Liste over kinesiske malere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Det følgende er en liste over kinesiske malere og kalligrafer:

pinyin Wade-Giles Tradisjonell kinesisk navn Forenklet kinesisk navn Datoer Kommentarer
An Zhengwen An Cheng-wen 安正文 安正文 1368 Ming-dynastiet
Biān Jǐngzhāo Pien Ching-chao 邊景昭 边景昭 1368 Ming-dynastiet
Biān Shòumín Pien Shou-min 邊壽民 边寿民 16841752
Cao Buxing Ts'ao Pu-hsing 曹不興 曹不兴 0200 3. århundre
Cáo Xuěqín Ts'ao Hsueh-ch'in 曹雪芹 曹雪芹 17151763 Berømt forfatter
Cao Zhibai Ts'ao Chih-pai 曹知白 曹知白 12721355
Chang Shuhong Ch'ang Shu-hung 常書鴻 常书鸿 19041994
Cheng Ji Ch'eng Chi 程及 程及 19122005
Chén Chún Ch'en Ch'un 陳淳 陈淳 14831544
Chen Daofu Ch'en Tao-fu 陳道復 陈道复 14801544
Chen Hong Ch'en Hung 陳閎 陈闳 0618 Tang-dynastiet
Chén Hóngshòu Ch'en Hung-shou 陳洪綬 陈洪绶 15981652
Chén Jìrú Ch'en Chi-ju 陳繼儒 陈继儒 15581639
Chen Lin Ch'en Lin 陈琳 陈琳 1271 Yuan-dynastiet
Chen Lu Ch'en Lu 陳錄 陈录 1368 Ming-dynastiet
Chén Róng Ch'en Jung 陳榮 陈荣 12351262
Chen Yifei Ch'en I-fei 陳逸飛 陈逸飞 19462005 Også moteskaper og filmregissør, bror av Chen Yiming
Chen Zhifo Ch'en Chih-fo 陳之佛 陈之佛 18961962
Cheng Jiasui Ch'eng Chia-sui 程嘉燧 程嘉燧 15651643
Cheng Shifa Ch'eng Shih-fa 程十髮 程十发 19212007
Chéng Zhèngkuí Ch'eng Cheng-k'ui 程正揆 程正揆 16041670
Chéng Suì Ch'eng Sui 程邃 程邃 16051691
Cuī Zǐzhōng Ts'ui Tzu-chung 崔子忠 崔子忠 1600 ? - 1644 [1][død lenke] (kinesisk)
Cuī Bái Tsui Po 崔白 崔白 0960 Song-dynastiet
Dài Jìn Tai Chin 戴進 戴进 13881462
Dai Xi Tai Hsi 戴熙 戴熙 18011860
Dài Xuézhèng Tai Hsüeh-cheng 戴學正 戴学正 19151983
Deng Sanmu Dèng Sǎnmù 鄧散木 邓散木 18981963
Dèng Shírú Teng Shih-ju 鄧石如 邓石如 1644 Qing-dynastiet
Dīng Guānpéng Ting Kuan-p'eng 丁觀鵬 丁观鹏 1644 Qing-dynastiet
Ding Yunpeng Ting Yün-p'eng 丁云鵬 丁云鹏 15471628
Dǒng Qíchāng Tung Ch'i-ch'ang 董其昌 董其昌 15551636
Dǒng Yúan Tung Yüan 董源 董源 0934 ca. 934 - ca. 962
Du Jin Tu Chin 杜堇 杜堇 1368 Ming-dynastiet
Du Qiong Tu Ch'iung 杜瓊 杜琼 13961474
Fàn Kuān Fan K'uan 范寬 范宽 960 Song-dynastiet
Fan Qi Fan Ch'i 樊圻 樊圻 1644 Qing-dynastiet
Fāng Cóngyì Fang Ts'ung-i 方從義 方从义 1271 Yuan-dynastiet
Fei Danxu Fei Tan-hsü 費丹旭 费丹旭 1644 Qing-dynastiet
Fù Bàoshí Fu Pao-shih 傅抱石 傅抱石 19041965 Barnebarn Jenny Pat
Gai Qi Kai Ch'i 改琦 改琦 17741829
Gao Cen Kao Ts'en 高岑 高岑 1644 Qing-dynastiet
Gāo Fènghàn Kao Feng-han 高鳳翰 高凤翰 16831749
Gāo Kègōng Kao K'o-kung 高克恭 高克恭 12481310
Gāo Qípeì Kao Ch'i-p'ei 高其佩 高其佩 16601734
Gao Xiang Kao Hsiang 高翔 高翔 16881753
Gong Kai Kung K'ai 龔開 龚开 12221307
Gōng Xián Kung Hsien 龔賢 龚贤 16181689
Gù Ān Ku An 顧安 顾安 1289 ca. 1289-?
