Corpus Aristotelicum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Aristoteles etter Rafael.

Corpus Aristotelicum, det aristoteliske korpus, er skriftene som er reddet over fra Aristoteles. Det handler først og fremst om det som kalles «esoteriske» skrifter – avhandlinger som ikke trenger å ha vært bestemt for videre offentliggjørelse, eller forelesningsmanuskripter og -notater. Det «eksoteriske», offentlig utgitte materialet er for det meste gått tapt, som for eksempel Aristoteles’ dialoger.

Grunnleggende[rediger | rediger kilde]

Overleveringshistorie[rediger | rediger kilde]

Ikke alle verkene man lar inngå i korpuset, skriver seg imidlertid fra stagiritten selv ifølge lærde vurderinger. Det kan for eksempel ha blandet seg inn forvirringer i overleveringen som har forvekslet dem med verker eller nedskrifter av Aristoteles’ elever og tradisjonens senere arvtagere.

(...)

Stedshenvisninger[rediger | rediger kilde]

Man henviser som regel til filosofen med såkalte Bekker-tall, etter pagineringen og spaltene i Immanuel Bekkers Aristoteles-utgave fra 1800-tallet, som er løpende markert i de fleste senere utgaver. Man angir da også tittelen på det aktuelle verket, sedvanlig i forkortet form, samt de tradisjonelle bok- og kapittelnumrene, og hvilke linjer det gjelder i tekstutgaven man til enhver tid bruker (som prinsipielt kan variere ubetydelig), slik som i øvrig omgang med antikke tekster, for eksempel slik:

Aristot. gen. corr. Β (eller 2), 9, 335 a 24–30

for:

Aristoteles, de generatione et corruptione, 2. bok, 9. kapittel; Bekker 335 a og linje 24–30 derfra.

(...)

Tekstoversikt[rediger | rediger kilde]

Emneområde Bekker Tittel Bøker Forf.*
Logikk
(Organon)
1a Kategorier categoriae κατηγόριαι
16a Om fortolkning de interpretatione περὶ ἑρμηνείας
24a Første analytikk analytica priora ἀναλύτικα πρότερα Α–Β
71a Annen analytikk analytica posteriora ἀναλύτικα ὕστερα Α–Β
100a Topikk topica τοπικά Α–Θ
164a Sofistiske gjendrivelser de sophisticis elenchis περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων
Fysikk 184a Fysikk physica φυσικὴ ἀκρόασις Α–Θ
268a Om himmelen de caelo περὶ οὐρανοῦ Α–Δ
314a Om tilblivelse og undergang de generatione et corruptione περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς Α–Β
338a Meteorologi meteorologica μετεωρολογικά Α–Δ
391a Til Alexander om verden de mundo ad Alexandrum περὶ κόσμου πρὸς Ἀλέξανδρον U
402a Om sjelen de anima περὶ ψυχῆς Α–Γ
Parva naturalia
(små fysiske
avhandlinger)
436a Om sans og sansbart de sensu et sensibilibus περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν
449b Om hukommelse og erindring de memoria et reminiscentia περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως
453b Om søvn og våkenhet de somno et vigilia περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως
458a Om drømmer de insomnis περὶ ἐνυπνίων
462b Om spådom ved søvn de divinatione per somnum περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς
464b Om livets lengde og korthet de longitudine et brevitate vitae περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος
467b Om ungdom og alderdom de iuventute et senectute περὶ νεότητος καὶ γήρως
467b Om liv og død de vita et morte περὶ ζωῆς καὶ θανάτου
467b Om åndedrett de respiratione περὶ ἀναπνοῆς
481a Om ånde de spiritu περὶ πνεύματος U
486a Dyrenes historie historia animalium αἱ περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι Α–Κ
639a Om dyrenes deler de partibus animalium περὶ ζῴων μορίων Α–Δ
698a Om dyrenes bevegelse de motu animalium περὶ ζῴων κινήσεως
704a Om dyrenes gange de animalium incessu περὶ πορείας ζῴων
715a Om dyrenes kimvekst (genesis) de generatione animalium περὶ ζῴων γενέσεως Α–Ε
791a Om farger de coloribus περὶ χρωμάτων U
800a Om hørbart de audibilibus περὶ ἀκουστῶν U
805a Fysiognomi physiognomonica φυσιογνωμονικά U
815a Om planter de plantis περὶ φυτῶν Α–Β U
830a Om hørte underligheter mirabilium auscultationes περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων U
847a Mekanikk mechanica μηχανικά O
859a Problemer problemata προβλήματα Α–ΚΑ–ΚΘ, ΛΑ–ΛΗ O
968a Om udelelige linjer de lineis insecabilibus περὶ ἀτόμων γραμμῶν U
973a Om vinders stilling og navn de ventorum situ et nominibus ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι U
974a Om Melissos, Xenophanes og Gorgias de Melisso, Xenophane et Gorgia περὶ Μελίσσου, Ξενοφάνους καὶ Γοργίου U
Metafysikk 980a Metafysikk metaphysica τὰ μετὰ τὰ φυσικά Α–Ν
Etikk og samfunnslære 1094a Den nikomakiske etikk ethica Nicomachea ἠθικὰ Νικομάχεια Α–Κ
1181a Den store etikk magna moralia ἠθικὰ μεγάλα Α–Β O
1214a Den eudemiske etikk ethica Eudemia ἠθικὰ Εὐδήμεια Α–Η
1249a Om dyder og laster de virtutibus et vitiis περὶ ἀρετῶν καὶ κακίων U
1252a Politikk politica πολιτικά Α–Θ
1343a Økonomi oeconomica οἰκονομικά Α–Β O
Athenernes stat** Atheniensium respublica ἡ Ἀθηναίων πολιτεία O
Poetikk og retorikk 1354a Retorikk rhetorica τέχνη ῥητορική Α–Γ
1420a Retorikk til Alexander rhetorica ad Alexandrum ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον U
1447a Poetikk poetica περὶ ποιητικῆς
Fragmenter fragmenta

