Hyperion (organisasjon)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F)
Org.nr.: 984302320 i Enhetsregisteret
Stiftet 19. februar 2002
Tilholdssted Akersbakken 12, 0172 Oslo
Leder Felix Vaager (fra 01.01.13)
Generalsekretær Patrick Talatas (fra 01.01.13)
Medlemmer 14 496 (2012)
Lokallag 94(2012)
Omsetning 4 475 216 kr (2007)

4 640 573 kr (2008)

4 892 046 kr (2009)
Nettsted http://www.n4f.no

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) ble opprettet i 2002 og ble stiftet i 2003 for å samle fantastiske hobbyer og interesser i et stort og slagkraftig forbund. Hyperion er basert på et frivillig og ikke-kommersielt grunnlag, og er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon.

Hyperion har selv definert de fantastiske fritidsinteressene i sin formålsparagraf. Interesseområdene innebærer datatreff, rollespill, laiv, brettspill, Sci-fi, miniatyrspill og tilsvarende. Hyperion mener de fantastiske fritidsinteressene har blitt vår tids mest utbredte ungdomsaktiviteter, og at det dermed er mange ungdommer i Norge som til daglig engasjerer seg i fantasirike interesser – fra gutterommet til festivaler, i skogen eller i store lokaler møtes mennesker som skaper en ny virkelighet gjennom kreativitet og fantasi.[1]

Hyperion organiserer ikke selv fantastiske aktiviteter for sine medlemmer. Hyperion fungerer i stedet som en paraply- og støtteorganisasjon for medlemsforeninger som organiserer slike aktiviteter. Hyperion arbeider med å aktivisere og engasjere medlemmene via arrangementer, kurs foredrag og sosiale aktiviteter arrangert av medlemsforeningene og forbundet sentralt. For medlemsforeningene bidrar Hyperion med økonomiske, administrative og menneskelige ressurser. Hyperion skal også tilstrebe samarbeid med lignende organisasjoner i andre land, med spesielt fokus på Norden og Europa, og er medlem i den nordiske organisasjonen Imagine.

Medlemstallet til organisasjonen varierer ut ifra størrelsen på medlemsforeninger og ettersom medlemsforeninger faller fra og til. På det meste hadde forbundet 150 medlemsforeninger med til sammen over 11 500 medlemmer i 2006. I 2008 hadde forbundet 85 medlemsforeninger med nesten 9 000 medlemmer.[2]

Formål og motto[rediger | rediger kilde]

Formål[rediger | rediger kilde]

Hyperions vedtekter angir organisasjonens formål til å være å skape en framtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn, og skal i forlengelsen av dette ivareta og videreutvikle den fantastiske kulturarven. Dette skal organisasjonen gjøre ved å være en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene.[3] Hyperion har selv definert de fantastiske fritidsinteressene i sine vedtekter:

Sitat §1-3

De fantastiske fritidsinteressene omfatter følgende:

 • Fantastiske former for spill og lek, representert ved blant annet dataspill, brettspill, kortspill og miniatyrspill.
 • Datakultur, representert ved blant annet datatreff, demoscenen og annen bruk av data for kreativ utfoldelse.
 • Samarbeidsbasert historiefortelling, representert ved blant annet rollespill, levende rollespill og historisk gjenskapning.
 • Organisert fellesskap rundt fantastiske kulturuttrykk, representert ved genre som science fiction, horror og fantasy, i blant annet tegneserier, bøker, animasjon, film og TVserier.
Sitat

Motto[rediger | rediger kilde]

Hyperions motto er Per imaginationem in futurum (gjennom fantasien inn i framtiden).

Organisering[rediger | rediger kilde]

Hyperion sitt øverste organ er Landstinget som blir avholdt hvert år innen utgangen av oktober måned. Landstinget behandler forbundet sine vedtekter, program for kommende år, retningslinjer for valgkomiteen, regnskap, budsjett, valg og eventuelle andre innmeldte saker. Landstinget velger arbeidsutvalg, forbundstyre, desisjonskomité og valgkomité.

Arbeidsutvalget skal bestå av leder, generalsekretær og tre til fem ordinære medlemmer. Arbeidsutvalget skal iverksette vedtak fattet av landstinget og ta seg av den daglige driften av forbundet. Valgperioden for arbeidsutvalget er fra 1. januar til 31.desember.

Forbundstyret består av forbundets leder, 16 ordinære medlemmer og fem varamedlemmer. Fra og med 2009 velger ett landsting bare halve forbundsstyret, slik at det velges åtte styremedlemmer hvert år for to år av gangen. Forbundstyret er Hyperion sitt øverste organ mellom to ordinære landsting. Hovedoppgaven til forbundstyret å ivareta alle vedtak fattet av landstinget, foreta strategiske og prinsipielle avklaringer, samt å godkjenne alle saker av større betydning for forbundet. Valgperioden for forbundstyret er fra landsting til landsting.