Gù Hóngzhōng Ku Hung-chung 顧閎中 顾闳中 0937 ca. 937 - ca. 975
Gù Kǎizhī Ku K'ai-chih 顧愷之 顾恺之 0345 ca. 345-ca. 406
Gu Zhengyi Ku Cheng-i 顧正誼 顾正谊 1368 Ming-dynastiet
Guan Daosheng Kuan Tao-sheng 管道升 管道升 1271 Yuan-dynastiet
Guo Chun Kuo Ch'un 郭純 郭纯 13701444
Guō Xī Kuo Hsi 郭熙 郭熙 10201090
Hán Gàn Han Kan 韓幹 韩干 0750 706-783
Hong Ren Hung Jen 弘仁 弘仁 16101664 Buddhist munk
Hú Jiéqīng Hu Chieh-ch'ing 胡絜青 胡絜青 19052001
Hu Zao Hu Tsao 胡慥 胡慥 1644 Qing-dynastiet
Hu Zaobin Wu Cho-Bun 胡藻斌 胡藻斌 18971942
Hua Yan Hua Yen 華喦 华岩 1644 Qing-dynastiet
Huang Ding Huang Ting 黃鼎 黄鼎 1644 Qing-dynastiet
Huang Ji Huang Chi 黃濟 黄济 1368 Ming-dynastiet
Huáng Shèn Huang Shen 黃慎 黄慎 16871772
Huáng Quán Huang Chüan 黃荃 黄荃 0903 903-965
Huáng Gōngwàng Huang Kung-wang 黃公望 黄公望 12691354
Huáng Bīnhóng Huang Pin-hung 黃賓虹 黄宾虹 18641955
Ji Kang Chi Kang 季康 季康 1910 slutten av Qing-dynastiet til Aar
Ji Sheng Chi Sheng 計盛 计盛 1368 Ming-dynastiet
Jiāo Bǐngzhēn Chiao Ping-chen 焦秉貞 焦秉贞 1689–1726 [2], [3], [4], [5]
Jiǎng Tíngxí Chiang T'ing-hsi 蔣廷錫 蒋廷锡 16691732
Jin Nong Chin N'ung 金農 金农 16871764
Jīn Tíngbiāo Chin T'ing-piao 金廷標 金廷标 1644 Qing-dynastiet
Jū Cháo Chü Ch'ao 居巢 居巢 18111865
Ju Lian Chü Lien 居廉 居廉 18281904 [6]
Ke Jiusi K'o Chiu-ssu 柯九思 柯九思 12901343 Berømt for sin poesi
Kūn Cán K'un Ts'an 髡殘 髡残 1644 Qing-dynastiet Buddhist munk
Lán Yīng Lan Ying 藍瑛 蓝瑛 15851664
Lěng Mèi Leng Mei 冷枚 冷枚 1644 Qing-dynastiet
Lǐ Chéng Li Ch'eng 李成 李成 0919 919-967
Li Di Li Ti 李迪 李迪 1100 ca. 1100–etter 1197
Lǐ Fāngyīng Li Fang-ying 李方膺 李方膺 16951755
Lǐ Kàn Li K'an 李衎 李衎 12441320
Li Keran Li K'e-jan 李可染 李可染 19071989 Far til Li Xiaoke
Li Rongjin Li Jung-chin 李容瑾 李容瑾 1271 Yuan-dynastiet
Lǐ Shàn Li Shan 李鱓 李鳝 1686?-ca. 1762
Li Shida Li Shih-ta 李士達 李士达 1368 Ming-dynastiet
Li Shixing Li Shih-hsing 李士行 李士行 12821328
Li Song Li Sung 李嵩 李嵩 1190 virksom 11901230
Lǐ Táng Li T'ang 李唐 李唐 10471127
Li Zai Li Tsai 李在 李在 1420 ? - 1431
Liáng Kǎi Liang K'ai 梁楷 梁楷 1127 Sørlige Song-dynastiet
Lín Liáng Lin Liang 林良 林良 14161480
Lin Tinggui Lin T'ing-kuei 林庭珪 林庭珪 1127 Sørlige Song-dynastiet
Liu Haisu Liu Hai-su 劉海粟 刘海粟 18961994
Liu Jue Liu Chüeh 劉玨 刘珏 14091472
Liu Jun Liu Chün 劉俊 刘俊 1368 Ming-dynastiet
Lǚ Jì Lü Chi 呂紀 吕纪 1477-?
