Wikipedia:Overtagelse av brukernavn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Wikipedia:USURP)
Gå til: navigasjon, søk
Blue check.svg
Snarvei:
WP:SUL

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Den er vedtatt ved en konsensus, og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, må det diskuteres før det gjøres.

Maler relatert
til WP:SUL

(Templates related to WP:SUL)
{{SUL-gjort}}
{{SUL-halvveis}}
{{SUL-venter}}
{{SUL-ikke gjort}}
{{SUL-tidligere}}
{{SUL-melding}}
{{Usurpate}}

Norsk[rediger | rediger kilde]

Overtagelse av brukernavn kan være nødvendig for å gi plass for globale brukernavn. Dette medfører at det kan oppstå konflikter med eksisterende brukere, og disse må løses før flytting kan gjennomføres. Det er ikke automatikk i at det globale brukernavnet har fortrinnsrett, og det er ikke nødvendig å gjennomføre en flytting for at det skal kunne settes opp en global brukerkonto.

Forutsetninger[rediger | rediger kilde]

 1. Det er opprettet en global bruker, og at denne brukeren kan identifiseres som innehaver av kontoen, eller at det er en klar og identifiserbar navnekonflikt mellom brukere som innehar samme brukernavn. (Note: Hvis det globale navnet allerede finnes så må en steward slå sammen kontoene)
 2. Innehaver av den globale brukerkontoen, eller den som ønsker å eie den, må ha en bidragsmasse som er vesentlig større enn brukeren som flyttes.
 3. Brukeren som kan komme til å bli flyttet, må være varslet om påfølgende flytting, minimum fire uker før overtagelsen av brukernavnet, og skal høres som part i saken i tilfelle vedkommende har noen innsigelser.
 4. Kontoer som er mer enn ett år gamle og som er uten bidrag, opprettelse av brukerside er å regne som bidrag, eller som er mer enn ett år gamle og kun er brukt til vandalisme, kan flyttes uten forutgående varsling.
 5. Brukerkontoer som er aktuelle for flytting, skal merkes med en mal, {{subst:SUL-melding}}, som beskriver situasjonen på brukersiden og brukerens diskusjonsside, og man tar kontakt med brukeren på e-post om e-post er registrert.
 6. Det kan senere bli nødvendig å rydde i navnekonflikter, men dette er foreløpig ikke nødvendig; da det er helt uproblematisk med lokale kontoer som kolliderer med det globale navnet.
 7. Der brukeren har en betydelig bidragsmasse, og/eller er en kjent bidragsyter under dette navnet, så bør det finnes svært tungtveiende grunner før det er aktuelt med flytting.
 8. Hvis brukeren har et betydelig antall signerte innlegg i diskusjoner og lignende sider, må det avklares hvilken signaturer som har vært i bruk, og det må vurderes om det er praktisk mulig å endre disse.
 9. Hvis det ikke oppnås enighet mellom partene, kan de be om bindende råd fra en uhildet tredjepart.
 10. Overtatt brukernavn merkes slik at tidligere eier kan finne igjen sin gamle konto.

Gjennomføring[rediger | rediger kilde]

Når partene er hørt, eller det ikke er innkommet klager innen et rimelig tidsrom, kan en byråkrat endre brukernavnet. Det lokale navnet endres først, aktuelle sider i brukerens navnerom flyttes, deretter endres signaturen til brukeren. Først når dette er gjennomført kan innehaveren av det globale brukernavnet overta det lokale brukernavnet.

Forespørsler[rediger | rediger kilde]

Forespørsler legges inn med en mal som identifiserer prosjektet hvor den som forespør har sin hovedkonto, denne brukerens kontonavn og kontonavnet til den som ønskes flyttet. I tillegg skal det oppgis om vedkommende er kontaktet. Hvis vedkommende ikke er kontaktet så blir ikke forespørselen behandlet. Hvis det påstås at vedkommende er kontaktet, og det innkommer klager, så er vedkommende som behandler klagen fri til å be om at endringene rulles tilbake etter eget skjønn.

English[rediger | rediger kilde]

Usurpation of usernames may be necessary to make space for global usernames. This may result in conflicts with existing users, and these conflicts must be solved before an usurpation may be accomplished. The global username does not automatically have priority over other users, and it is not necessary to accomplish an usurpation to be able to make a global username.

Qualifications[rediger | rediger kilde]

 1. There must be a global user account, and this user must be identified as the owner of the account, or it is a clear and identifiable name clash between users who own the same account name. (Note: If the global account already exist, then a steward must merge the accounts)
 2. The owner of the global user account, or the one who wishes to own it, must have a total contribution that is substantially greater than the other user's.
 3. The user that might be usurped, must have been alerted about the following usurpation, at least four weeks before the usurpation, and shall be given due considerations as part if the user has any objections.
 4. Accounts older than one year and without any contributions, creation of a user page is a contribution, or that is older than one year and only has contributed with vandalism, may be usurped without any further warning.
 5. User accounts that someone wants to usurp, should be labeled with a template, {{subst:SUL-msg}}, describing the situation on the user's user page and talk page, and one should contact the user on his or her e-mail if existing.
 6. Later on it may be necessary to clean up in name conflicts, but at the moment it is not necessary; it is not a problem with local accounts colliding with global user names.
 7. Where the user has a significant contribution, and/or is a well-known contributor with that name, weighty arguments will be required before it will be relevant to do any usurpation.
 8. If the user has a significant number of signed contributions on talk pages and similar pages, it will be necessary to clarify which signs that has been used, and it must be taken into consideration if it is possible to change them.
 9. If no consensus is achieved between the two parties, they can ask for binding advices from an unbiased third party.
 10. Moved accounts shall be clearly marked so previous owner can find the old account.