(*) Forf. = forfattertilskrivelse: O = omstridt eller betvilt. U = formentlig uekte.

(**) Regnes ikke alltid publikasjonshistorisk til corpus Aristotelicum.

Tekstutgaver og oversettelser[rediger | rediger kilde]

Rekkeutgaver[rediger | rediger kilde]

1. bind: Aristoteles Graece. Digitalt: [1], [2], Berlin 1831;
2. bind: Aristoteles Graece. Digitalt: [3], [4], Berlin 1831;
3. bind: Aristoteles Latine interpretibus variis. Digitalt: [5], Berlin 1831;
4. bind: Scholia in Aristotelem, ved Christian August Brandis. Digitalt: [6], [7], Berlin 1836;
5. bind: Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, ved Valentin Rose; Scholiorum in Aristotelem supplementum, ved Hermann Usener; Index Aristotelicus, ved Hermann Bonitz. Digitalt: [8], Berlin 1870.
  • Utgivere i rekken Oxford Classical Texts (OCT), Oxford (kritiske utgaver).
  • Utgivere i rekken Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Teubner), Leipzig (kritiske utgaver).
  • Utgivere og oversettere i rekken Loeb Classical Library (LCL), Harvard (kritiske utgaver, gresk tekst, engelsk oversettelse).
  • Utgivere og oversettere i rekken Philosophische Bibliothek (Felix Meiner Verlag), Hamburg (opptrykk av gresk tekst og apparat fra kritiske utgaver, tysk oversettelse).
  • Oversettere i Vidarforlagets Aristoteles-rekke, Oslo 2006— (norsk oversettelse).
  • Hemlut Flashar, Ernst Grumach (utgivere), Aristoteles. Werke in deutscher Übersetzung, 19 bind, Berlin 1956— (tysk oversettelse).
  • Jonathan Barnes (utgiver), The Complete Works of Aristotle. The revised Oxford translation, 2 bind, Princeton (New Jersey) 1984 (6. opplag 1995) (engelsk oversettelse).
Eldre utgave: William David Ross og John Alexander Smith (utgivere). Digitalt: bind 1: 1a—; bind 2: 184a—; bind 3: 338a—; bind 4: 486a—; bind 5: ~639a—; bind 6: ~791a—; bind 7: 859a—; bind 8: 980a—; bind 9: 1094a—; bind 10: 1252a—, Ath. resp.; bind 11: 1354a—; bind 12: fr., Oxford 1912–1954.

Enkeltutgaver[rediger | rediger kilde]

Wikisource-logo.svg Wikisource: Gresk – originaltekst
Wikisource-logo.svg (en) Wikisource: Engelske oversettelser – Originaltekster
Wikisource-logo.svg (de) Wikisource: Lenker til historiske utgaver, oversettelser – Originaltekster