Lu Guang Lu Kuang 陸廣 陆广 1271 Yuan-dynastiet
Lù Zhì Lu Chih 陸治 陆治 1368 Ming-dynastiet
Luó Mù Lo Mu 羅牧 罗牧 1622-?
Luó Pìn Lo P'in 羅聘 罗聘 17331799
Luo Zhichuan Lo Chih-ch'uan 羅稚川 罗稚川 1271 Yuan-dynastiet
Ma Lin Ma Lin 馬麟 马麟 960 Song-dynastiet
Ma Shi Ma Shih 馬軾 马轼 1368 Ming-dynastiet
Mǎ Wǎn Ma Wan 馬琬 马琬 1271 Yuan-dynastiet
Ma Yuan Ma Yüan 馬遠 马远 960 Song-dynastiet
Ma Yuanyu Ma Yüan-yü 馬元馭 马元驭 1644 Qing-dynastiet
Méi Qīng Mei Ch'ing 梅清 梅清 1644 Qing-dynastiet
Mi Fu Mi Fu 米芾 米芾 10511107 Kalligraf
Miao Fu Miao Fu 繆輔 缪辅 1368 Ming-dynastiet
Min Zhen Min Chen 閔貞 闵贞 1644 Qing-dynastiet
Mu Qi Mu Ch'i 牧谿 牧谿 1127 Sørlige Song-dynastiet
Ni Duan Ni Tuan 倪端 倪端 14361505
Ni Tian Ni T'ien 倪田 倪田 18551919
Ní Yuánlù Ni Yüan-lu 倪元璐 倪元璐 15931644
Ní Zàn Ni Tsan 倪瓚 倪瓒 13011374
Pán Tiānshòu P'an T'ien-shou 潘天壽 潘天寿 18971971
Pú Huá P'u Hua 蒲華 蒲华 1644 Qing-dynastiet
Pǔ Rú P'u Hsin-yu 溥儒 溥儒 18871963 [7]
Pǔ Xīnyú P'u Hsin-yu 溥心畬 溥心畲 18961963 [8] Mandsjursk, Qing keiserlig
Qí Báishí Ch'i Pai-shih 齊白石 齐白石 18631957 [9]
Qian Du Ch'ien Tu 錢杜 钱杜 1644 Qing-dynastiet
Qian Gu Ch'ien Ku 錢谷 钱谷 1508 - ?
Qián Xuǎn Ch'ien Hsüan 錢選 钱选 12351305
Qiú Yīng Ch'iu Ying 仇英 仇英 1368 Ming-dynastiet
Qu Qianmei Ch'ü Ch'ien-mei 瞿倩梅 瞿倩梅 1956-
Rèn Rénfā Jen Jen-fa 任仁發 任仁发 12541327
Rèn Xióng Jen Hsiung 任熊 任熊 18231857 bror til Ren Yi
Rèn Xūn Jen Hsün 任薰 任薰 18351893
Rèn Yí Jen I 任頤 任颐 18401896 bror til Ren Xiong
Shang Xi Shang Hsi 商喜 商喜 1430 ca. 14301440
Shao Mi Shao Mi 邵彌 邵弥 15921642 Buddhist munk
Shěn Quán Shen Ch'üan 沈銓 沈铨 16821760
Shen Shichong Shen Shih-ch'ung 沈士充 沈士充 1368 Ming-dynastiet
Shěn Zhōu Shen Chou 沈周 沈周 14271509 Lærer til Wen Zhengming
Shèng Mào Sheng Mao 盛懋 盛懋 1271 Yuan-dynastiet
Sheng Maoye Sheng Mao-yeh 盛茂燁 盛茂烨 1368 Ming-dynastiet
Shi Rui Shih Jui 石銳 石锐 1368 Ming-dynastiet
Shí Tāo Shih T'ao 石濤 石涛 16421707
Keiser Song Huizong Sung Hui-tsung 宋徽宗 宋徽宗 10801135
Song Maojin Sung Mao-chin 宋懋晉 宋懋晋 1368 Ming-dynastiet
Song Xu Sung Hsü 宋旭 宋旭 1368 Ming-dynastiet
Sun Junze Sun Chün-tse 孫君澤 孙君泽 1271 Yuan-dynastiet
Sūn Kèhóng Sun K'o-hung 孫克弘 孙克弘 15331611
Sūn Lóng Sun Lung 孫隆 孙隆 1368 Ming-dynastiet
Tang Di T'ang Ti 唐棣 唐棣 1271 Yuan-dynastiet
Tang Yifen T'ang I-fen 湯貽汾 汤贻汾 1644 Qing-dynastiet
Táng Yín T'ang Yin 唐寅 唐寅 14701523 Zi navn er Bohu
Wáng Duó Wang Tuo 王鐸 王铎 15921652 Kalligraf
Wang E Wang O 王諤 王谔 1271 Yuan-dynastiet
Wáng Fú Wang Fu 王紱 王绂 13621416
Wang Guxiang Wang Ku-hsiang 王谷祥 王谷祥 15011568
Wang Hui Wang Hui 王翚 王翚 1644 Qing-dynastiet
Wáng Jiàn Wang Jian 王鑒 王 鉴 15981677
Wáng Lǚ Wang Lü 王履 王履 1332-?
