Wikipedia:Underprosjekter/Kulturminner/Dugnad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forsiden   Ressurser   Dugnad   Diskusjon   Deltakere   Nynorsk   Riksantikvarens satsning   WLM 2014
Kulturminneprosjektet

Ønskeliste

I denne listen kan alle melde inn forslag til artikler innen kulturminnefeltet som bør opprettes eller oppdateres. Veldig greit hvis listen er alfabetisk. Slett fra listen når artikkelen har nådd et godt nok nivå!

Nye fredninger i 2018
Nye fredninger i 2017
Nye fredninger i 2016


Nye fredninger i 2015


Nye fredninger i 2014


Nye fredninger i 2013

Vurdering av kjerneartikler

Tema Egen artikkel Merknader mars 2013 / Evaluering mars 2014 Bilde Prioritering
Riksantikvaren Ja Middels lang, kort historikk. Tekst virker solid, men kort. Bør gjennomgås med tanke på utvidelser, evt. flere lenker/ 2014: Utvidet, mer historikk, flere lenker. Ja
Kulturminnevern Ja Kort! Feil lenking til svensk «Kulturminnesvård» / 2014: Lite gjort. Ja xxx
Kulturminneforvaltningen Ja Middels lang / 2014: Utvidet (bilde lagt til 10.6.14) Ja x
Kulturminne Ja Merket: Mangler globalt perspektiv. Ganske lang, ujevn kvalitet. En del lenker. Bilde av helleristning med rødfarge byttes ut./2014: Utvidet, flere bilder, ujevn kvalitet, rødmerket helleristningsbilde fremdeles. Ja xxx
Kulturmiljø Ja Middels lang, tekst bør gjennomgås. Har oppdatert liste over fredete kulturmiljøer med lenker + referanse-lenker / 2014: Ujevn kvalitet, ikke utvidet. Ja x
Kulturarv Ja Kort artikkel./ 2014: Ingen store endringer, bør forbedres. Bilde lagt inn 10.6. Ja xx
Arkeologi Ja Lang artikkel. Ikke om forvaltning. Avsnitt om Feltarkeologi i Norge. / Flere lenker, ellers lite endring. Ja
Arkeologi i Norge Nei Utdypende artikkel om dette etterlyses i Arkeologi-artikkelen./ 2014: Artikkel mangler fremdeles xx
Marinarkeologi Ja Én setning. / 2014: Sterkt utvidet, solid kvalitet. Ja
Bygningsvern Ja Kort artikkel./ 2014: Lite endring, ujevn kvalitet. Ja xxx
Byggeskikk Ja Forholdsvis kort artikkel./ 2014: Ingen endring. Ja
Fartøyvern Ja Middels lang artikkel, med vinkling mot frivillig arbeid. Mangler oppdatering./ 2014: Noe utvidet, oppdatert. Ja
Landskapsvern (Områdevern) Ja Viser til Områdevern, lengre artikkel. Bør sjekkes mot kulturminneaspektet. / 2014: Ingen endring. Ja
Kulturlandskap Ja Lengre artikkel, virker solid. Kan sjekkes mot kulturminneaspektet / 2014: Flere lenker lagt til. Ja
Tekniske og industrielle kulturminner i Norge Ja Mangler som egen artikkel. Tekniske kulturminner og industrielle kulturminner nevnt i andre artikler. / 2014: Artikkel opprettet, bør sjekkes. Ja x
Verdensarven Ja Lang artikkel, med lenke til norske steder. Mangler oppdatering./ 2014: Noe oppdatert, bør sjekkes. Har flere lenker. Verdensarven i Norge opprettet som artikkel. Bør sjekkes for oppdatering. Ja x
Arkeologiske kulturminner Ja Opprettet 9. juli. Grei tekst, noe vel teknisk. / 2014: Artikkel opprettet, med bilder. Forholdet arkeologisk kulturminne / automatisk fredet kulturminne kan forklares bedre. Ja x
Automatisk fredet kulturminne Ja Forklart i artikkelen om Fredning / 2014: Kort artikkel opprettet, ok tekst, bilde lagt inn. Ja
Bergkunst Ja Kort / 2014: Små endringer, viser fremdeles rødmalt bergkunst. Ja x
Helleristning Ja Lengre artikkel (fotoene viser helleristninger markert med rødfarge)/2014: Lite endring, fremdeles rødmalt bergkunst. Ja
Verneverdig kulturminne Ja Kort artikkel med tittel: Verneverdig. / 2014: Lite endring, samme tittel. Grei tekst, ingen bilder. 2015: bilder lagt inn Ja
