Hopp til innhold

Faresymboler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Faresymbolene er en internasjonal standard som brukes for å formidle særskilte fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø knyttet til kjemikalier. Symbolene er piktogrammer og ideogrammer som anses å være tilnærmet universelt forståelige, lette å oppfatte og lette å huske. I Norge skal kjemiske produkter som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde, ha faremerking på norsk.

Advarselssetninger[rediger | rediger kilde]

Farlige kjemikalier skal også merkes med spesielle advarselssetninger i tillegg til faresymbolene. Det finnes to typer slike advarselssetninger: såkalte risikosetninger eller faresetninger som beskriver farene ved kjemikaliet, og såkalte sikkerhetssetninger som beskriver hvordan det kjemiske produktet skal håndteres på en forsvarlig måte.

Parallelle symboler[rediger | rediger kilde]

Fram mot 2015 innføres et nytt globalt system for merking av farlige kjemikalier i EU/EØS. I denne perioden vil to ulike sett med faresymboler brukes parallelt.

Nye faresymboler fra 2012[rediger | rediger kilde]

I 2010 kom nye faresymboler (piktogrammer) i henhold til EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).[1] I Norge ble dette regelverket innført i 2012. Den nye forordningen bygger på den internasjonale standarden Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).[2]

Disse symbolene skal brukes sammen med varselordene «fare» eller «advarsel» for å gradere faren knyttet til de ulike symbolene.

Faresymbol Farebetegnelse Faresetninger
Eksplosjonsfare Kan eksplodere i kontakt med ild, ved støt eller friksjon.
Brannfarlig Brannfarlige kjemikalier
Gasser under trykk Inneholder gasser under trykk
Oksiderende Kjemikalier som ikke selv nødvendigvis er brennbare, men som kan forårsake eller bidra til, vanligvis ved å avgi oksygen, at andre materialer begynner å brenne.
Giftig Akutt giftig, små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død.
Helsefare Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne, på huden og i luftveiene. Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader, forgiftning eller død.
Etsende Kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller øyne.
Kronisk helsefare Kan forårsake kroniske skader.
Miljøfare Utslipp kan medføre fare for miljøet.

Faresymboler som gjelder fram til juni 2015[rediger | rediger kilde]

Faresymbolene er angitt i Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier ("klass/merk-forskriften").[3] De europeiske faresymbolene for kjemikalier er definert i tillegg II til Direktiv 67/548/EEC (EUs stoffdirektiv).[4]

De er oppdelt i 3 grupper:

Brannfare Helsefare Miljøfare
E Eksplosionsfarlig T+ Meget giftig N Miljøfarlig
F+ Ekstremt brannfarlig T Giftig
F Meget brannfarlig C Etsende
O Oksiderende Xn Helseskadelig Xi Irriterende
Faresymbol
Farebetegnelse
Kjenningsbokstaver Eksempler

Eksplosjonsfarlig
E Trotyl, pikrinsyre, nitroglyserin, C4

Ekstremt brannfarlig
F+ Hydrogen, acetylen, propan

Meget brannfarlig
F Etanol, aceton, bensin

Oksiderende
O Oksygen, kaliumnitrat, hydrogenperoksid

Miljøfarlig
N Mineralsk terpentin, svovelsyre, white spirit

Giftig
T Trotyl, bariumklorid, blydioksid, metanol, svovelsyre

Meget giftig
T+ Nikotin, blåsyre

Helseskadelig
Xn Koffein, etanal, metylenklorid

Lokalirriterende
Xi Klorin, Grønnsåpe

Etsende
C Natriumhydroksid, saltsyre, klor, svovelsyre

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]