Faresymboler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Faresymbolene er en internasjonal standard som brukes for å formidle særskilte fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø knyttet til kjemikalier. Symbolene er piktogrammer og ideogrammer som anses å være tilnærmet universelt forståelige, lette å oppfatte og lette å huske. I Norge skal kjemiske produkter som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde, ha faremerking på norsk.

Advarselssetninger[rediger | rediger kilde]

Farlige kjemikalier skal også merkes med spesielle advarselssetninger i tillegg til faresymbolene. Det finnes to typer slike advarselssetninger: såkalte risikosetninger eller faresetninger som beskriver farene ved kjemikaliet, og såkalte sikkerhetssetninger som beskriver hvordan det kjemiske produktet skal håndteres på en forsvarlig måte.

Parallelle symboler[rediger | rediger kilde]

Fram mot 2015 innføres et nytt globalt system for merking av farlige kjemikalier i EU/EØS. I denne perioden vil to ulike sett med faresymboler brukes parallelt.

Nye faresymboler fra 2012[rediger | rediger kilde]

I 2010 kom nye faresymboler (piktogrammer) i henhold til EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).[1] I Norge ble dette regelverket innført i 2012. Den nye forordningen bygger på et globalt, harmonisert FN-system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).[2]

Disse symbolene skal brukes sammen med varselordene «fare» eller «advarsel» for å gradere faren knyttet til de ulike symbolene.

Faresymbol Farebetegnelse Faresetninger
GHS-pictogram-explos.svg Eksplosjonsfare Kan eksplodere i kontakt med ild, ved støt eller friksjon.
GHS-pictogram-flamme.svg Brannfarlig Brannfarlige kjemikalier
GHS-pictogram-bottle.svg Gasser under trykk Inneholder gasser under trykk
GHS-pictogram-rondflam.svg Oksiderende Kjemikalier som ikke selv nødvendigvis er brennbare, men som kan forårsake eller bidra til, vanligvis ved å avgi oksygen, at andre materialer begynner å brenne.
GHS-pictogram-skull.svg Giftig Akutt giftig, små mengder kan forårsake livsfarlig forgiftning eller død.
GHS-pictogram-exclam.svg Helsefare Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne, på huden og i luftveiene. Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader, forgiftning eller død.
GHS-pictogram-acid.svg Etsende Kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller øyne.
GHS-pictogram-silhouette.svg Kronisk helsefare Kan forårsake kroniske skader.
GHS-pictogram-pollu.svg Miljøfare Utslipp kan medføre fare for miljøet.

Faresymboler som gjelder fram til juni 2015[rediger | rediger kilde]

Faresymbolene er angitt i Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier ("klass/merk-forskriften").[3] De europeiske faresymbolene for kjemikalier er definert i tillegg II til Direktiv 67/548/EEC (EUs stoffdirektiv).[4]

De er oppdelt i 3 grupper:

Brannfare Helsefare Miljøfare
E Eksplosionsfarlig T+ Meget giftig N Miljøfarlig
F+ Ekstremt brannfarlig T Giftig
F Meget brannfarlig C Etsende
O Oksiderende Xn Helseskadelig Xi Irriterende
Faresymbol
Farebetegnelse
Kjenningsbokstaver Eksempler
Hazard E.svg
Eksplosjonsfarlig
E Trotyl, pikrinsyre, nitroglyserin, C4
Hazard FF.svg
Ekstremt brannfarlig
F+ Hydrogen, acetylen, propan
Hazard F.svg
Meget brannfarlig
F Etanol, aceton, bensin
Hazard O.svg
Oksiderende
O Oksygen, kaliumnitrat, hydrogenperoksid
Hazard N.svg
Miljøfarlig
N Mineralsk terpentin, svovelsyre, white spirit
Hazard T.svg
Giftig
T Trotyl, bariumklorid, blydioksid, metanol, svovelsyre
Hazard TT.svg
Meget giftig
T+ Nikotin, blåsyre
Hazard X.svg
Helseskadelig
Xn Koffein, etanal, metylenklorid
Hazard X.svg
Lokalirriterende
Xi Klorin, Grønnsåpe
Hazard C.svg
Etsende
C Natriumhydroksid, saltsyre, klor, svovelsyre

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]