Accomplishment[rediger | rediger kilde]

When the parties has given their arguments, or no objections has been given within a reasonable period, a bureaucrat may change the user name. The local name will first be changed, relevant pages in the user's space will be moved, and subsequently the user's signatur wil be changed. When this is complete, the owner of the global user accout may take over the local user name.

Enquiries[rediger | rediger kilde]

Enquiries may be set by using a template that indentifies the project where the user requesting usurpation has his or her main account, this user's account name and the account name belonging to the user that is desired usurped. Additionally it should be stated if he or her is contacted. If the person concerned is not contacted, the enquiry will not be taken into consideration. If it is claimed that the person concerned is contacted, and complains are received, he or she who receive the complaint will be free to require the changes reverted, after his or hers own judgement.

Mal til bruk / Template to be used[rediger | rediger kilde]

Norsk:

{{Usurpate|lang|globalt navn|lokalt navn|date=<bruker kontaktet dato>}}

English:

{{Usurpate|lang|your global name|your local name (if any)|date=<user contacted date>}}


Maler / Templates[rediger | rediger kilde]

Fire uker frem i tid

{{subst:#time:Y-m-dTH:i:s|<dato og tid fra historikken når melding lagt på brukerside> +4 weeks}}

Eksempel {{subst:#time:Y-m-dTH:i:s|2008-08-25T22:30:43 +4 weeks}} gir 2008-09-22T22:30:43

Arkiv

Key
 •    Done = case closed {{SUL-gjort}}
 •    Usurpation done, rename pending = waiting for the global account to be deleted in order to rename the local account {{SUL-halvveis}}
 •    Waiting = waiting for the owner of the account to respond {{SUL-venter}}
 •    Not done = usurpation not done, reason specified in each case. {{SUL-ikke gjort}}
Please note: No action will be done unless the requester (YOU!) first contact the current holder of the username, by pasting {{subst:SUL-msg}} ~~~~ on the his/her talk page.

Ønskede endringer / Requested changes[rediger | rediger kilde]

Lsj[rediger | rediger kilde]


I have the account Lsj unified on all wikis except French (fr) and Norwegian (no) wikipedias. On those wikis, other Lsj accounts exist, but none of them are active. The French account has zero edits, the norwegian account 1 edit. I wish to usurp the name Lsj on fr and no. 193.10.215.221 29. okt. 2013 kl. 08:38 (CET)

It is now 7 weeks since I posted a usurpation request on the talk page of the local Lsj account. No answer so far. 193.10.215.221 19. des. 2013 kl. 13:52 (CET)
   Done You placed it at the top where I did not spot it. Sorry. Haros (diskusjon) 19. des. 2013 kl. 18:09 (CET)

Alan[rediger | rediger kilde]

Hi. I request User:Alan account usurpation for complete my SUL account. Confirmation diff. Target username inactive since 2006 without editions (0). Informed with standard template. Thanks in advance. --83.213.181.168 2. okt 2013 kl. 13:38 (CEST)

   Done Haros (diskusjon) 19. des. 2013 kl. 18:09 (CET)

Fossekall[rediger | rediger kilde]

Request to usurp local account «Fossekall» and change universal login from «Fosse-kall» to «Fossekall». --Fosse-kall (diskusjon) 5. jul 2013 kl. 14:29 (CEST)

I am not certain of having filled in this form correctly. Bruker:Fossekall has registered on October 16th 2007 on this Wiki, the user has made no contributiones. I have placed a request on user page and sendt an email. I have not received an answer to the email. The account seems not to be in use. Fosse-kall (diskusjon) 18. okt. 2013 kl. 19:43 (CEST)
   Done Haros (diskusjon) 19. des. 2013 kl. 18:08 (CET)

FJUAA[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 08:25 (CEST)

Hurricanefan25[rediger | rediger kilde]

The current "Echo" account should be renamed to make space for a global renaming of this account to that username. Please do not rename this account to Echo yet. Thanks. Hurricanefan25 15. feb 2012 kl. 22:57 (CET)

Sponk[rediger | rediger kilde]

Hello everyone! My name is Sponk and I am mainly active at the German-language Wikipedia project, as well as on Commons. Currently, I am trying to unify my global account. I have left a message on Norsk(e) Sponk's discussion page. Mange hilsener fra Tyskland, en Tysk Sponk ;) 93.222.219.188 2. mai 2010 kl. 09:08 (CEST)
   Done Haros 2. mai 2010 kl. 11:00 (CEST)
Hallo Haros! Thank you very much and thanks indeed for tackling my request so fast! Mange hilsener fra Tyskland, -- den nye Sponk 2. mai 2010 kl. 12:40 (CEST)

Darvin[rediger | rediger kilde]