Fredning (kulturminnevern) Ja Lengre, solid artikkel. Sterk juridisk vinkling. Trenger oppdatering, sjekking, utviding («hvorfor freder vi»)/ 2014: Utvidet. Avsnittet om Listeførte kirker hører ikke hjemme under Fredning. Ja x
Fredete kulturminner / bygninger osv. Nei Forklart i artikkelen Fredning (kulturminnevern) / 2014: Som tidligere. Bilder av fredete kulturminner finnes under Fredning. Kanskje bra nok. Ja
Immateriell kulturarv Ja Middels lang artikkel. Trenger oppdatering / 2014: Rettet og oppdatert, bilde lagt til. Ja
Konservering av kulturminner Nei Kort avsnitt i artikkelen med tittel: Konservering. Kunne hatt utdypende artikkel / 2014: Separate artikler lagt inn som forslag. Ja x
Restaurering Ja Middels lang artikkel. Trenger gjennomsyn / 2014: Ingen endring. Ja x
Kulturminneverdier Ja Viser til artikkelen: Verneverdier. Trenger retting / 2014: Middels lang artikkel opprettet, bør sjekkes. Har bilder, litteratur og lenker. Ja xxx
Autentisitet (kulturminnevern) Ja Lengre artikkel, trenger oppdatering./ 2014: Ingen endring. 2015: Bilde lagt til. Ja xx
Skipsfunn Nei Nevnt i andre artikler, ikke forklart. / 2014: Ingen endring. Nei x
SEFRAK Ja Kort artikkel, kanskje lang nok, bør oppdateres./ 2014: Utvidet, forbedret, flere lenker. 2015: Bilder lagt til. Ja x
Kulturminnesøk Ja Kort artikkel, kanskje nok. Bør oppdateres med 2013-tall / 2014: Ingen endring. Nei xxx
Askeladden (kulturminnedatabase) Ja Kort artikkel, kanskje nok. Bør ses på for evt. oppdatering / 2014: Lite endring. Nei xx
NB!-registeret Ja 2014: Artikkel opprettet, bør sjekkes. Nei x
Ordnøkkelen Ja 2014: Ingen endring. 2015: Opprettet
Kultur- og naturreise Ja Middels lang artikkel, solid. Sjekke evt. oppdatering / 2014: Utvidet, ok tekst. Ja
Arealplanlegging Ja Kort artikkel./ 2014: Lite endring. Nei x
Kystkultur Ja Forholdsvis kort, ujevn artikkel, lite leksikalsk. / 2014: Lite endring. Ja xx
Verneplan
Landsverneplan
Nei Egne artikler for Verneplan for vassdrag, ellers bare nevnt i artikler, ikke forklart. / 2014: Lite endring. xx
Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) Nei Nevnt i andre artikler, men ikke forklart. / 2014: Ingen endring. xx
Hensynssone bevaring Ja Middels kort artikkel. Bør ses gjennom. / 2014: Forbedret. Mangler bilde. Nei x
Miljøovervåking Ja Nevnt i andre artikler, ikke forklart. / 2014: Kort artikkel opprettet. Mangler bilde Nei x
Polare kulturminner Nei 2014: Ingen endring. x
Universell utforming – kulturminner Nei Egen artikkel om Universell utforming, men ikke noe om kulturminne-aspektet (unntatt et bilde)/ 2014: Ingen endring ang. kulturminner og UU. Ja xx
Urfolk - kulturminner Nei Egen artikkel om Urfolk, ikke noe om kulturminner. / 2014: Ingen endring. x
Minoriteter – kulturminner Nei Egen, meget kort, artikkel om minoriteter. Ingen artikkel om minoriteter i Norge, da heller ikke om deres kulturminner / 2014: Ingen endring.
Samiske kulturminner i Norge Ja Ingen artikkel om samisk kultur, ikke noe om kulturminner/-vern i artikkelen Samer./ 2014: Artikkel opprettet, med bilde. Ja
Verdiskapingsprogrammet Ja Bare én setning + lenkeliste for pilotprosjektene. Trykkfeil i tittel (Verdiskapningsprosjektet). Bør oppdateres. / 2014: Oppdatert, riktig tittel, med bilde. Ja
Ruiner Ja Generell, lengre artikkel. Bare et par, subjektive setninger om bevaring. Bør gjennomgås./ 2014: Ingen endring ang. bevaring/Norge Ja (ingen norske) x
Stavkirker Ja Lang artikkel + listeartikkel. Ikke noe om stavkirkeprogrammet / 2014: Mangler fremdeles lenke til Stavkirkeprogrammet. Ja x
Konvensjoner:

