Diskonteringsrente

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Diskonteringsrenten (r) er et risikojustert avkastningskrav som benyttes for å beregne nåverdi (NV) av fremtidige kontantstrømmer. Dette avkastningskravet gir uttrykk for den avkastning eierne av kapital forventer å oppnå på den kapital de har skutt inn i selskapet. Det er nær sammenheng mellom usikkerhet knyttet til fremtidig kontantstrøm og størrelse på diskonteringsrente. Jo mer usikker en fremtidig kontantstrøm er, jo høyere er diskonteringsrenten. Nåverdien av fremtidig kontantstrøm beregnes som følger:

hvor:

– er kontantstrømmen i år t.
– er den opprinnelige investeringsutgiften.
– er levetiden.
– er diskonteringsrenten.