 •    Waiting The user to be usurpated has a few contributions, of which one is as late as this May; and I can't see that (s)he has been contacted yet. Jon Harald Søby 14. jun 2008 kl. 17:19 (CEST)
  Both Darvin and DarvinUA have got theur email address registered. Darvin may have been contacted that way, but I have no way of verifying that. H92 (d · b · @) 24. jun 2008 kl. 22:52 (CEST)
 •    Waiting until May 30. 2009 -- Hans-Petter 2. mai 2009 kl. 08:40 (CEST)

Bukharin[rediger | rediger kilde]

Hello. I want to usurp: Bruker:Bukharin for global account unification. Bruker:Bukharin has only one (minor) contribution in a stub. I am an active editor at the English WP (en:User:Bukharin). Thankyou very much for your assistance in this matter. Bukharin en 10. jun 2008 kl. 16:54 (CEST)

As per instruction from Nsaa, i've added a subst:SUL-msg tag to Bruker:Bukharin's talk page. Thanks! 14. apr 2009 kl. 21:07 (CEST)

   Waiting until 12. May 2009 -- Hans-Petter 2. mai 2009 kl. 07:27 (CEST)
   Done Haros 12. mai 2009 kl. 20:21 (CEST)

Beria[rediger | rediger kilde]

Hi, I'm agaim. one year ago i request the usupartion of the account Beria and the request have been denied because the bureocrats do not agree that the user was inactive. I asked Jon Harald Søby about what i can do and he said me to wait one year and do the request again. So, I'm here. Teeth.png Béria Lima Msg 2. jun 2009 kl. 22:49 (CEST) PS.:I'm already contact the user in his talk page.

   Done ZorroIII 21. okt 2009 kl. 13:31 (CEST)

Niels[rediger | rediger kilde]

Hi, I'd like to usurp user Niels here. I own the global account Niels, homewiki is nl:User:Niels. I left a message on User talk:Niels, but when reading the comments above, since this is a account from 2005 with no contributions, I don't think a wait is necessary? Best regards, NielsF 17. aug 2009 kl. 00:09 (CEST)

   Done But you will have to join the account Niels here to the global account. Haros 17. aug 2009 kl. 07:18 (CEST)
Done. Tusen takk! Niels 17. aug 2009 kl. 19:40 (CEST)

Ojs[rediger | rediger kilde]

Hi, I want to usurp local user Bruker:Ojs so I can get my is:Notandi:Ojs account globalized (I also have the english en:User:Ojs), the local Ojs is inactive and no contributions, more then 1 year old and I have left a message on his talk page (in danish, but should be comprehendable). Thanks

   Done Haros 22. aug 2009 kl. 09:20 (CEST)

Jt[rediger | rediger kilde]

Hej, I have the global account sv:User:Jt and wish to usurp local account JT which registered 2006 but have no edits. Proof of ownership of global account: my talk page on svwp. Tack på förhand, Jtcommons 14. sep 2009 kl. 15:57 (CEST)

   Done Haros 14. sep 2009 kl. 16:19 (CEST)
Tusen takk! :) / Jt 14. sep 2009 kl. 16:30 (CEST)

Baa[rediger | rediger kilde]

Hello, looking to usurp Bruker:Baa SUL account rename/usurp from recent (or upcoming) usurp at home wiki (en.wiki) identifying diff Treelo 17. des 2009 kl. 06:09 (CET)

No movement yet, any updates please? Treelo 24. des 2009 kl. 11:49 (CET)
   Done Haros 2. jan 2010 kl. 09:56 (CET)

Evangeline[rediger | rediger kilde]

Hei Norske Wikifolk! I am en:User:Evangeline from the English Wiki since 2004, with the global account Evangeline. I am trying to unify my global account. I see that the Bruker:Evangeline seems to have only one edit, almost two years ago, and no recent activity. There is no User Page or Talk Page. I would like to usurp this name if possible.

The links in the template above do not work properly for me. The Global Account Contribs section in the template leads to the Norwegian user's bidrag/contribution, not to mine (which are here: [1]).

Mange takk, og Godt Nytt År! Evangeline.en 2. jan 2010 kl. 07:12 (CET)

   Done Haros 2. jan 2010 kl. 09:58 (CET)

Swift[rediger | rediger kilde]

Der lokale Swift har kun en eneste bidrag som ikke kan sees lenger i artikkelen. Mange takk. --ZmjbS 3. jan 2010 kl. 02:14 (CET)

   Done Haros 3. jan 2010 kl. 11:26 (CET)
Mange takk! --Swift 4. jan 2010 kl. 02:01 (CET)

Sonia[rediger | rediger kilde]

I use the name Sonia on a number of Wikimedia projects. This is my alternate account, as confirmed here. I understand that this username has been used here, but I hope that I can unify my account. Thank you very much for your trouble. openstrings 16. jul 2010 kl. 05:05 (CEST)

   Done. I have moved your alternate account to the new name, thus you need to unify the accounts again. Haros 16. jul 2010 kl. 09:29 (CEST)
Thank you. openstrings 16. jul 2010 kl. 11:16 (CEST)

Lou[rediger | rediger kilde]

Thanks -- Quentinv57 27. aug 2010 kl. 11:24 (CEST)

   Done Haros 4. okt 2010 kl. 19:06 (CEST)

Rambo[rediger | rediger kilde]

