Legeattest

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Legeattest eller legeerklæring er en erklæring fra lege om et medisinsk forhold som kan innebære økte rettigheter for en person, enten som bevis på at personen tilfredsstiller bestemte helsekrav for eksempel for et sertifikat, eller det kan være erklæring om en tilstand eller sykdom som berettiger en dispensasjon for personen.

Det skal alltid fremgå av en legeattest hva attesten skal brukes til.

For en del legeattester er det laget ferdige skjemaer der det både er spørsmål med svarmulighet som avkryssing eller felt for enkle beskrivelser. Dette gjelder legeattester for førerkort for bil/buss/lastebil og for fly, eller sertifikat for dykking, fallskjermhopping, seilflyging, eller tjeneste som sjømann, oljeplattformarbeider.

Mange kommuner har egne skjemaer for legeerklæring spesielt med sikte på å oppdage tuberkulose hos de som skal ansettes i pleie og omsorgssektoren og som lærer og førskolelærer.

Sykemelding og erklæring om arbeidsuførhet til NAV / trygdekontorene er betingelse for å få utbetalt sykepenger utover egenerklæringsdagene.

En del personer får legeerklæring for å slippe å bruke bilbelte. Dette kan være aktuelt ved sykdom eller skade i brystkassen, eller ved spesielle angsttilstander.

En dødsattest og melding om fødsel er viktige for vedlikehold av folkeregisteret og er viktige meldinger i et organisert samfunn.

Det er ikke uvanlig at skoleelever ber om legeattest for å få fravær godkjent som lovlig fravær. Det kan spørres om disse elevene burde ha med en rekvisisjon på legeerklæring fra skolen som kunne være grunnlag for bedre formulering og vurdering av legeerklæringen i forhold til aktuelt fravær.

Likningskontorene krever legeerklæring dersom en skattyter vil ha fradrag fra skattbar inntekt for utgifter på grunn av sykdom. Tidligere måtte alle diabetespasienter ha slik erklæring på grunn av større utgifter på grunn av spesielt kosthold. De siste årene er det ikke gitt fradrag på grunn av kostholdet for diabetes, fordi myndighetene mener at den kosten diabetikerne skal ha er den samme som et vanlig sunt norsk kosthold.

Ved utstedelsen av legeerklæring har legen en kontrollfunksjon overfor pasienten. Dette er en annen funksjon enn behandlerrollen eller funksjonen legen har i andre sammenhenger som pasientens advokat. Fastlegeordningen premierer populære leger ved at flere innbyggere ønsker å stå på den populære legens fastlegeliste. Dette kan komme i konflikt med legens rolle som kontrollinstans ved utstedelse av legeattester.