Fartsgrenser i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Skiltet sier at hastigheter over 60 km/t er forbudt. Et vanlig skilt å se i Norge og resten av Europa

Fartsgrenser i Norge er 80 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk og 50 km i timen i tettbygde strøk.[1] Reglene gjelder ferdsel med kjøretøy på veg eller område som er åpent for alminnelig trafikk med motorvogn. Særskilte fartsgrenser er angitt ved forbudsskilt, og strekker seg fra 10 km i timen til 110 km i timen. Høyeste tillatte hastighet var 90 km i timen før 2000 og 100 km i timen før 2014. Ved skilt i Norge som angir gatetun er man pålagt å kjøre i «gangfart». Kjøretøy over 3,500 kg og kjøretøy med tilhenger har fartsgrense 80 km i timen også der det er angitt høyere fartsgrense med skilt (for buss klasse 3 er øvre fartsgrense 100 km i timen).[2]

Generelle og spesielle fartsgrenser skal angi grensen for høyeste, lovlige kjørefart på en vegstrekning. Særskilte fartsgrenser fastsettes ideelt sett som et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for de kjørende og hensynet til sikkerhet og miljø både for de kjørende og andre som ferdes langs vegen. Spesielle fartsgrenser skal alltid skiltes. Riksveger gjennom boligområder er ofte skiltet til 50 km/t, mens adkomstveier i boligområder (som regel kommunale veier) ofte er skiltet til 30 km/t. Hovedveger dominert av fjerntrafikk er normalt skiltet mellom 80 og 110 km/t. Særskilte vinterfartsgrenser på noen veistrekninger ligger 10 km/t under den ordinære (brukte blant annet i Rosten i Nord-Gudbrandsdalen). Myndigheten til å fastsette fartsgrenser ligger hos politiet (for byer og tettsteder), hos Statens vegvesen (for riks- og fylkesveger utenfor tettbygde strøk) og hos kommunen for kommunale veger.[3][4]

Ved moderate fartsovertredelser får man vanligvis bøter. Ved større fartovertredelser kan man risikere å miste førerkortet for en periode. Ved særdeles høye fartsovertredeler kan man riksikere både førerkortbeslag og ubetinget fengselsstraff.

Praksis for fastsetting av fartsgrensene i Norge[rediger | rediger kilde]

Norge har hatt generelle fartsgrenser på hele vegnettet siden 1912. Grensene ble gradvis justert oppover inntil 1965 (Samferdselsdepartementet, St meld 72, 1977-78). Etter 1965 er adgangen til å fastsette spesielle fartsgrenser for bestemte vegtyper eller vegstrekninger gradvis utvidet.

På motorveier som har vegbelysning og bred midtdeler eller rekkverk i midtdeleren er maksimal fartsgrense 110 km/t. På øvrige motorveier er fartsgrensen 90/100 km/t. På motortrafikkveier med rekkverk mellom kjøreretningene er fartsgrensen ofte 90 km/t, unntatt på strekninger som har særlig høy skadegradstetthet. Fartsgrense 90 km/t kan også innføres på andre veger med en særlig god linjeføring og få avkjørsler. Etter 1979 er nedsatte fartsgrenser på 70 eller 60 km/t innført på en rekke riksveier som tidligere hadde fartsgrense 80 km/t.

Lavere fartsgrense enn 50 km/t brukes i tettbygde strøk på lokale og kommunale veier. De første veiene med fartsgrense 30 km/t kom på 1970-tallet og var for det meste veier i nybygde boligfelt.[trenger referanse] I eldre tettbebyggelse gjaldt fortsatt 50 km/t mange steder, men de siste årene har flere kommuner skiltet ned fartsgrensen også her. Veier og gater med 30 km/t har ofte fysiske hindere for å holde farten nede, som fartshumper og innsnevringer. Fartsgrense 40 km/t brukes skjelden, og da vanligvis som et kompromiss mellom fremkommelighet og hensynet til trafikksikkerhet og støy på gjennomfartsveier i tett bebyggelse. De fleste veier med 40 km/t finnes i Oslo.[trenger referanse]

Følgende generelle fartsgrenser har vært gjeldende i Norge etter 1912:

År Utenfor tettsteder I tettsteder
1912 35 km/t 15 km/t
1926 35 km/t 25 km/t
1935 60 km/t 35 km/t
1955 70 km/t 40 km/t
1965 80 km/t 50 km/t

I de fleste europeiske land var det fra 1930-tallet fri fart på hele eller deler av vegnettet. Først etter ca. 1970-75 er det blitt alminnelig å fastsette fartsgrenser på hovedvegnettet.[5]

Øvre fartsgrense[rediger | rediger kilde]

110 km/t er høyeste fartsgrense i Norge.