I obtain w:en:User:Rambo and other global "Rambo" accounts (details) and I am looking to complete the SUL. Therefore I wish to move the other Rambo account to allow me to create Rambo as my own account. Target username in question has no visible contributions as listed by the SUL tool and here is confirmation of my en.wiki identity. Thanks, Rambo (en.wiki) 3. okt 2010 kl. 19:37 (CEST)

   Done Haros 4. okt 2010 kl. 19:09 (CEST)
Thanks, Rambo 4. okt 2010 kl. 23:32 (CEST)

Lucas[rediger | rediger kilde]

Dear administrators, I'm sysop on italian Wikipedia and user on many other wikimedia project (with more than 30'000 total edits). Considering the username usurpation rules, I would like to take my username here too. I often add images, fix links, and fight inter-wiki spams on no.wikipedia.org as anonym because I cant login with my usual username. The user Lucas has just 2 edits, all in one day, and in 2007. Thanks in advance. --Lucas2 4. okt 2010 kl. 16:15 (CEST)

   Done Haros 4. okt 2010 kl. 19:12 (CEST)
Mange takk ;) --Lucas 4. okt 2010 kl. 19:20 (CEST)

Egil[rediger | rediger kilde]

Jeg er sysop på engelskspråklig Wikipedia og har vært aktiv bruker på ulike wikimedia-prosjekter siden januar 2003, også på norsk wikipedia (men da som bruker egilk). Jeg kan bruke det globale brukernavnet "egil" alle steder bortsett fra på norsk wikipedia, og det hadde vært veldig praktisk om jeg også kunne bruke dette navnet her. Den eksisterende "egil" ser ut til å ha gjort sin siste endring i 2008. På forhånd takk. -- Egilk 11. okt 2010 kl. 14:56 (CEST)

   Waiting 2010-11-08T14:56:00 Haros 11. okt 2010 kl. 15:24 (CEST)
   Done Haros 14. nov 2010 kl. 10:21 (CET)

MaxMax[rediger | rediger kilde]

   Waiting until 2010-11-12T20:43:00 Haros 4. nov 2010 kl. 19:58 (CET)
   Done Haros 14. nov 2010 kl. 10:23 (CET)

Profoss[rediger | rediger kilde]

Jeg var kjent under dette brukernavnet på no.wikipedia siden 2003, men byttet navn til ljalvik rundt 2006 og gikk inn i en periode med mindre bidrag. Det er jeg som er registrert som Profoss på SUL og kunne egentlig tenkt å få tilbakeført det navnet også på no.wikipedia. I 2007 registerte en ny bruker seg på brukernavnet og har hatt varierne grad av redigeringer siden da. Kontaktet bruker på brukersiden hans (han har ikke oppgitt epostaddresse). Ljalvik 7. apr 2009 kl. 15:19 (CEST)

   Waiting until 2009-05-05T15:19:00 Haros 7. apr 2009 kl. 15:52 (CEST)

Akseptert Profoss 7. apr 2009 kl. 21:52 (CEST)

Brukeren «Profoss» heter nå «Profoss (SUL)», brukeren «Ljalvik» heter nå «Profoss». Er det en tanke å vurdere å endre på gamle signaturer?    Done -- Hans-Petter 2. mai 2009 kl. 08:31 (CEST)

Arnef[rediger | rediger kilde]


Hello. I want to usurp: Bruker:Arnef for global account unification. Bruker:Arnef has not contributed at all, but registered over one year ago. I am an active editor at the Swedish WP (sv:Användare:Arnef). (I've added a subst:SUL-msg tag to Bruker:Arnef's talk page.)Thankyou very much for your assistance in this matter.
Användare:Arnef 24. apr 2008

Bruker:Arnef objected    Not done Hans-Petter 2. mai 2009 kl. 07:21 (CEST)

Mamad[rediger | rediger kilde]


Hello. I want to usurp: Bruker:Mamad for global account unification. Bruker:Arnef has not contributed at all, and registered two years ago. I am an active editor at the French WP (fr:Utilisateur:Mamad). (I've added a subst:SUL-msg tag to Bruker:Mamad's talk page.)Thank you very much for your help.

Mamad14. jul 2009 kl. 01:58 (CEST)

   Done Haros 5. aug 2009 kl. 07:17 (CEST)

Tedder[rediger | rediger kilde]

Active on commons and en.wikipedia. User account here seems to not be used. 216.99.212.57 17. jul 2009 kl. 08:37 (CEST)

   Done Haros 5. aug 2009 kl. 07:16 (CEST)

Mgr[rediger | rediger kilde]

Jeg husker icke vis jeg skapte dette kontot. Jeg kann i alle fall icke logge på. 81.170.156.173 4. aug 2009 kl. 23:43 (CEST)

   Done Haros 5. aug 2009 kl. 07:13 (CEST)

Håkon[rediger | rediger kilde]

Jeg kan kanskje ha laget denne kontoen for lenge siden uten å bruke den (med en gammel mailadresse jeg ikke har tilgang til lenger), brukeren har ihvertfall ingen endringer, og jeg vil gjerne overta brukernavnet. 90.149.23.140 30. aug 2009 kl. 16:53 (CEST)

   Done Haros 30. aug 2009 kl. 17:05 (CEST)