Desisjonskomiteen består av fire medlemmer som velges for to år av gangen. Desisjonskomiteen sine hovedoppgaver er å kontrollere at forbundet fungerer slik vedtektene beskriver og at landstingets vedtak blir fulgt.

Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Valgkomiteen sin oppgave er å finne fram til, nominere og innstille på kandidater til de øvrige organene ved Hyperion sitt neste ordinære landsting.

Historie[rediger | rediger kilde]

2002[rediger | rediger kilde]

Hyperion ble stiftet 19. februar 2002 i RF-kjellerenBlindern i Oslo etter initiativ fra TSP-grunnlegger Inge Carlén og Fandom-nestor Johannes H. Berg jr. Tilstede på stiftelsesmøtet var representanter fra foreningene The Shadow Project[4], Ares[5], theLAN[6] og Oslo Magicforening.[7] Møtet fastsatte et navn på organisasjonen, vedtok midlertidige vedtekter og valgte et interimstyre som skulle fungere ut året. I løpet av våren ble Hyperion registrert i Brønnøysundregisteret, og det ble gjort et omfattende arbeid med å rekruttere foreninger og grupper til forbundet. På slutten av året ble det avholdt et forbundsmøte der alle foreningene og gruppene som ville bli med på oppstarten av organisasjonen deltok. Vedtektene og det første arbeidsutvalget under ledelse av Inge Carlén ble valgt på møtet, og et av hovedpunktene for arbeidet i 2003 var å søke statsstøtte og å avholde det første landstinget (årlige landsmøte) for organisasjonen. På slutten av året var det nesten 30 medlemsforeninger og over 2500 medlemmer i forbundet.

2003[rediger | rediger kilde]

I 2003 søkte Hyperion om statsstøtte, og det ble innvilget 500 000 kr i etableringsstøtte fra Fordelingsutvalget. Stiftelsestinget ble avholdt høsten 2003, og der ble endelige vedtekter vedtatt, og man fikk valgt et nytt arbeidsutvalg og det første forbundsstyret. Medlemsmassen var i dette året oppe i over 5 000 medlemmer og nærmere 50 medlemsforeninger. 2003 var også det første året Hyperion mottok støtte fra Frifond-ordningen.

2004[rediger | rediger kilde]

Hyperion avholdt sin første Lokallagslederkonferanse (LLK) i mai 2004. Etableringsstøtten fra staten økte til 625 000 kr, og organisasjonen fikk på plass tillitsvalgte i deltidsstillinger, noe som lettet det administrative arbeidet. Mot slutten av året ble KANDU, Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom, medlem. KANDU representerte med sine 5 000 medlemmer nesten halvparten av den totale medlemsmassen i Hyperion. I 2004 nådde Hyperion over 70 medlemsforeninger og over 11 000 medlemmer, og var med det en av landets største ungdomsorganisasjoner.

2005[rediger | rediger kilde]

Hyperion opplevde i løpet av 2005 en stor økning i aktivitetsnivå. Rekrutteringen av nye foreninger flatet imidlertid noe ut. En ny nettside kom på plass, og det ble gitt ut et omfattende hefte kalt Guild Masters Guide som er ment å være en utdypende manual for organisasjonsbygging, økonomistyring og generell informasjon for foreningene og interesserte medlemmer. Medlemsmassen steg noe fra 2004 og antall medlemsforeninger steg til omtrent 80.

2006[rediger | rediger kilde]

2006 markerete en milepæl for Hyperion da organisasjonen for gikk over fra å motta etableringsstøtte til å motta full ordinær driftsstøtte fra staten. Hyperion ble innvilget 1 790 000 kr i ordinær driftsstøtte. Hyperion hadde i 2006 et langt større arbeidsprogram enn tidligere, og utvidet arbeidskapasiteten ved å øke antall sentrale tillitsvalgte. De viktigste nye store prosjektene for organisasjonen dette året var utgivelsen av medlemsbladet Pegasus og arrangering av Fantasifestivalen.[8] Antall medlemsforeninger steg til over 100 ved årets slutt.

2007[rediger | rediger kilde]

2007 ble brukt mye på å videreføre arbeidsprogramet fra 2006 der særlig Pegasus og Fantasifestivalen fortsatt krevde mye ressurser. Lokallagslederkonferansen ble ikke arrangert dette året, derimot forsøkte organisasjonen å holde flere og mindre andre konferanser. Organisasjonen ønsket også å dreie fokuset noe tilbake til rekruttering etter at det ble nedprioritet de to foregående årene. Ved datapartyet The Gathering var Hyperion for første gang representert med en stor stand, og et eksemplar av Pegasus ble utdelt til alle deltakerene ved ankomst.

