgården slutade fungera. Stadens äldsta fungerade fontän är Molins fontän (1873), även den i Kungsträdgården.

Till tidiga fontänskulpturer hör Tors fiske (1903) på Mariatorget och brunnsfontänen på Österlånggatan som är en del av skulpturen Sankt Göran och draken på Köpmantorget, den invigdes 1912. Ett exempel på en spegeldamm är den på Strömparterren, som anlades på 1930-talet. Står man på Norrbro och ser österut över Strömparterren speglar sig Carl Milles skulptur Solsångaren (1926) i dammens vatten. I Stockholm finns bara några få av Milles många vattenskulpturer, bland dem den kända Orfeusgruppen utanför Stockholms konserthus och Industrimonumentet utanför KTH.

Inte alla skulpturer fann nåd hos samtiden; Eldhs fontän (1921) kritiserades för sin "falliska karaktär" och Milles Industrimonumentet kallades bland annat soppskål, spottkopp och ful klump. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 7
August Malmström.

August Malmström (1829–1901) var en svensk konstnär och professor vid Konstakademien 1867–1894 och dess direktör 1887–1893. Attraherad av göticismen hämtade han med förkärlek motiv från nordisk mytologi.

Han var även mycket uppskattad för sina landsbygdsmotiv med barn. Hans mest kända målning är «Grindslanten», som liksom många andra av hans bilder spreds ut över Sverige via de stora familjetidskrifterna. Han var en flitig illustratör och arbetade för flera olika tidningar och bokförlag. Han gjorde bland annat illustrationer till böckerna Frithiofs saga och Fänrik Ståls sägner. Malmström ritade också serviser för Gustavsberg, formgav möbler och verkade som mönstertecknare. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 8
Kullaberg med Kullens fyr.

Kullaberg är en bergskam, belägen längst ut på halvön Kullen i nordvästra Skåne, och naturreservatsbildningar som ligger på och i anslutning till Kullaberg.

Bergskammen (och reservaten) sträcker sig från Kullanäs (vid Kullens fyr) i nordväst till Arild i sydöst, en sträcka på knappt 8 km. Kullaberg är som bredast 1½ km vid Kockenhus och Björkeröd. Kullaberg når en högsta höjd av 187,5 m vid Håkull. Mot Skälderviken är kustbranterna särskilt höga, som mest drygt 60 m. Berget korsas av tvärgående sprickor och genom havets nötning har det på många håll bildats grottor, vikar och dalar. Vid stranden ses raukar och stenpelare. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 9
Watchmen

Watchmen är en amerikansk action-/thrillerfilm med superhjältetema från 2009 i regi av Zack Snyder. Filmen bygger på den tecknade serien/serieromanen Watchmen (1986–1987), skriven av Alan Moore och illustrerad av Dave Gibbons. Filmen utspelar sig i en alternativ historia år 1985, då kalla kriget var som mest aktuellt, och i filmen har en grupp maskerade och pensionerade vigilanter börjat undersöka en konspiration som är riktad mot dem, då de plötsligt upptäcker något större och mer hotfullt som de måste hantera.

Filmen fick blandad kritik från recensenterna; vissa hyllade det unika och mörka sättet filmen visade upp superhjältarna på, medan andra ansåg att detta bara förlöjligade filmen. Kritik riktades också mot filmens längd, att den följde serieromanen nästan ordagrant och det faktum att filmen fick en restricted-klassificering ("R-rating") i USA. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 10
Lev Gumiljov 1934.

Lev Gumiljov (1912–1992) var en sovjetisk historiker, etnolog, arkeolog, orientalist, författare och översättare. Han var son till de berömda poeterna Nikolaj Gumiljov och Anna Achmatova. Lev Gumiljov arresterades sammanlagt fyra gånger. Efter partikongressen i 1956 blev han frigiven och rehabiliterad.

Lev Gumiljov skrev och försvarade två doktorsavhandlingar, en i historia och en i geografi. Gumiljovs stora bidrag till vetenskapen anses vara teorin om Eurasiens periodiska väta och att han populariserade nomadernas historia. I sin historiska forskning höll Gumiljov fast vid idéer som stod eurasianismen nära. Gumiljovs åsikter gick långt utanför ramarna för vedertagna vetenskapliga uppfattningar och väckte debatt och häftiga diskussioner bland historiker, etnologer och andra.

