Hopp til innhold

Kjemikalieregelverket REACH

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
EUs flagg EU-forordning
2006/121/EF
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/121/EF av 18. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer for å tilpasse det til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå
Bakgrunn
EØS-relevant tekst
EØS-komitevedtak 25/2008
Annen lovgivning
Endrer 67/548/EØF
Status: Gjeldende lovgivning

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er en EU-forordning som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen[1]. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produseres. REACH omfatter også detaljerte retningslinjer for risikovurdering av kjemikalier.

Oversikt og innføring[rediger | rediger kilde]

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, og omhandler altså regulering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

REACH-regelverket trådte i kraft i 1. juni 2007 og fases gradvis inn fram mot 2018. Alle stoffer som ble importert eller produsert i mengder over 1000 tonn/år måtte registreres innen 1. desember 2010, stoffer i mengder over 100 tonn/år måtte registreres innen 1. juni 2013 og innen 1. juni 2018 må alle stoffer som produseres eller importeres i mengder over 1 tonn/år registreres. I tillegg måtte stoffer som ble klassifisert som særlig bekymringsfulle registreres innen 2010-fristen.

Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, spiller en sentral rolle i REACH-systemet, og danner ved siden av registrering og godkjenning, utgangspunkt for en omfattende kunnskapsutvikling og utveksling. Norge er med i ECHA på linje med EUs medlemsland.

Virksomheter som produserer eller importerer farlige kjemikalier vil under REACH måtte registrere disse ved ECHA for å få tilgang til EU/EØS-markedet. Målet er at alle kjemiske stoffer etter hvert skal registreres og vurderes gjennom REACH-systemet[2].

Dokumentasjonskrav og evaluering[rediger | rediger kilde]

Kravene til dokumentasjon øker med produksjonsmengde. For alle stoffer som produseres eller importeres i mengder mellom 1 og 10 tonn/år pr. produsent kreves dokumentasjon på stoffets egenskaper, stoffets klassifisering, informasjon om bruk og veiledning om sikker bruk. Kravene til dokumentasjon øker når mengden overstiger henholdsvis 10, 100 og 1000 tonn/år pr. produsent. For de høyere produksjonsnivåene er det krav til at det er gjennomført standardiserte dyreforsøk for å avdekke eventuelle helse- og miljøfarer.

Den innsendte dokumentasjonen vurderes av fageksperter på oppdrag fra ECHA. Dersom den innsendte dokumentasjonen viser uakseptabel risiko for mennesker eller miljø kan bruk av et kjemikalie begrenses gjennom REACH-systemet. Dette skjer enten gjennom at det innføres krav til særskilt godkjenning for bruk av stoffet, eller ved forbud mot produksjon eller import av stoffet i EU/EØS-området[3].

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 30. august 2014. Besøkt 14. september 2014. 
  2. ^ http://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
  3. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 31. august 2014. Besøkt 14. september 2014.