Tilla[rediger | rediger kilde]

for SUL.--Tilla2501 2. sep 2009 kl. 12:03 (CEST)

   Done Haros 2. sep 2009 kl. 12:25 (CEST)

Julle[rediger | rediger kilde]

Jag har SUL-användaren Julle (mest aktiv på svenska, men även engelska, commons och småredigeringar här och där på andra språkversioner) och skulle vilja ta över Julle här, som registrerades 2006 och inte har gjort några redigeringar över huvud taget och knyta den användaren till SUL-kontot Julle. /Tsentral 25. sep 2009 kl. 20:59 (CEST)

   Done Haros 25. sep 2009 kl. 21:35 (CEST)

Gus[rediger | rediger kilde]

   Done Haros 27. okt 2009 kl. 22:00 (CET)
Thanks. Gus 28. okt 2009 kl. 01:01 (CET)

Ilya[rediger | rediger kilde]


   Waiting until 2009-11-30T12:00:00 Haros 2. nov 2009 kl. 11:28 (CET)

   Done Haros 15. des 2009 kl. 22:12 (CET)

Christian Hartmann[rediger | rediger kilde]

   Waiting Waiting for confirmation on :pt. Haros 11. jan 2010 kl. 16:03 (CET)

   Done Haros 11. jan 2010 kl. 23:02 (CET)

Sevenseas[rediger | rediger kilde]

I'm looking to add the local account into the global account. The local account was created on 18-11-2008 and has 1 edit 3 years ago on 24-07-2007. Confirmation can be found here. Thanks. Thesevenseas 27. mar 2010 kl. 18:22 (CET)

   Done Haros 27. mar 2010 kl. 20:27 (CET)

NazarK to Nazar[rediger | rediger kilde]

Acknowledgement: en:User_talk:Nazar#SUL_merging. Please also note above in clause 4 that "Accounts older than one year and without any contributions, creation of a user page is a contribution, or that is older than one year and only has contributed with vandalism, may be usurped without any further warning." Hope this qualifies for my case :) Thanks! -- NazarK 24. mai 2010 kl. 15:45 (CEST)

   Done Haros 24. mai 2010 kl. 22:44 (CEST)

Lix[rediger | rediger kilde]

   Done Haros 17. jun 2010 kl. 00:12 (CEST)
Tnx. - Lix 17. jun 2010 kl. 15:00 (CEST)

Salsero[rediger | rediger kilde]

   Done Haros 21. jun 2010 kl. 19:40 (CEST)

Badener[rediger | rediger kilde]

--Brian67 30. jun 2010 kl. 23:08 (CEST)

SlimVirgin[rediger | rediger kilde]

Hi, I'm SlimVirgin from the English Wikipedia looking for help to usurp the above account, so that I can complete my single user log-in. I can't get the template to work, so here are my contribs from the English Wikipedia going back to 2004. The account here was created (here and elsewhere) as part of an effort to cause a problem for me. It's not a genuine account. Many thanks, SlimVirgin1 3. jul 2010 kl. 07:12 (CEST)

   Done Haros 3. jul 2010 kl. 10:06 (CEST)
Many thanks, Haros, much appreciated! SlimVirgin 3. jul 2010 kl. 23:27 (CEST)

Terence[rediger | rediger kilde]

I am en:User:Terence on English Wikipedia and I would like to usurp the inactive username on this wiki as I want to create a SUL account. Thanks. Terence Ong 20. aug 2010 kl. 19:44 (CEST)

   Done Haros 2. okt 2010 kl. 12:32 (CEST)

Olli[rediger | rediger kilde]

Hello, I have global SUL fi:User:Olli , confirmation [2] --80.75.103.165 2. okt 2010 kl. 12:16 (CEST)

and if you have some questions please send email ollinpostit@gmail.com or write to my talkpage fi:Keskustelu käyttäjästä:Olli or use fiwiki email feature fi:Toiminnot:Lähetä sähköpostia/Olli --80.75.103.165 2. okt 2010 kl. 12:19 (CEST)
   Done Haros 2. okt 2010 kl. 12:29 (CEST)
Thank you =) --Olli 2. okt 2010 kl. 16:32 (CEST)

Djlordi[rediger | rediger kilde]

I changed my name already in the home wikipedia (fi-wiki) and en-wiki. --Djlordi 10. okt 2010 kl. 17:26 (CEST)

   Done Haros 10. okt 2010 kl. 19:07 (CEST)
Thank you so much! --Stryn 10. okt 2010 kl. 19:10 (CEST)

Bibi Saint-Pol[rediger | rediger kilde]

Hello, I want to usurp the username Bibi Saint-Pol on WP.no, since this account has no contribution. It would allow me to have a global Wikipedia account. Thanks. -- 213.41.185.173 17. jan 2011 kl. 14:07 (CET)

   Done Haros 17. jan 2011 kl. 14:49 (CET)
Thanks a lot! Bibi Saint-Pol 17. jan 2011 kl. 19:52 (CET)

Massacre[rediger | rediger kilde]

I'm Massacre from ruwiki and I'd like to usurp this account for SUL. 193.201.80.5 9. mar 2011 kl. 04:20 (CET)

   Done Haros 9. mar 2011 kl. 08:38 (CET)
Thanks! Massacre 9. mar 2011 kl. 09:39 (CET)