Vladimir Putin har sedan sin tredje presidentperiod citerat och visat att han ansluter sig till Gumiljovs teorier om passionarnost och eurasianismen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 11
Emil i Lönneberga säger söppe, inte soppa.

Svenskans tionde vokal är ett vokalfonem, som allmänt funnits i nysvenska, och fortfarande finns i vissa nusvenska språkliga varieteter. Tionde vokalen har inte lyckats hävda sig i talad och skriven standardsvenska.

Det finns tre orsaker till att vokalfonemet blivit ovanligare. För det första började detta ljud spontant sammanfalla med å‑ljudet i vissa trakter. För det andra påskyndades sammanfallet med å genom stigmatisering av det tionde vokalljudet. För det tredje har vokalljudet inte haft någon bokstav i alfabetet.

Andra föreslagna namn på tionde vokalen är ”ö‑haltigt å‑ljud” och ”ô‑ljud”. I tillfälliga ortografier, som försöker återge talad svenska, skrivs detta fonem ofta ⟨ô⟩ eller ⟨ö⟩: »En gör så gôtt en kan!« (Ralf Edström) og »Anners vet en inte att dä ä söppe.« (Emil i Lönneberga). Läs mer…
Vis - historikk


Uke 12
Fasad mot väster, fasad mot öster och barockträdgården.

Drottningholms slott är ett kungligt slott beläget på Lovön i Mälaren, väster om Stockholm. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia har sedan 1981 sin officiella bostad i slottets södra länga.

Drottningholms slott räknas till den svenska stormaktstidens förnämsta slottsbyggnader och är Sveriges bäst bevarade kungliga slott. På slottsområdet finns förutom slottet ett flertal byggnader och områden som Kina slott, Drottningholms slottsteater med Teaterplanen dessutom Lilla Kina, Hemmet, Götiska tornet, Drottningholmsmalmen samt Canton. Trädgårdsanläggningarna består av en barockträdgård och en engelsk park. Parken och slottsbyggnaden är till stora delar öppna för besökare, men vissa delar är avspärrade för allmänheten eftersom de disponeras av kungafamiljen. Drottningholms park och byggnader besöks årligen av uppskattningsvis 700 000 personer från Sverige och utlandet.

Slottsområdet med huvudbyggnaden, slottsteatern, Kina slott, Kantongatan, parkerna och malmen blev 1991 ett av Unescos världsarv och var då Sveriges första objekt på världsarvslistan. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 13
Albert Lindhagens plan för Södermalm i Stockholm år 1866

Stadsplanering i Stockholm kom igång på 1620-talet, menat som en medveten övergripande planering. Innan dess växte det medeltida Stockholm, som huvudsakligen omfattade Stadsholmen, mer eller mindre fritt. Först med Sveriges tid som stormakt och Stockholms utnämnande till rikets huvudstad 1634 började en systematisk reglering av staden. I likhet med arkitekturen har idéerna hämtats från Europa och USA och sedan anpassats till stockholmska förhållanden.

Stockholms stadsplanering har präglats av tre stora regleringar: Flemings rutnät på 1600-talet, Lindhagens stadsplaner på 1800-talet och Yngve Larssons Norrmalmsreglering på 1900-talet. Alla hämtade sina idéer från sin tids stora stilriktningar inom konsten och arkitektuten: renässansen, klassicismen och modernismen, och alla tre lämnade tydliga spår i stadens stadsbild efter sig. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 14
Foto av Halleys komet från 1910.

En komet är en mindre himlakropp som kretsar runt solen. När den befinner sig tillräckligt nära solen framträder en synlig koma (atmosfär) eller en svans vilka båda främst uppstår på grund av effekten från solstrålning på kometkärnan. Kometkärnor är svagt sammanhållna samlingar av is, stoft och mindre stenpartiklar. Kärnan mäter mellan från några få km till tiotals km tvärs över.