Wáng Miǎn Wang Mien 王冕 王冕 12871359
Wáng Méng Wang Meng 王蒙 王蒙 13081385
Wáng qiucen Wáng Ch'iu-ts'en 王秋岑 王秋岑 19121993
Wáng Shímǐn Wang Shih-min 王時敏 王时敏 15921680
Wang Shishen Wang Shih-sen 汪士慎 汪士慎 1644 Qing-dynastiet
Wáng Wéi Wang Wei 王維 王维 0701 701-761
Wáng Wǔ Wang Wu 王武 王武 16321690
Wang Yi Wang I 王繹 王绎 1330 - ?
Wang Yuan Wang Yüan 王淵 王渊 1271 Yuan-dynastiet
Wang Yuanqi Wang Yüan-ch'i 王原祁 王原祁 1644 Qing-dynastiet
Wáng Xīmèng Wang Hsi-meng 王希孟 王希孟 1100 ?-1120?
Wáng Zhènpéng Wang Chen-p'eng 王振鵬 王振鹏 1271 Yuan-dynastiet
Wang Zhongyu Wang Chung-yü 王仲玉 王仲玉 1368 Ming-dynastiet
Wén Bórén Wen Po-jen 文伯仁 文伯仁 15021575
Wen Jia Wen Chia 文嘉 文嘉 15011583
Wén Tóng Wen T'ung 文同 文同 10181079 Stilnavn: Yuke (与可)
Wén Zhēngmíng Wen Cheng-ming 文徵明 文徵明 14701559 [10], [11], også far til Wen Jia
Wú Bīn Wu Pin 吳彬 吴彬 1368 Ming-dynastiet
Wú Chāngshuò Wu Ch'ang-shuo 吳昌碩 吴昌硕 18441927
Wu Daozi Wu Tao-tzu 吳道子 吴道子 0710 710-780
Wú Dàoxuán Wu Tao-hsan 吳道玄 吴道玄 0685 685-758
Wu Guanzhong Wu Kuan-chung 吳冠中 吴冠中 1919-
Wú Hóng Wu Hung 吳宏 吴宏 1644 Qing-dynastiet
Wú Lì Wu Li 吳歷 吴历 16321718
Wu Shixian Wu Shih-hsien 吳石仙 吴石仙 1644 Qing-dynastiet
Wu Wei Wu Wei 吳偉 吴伟 14591508
Wú Zhèn Wu Chen 吳鎮 吴镇 12801354
Wú Zuòrén Wu Tso-jen 吳作人 吴作人 19081997
Xi Gang Hsi Kang 奚岡 奚冈 1644 Qing-dynastiet
Xià Chǎng Hsia Ch'ang 夏昶 夏昶 13881470
Xia Gui Hsia Kui 夏圭 夏圭 960 Song-dynastiet
Xia Shuwen Hsia Shu-wen 夏叔文 夏叔文 1368 Ming-dynastiet
Xia Yong Hsia Yung 夏永 夏永 1271 Yuan-dynastiet
Xiàng Shèngmó Hsiang Sheng-mo 項聖謨 项圣谟 15971658
Xiāo Yúncóng Hsiao Yün-ts'ung 蕭雲從 萧云从 15961673
Xie Huan Hsieh Huan 謝環 谢环 1370 (ca. 1370-1450)
Xiè Shíchén Hsieh Shih-ch'en 謝時臣 谢时臣 1488-?