Hedde[rediger | rediger kilde]

Hi, I use the name Hedde on the Swedish Wikipedia and also as my unified global login, and I would appreciate if I could take over that username on the Norwegian Wikipedia-page too. 85.30.14.189 20. apr 2011 kl. 22:42 (CEST)

   Done Haros 21. apr 2011 kl. 01:55 (CEST)

Ketil[rediger | rediger kilde]

Bruker:Ketil har gjort en håndfull edits på en side i 2004. Har opprettet en talk-side for ham med SUL-melding, i tilfelle han sjekker den regelmessig :-)

   Done Haros 12. mai 2011 kl. 12:39 (CEST)

Berita[rediger | rediger kilde]

Hello, my name is Berita and I am mainly active at the German-language Wikipedia project. Currently, I am trying to unify my global account. Today I have left a message on Berita's discussion page. Pls click here for confirmation of my identity.--84.139.220.77 18. jul 2011 kl. 16:44 (CEST)
   Done Haros 20. jul 2011 kl. 20:26 (CEST)
Thank you!--Berita 20. jul 2011 kl. 20:39 (CEST)

Havard[rediger | rediger kilde]

Eg har brukt user:Havard på en. før, og ønskjer no å bruke denne kontoen for SUL. Bruker:Havard på no. ser ut til å ha vore inne og redigert sist ein gong i 2004. 80.203.115.56 20. jul 2011 kl. 20:09 (CEST)
Lurar òg fælt på korleis eg gjer ei liknande førespurnad på nn. - eg kan ikkje finne noko tilsvarande side der...
Spør en av byråkratene. De har antagelig ikke så stor pågang at de har opprettet noen slik side. Jeg antar dette kommer til å ende med at det ikke kommer noe svar, men ettersom det er ferietid gir jeg litt ekstra tid slik at vedkommende kan få mulighet til å protestere. Haros 20. jul 2011 kl. 20:31 (CEST)
 •    Waiting until September 15. 2011 Haros 20. jul 2011 kl. 20:31 (CEST)
   Done Haros 25. feb 2012 kl. 11:31 (CET)

Joy[rediger | rediger kilde]


Hi. I'm trying to get a unified account and this zero-edit account is in the way. Please move it away. Thanks. en:User:Joy - SUL confirmation --Joy-temporary 1. aug 2011 kl. 10:45 (CEST)

 •    Waiting until August 29. 2011 ZorroIII 1. aug 2011 kl. 19:18 (CEST)
  • Can you please tend to this now finally? I noticed now also that this Joy account here also has some of my old contributions from en: under Spesial:Bidrag/Joy. --Joy-temporary 29. aug 2011 kl. 16:15 (CEST)
  •    Done You have to unify the accounts, as I renamed the temporary account also. The edits that were on the previous account that You mentions are probably from an import of an article from en. I don't know any way to transfer the credit for those. Haros 29. aug 2011 kl. 17:06 (CEST)

Repeat[rediger | rediger kilde]

Hi, I'm Repeat from zh-wiki and I would like to take over this account for SUL. Thanks. -- 60.199.208.1

   Done Haros 5. sep 2011 kl. 09:32 (CEST)

Defender[rediger | rediger kilde]

I am the owner of the global Defender account and I want to usurp the local account, which has made only one edit in 2007, to complete the unification of my login. Here's the confirmation if needed. Thanks in advance, Defender (ptwiktionary)

Hin[rediger | rediger kilde]

I would like to usurp this account in order to complete the unification of my global account. Here is my confirmation of identity. Thank you.--Vankedisi 3. okt 2011 kl. 08:36 (CEST)

   Done; you now have to connect your Hin account to your global account. Jon Harald Søby 3. okt 2011 kl. 08:41 (CEST)
Many thanks for your prompt help. :) --Hin 4. okt 2011 kl. 05:32 (CEST)

Bolin[rediger | rediger kilde]

Hi! I'm the user Bolin on swedish wikipedia. I have registred the global account and would like to take over the username here on norwegian wikipedia too. I have contacted the user who has no edits at all. 92.35.228.222 6. okt 2011 kl. 14:40 (CEST)

   Done Haros 6. okt 2011 kl. 15:26 (CEST)

Alexandria[rediger | rediger kilde]

I wish to usurp this name to allow complete merging of my SUL. Home wiki link: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User%3AAlexandria&action=historysubmit&diff=454395760&oldid=454293598 User page edit: http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Brukerdiskusjon%3AAlexandria&action=historysubmit&diff=9448800&oldid=1660616 216.165.139.220 7. okt 2011 kl. 16:48 (CEST)

   Done Haros 7. okt 2011 kl. 17:36 (CEST)

Mehran[rediger | rediger kilde]


Hi, in order to make my SUL global, can you please do me a favor and change my username to "Mehran" (usurp this)? Beforehand thanks. (Confirmation in home wiki) MehranVB 18. okt 2011 kl. 15:28 (CEST)

   Done Haros 18. okt 2011 kl. 19:17 (CEST)

Bernard[rediger | rediger kilde]


Hi. I am the owner of the Bernard SUL-account and I wish to usurp this account. Here is the confirm. Thanks. Bernard77 24. nov 2011 kl. 17:01 (CET)

   Done Jon Harald Søby 24. nov 2011 kl. 17:37 (CET)