Kometernas omloppsbanor kan variera tidsmässigt allt från en periodisk omloppstid av några få år till hundratusentals år, samtidigt som vissa bara passerar genom den inre delen av solsystemet en enda gång, innan de fortsätter ut i den interstellära rymden. Asteroider består av silikater (sten) och metaller rakt igenom, medan kometer består mest av fruset vatten och frusna gaser. Kometer lämnar en svans av fragment efter sig. Om kometens bana passerar jordens bana kan det sedan uppstå meteorregn, då jorden passerar genom svansen av fragment. Kometer särskiljs från asteroider genom att de har en koma eller en svans, även om mycket gamla kometer som har förlorat allt sitt flyktiga material kommer att likna asteroider. Det har totalt upptäckts 4 329 kometer (augusti 2011), av vilka drygt 500 är kortperiodiska. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 15
Hans-Adolf Prützmann 1934

Hans-Adolf Prützmann (1901–1945) var en tysk SS-Obergruppenführer, general i Waffen-SS och ledamot av den tyska riksdagen.

År 1941 utsågs Prützmann till SS- och polischef i Baltikum och Vitrutenien, och var därigenom inblandad i förintelsen i området. I november samma år fick han som SS- och polischef ansvar för det område som motsvarar nuvarande Ukraina. 1943 blev han befordrad till högste SS-och polischef i Ukraina. Prützmann kom därmed att behärska hela Ukrainas territorium från 1941 till 1944 och var ansvarig för det förintelseprogram som förövades av Einsatzgruppen, Sicherheitsdienst, Ordnungspolizei och ukrainska milisstyrkor på judar, slaver, politiska kommissarier, partisaner och politiska motståndare. Med Kampfgruppe Prützmann stred han 1944 på östfronten och tilldelades Tyska korset.

Kort efter andra världskrigets slut, den 21 maj 1945, begick Prützmann självmord i brittisk fångenskap i Lüneburg. Följaktligen kom han aldrig att ställas inför rätta. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 16
Arganträd

Arganträd (Argania spinosa) är en växt i familjen sapotillväxter (Sapotaceae). Trädet växer naturligt i sydvästra Marocko och i ett område nordväst om Tindouf i sydvästra Algeriet.

Unesco anser att arten är hotad och upprättade 1998 ett biosfärreservat, med namnet Arganeraie, i och omkring Sous-Massa nationalpark. Målet är att bevara arten och att bedriva forskning kring trädets användningsområden. Traditionellt används den även i medicinskt syfte mot olika hudåkommor. Fruktkött och bladverk ger föda åt boskap, särskilt getter. Dess timmer och ved har länge använts av lokalbefolkningen och träet är hårt och hållbart. Träden ger även skugga och har en viktig roll i ekosystemen och för att motverka jorderosion. Arganträdet är idag den enda arten i familjen sapotillväxter som växer i den subtropiska zonen. Alla andra arter i familjen hör hemma i den tropiska zonen. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 17
Orakelbensskrift från kung Wu Dings regeringstid

Orakelbensskrift (forenklet kinesisk: 甲骨文; pinyin: jiǎgǔwén) är en forntida stil av det kinesiska skriftspråket och en del i ursprunget till kinesisk kalligrafi. Stilen har fått sitt namn av att texten är inristad i så kallade orakelben.

Orakelben användes i det antika Kina för att göra spådomar som utlästes ur sprickformationerna efter att orakelbenen spräckts av upphettning. Orakelbensskriften användes huvudsakligen från omkring 1250 f.Kr. till 1046 f.Kr. under Shangdynastin. Skriften levde även till viss del kvar under efterföljande Zhoudynastin fram till att den försvann på 700-talet f.Kr. i takt med att spåmetoderna från I Ching började användas. Orakelbensskriften representerar det äldsta kända kinesiska skriftspråket, även om det finns äldre fynd av fristående skrivtecken. Orakelben har haft en mycket stor betydelse för arkeologer och historiker och är den äldsta skriftliga dokumentationen om den kinesiska historien. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 18
Madeiraduva

Madeiraduva (Columba trocaz) är en duva endemisk för ön Madeira. Den är huvudsakligen jämngrå med rosalilaskimrande bröst. Dess skimrande silvergrå halsfläck, avsaknaden av vita tvärband på vingovansidan och annorlunda stjärtteckning skiljer den från ringduvan, som är dess närmsta släkting.