Xie Sun Hsieh Sun 謝蓀 谢荪 1644 Qing-dynastiet
Xú Bēihóng Hsü Pei-hung 徐悲鴻 徐悲鸿 18951953 Eldste sønn av Xu Boyang
Xǔ Dàoníng Hsü Tao-ning 許道寧 许道宁 960 Song-dynastiet
Xū Gǔ Hsü Ku 虛谷 虚谷 1644 Qing-dynastiet
Xú Wèi Hsü Wei 徐渭 徐渭 15211593
Xú Xī Hsü Hsi 徐熙 徐熙 0937 937-975
Yan Hui Yen Hui 顏輝 颜辉 1271 Yuan-dynastiet
Yán Lìběn Yen Li-pen 閻立本 阎立本 0650 ?-673
Yang Borun Yang Pojun 楊伯潤 杨伯润 1644 Qing-dynastiet
Yang Jin Yang Chin 楊晉 杨晋 1644 Qing-dynastiet
Yáng Wéizhēn Yang Wei-chen 楊維楨 杨维桢 12961370
Yao Tingmei Yao T'ing-mei 姚廷美 姚廷美 1271 Yuan-dynastiet
Yè Xīn Yeh Hsin 葉欣 叶欣 1644 Qing-dynastiet
Yì Yuánjí I Yüan-chi 易元吉 易元吉 1000 (ca. 1000 - ca. 1064) Berømt for hans malerier av aper
Yuan Jiang Yüan Chiang 袁江 袁江 1644 Qing-dynastiet
Yuan Yao Yüan Yao 袁耀 袁耀 1644 Qing-dynastiet
Yun Shouping Yün Shou-p'ing 惲壽平 恽寿平 16331690
Yu Zhiding Yü Chih-ting 禹之鼎 禹之鼎 16471716
Zeng Jing Tseng Ching 曾鯨 曾鲸 15681650
Zha Shibiao Cha Shih-piao 查士標 查士标 16151698
Zhǎn Zǐqián Chan Tzu-ch'ien 展子虔 展子虔 581 Sui-dynastiet
Zhāng Dàqiān Chang Ta-ch'ien 張大千 张大千 18991983
Zhang Lu Chang Lu 張路 张路 14641538
Zhāng Sēngyáo Chang Seng-yao 張僧繇 张僧繇 0502 502-557
Zhang Shengwen Chang Sheng-wen 張勝溫 张胜温 1163 virksom 11631189
Zhang Shunzi Chang Shun-tzu 張舜咨 张舜咨 1271 Yuan-dynastiet
Zhāng Shūqí Chang Shu-ch'i 張書旂 张书旗 19001957 [12]
Zhang Wo Chang Wo 張渥 张渥 1271 Yuan-dynastiet
Zhāng Xuān Chang Hsüan 張萱 张萱 618 Tang-dynastiet
Zhang Yan Chang Yen 張彥 张彦 1368 Ming-dynastiet
Zhang Yin Chang Yin 張吟 张吟 1644 Qing-dynastiet
Zhāng Zéduān Chang Tse-tuan 張擇端 张择端 960 Nordlige Song-dynastiet
Zhang Zongcang Chang Tsung-ts'ang 張宗蒼 张宗苍 1644 Qing-dynastiet
Zhào Jí Chao Chi 趙佶 赵佶 10821135 keiser Huizong, Song-dynastiet (宋徽宗)
Zhào Mèngfǔ Chao Meng-fu 趙孟頫 赵孟頫 12541322 Kalligraf
Zhao Yong Chao Yung 趙雍 赵雍 1271 Yuan-dynastiet
Zhao Yuan Chao Yüan 趙原 赵原 1271 Yuan-dynastiet
Zhào Zhīqiān Chao Chih-ch'ien 趙之謙 赵之谦 18291884 seglskjærer, kalligraf
Zhao Zuo Chao Tso 趙左 赵左 1368 Ming-dynastiet
Zhèng Xiè Cheng Hsieh 鄭燮 郑燮 16931765 Stilnavn Bǎnqiáo 板橋; ext. links: [13] (kinesisk), [14]
Zhou Chen Chou Ch'en 周臣 周臣 1368 Ming-dynastiet
Zhōu Fǎng Chou Fang 周昉 周昉 0730 ca. 730-800
Zhou Jichang Chou Chi-ch'ang 周季常 周季常 960 Song-dynastiet
Zhou Shuxi Chou Shu-hsi 周淑禧 周淑禧 16241705
Zhou Wenjing Chou Wen-ching 周文靖 周文靖 1368 Ming-dynastiet
Zhou Zhimian Chou Chih-mien 周之冕 周之冕 1368 Ming-dynastiet
Zhū Dā Chu Ta 朱耷 朱耷 16261705 Også kalt Bada Shanren, Buddhist munk
Zhu Derun Chu Te-jun 朱德潤 朱德润 1271 Yuan-dynastiet
Zhu Zhanji Chu Chan-chi 朱瞻基 朱瞻基 13981435 Også keiser Xuande Ming-dynastiet
Zou Yigui Tsou I-kui 鄒一桂 邹一桂 1644 Qing-dynastiet
Zou Zhe Tsou Che 鄒喆 邹喆 1644 Qing-dynastiet

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]