Granadakonvensjonen
Farokonvensjonen
Verdensarvkonvensjonen

Nei

Ja
Ja

Verdensarvkonsvensjonen omtalt i artikkelen Verdensarven / 2014: Farokonvensjonen under arbeid. Nei xx
Veneziacharteret Ja Én setning om charteret + norsk oversettelse / 2014: Lite endring, mangler bilde. Nei x
Kulturminneloven Ja Kort artikkel, med feil. Bør rettes, utvides, oppdateres / 2014: Utvidet, bør gjennomgås. Nei xxx
Stedsanalyse (DIVE) Nei Nevnt i andre artikler, men ikke forklart. / 2014: Ingen endring. x
Energisparing / fredete / verneverdige bygninger Nei Finnes artikkel med tittel: Effektiv energibruk. Mangler kulturminneaspektet. Kunne vært utdypningsartikkel om dette. / 2014: Ingen endring. x
Konsekvensutredning Ja Kort, mangelfull artikkel / 2014: Utvidet, spesielt lenker. Nei x
International Course on Wood Conservation Technology Nei 2014: Artikkel ikke opprettet. x
Krigsminner Ja Nevnt i andre artikler, ikke forklart / 2014: Ingen endring. 2015: Artikkel opprettet
Fredete fartøy
Vernete fartøy
Verneverdige fartøy
Nei
Nei
Nei
Behandlet i artikkelen: Fartøyvern (fredete båter). Bør sjekkes / 2014: Oppdatert
Ikke behandlet i artikkelen: Fartøyvern / 2014: Ingen endring
Behandlet i artikkelen: Fartøyvern (vernev. skip). Bør sjekkes / 2014: Er sjekket.
Ja xx
Gravminne Ja Artikkel med betydningen «gravmæler», kulturminnelovens definisjon ikke nevnt. / 2014: Ingen endring. Ja x
Kulturminnekriminalitet
Miljøkriminalitet
Ja
Ja
Kort artikkel, kanskje nok? Bør sjekkes om korrekt. 2014: Ingen endring
To setninger. 2014: Ingen endring.
Nei
Nei
xx
Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Vikingtid
Middelalder
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Lengre artikkel. 2014: Utvidet

Forholdsvis kort artikkel. /2014: Lite endring
Lengre artikkel. / 2014: Ingen endring
Lengre artikkel. / 2014: Lite endring
Lengre artikler (Tidlig og Høy- og senmiddelalder) / 2014: Noe utvidet

Ja
ja
ja
ja
ja
Riksantikvarens antikvariske arkiv Nei 2014: Artikkel under arbeid x
Norsk portrettarkiv Nei 2014: Artikkel ikke opprettet x
Liste over kulturminner i Norge (fra Kulturminnesøk) Utvalget bør forklares bedre. Mange kulturminner har ikke egen artikkel eller bilde. / 2014: Ikke endret. Oversiktene over de enkelte kommunene ikke sjekket, her har det sikkert skjedd endel. xx

Oversikter

Kladder

Kategorier