Mal:Shy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

­

Maldokumentasjon


Funksjon[rediger kilde]

Denne malen set­ter inn ­, som er et Unicode-tegn. Et mykt linje­skift eller en myk binde­strek er en «valg­fri» binde­strek - et punkt der et ord kan deles ved slut­ten av en linje, med en syn­lig binde­strek på slut­ten av linjen. Hvor­vidt ordet skal deles avgjøres av nett­leseren, og avhenger av en kombi­nasjon av tekst­layout, heuristikk, bruker­inn­stillinger satt i nett­leseren, og linje­skift-innstillinger i siden som vises. For­skjellige nett­lesere benytter for­skjellig logikk, og noen nett­lesere ignorerer myke linje­skift helt.

Bruk[rediger kilde]

Hvor[rediger kilde]

Når det er god plass på linjen, som f.eks. i vanlig brød­tekst, kan nyttig­heten av myke linje­skift diskuteres. Mykt linje­skift kan se rart ut i VisualEditor og ved redi­ge­ring av wiki­kode.

Mykt linje­skift bør der­for bru­kes med forsiktighet.

I tabel­ler, info­bok­ser, bil­de­tek­ster, eller andre ste­der der lin­jene ikke er så lange, kan myke linje­skift være nyttig. Når man har lange sam­skri­vin­ger på beg­ren­set plass, kan mykt lin­je­skift gjøre lay­ou­ten penere.

Hvordan[rediger kilde]

  • To løs­revne bok­sta­ver som står for seg selv ser ensomme og mal­plas­serte ut. Derfor bør alle ord ha minst tre bok­sta­ver før det første myke linje­skif­tet, og minst tre bok­staver etter det siste.
  • I sam­men­satte ord (kom­po­si­tum) kan du trygt bruke mykt linje­skift mellom ord­ledd, så lenge du over­hol­der trebokstavsregelen.
  • Det er nes­ten aldri vits i å sette mykt linje­skift inn i det før­ste ordet i et avsnitt, med min­dre ordet er eks­tremt langt.
    • Samme med siste ord i avsnit­tet. Det ser ikke bra ut med et halvt ord alene på siste linje. Da er det bedre at hele ordet står alene.
  • I ord som bare består av ett ledd, men med mange stav­el­ser, kan det også noen ganger være nyt­tig. Vis måtehold.
  • I veldig lange sam­men­satte ord kan det være nyt­tig med opp­til flere myke linje­skift i de midt­erste del­ene av ordet.

Eksempler[rediger kilde]

Myke lin­je­skift har blitt brukt rund­hån­det på hele denne mal­doku­men­ta­sjons­siden (mye hyp­pi­gere enn det er anbe­falt å bruke det ellers på Wikipedia). Den føl­gende tabel­len viser også noen lange ord med myke lin­je­skift. Til ven­stre kan man se hvor­dan de ser ut i råtekst, og til høyre hvor­dan resul­ta­tet blir for leseren.

Råtekst Resultat
over{{shy}}buljong{{shy}}terning{{shy}}pakk{{shy}}mester{{shy}}assistent over­buljong­terning­pakk­mester­assistent
lands{{shy}}dels{{shy}}beredskaps{{shy}}fylkes{{shy}}manns{{shy}}embetene lands­dels­beredskaps­fylkes­manns­embetene
nytelses{{shy}}middel{{shy}}arbeider{{shy}}forbund nytelses­middel­arbeider­forbund

Gjør nett­leser­vin­duet smal­ere eller øk skrift­stør­rel­sen for å se effek­ten av dyna­misk bindestrekplassering.