Medic[rediger | rediger kilde]

Hej. Jeg redigerer normalt som da:Bruger:Medic og er i gang med at oprette min SUL-konto. Jeg anmoder hermed om at overtage Bruker:Medic, da denne konto bare har to redigeringer, den første i 2009, den sidste i 2011. Jeg regner mig selv som etableret bruger på da.wiki og mener jeg kan siges at have væsentligt flere bidrag end brugeren på no.wiki. Brugeren er kontaktet med {{SUL-melding}}; jeg kan ikke se at der er angivet en e-mail til kontoen. Tak for hjælpen fra da:Bruger:Medic

   Waiting until 2012-02-15 Haros 21. jan 2012 kl. 19:18 (CET)

   Done Haros 25. feb 2012 kl. 11:19 (CET)

Blues[rediger | rediger kilde]

Hello, I would like to USURP the account to finish my SUL account w:pl:User:Blues. The user at nowiki has only 7 non-significant edits in one article. The diff is here --188.124.171.141 21. jan 2012 kl. 19:06 (CET)
   Done Haros 21. jan 2012 kl. 19:16 (CET)
thanks :) --Blues 21. jan 2012 kl. 19:33 (CET)

Wagner[rediger | rediger kilde]

I would like to usurp the username Wagner, I own the SUL. Confirmation
   Done Haros 2. feb 2012 kl. 21:38 (CET)

Clay[rediger | rediger kilde]

Hello! I want to usurp the username Clay for SUL. Confirmation here. 64.74.212.18 25. feb 2012 kl. 02:20 (CET)
   Done Haros 25. feb 2012 kl. 10:52 (CET)

Madman[rediger | rediger kilde]

Osiris[rediger | rediger kilde]

This might be a long shot. The target username has made 3 contributions, all to articles. Last contribution was made 08:12 28. nov 2004.

I'm an administrator on simplewiki (verify), and I'm quite active in patrolling small wikis for obvious vandalism and following up cross-wiki abuse (my global contribs). It'd be good to be able to be logged into my global account here too, and not have to use an alternative account for these things.

Confirmation link: [3] Osiris 28. apr 2012 kl. 20:14 (CEST)

Can this proceed? :) Osiris (temp) (diskusjon) 6. jun 2012 kl. 08:53 (CEST)
   Done Haros (diskusjon) 6. jun 2012 kl. 16:13 (CEST)

Linnea[rediger | rediger kilde]

This is my SUL account and I would like to use it here too. User here has not done any edits and it's old account.

confirmation: http://meta.wikimedia.org/wiki/Steward_requests/Username_changes#Linnea.40fiwiki

   Done Haros (diskusjon) 6. jun 2012 kl. 16:15 (CEST)

Tow[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 7. jun 2012 kl. 08:13 (CEST)

Farzaneh[rediger | rediger kilde]

I have requested usurpation on enwiki and my target username has an account on nowiki with 0 edits. So I am putting this request so that I can use SUL once my request is approved.

I changed the parameters to the template to what I think is correct, as they made no sense before. Just to clarify: You want to take over the username "Farzaneh" on this wiki? ZorroIII (diskusjon) 26. jul 2012 kl. 17:41 (CEST)
Yes please. And I have already got Farzaneh on a few other wikis and a SUL account for Farzaneh. Please see the confirmation here. --FarzanehSarafraz (diskusjon) 30. jul 2012 kl. 04:44 (CEST)
   Done Jon Harald Søby (diskusjon) 30. jul 2012 kl. 08:46 (CEST)
Thank you! --Farzaneh (diskusjon) 30. jul 2012 kl. 18:31 (CEST)

Rmoen[rediger | rediger kilde]

I would like to request SUL status for global user Rmoen who registered on nowiki with 0 edits.

   Done ZorroIII (diskusjon) 25. okt 2012 kl. 19:38 (CEST)

Filo[rediger | rediger kilde]

For using my account on commons under the same name as my long-time used czech account. The commons account Filo has never been used, but i first need no. user account.

   Done Haros (diskusjon) 14. nov 2012 kl. 20:52 (CET)

Thank you!--Filo (diskusjon) 14. nov 2012 kl. 21:01 (CET)

Wiking[rediger | rediger kilde]

I would like to usurp this nowiki username with zero edits, as it corresponds to my SUL. Thanks! --151.191.175.204 19. nov 2012 kl. 21:45 (CET)

   Done Haros (diskusjon) 19. nov 2012 kl. 21:52 (CET)
Thanks! --Wiking (diskusjon) 19. nov 2012 kl. 23:29 (CET)

Gusta[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 26. nov 2012 kl. 19:32 (CET)

Dj[rediger | rediger kilde]

   Waiting till 2013-01-28T11:56:00. ZorroIII (diskusjon) 31. des 2012 kl. 12:43 (CET)
   Done. The user named Dj has been renamed. ZorroIII (diskusjon) 6. feb 2013 kl. 20:19 (CET)
Thanks! --Dj (diskusjon) 7. feb 2013 kl. 17:38 (CET)

Tine[rediger | rediger kilde]

   Waiting till 2013-02-07T00:00:00 Haros (diskusjon) 10. jan 2013 kl. 21:56 (CET)