Madeiraduvan är en sällsynt stannfågel som häckar i Madeiras laurisilvaskog, som är en typ av bergsskogar med åretruntgröna lagerträd. Den bygger ett bo av grenar, som ser slarvigt hoprafsat ut, och lägger vanligtvis ett vitt ägg per häckningssäsong. Populationen minskade kraftigt efter människans kolonisering av ögruppen, och arten försvann helt ifrån ön Porto Santo. Största orsaken till minskningen var habitatförstörelse på grund av skogsavverkning. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 19
Ett kollage med några av Stockholms torn- och byggnadsur.Upptill: Stockholms stadshus, Postgirot, Svenska Lifs hus Mitten: Sankt Jacobs kyrka, Åhléns City, Tornbergs ur Nertill: Engelbrektsplan 2, Högalidskyrkan, Klara kyrka.

Stockholms torn- och byggnadsur har en historia som går tillbaka till medeltiden, då kyrkurens slagverk signalerade hel-, halv-, och kvartstimme genom slag på en klocka. Tornur saknade då fortfarande urtavla och visare som angav en exakt tid. Storkyrkan i Stockholm erhöll sitt första tornur 1471, men då rörde det sig om ett slagur för timslag. Slottet Tre kronor hade slagverk för fjärdedelstimmar, som förstördes vid slottsbranden 1697.

På 1700-talet blev Christopher Polhem känd för sina tornur samt golv- och väggur. Ett av hans urverk stod i Maria Magdalena kyrkas tornur och återfinns idag i Tekniska Museet i Stockholm. En mytomspunnen urmakare var Johan Tinglöf, som år 1783 färdigställde tornuret för Ekshärads kyrka. Vid 1800-talets slut fanns enbart två större tillverkare av mekaniska verk till torn- och byggnadsur i Stockholm: Linderoth och Tornberg. På 1910-talet kom de första elektriska urverken för tornur. Produktionen av mekaniska tornur minskade kraftigt och tornursverkstaden på Linderoths urfabrik lades ner 1942. Läs mer…
Vis - historikk


Uke 20

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 20, 2018
Vis - historikk


Uke 21

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 21, 2018
Vis - historikk


Uke 22

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 22, 2018
Vis - historikk


Uke 23

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 23, 2018
Vis - historikk


Uke 24

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 24, 2018
Vis - historikk


Uke 25

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 25, 2018
Vis - historikk


Uke 26

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 26, 2018
Vis - historikk


Uke 27

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 27, 2018
Vis - historikk


Uke 28

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 28, 2018
Vis - historikk


Uke 29

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 29, 2018
Vis - historikk


Uke 30

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 30, 2018
Vis - historikk


Uke 31

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 31, 2018
Vis - historikk


Uke 32

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 32, 2018
Vis - historikk


Uke 33

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 33, 2018
Vis - historikk


Uke 34

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 34, 2018
Vis - historikk


Uke 35

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 35, 2018
Vis - historikk


Uke 36

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 36, 2018
Vis - historikk


Uke 37

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 37, 2018
Vis - historikk


Uke 38

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 38, 2018
Vis - historikk


Uke 39

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 39, 2018
Vis - historikk


Uke 40

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 40, 2018
Vis - historikk


Uke 41

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 41, 2018
Vis - historikk


Uke 42

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 42, 2018
Vis - historikk


Uke 43

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 43, 2018
Vis - historikk


Uke 44

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 44, 2018
Vis - historikk


Uke 45

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 45, 2018
Vis - historikk


Uke 46

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 46, 2018
Vis - historikk


Uke 47

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 47, 2018
Vis - historikk


Uke 48

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 48, 2018
Vis - historikk


Uke 49

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 49, 2018
Vis - historikk


Uke 50

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 50, 2018
Vis - historikk


Uke 51

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 51, 2018
Vis - historikk


Uke 52

Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 52, 2018
Vis - historikk


Wikipedia:Ukens artikkel. Svensk arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018