Fra sommeren 2008 var det en stund aktuelt å innføre fartsgrense på 110 km/t på enkelte strekninger i Norge: Nye E6 nord for Gardermoen, E6 gjennom Østfold og E18 gjennom Vestfold. Samferdselsdepartementet sa imidlertid nei den gang.[6] Etter valget i 2013 kom igjen spørsmålet om økte fartsgrenser på norske motorveier på dagsorden, og man ønsket å prøve fartsgrense 110 km/t på motorveistrekninger med høy standard.[7] De første 110 km/t-sonene i Norge kom den 13. juni 2014 da fartsgrensen ble justert opp på deler av E18 i Vestfold og Telemark, og på deler av E6 i Østfold.[8]

Utbredelse[rediger | rediger kilde]

Fartsgrenser på riksveier i 2005[3]
Fartsgrense Km riksvei
110 0
100 111
90 1083
80 19028
70 1797
60 3931
50 1855
40 80
30 23

Straffereaksjoner ved fartsovertredelse[rediger | rediger kilde]

Fartsovertredelser som medfører bøter[rediger | rediger kilde]

Når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

30- til og med 60-soner til og med 5 km/t over til og med 10 km/t over til og med 15 km/t over til og med 20 km/t over til og med 25 km/t over
Bøtesatser 600 kr 1600 kr 2900 kr 4200 kr 6500 kr

Når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

70- til og med 100-sone til og med 5 km/t over til og med 10 km/t over til og med 15 km/t over til og med 20 km/t over til og med 25 km/t over til og med 30 km/t over til og med 35 km/t over
Bøtesatser 600 kr 1 600 kr 2 600 kr 3 600 kr 4 900 kr 6 500 kr 7 800 kr

Fartsovertredelser som medfører førerkortbeslag[rediger | rediger kilde]

Fotoboks langs E18 ved Longum i Aust-Agder.
Soner Førerkortbeslag Antall km/t over Annen informasjon
30-sone 56 km/t 26 km/t
40-sone 66 km/t 26 km/t
50-sone 76 km/t 26 km/t
60-sone 86 km/t 26 km/t
70-sone 106 km/t 36 km/t
80-sone 116 km/t 36 km/t
90-sone 126 km/t 36 km/t Vanligvis på motortrafikkveier (tidligere motorvei kl. B)
90-sone (motorvei) 131 km/t 41 km/t Bare på motorvei (tidligere motorvei kl. A)
100-sone 141 km/t 41 km/t 100 km/t på mange motorvei-strekninger med høy standard
110-sone 151 km/t 41 km/t 110 km/t på enkelte motorvei-strekninger med høy standard (Fra 2014)

Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff og fengsel gitt i brev fra Riksadvokaten til samtlige Politimestre og Statsadvokater, datert oktober 2007.

Retningslinjene fastsettes slik:

Fartsgrense Samfunnsstraff fra og med Fengsel fra og med
50 km/t 92 km/t 96 km/t
60 km/t 110 km/t 115 km/t
70 km/t 120 km/t 125 km/t
80 km/t 130 km/t 136 km/t
90 km/t 142 km/t 150 km/t
100 km/t 155 km/t 165 km/t
  • Bemerk: På motorveier (Motorvei kl A) beslaglegges førerkortet først ved 41 km over tillatte hastighet.

Retningslinjene gjelder forutsatt at det ikke er spesielle formildende eller skjerpende omstendigheter. Andre og strengere avgjørelser kan forkomme, jfr Høyesterettsdommer i tilsvarende saker. Jfr: http://www.riksadvokaten.no/ra/ra.php?vedlegg=158

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Vegtrafikkloven av 1965, § 6, lest på Lovdata http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html 8.des 2012.
  2. ^ Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene), 21.mars 1986 nr 747 § 13, lest på Lovdata http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19860321-0747.html 8.desember 2012.
  3. ^ a b Trafikksikkerhetshåndboken kap 3.11 av Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt, 2012.
  4. ^ http://www.gd.no/nyheter/article5047833.ece
  5. ^ Trafikksikkerhetshåndboken om fartsgrenser
  6. ^ Samferdselsministeren: 100 km/t – framleis høgaste fartsgrense
  7. ^ Henrik Bøe (6. desember 2013). «Prøver ut 110 km/t i Vestfold». nrk.no. NRK. Besøkt 11. desember 2013. 
  8. ^ Nå åpner fartsgrense på 110 km/t. Pressemelding, regjeringen.no 13.06.2014 (Side besøkt 3. august 2014).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]