May I remind of my request? --Tine.wv (diskusjon) 13. feb 2013 kl. 08:46 (CET)

   Done Cocu (d) 13. feb 2013 kl. 15:53 (CET)

Landau[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 27. jan 2013 kl. 19:33 (CET)
Thank you! - Landau (diskusjon) 27. jan 2013 kl. 23:35 (CET)

Sanyi4[rediger | rediger kilde]

Both "Kontos" and "Sanyi4" belong to me. I would like "Kontos" to be renamed to "Sanyi4", so that I can attach it to my global account. It is important that the current "Sanyi4" be renamed to "Sanyi4 (usurped)", not something else! Confirmation: [4]. Thanks. Kontos (diskusjon) 6. feb 2013 kl. 19:39 (CET)

   Done: User «Sanyi4» renamed to «Sanyi4 (usurped)», user «Kontos» renamed to «Sanyi4». ZorroIII (diskusjon) 6. feb 2013 kl. 20:16 (CET)

Ak[rediger | rediger kilde]

Both accounts alexander.karlstad (registered today) and «ak» at the norwegian project, are mine. Registered with the same email address. If it's possible to just remove «alexander.karlstad» and rename my local «ak» to «alexander.karlstad», that would be great.

Camomila[rediger | rediger kilde]

The SUL confirmation can be found here.

Faizan[rediger | rediger kilde]

   Done ZorroIII (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 18:13 (CEST)

Kelvin[rediger | rediger kilde]

Dear administrators, I'm user on polish Wikipedia and user on many other wikimedia project (with more than 12'000 total edits). Considering the username usurpation rules, I would like to take my username here too. The user Kelvin on Wiki no has just 1 edit (spam), and in 2009. Thanks in advance. Kelvin125 (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 05:53 (CEST)

   Done Haros (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 07:48 (CEST)
Takk så mye! Kelvin (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 10:25 (CEST)

Martin[rediger | rediger kilde]

Dear admins, I am a user on the French Wikipedia under the username Martin. I have worked there for more than 7 years, with a total of almost 25.000 edits. I never had the opportunity to create accounts with the same name because of other contributors with the same username here and there; therefore my username on other projects such as :en or commons is Martin1813. When the SUL were introduced, the SUL User:Martin had been taken by a user from this project Martin, then quite active. For my part, I have been attributed the SUL Martin1813 but, of course, my main account is not linked with this SUL. Then, as you know, the SUL finalisation will automatically rename my french account in the next month, because of the conflict with the SUL and the local name.

I would like to change this and rename my SUL from "Martin1813" to "Martin". But of course, there is a clash with the Norwegian Martin account. So far, this user appears to have stopped contributing to wikipedia for about 5 years (1 edit in 2010, about 150 in 2008, mostly in January) so I am the only active "Martin" throughout the wikimedia projects. This is why I am contacting you: I would really appreciate if you could rename this account "Martin" to "Martin (SUL)" so that I can usurpate the Martin global account. Thank you for your help. Martin1813 (diskusjon) 4. jul 2013 kl. 09:11 (CEST)

Hi, I know user:Martin personally, so I'm going to give him a quick buzz before renaming, it might prove to be an encouragement to take up wikipedia editing again. Profoss (diskusjon) 4. jul 2013 kl. 09:26 (CEST)
Ok, thanks! Martin1813 (diskusjon) 4. jul 2013 kl. 14:31 (CEST)
I whant to keep my username. Since I've used it on no.wiki, nn.wiki en.wiki wikimedia since 2004 Martin (diskusjon) 6. jul 2013 kl. 17:13 (CEST)
Ok, I regret this, as you have stopped contributing for 5 years… Martin1813 (diskusjon) 7. jul 2013 kl. 20:23 (CEST)

Spider[rediger | rediger kilde]


Mede → Tiramede[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 7. des. 2013 kl. 20:28 (CET)

None (SUL) → Micha[rediger | rediger kilde]

Det er en forespørsel til SUL account. Norsk kontoen bruker:Micha har ingen endringer. Jeg har allerede den SUL Account. Den hjem wiki er den allemanisk wikipediaen. Jeg vil gjerne legge den norsk konto til SUL account min. Jeg har skrived en tillegge bekreftelse her [5]. Takk skal du ha. --MLR (diskusjon) 26. feb. 2014 kl. 09:41 (CET)

   Done Haros (diskusjon) 11. mar. 2014 kl. 15:26 (CET)

Scott Martin → Scott[rediger | rediger kilde]

Unifying my SUL account. Local user "Scott" has no edits. Thank you. Scott Martin (diskusjon) 1. mar. 2014 kl. 22:08 (CET)

Current owner of user name has not replied in 10 days. Scott Martin (diskusjon) 11. mar. 2014 kl. 12:14 (CET)
   Done Haros (diskusjon) 11. mar. 2014 kl. 13:13 (CET)
Thank you very much. Scott (diskusjon) 11. mar. 2014 kl. 14:17 (CET)

None (SUL) → Macondo[rediger | rediger kilde]

   Done Cocu (d) 17. aug. 2014 kl. 12:02 (CEST)

Prenn → Pinus[rediger | rediger kilde]

   Done 4 year old account without contributions. Cocu (d) 17. aug. 2014 kl. 12:06 (CEST)


Se også[rediger | rediger kilde]