2008[rediger | rediger kilde]

For 2008 har Landstinget satt medlemstilbud som hovedfokus for organisasjonen. Prioriterte punkt på arbeidsprogrammet var konferanser, magasinet Pegasus, Fantasifestivalen, medlemssystemet HyperSys, rekruttering og internrekruttering. I 2007 ble det valgt ett nytt prosjektstyre for Fantasifestivalen da det tidligere styret ikke ønsket å fortsette. Prosjektstyret så på muligheter for å arrangere festivalen i Bergen eller Tønsberg. Av ulike årsaker lot dette seg ikke gjennomføre. Festivalen ble derfor ikke arrangert i 2008, men ble erstattet av mindre arrangementer i Oslo og Bergen under tittelen «Fantasinatt». I 2008 opprettet også Hyperion detterselskapet Unicorn Information System, og skilte ut videreutvikling og drift av medlemsystemet HyperSys til dette selskapet.

2009[rediger | rediger kilde]

Året ble preget av en flytteprosess der man sammen med Elevorganisasjonen, Operasjon Dagsverk og KANDU flyttet inn i nye lokaler i Akersbakken 12. Året var også preget av mangelfull økonomisk kontroll og interne uenigheter knyttet til viktige veivalg for organisasjonen. I september trakk leder og generalsekretær seg når det ble klart at organisasjonen hadde pådratt seg store økonomiske problemer[9], og i oktober avholdt man et Landsting preget av et oppgjør mellom to fraksjoner i organisasjonen.[10] Desisjonskomiteen framla der en beretning[11] som tok for seg enkelte av de nevnte forholdene, men rapporten fikk sterk kritikk fra salen og sentrale tillitsvalgte og landstinget vedtok med stort flertall en merknad som uttrykte at beretningen var kritikkverdig og at komiteen ikke var tilstrekkelig nøytral i sin framstilling.[12] I kjølvannet av dette trakk 3 av 4 medlemmer i Desisjonskomiteen seg i protest og 9 delegater (av ca. 80) forlot møtet.[13] Hovedkonfliktene dreide seg om ulike syn på organisasjonsbygging og -kultur, blant annet om hvilken rolle mer uavhengige prosjekter på sentralt plan skulle spille i forbundet, samt hvor mye midler som burde benyttes til sentralt organisasjonsarbeid kontra prosjektarbeid. Videre var det stor uenighet knyttet til 2008-opprettelsen av Unicorn Information Systems[14], der enkelte var prinsipielt uenige i at Hyperions Forbundsstyre i 2008 hadde vedtatt dannelsen av et selskap for å videreutvikle medlemsystemet HyperSys. I etterkant av Landstinget dannet utbrytergruppen en ny prosjektbasert organisasjon kalt Fantasiforbundet, og fire medlemsforeninger hvor flere tillitsvalgte var blant utbryterne meldte seg ut i løpet av det neste halvåret.

Ledere[rediger | rediger kilde]

 • 2002-2006: Inge Carlén
 • 2007-2008: Erlend S. Bruer
 • 2009 (jan.-aug.): Lasse Lundin
 • 2009 (sep.) – 2010: Nichlas Dalstein
 • 2011-2012: Fredrik Vaaheim
 • 2013-d.d.: Felix Vaager Brekke

Generalsekretærer[rediger | rediger kilde]

 • 2005: Martin Nielsen
 • 2006: Sigurd Øien
 • 2007-2008: Andreas-Johann Ulvestad
 • 2009 (jan.-aug.): Natalie Helen Knutlie
 • 2009 (sep.): – 2010: Marius Sæther
 • 2011: Mikal Kvamsdal
 • 2012: Svein-Thomas Isaksen Tvedt
 • 2013-d.d.: Patrick Talatas

Interimstyret 2002[rediger | rediger kilde]

 • Inge Carlén (leder)
 • Johannes H. Berg jr.
 • André Paulsberg
 • Thomas Refsdal
 • Jørgen Vigdal
 • Martin Nielsen (fra 1/9-2002)
 • Thomas Rigvår (vara, fra 1/9-2002)

Noen utvalgte medlemsforeninger[rediger | rediger kilde]


Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

 • n4f.no – Hjemmesiden til Hyperion
 • Forum – Hyperions webforum
 • Vedtekter - Hyperions vedtekter (a jour per 26.09.09)